Zohar Bereszit – B

1) „Bereszit”. Powiedział rabbi Szymon: „Uczyliśmy, że kiedy stworzył Święty, błogosławiony On, świat, uformował formowaniem (inne tłumaczenie – wyrzeźbił rzeźbieniem) tajemnicy wiary (raza de-mhemnuta רזא דמהימנותא) wewnątrz czystych, w tajemnicach wyższych, i uformował z góry, i uformował z dołu, i wszystko w tajemnicy jednej, i uczynił świat niższy według obrazu świata wyższego, i ten istnieje naprzeciwko tego, żeby było wszystko jedynym (kola had כלא חד), w jedności jednej. I dlatego Święty, błogosławiony On, uformował formowanie liter z góry i z dołu, i nimi stworzył świat.”

2) Idź, patrz: „Według tego obrazu, jak stworzył Święty, błogosławiony On, świat, tak również stworzył pierwszego człowieka”. Otworzył i powiedział (Oszeja 6): „Oni jak człowiek, naruszyli (awru עברו) Sojusz, itd.” – ponieważ Święty, błogosławiony On, koronował go koronami (itrin עיטרין) wyższymi, i stworzył go w sześciu stronach świata, żeby był całościowy (szlim שלים) we wszystkim, wszyscy drżeli (zaan, (זען) czyli dosłownie byli spoceni) przed nim (przed człowiekiem), przecież kiedy był stworzony człowiek, był stworzony według obrazu (be-dijukna בדיוקנא) wyższego, i patrzyli na ten obraz i drżeli przed nim.

3) I następnie wprowadził go Święty, błogosławiony On, w Ogród Rajski, nasładzać się (leitadna לאתעדנא) tam nasłodzeniami wyższymi, i anioły wyższe otaczały go i były służącymi (meszamszin משמשין) przed nim, i tajemnicy Pana jego były wiadome jemu. Idź, patrz: Wówczas, kiedy wprowadził go Święty, błogosławiony On, w Ogród Rajski, patrzył i widział stąd wszystkie tajemnice wyższe, i całą mądrość, ponieważ mógł oglądać i poznawać wielkość Pana swego (jekara de marej יקרא דמריה).

4) Siedem sal (sziwa hejhalin שבעה היכלין), zamieszkań z góry, które są tajemnicą wiary wyższej, i siedem sal z dołu – według obrazu wyższego, i ich – sześć według obrazu wyższego, i jedna – ukryta i schowana (tamir we-gani טמיר וגניז) z góry. I wszystkie one – w tajemnicy wyższej, ponieważ we wszystkich tych salach jest według obrazu wyższego, i jest w nich według obrazu niższego, żeby były połączone w obrazie tajemnicy wyższej i w obrazie tajemnicy niższej. I w nich (w salach) było zamieszkanie człowieka (dijorej de-adam דיורי דאדם).

5) I następnie, kiedy był wygnany (ittarah אתתרך) z Ogrodu Rajskiego, przygotował go (Ogród) Święty, błogosławiony On, dla dusz sprawiedliwych, żeby nasładzać się (leisztaszea, לאשתעשעא czyli dosłownie bawić się) z nimi, jak należy im się, od promienia (mi-ziwa מזיוא) Chwały Wyższej. I każda (z sal) uczyniona według obrazu wyższego i według obrazu niższego, jak to, co ustawiliśmy.

6) Sala pierwsza – miejsce (atar אתר), które naprawia się z dołu, żeby być według obrazu wyższego, i przecież myśleli o tym (itaru, (אתערו) czyli dosłownie obudzili się) przyjaciele, że z praw (nimusej נמוסי) Ogrodu Rajskiego, na ile on w tajemnicy wyższej. I nie panowało nim oko, oprócz dusz sprawiedliwych, żeby były one uformowane z góry i z dołu, i patrzyły stąd w tajemnicę Pana ich, w nasłodzeniach wyższych.

7) I to są ci sprawiedliwi, którzy nie zamienili (ahlefu אחלפו) Chwały Pana z powodu innego lęku (czyli bałwochwalstwa). Napisano (Miszlej 12): „Żona godna (eszet haił, (אשת חיל) czyli dosłownie bojowa) – koroną męża”, tajemnica wiary – przylepić się człowiekowi do Pana jego i bać się go stale (tadir תדיר), i nie zawracać ani w prawo, ani w lewo, przecież ustwailiśmy, żeby nie szedł człowiek za innym lękiem, który nazywa się „żoną rozpustną” (eszet znunim אשת זנונים), i z tego powodu napisano (Miszlej 7): „Uchroń ciebie od cudzej żony (zara זרה), itd.”

