Przykazanie jedenaste

  1. Jedenaste przykazanie – oddzielać dziesięcinę od płodów ziemi. Są w tym dwa przykazania: oddzielić dziesięcinę ziemi i przynosić w darze płody drzewa, jak powiedziano (Tora. Bereszit 1,29): „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem”. Powiedziano tu: „Oto wam daję” i powiedziano w innym miejscu (Tora. Bemidbar 18,21): „Oto oddaję lewitom, jako dziedzictwo wszystkie dziesięciny składane przez Izrael, w zamian za służbę”, i również powiedziano (Tora. Waikra 37,30): „Każda dziesięcina z ziemi, z zasiewu ziemi lub z owoców drzewa należy do Pana, jest rzeczą poświęconą dla Pana”.

Wyjaśnienie. W tych cytatach mówi się, że Stwórca wszystko oddał Adamowi. Lecz dlaczego to powinno zobowiązywać nas oddzielać dziesięcinę, przynosić pierwsze płody ziemi i zakazano spożywać je jako pokarm? Przecież to przeciwne jest do powiedzianego.

Rzecz w tym, że proces pokarmu (duchowego) – to proces wyjawienia, odbioru i oddzielenia świętych iskier światła z nieczystych sił: Podczas jedzenia (otrzymania światła) łączą się iskry światła (nicucot), znajdujące się w pokarmie, z duszą człowieka, z samym jego mięsem, a odpady pokarmu, oprócz iskier, wychodzą z ciała na zewnątrz. I tak, w ciągu życia (sześć tysięcy poziomów wzniesienia) człowiek stopniowo zbiera w sobie wszystkie święte iskry, którymi on dopełnia swoją duszę, bez których ona nie może osiągnąć ukończonej doskonałości.

W niedzielnym rozdziale Lech Lecha p.300 powiedziano, że Adam miał zakaz karmić się mięsem: „I dałem wam wszelką trawę…”. Lecz ponieważ zgrzeszył Adam, i egoizm, nieczystość weszły w jego guf, powiedziane było do Noaha (Bereszit 9,3): „Wszystko, co się porusza i żyje jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko”.

Dlatego że Adam był stworzony w absolutnej doskonałości, w nim było odebrane i naprawione wszystko, co odpowiada zwierzęcej części stworzenia, jak powiedziano (Bereszit 2,19): „I stworzył Stwórca z ziemi wszystkie zwierzęta w polu”, i: „Jak nazwie człowiek każdą istotę żywą, takie będzie imię jego”, co oznacza: Adam poznał każde imię (duchowy poziom) zwierzęcych dusz, dlatego że już były oddzielone czyste siły od nieczystych.

Dlatego nie była dana Adamowi praca w wyjawieniu odbioru i naprawieniu zwierząt za pomocą zjedzenia ich, gdyż jeszcze do stworzenia człowieka to było naprawione poprzez samego Stwórcę w świecie Acilut. I tylko nieżywe i roślinne (części duszy) pozostawały nienaprawionymi, składały się z czystych i nieczystych sił. Dlatego było wskazane Adamowi wyjawić iskry brakujące do dopełnienia jego duszy, w jedzeniu nieżywego i roślinnego.

Lecz na skutek grzechu Adama ponownie wymieszały się czyste i nieczyste życzenia – siły. I jak rozpadła się jego dusza na części, i wszystkie części spadły w nieczyste siły, tak zepsuły się razem z nim (ludzkim poziomem życzeń) wszystkie zwierzęta (życzenia). I dlatego powstała niezbędność w ich odbiorze i naprawieniu. I dlatego po grzechu wskazał Stwórca Adamowi i kolejnym pokoleniom karmić się zwierzętami, żeby wybrać te iskry z nieczystości.

Adam stworzony, jak powiedziano, według obrazu i podobieństwa, czyli za pomocą CeLe’M Elokim, światła biny, poprzez cztery cytaty Tory, tfilin. I to jego dusza. Lecz po tym, jak urodził się z tą świętą duszą, stał się godny, na skutek wykonywania dobrych uczynków, wznieść Ma’N i otrzymać światło haja, następnie w Szabat osiągnął i światło jehida.

I dlatego pozostało Adamowi naprawić stworzenie tylko za pomocą dziesięciny i darów. I przyjmując jako pokarm dziesięcinę i dar, on osiągnął wyjawienie i wzniósł Ma’N do poziomu otrzymania światła haja i jehida. Lecz po tym jak zgrzeszył, wszystkie jego naprawienia i wszystko, co było wcześniej w jego duszy, zepsuło się, wymieszało się i pojawił się we władzy ciała egoizm.

Zakazane dla nas dziesięcina i dary, na skutek egoizmu co w nas, z powodu lęku, że będziemy pazerni na wyższą czystość. Lecz zobowiązani jesteśmy odebrać je i przekazać Koenom i Lewitom. I jeżeli wykonamy to przykazanie Stwórcy oddzielenia dziesięciny i daru, w tej postaci jak On przekazał nam, u nas pojawi się siła do wzniesienia Ma’N i pojawi się światło haja w Szabat, tą samą drogą, jak Adam osiągnął ten stan, karmiąc się dziesiątą częścią i darami.

W ten sposób, po tym, jak człowiek otrzymuje światło neszama za pomocą obłóczenia w tfilin, on może wznieść Ma’N za pomocą dwóch przykazań – dziesięciny i daru, żeby otrzymać światło haja. Jak było wyjaśnione, Adam otrzymywał światło haja, przyjmując jako pokarm dziesiątą część i dary. Lecz nam zakazano używać ich (próbując otrzymać ze względu na Stwórcę to światło), z powodu działającego w naszym ciele egoizmu. Zamiast tego przykazano nam przekazać dziesięcinę i dary dla Koenów i Lewitów, na skutek czego otrzymujemy siły otrzymać to światło.