Numeri I

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synai, w przybytku zboru, pierwszego dnia miesiąca wtórego, roku wtórego po wyjściu ich z ziemi Micraim, i rzekł:
 2. „Zbierzcie poczet całego zboru synów Israela podług rodzin ich, podług domów ich rodowych – wykaz imienny wszelkiego pogłowia ich męzkiego.
 3. Od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni w Israelu; tych uczynicie przegląd podług zastępów ich, ty i Ahron.
 4. Przy was zaś niechaj będzie po jednym mężu z każdego pokolenia; mąż na czele domu swego rodowego będący.
 5. A oto imiona mężów, którzy staną przy was: od Reubena – Elicur, syn Szedeura;
 6. Od Szymeona – Szelumiel, syn Curyszaddaja;
 7. Od Jehudy – Nachszon, syn Amminadaba;
 8. Od Issachara – Nethaneel, syn Cuara;
 9. Od Zebuluna – Eliab, syn Chelona;
 10. Od synów Josefa: od Efraima – Eliszama, syn Amihuda; od Menaszy – Gamliel, syn Pedacura;
 11. Od Binjamina – Abidan, syn Gideoni;
 12. Od Dana – Achiezer, syn Ammiszadaja;
 13. Od Aszera – Pagiel, syn Ochrona;
 14. Od Gada – Eljasaf, syn Deuela;
 15. Od Naftali – Achira, syn Enana;
 16. Oto ci powinni być powołani od zboru jako naczelnicy pokoleń ojców swoich; wodzowie to tysięcy Israela.”
 17. I przyjęli Mojżesz i Ahron mężów tych, wyłuszczonych po imieniu;
 18. Cały też zbór zgromadzili pierwszego dnia miesiąca wtórego, i zaczęli się wykazywać podług rodzin swych, podług domów rodowych swoich, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, podług głów swoich;
 19. Jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, – odbył on przegląd ich na pustyni Synai.
 20. I okazało się synów Reubena, pierworodnego Israela, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, wszystkiego pogłowia męzkiego od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 21. Spisowych tych w pokoleniu Reubena: czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
 22. Synów Szymeona, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, popisowych jego podług wykazów imiennych, wszystkiego pogłowia męzkiego od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 23. Spisowych tych w pokoleniu Szymeona: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
 24. Synów Gada, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 25. Spisowych tych w pokoleniu Gada: czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.
 26. Synów Jehudy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 27. Spisowych tych w pokoleniu Jehudy: siedmdziesiąt cztery tysiące sześćset.
 28. Synów Isachara, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 29. Spisowych tych w pokoleniu Isachara: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
 30. Synów Zebuluna, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 31. Spisowych tych w pokoleniu Zebuluna: pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta.
 32. Synów Josefa: synów Efraima, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 33. Spisowych tych w pokoleniu Efraima: czterdzieści tysięcy pięćset.
 34. Synów Menaszy, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 35. Spisowych tych w pokoleniu Menaszy: trzydzieści dwa tysiące dwieście.
 36. Synów Binjamina, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 37. Spisowych tych w pokoleniu Binjamina: trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
 38. Synów Dana, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 39. Spisowych tych w pokoleniu Dana: sześdziesiąt dwa tysiące siedmset.
 40. Synów Aszera, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 41. Spisowych tych w pokoleniu Aszera: czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
 42. Synów Naflali, podług powinowactwa rodzinnego, podług domów ich rodowych, podług wykazów imiennych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni, –
 43. Spisowych tych w pokoleniu Naftali: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
 44. Oto spisowi, których przegląd odbył Mojżesz i Ahron i książęta Israela, dwunastu mężów, po jednemu z każdego domu swego rodowego było ich.
 45. I tak było wszystkich spisowych synów Israela podług domów ich rodowych, od wieku lat dwudziestu i wyżej, wszystkich stawających do broni w Israelu, –
 46. Wszystkich spisowych tych: sześćkroć trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt.
 47. Lewici zaś podług szczepu rodowego nie stawili się do przeglądu między nimi.
 48. Albowiem oświadczył był Wiekuisty Mojżeszowi tak:
 49. „Tylko pokolenia Lewi nie obejmiesz spisem, a pocztu ich nie zbierzesz wraz z synami Israela;
 50. A ustanowisz ty Lewitów nad przybytkiem świadectwa i całym przyborem jego i nad wszystkiem, co doń należy; oni nosić będą przybytek i wszystkie przybory jego; oni też usługiwać przy nim będą, a wokoło przybytku rozłożą obóz swój.
 51. Ile razy wyruszy przybytek, złożą go Lewici, a ile razy stanie przybytek, ustawią go Lewici; postronny zaś, któryby przystąpił, śmierć poniesie.
 52. I stawać będą synowie Israela każdy w obozie swoim i każdy przy chorągwi swojej podług zastępów swych.
 53. Lewici zaś rozłożą się obozem wokoło przybytku świadectwa, aby nie przyszedł gniew na zbór synów Israela; i stawać będą Lewici na straży u przybytku świadectwa.”
 54. I uczynili to synowie Israela; stosownie do wszystkiego, co rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak uczynili.