8) Sala ta istnieje w obrazie tajemnicy wyższej, ponieważ kiedy dusze sprawiedliwych wychodzą z tego świata, wchodzą wewnątrz tych sal, które w niższym Ogrodzie Rajskim, i tam siedzi każdy, cały ten czas, dopóki dusza powinna tam siedzieć (lemejtew למיתב).

9) I w każdej sali są obrazy (dijuknin דיוקנין) – według rodzaju wyższego. I obrazy – według rodzaju niższego, i tam obłacza się dusza odzieniem, według obrazu tego świata i nasładza się tam cały ten czas (zimna זימנא), który potrzebny, dopóki nie przychodzi czas wznieść się w miejsce wysokie, jak to należy. I od wewnątrz tego obłóczenia (mana מאנא), w którą ubrana, widzi obrazy wyższe, (żeby) patrzeć na Wielkość (jikara יקרא) Pana swego.

10) W tej sali są światła wyższe, (żeby) patrzeć, i dusze tych sprawiedliwych (girujin גיורין), którzy przyjęli wiarę (itgajru אתגיירו) istnieją tam, i wchodzą tam – patrzeć na Wielkość Wyższą, i obłóczają się tam w obłóczenie jedno świetlne, które świeci i nie świeci (nahir we lo nahir נהיר ולא נהיר). I ta sala otoczona kamieniami dobrymi i złotem (dahawa דהבא).

11)  I tam jest jedno wejście, które opuszcza się naprzeciwko wejścia w piekło (pitha de-gehinom פתחא דגהינם) i stąd patrzą (sprawidliwi) na wszystkich tych grzeszników, którzy nie weszli w istniejący Sojusz, Święty, i biegają za pomocą tych aniołów pobicia (malahej habala מלאכי חבלה),  które pchają ich w ogień płonący (nura de-dalik נורא דדליק), a oni (sprawiedliwi) widzą i radują się, że przyjęli wiarę.

12) I trzy razy dziennie świecą od wewnątrz światła wyższego i bawią się (misztaszan משתעשען) tam, a powyżej nich Owadija, Onkelus-ger i reszta sprawiedliwych, co przyjęli wiarę. Według obrazu tego – z góry, kiedy stają się godne dusze ich wznieść się i ukoronować się (leitatra לאתעטרא) tam.

13) Sala druga. Ta sala istnieje wewnątrz tej sali pierwszej, i ta sala jest jaśniejsza od pierwszej, tu są wszystkie kamienie szlachetne (awnin jakirin אבניו יקירין), które otaczają ją.

14) Wewnątrz tej sali jest jedno światło złączone (kalil כליל) ze wszystkich odcieni (gwanin גוונין), i ono świeci z góry w dół. W tej sali są ci, którzy znosili cierpienia (jisurin יסורין) i choroby (marin מרעין) w tym świecie, żeby naprawić się. I dziękują i chwalą Pana ich cały dzień, i nie zaprzestają modlitwy swojej (clutajhu צלותייהו) przez wieki wieków.

15) Wewnątrz tej sali istnieją wszyscy ci, którzy oświecają całą siłą Imię Pana ich i odpowiadają (w modlitwie): „Prawdziwie (amen אמן), niech będzie Imię Wielkie błogosławione” – ze wszystkich sił, są to ci, którzy znajdują się w głębi tej sali, i to światło, które łączy wszystkie odcienie, świeci im. Od tego światła istnieją i widzą światła inne, będące i nie będące wewnątrz nich. I powyżej nich – Mashiah, który wchodzi i stoi pomiędzy nimi, i opuszcza się do nich.

16) On porusza się z tej sali i wchodzi w salę trzecią, a tam, wszyscy ci chorzy i schorowani bardzo (jatir יתיר), i wszyscy ci uczniowie (dardaki דרדקי) domu nauczyciela ich, którzy nie ukończyli swoich dni (zginęli w dzieciństwie), i wszyscy ci, którzy smucą się (acwin עצבין) z powodu zniszczeniem Świątyni i puszczają łzy (damin דמעין), wszyscy oni istnieją w tej sali, i on (Mashiah) pociesza ich.

