518. Ten, kto przychodzi, żeby zabrudzić się

W księdze Zohar napisano: „Ten, kto przychodzi zabrudzić się, czyli przychodzi zobaczyć, na ile jest on nieczysty”. I brudzą go, czyli pokazują mu z góry głupotę jego serca. I że serce jego nieczyste i martwe, nazywa się to, że „grzesznicy przy życiu swoim nazywani są martwymi”. Wówczas jak ten, kto przytrzymuje się pełni, i nie ma u niego krytyki na działania swoje, on sprawiedliwy według swego rozumowania i ma odniesienie do mas, praca których jest w wynagrodzeniu i karze, dopóki nie powiększy sie ich wiedza i mądrość, i znajdują się oni we właściwości nieżywej, i szukają prawdy, i otwierają im tę tajemnicę, co to jest liszma. A kto otwiera to, co przychodzi z góry? I to nazywa się: „Ten, kto przychodzi oczyścić się, jemu pomagają”.

Widzimy, że ten, kto nie jest czysty, czyli rozumie, że jest zabrudzony, martwy, co nazywa się, że grzesznicy przy życiu swoim nazywani są martwymi, jest to pierwsza właściwość. A to, że jest on na dalekiej drodze – czyli otwierają mu z góry, na ile on daleki od prawdziwej drogi, i chce uciec z pola bitwy, aż nie obudzi miłosierdzia. Dlatego w pierwszy Pesach on jeszcze nie był czysty, Pesach jest to lewa linia, czyli otwierają mu tajemnice Tory. A prawa nazywa się czysty, czyli jest on we właściwości hesed, i praca jego jest ze względu na oddawanie. I wtedy, podczas drugiego Pesach, on czyni nawrócenie, czyli on odczuwa siebie jako hesed, czyli oddawanie, i wtedy on może stać się godnym Pesach, czyli lewej linii hochma.