17) I porusza się z tej sali i wchodzi w salę czwartą, i tam są wszyscy ci, którzy w żałobie Syjonu i Jeruzalem, i wszyscy ci zabici (ktulej קטולי) przez resztę narodów-bałwochwalców, i on (Mashiah) zaczyna płakać, i wtedy wszyscy ci książęta (nesiin נשיאין) z nasienia Dawida, wszystkie chwytają za niego i pocieszają (menahamin מנחמין) go.

18) Rozpoczyna i płacze (po raz drugi) do tego, że głos wychodzi (kala nafik קלא נפיק), i łączy się z tym głosem i wznosi się do góry, i zatrzymuje się tam do początku miesiąca. A kiedy opuszcza się, opuszczają się z nim wszystkie te światła i promienie (ziwim זיוין), świecące dla wszystkich tych sal, i – leczenie i światło dla wszystkich tych zabitych, i synów chorobowitości i bólów, którzy cierpieli ze względu na Mashiaha.

19) I wtedy porfirę (פורפירא) ubiera (Mashiah), i tam, na tej porfirze, wyrzeźbione i zapisani wszyscy ci zabici przez inne narody-bałwochwaly, i wznosi się ta porfira do góry, i zostaje ustawiona (dosłownie wyrzeźbiona) wewnątrz wyższej profiry Króla. I Święty, błogosławiony on, jest gotów ubrać tą porfirę (Mashiaha) i sądzić narody, jak napisano (Teelim 110): „Osądzi narody pełne trupów (jadin ba-goim male gwijot ידין בגוים מלא גויות), następnie (Mashiah) opuszcza się i zaspokaja ich, i opuszczają się z nim światła i nasłodzenia (żeby) nasładzać się, i tyle aniołów i rydwanów z nim, każdy z których niesie ubranie – do obłóczenia ich, tych dusz zbitych, i tam nasładzają się cały ten czas, kiedy on wznosi się i opuszcza (salik we-nahit סליק ונחית).”

20) Wewnątrz tej sali istnieje, wewnątrz poziomu wyższego, tych dziesięciu ministrów (rawrewin רברבין) naznaczonych – rabbi Akiwa i przyjaciele jego, i wszyscy oni wznoszą się wzniesieniem wewnątrz lustra (aspaklarija אספקלריאה) wyższego, i świecą promieniem Chwały Wyższej, o nich napisano (Jiszaja 64): „Oko nie widzi, tylko Bóg, to, co uczynił dla oczekujących Go”.

21) W sali piątej istnieją wszyscy ci wlaściciele powrotu (tijufta, (תיובתא) czyli ci, którzy odeszli, a następnie powrócili do Boga) całości, którzy odwrócili się od grzechów i uczynili skruchę w nich, i wychodzą dusze ich w czystości. I wszyscy ci, którzy oświęcili Imię Pana ich i przyjęli na siebie śmierć, i we wrotach tej sali stoi Menasze, król Judei, którego przyjął Święty, błogosławiony On, w powrocie (jego) całościowym, i wykopał mu podkop (hatira חתירא), żeby przyjąć go (bez względu na poprzednie przestępstwa).

22) I wewnątrz tej sali istnieją wszyscy ci właściciele powrotu potężnego (takifa תקיפא), czyje dusze wyszły w czasie, kiedy zasmucili się (itmarmaru אתמרמרו) z powodu czynów swoich (czyli zmarli od pokajania), i ci nasładzają się nasłodzeniami wyższymi każdego dnia. I trzy razy w dzień światło przychodzi w tę salę, żeby nasładzał się nim każdy, komu się należy. I każdy opala się (nihwe נכוה) od światła hupy (weselnego baldachimu, który posiada każdy sprawiedliwy) swego bliźniego, jak z góry, tak i z dołu.

23) Ta sala istnieje nad tymi salami niższymi, i nawet absolutni sprawiedliwi nie mogą wejść wewnątrz tej sali i stać w niej, i to – poziom (darga דרגא) wyższy nad wszystkim, oprócz poziomu miłosiernych (hasidej חסידי), który – poziom wyższy nad wszystkim.

24) Sala szósta. Sala szósta – sala miłosiernych. Ta sala – wyższa nad wszystkimi i ta sala stoi nad wszystkimi. Sala prawa – nie ma takich, którzy staliby w niej, oprócz miłosiernych świętych, i wszyscy oni – kochający Pana swego miłością (rhimu רחימו) wielką. I przy wejściu do tej sali stoją wszyscy ci, którzy łączą Jednością (jehuda יחודא) Pana swego każdego dnia, i oni wchodzą do tej Sali i zaproszeni, by wznieść się jako pierwsi.

25) I z góry od tego – wejście Awraama, prawej (strony) Świętego, błogosławiony On, przy wejściu innym stoi Ic’hak, który był powiązany (itakad אתעקד) na ofiarniku, i był całościową ofiarą (karbina szlim קרבנא שלים) przed Świętym, błogosławiony On, i przy wejściu innym, wewnątrz, stoi Jaków całościowy i dwanaście pokoleń wokół niego, i Obecność (Szhinta שכינתא) nad głowami ich.

26) I kiedy Izrael jest w biedzie (be aku בעקו), budzą się trzej ojcowie i budzą Obecność ochronić (leagna לאגנא) ich, (synów Izraela). I wtedy ona (obecność w hebrajskim jest rodzaju żeńskiego) wznosi się i koronuje się z góry, i chroni Izrael. I tyle, ile jest sal z dołu w Ogrodzie Rajskim, tak samo z góry są sale naprawione, które są tajemnicą wiary.

27) I wszystkie te sale powiązane są i koronują się w jednej sali, która – siódma. I ta sala, ukryta i zamknięta od reszty sal. Po środku tej sali stoi słup (amuda עמודא) jeden, który – z wieloma odcieniami (bi-gwanin sgiin בגוונין סגיאין). Zielony (jarok ירוק), biały (hiwar חוור), czerwony (sumak סומק), czarny (uham אוכם). I kiedy dusze wznoszą się, one wznoszą się wewnątrz tej sali. Ten, kto podchodzi do tego odcienia, wznosi się w niego, ten, kto podchodzi do tam tego odcienia, wznosi się w niego. Każdy – jak należy mu się.

28) I te sześć sal – one są dla zamieszkania (mador מדור) dusz, jak powiedzieliśmy, a siódma – nie dla zamieszkania. I sześć (szit שית), wszystko – w tajemnicy sześciu, i o tym napisano (Bereszit 1): „Stworzył sześć (tak czyta się słowo Bereszit: bara szit ברא שית)”. Sześć poziomów z góry, sześć poziomów z dołu, wszystko – tajemnica jedna.

29) Idź, patrz. „Bereszit” – dwa Domy (czyli dwie świątynie) były, Dom pierwszy i Dom drugi, ten wyższy, a ten niższy. Dwie (litery) hej, one – ta wyższa, ta niższa. I wszystko są jednością. (Litera) bet wyższa (pierwsza litera Tory) otwiera wrota na wszystkie strony, dlatego że one połączone – ta w tej. „Początek” (reszit ראשית) – ponieważ on początek (żeby) wejść w obliczenie budowy (budowy świata).

30) Powiedział rabbi Elazar: „Bereszit – to wspólność obrazu (klala de diukna כללא דיוקנא), dlatego że wszystkie obrazy włączone w nim, to – tajemnica tego, co napisano (Jehezkel 1): „To obraz podobieństwa Tronu (mare dmut kise מראה דמות כסא)  – obraz, dlatego że widoczne w nim sześć innych (poziomów) i to – „Bereszit”, „stworzył sześć” (Bara szit ברא שית).”  Idź, patrz: Kiedy wchodzi w ten obraz sześć odcieni (gwanin גוונין), ona (w hebrajskim obraz – żeńskiego rodzaju) naprawia siebie, (żeby) pokazać się im i czynić w nich pracę świata (umanuta  de alma אומנותא דעלמא), i jeżeli powiesz, że ta praca świata – poziom tego (czyli poziom tego obrazu), napisano: „Stworzył sześć” – dodatek (sziwha שבחא) sześciu to, którzy czynią pracę w tym.”

31) Rabbi Josi otworzył: „Kiełki (ha nicanim הנצנים) pokazały się w ziemi, czas śpiewu (et ha-zamir עת הזמיר) przyszedł, i głos turkawki (kol ha-tor קול התור) jest słyszalny w ziemi naszej. Kiełki – jest to tajemnica sześciu poziomów. „Ukazały się na ziemi” – ponieważ one – obrazy (przykład tłumaczenia: formy), (żeby) pokazać się na tym poziomie. „Czas śpiewu przyszedł” – żeby być wychwalającym i wznoszącym pieśni (meszabeah u-mehader משבח ומהדר), jak powiedziano (Teelim 30): „Żeby śpiewała o Tobie chwała twoja i nie milkła (we-lo jidom ולא ידום)”. I z tego powodu (pieśń) nazywa się „mizmor” (מזמור), jak to, co napisano: „Pieśń dla Dawida”, że opuściła się na niego na początku Obecność, i to – „czas śpiewu przyszedł”. ” Rabbi Hija powiedział: „Dlatego że wtedy przyszedł czas wychwalenia” (a nie tak, że Obecność nazywa się pieśń, jak w poprzednim wyjaśnieniu).

32) Rabbi Aba powiedział: „Świat wyższy zamknięty (satim סתים), i wszystkie rzeczy jego zamknięte. Ponieważ istnieje w tajemnicy wyższej dla wszystkich dni (joma de-hol jomin יומא דכל יומין). I kiedy stworzył i wyprowadził, wyprowadził te sześć. Ponieważ on zamknięty, i wszystkie rzeczy jego zamknięte, powiedział: „Bereszit” – stworzył sześć dni wyższych, i nie powiedział, kto stworzył je, ponieważ on – świat wyższy zamknięty.”

33) A następnie otworzył i powiedział: pracę niższą, i powiedział, kto stworzył ją, ponieważ to – świat, który istnieje w otwartości (bi itgalia באתגלייא), i powiedział (Bereszit 1): „Stworzył Bóg niebo i ziemię”, i nie napisano: „Stworzył” zamknięte, „Stworzył niebo”, ponieważ on – świat w otwartości, i powiedział: „Stworzył Bóg (Elo-him אלהים) – rzecz jasna, Imię otwartości. Pierwsze – w zamkniętości, które – wyższe, niższe – w otwartości. Ponieważ stałe działanie Świętego, błogosławiony On, zamknięte i otwarte. I tajemnica (raza רזא) Imienia Świętego, taka ona – zamknięta i otwarta.”

34) „Niebo (et ha-szamaim את השמים)” – dodać niebiosa niższe, które są z dołu. „I ziemię (we-et ha-arec ואת הארץ)” – połączyć z ziemią, która z dołu, i dodać wszystkie działania, które według Obrazu Wyższego.

35) „I ziemia była dziwna i chaotyczna (tohu wa-bohu תהו ובהו)”. Jak to, co powiedzieliśmy: „I ziemia” – to ziemia wyższa, która nie ma światła od siebie. „Była” – na początku już była jak należy, a teraz – „dziwna i chaotyczna, i ciemność”. „Była” – właśnie, a następnie zmniejszyła siebie i zmniejszyła światło. Tohu (dziwna), Bohu (chaotyczna), Hoszeh (חשך ciemność) i ruah (רוח duch) – cztery osnowy (josodej יסודי) świata, które powstały w niej (w ziemi).

36) Wyjaśnienie inne. „I ziemię” – jak to, co powiedzieliśmy, dołączyć (wspomnieć) ziemię, która z dołu, która uczyniona z kilkoma zamieszkaniami (madorin מדורין), wszystko – według Obrazu Wyższego, i to – „i ziemia była dziwna i chaotyczna, i ciemność …, i duch”. To one – obszary ziemi: ziemia (arec ארץ), grunt (adama אדמה), wąwóz (gaj גיא), obszar (nszija נשיה), dolina (cija ציה), step (arka ארקא), świat (tewel תבל). I największa ze wszystkich – świat, jak napisano (Teelim 109): „I On rozsądzi świat według sprawiedliwości”.

37) Powiedział rabbi Josi: „Kto to – dolina? To – miejsce piekła (gehinom גיהנם), jak to, co napisano (Jermija 2): „Dolina i mrok (calmawet צלמות)”, i tajemnica tego napisana: „I ciemność nad otchłanią”, to – tajemnica miejsca piekła, to – dolina, miejsce anioła śmierci, jak to, co powiedzieliśmy: który zaciemnia twarze stworzeń, i to – miejsce ciemności wyższej.”

38) „Dziwna (tohu תהו)” – jest to obszar (nszija נשיה), ponieważ nie widać tam żadnego obrazu, do tego stopnia, że zapomina się (zapomnienie – inne znaczenie słowa nszija) poprzez wszystkich.  I dlatego nazywa się nszija. „Chaotyczne (bohu בהו)” – jest to step (arka ארקא), miejsce którego nie zapomina się. Rabbi Hija powiedział: „To – wąwóz (gaj גיא)”. „I Duch Boga szybuje (merahefet מרחפת)” – to odpowiada światu (tewel תבל), który karmi się od Ducha Boga, i wszystko – jednością.

39) Według tego obrazu, jest dla ziemi wyższej siedem obszarów, które z góry, poziom nad poziomem, i we wszystkich obszarach – anioły (malahej מלאכי) wyższe, te nad tymi. Tak samo również z dołu, i wszystko połączone – to z tym, żeby wszystko było jednością. Siedem obszarów, i ta ziemia wyższa łączy (ahadat מלאכי) ich, i wszystkie istnieją w niej, i w nich wszystkich istnieje wychwalenie Świętego, błogosławiony On. Poziomy (bez względu na jedność) oddalone – ten od tego, i miejsca oddalone – to od tego.

40) Palac pierwszy, z dołu – dom ciemności, która nie świeci, i on  ustawiony dla zamieszkania duchów (ruhej רוחי) i tych, którzy wykonują wyroki (kastirej (קסטירי), czyli dosłownie katów), i burz potężnych, które są niewidoczne, i nie ma w nich ani światła, ani ciemności, i żadnego obrazu (przykład tłumaczenia: formy) w ogóle. I tam nie znają żadnej wiedzy w ogóle, ponieważ nie ma w nim formy (cura צורה) wewnątrz śladu (surta סורטא).

41) I nad tym miejscem naznaczony jeden anioł, Tahariel (טהריאל) (czyli oczyszczający) imię jego. I z nim – siedemdziesiąt naznaczonych fruwających, i topiących się (itmahun אתמחון) od błyskawic płomienia (mi-zikej szwiwin מזיקי שביבין), i nie istnieją, i nie są widoczne, i nie znajdują się. I kiedy przychodzi poranek (cafra צפרא), wszystkie one odnawiają się. I nie istnieją, (ponieważ) kiedy dochodzą do tego miejsca, znikają (awdin אבדין). I nie znajdują się, i wchodzą w jedną dziurę otchłani (nokwa de thoma נוקבא דתהומא). I nie są widoczne, kiedy przychodzi noc, topnieją od tego płomienia, zanim przychodzi poranek.

42) Palac drugi. To miejsce, gdzie światła więcej, i to – ciemność, lecz nie (taka) ciemność, jak w pierwszym, i on ustawiony dla zamieszkania aniołów wyższych, które naznaczone nad sprawami synów człowieka (dobrymi czynami), i żeby skusić ich na tej drodze złem, po której idą (czyli dają siłę ludziom, którzy wybrali dobrą bądź złą drogę). I miejsce to wydaje się lepszym niż pierwsze, i te anioły – jest u nich bliskość (krawa קרבא) do synów ludzkich, i karmią się (mitzanan מתזנן) od zapachu i aromatu (rejha u-busma ריחא ובוסמא), który z dołu, (żeby) wznieść dla korzyści (aniołów) i świecić więcej (czyli od dobrych czynów człowieka te anioły otrzymują nasycenie i świecą więcej).

43) I nad nimi – jeden naznaczony, Kdumiel (קדומיאל) (czyli pierwotny) imię jego. I te (anioły) rozpoczynają pieśń (Szirata שירתא) i milkną, i odchodzą, i nie widoczne, dopóki (synowie) Izraela z dołu nie otwierają i nie mówią pieśni, wtedy (anioły) powstają na miejsce swoje i ukazują się światła większe – trzy razy dziennie oświęcają oświęceniem (kduszata קדושתא). I kiedy (synowie) Izraela zajmują się Torą, wszystkie one lecą i świadczą świadczeniem wyższym, i Święty, błogosławiony On, lituje się (haisna חייס) nad nimi.

44) Pałac trzeci. Jest to miejsce ognia i słupów dymu, i tam źródło (mgido נגידו) rzeki Dinor, (דינור) wyciąga się i wychodzi. I to – ognisko (mogda מוקדא) dla dusz złoczyńców, ponieważ stąd opuszcza się ogień na głowy złoczyńców, i tam anioły pobicia (habala חבלה), które męczą ich.

45) I tam znajduje się oszczerstwo (dilturaja דלטורייא) na (synów) Izraela czasami, żeby skusić ich (z dobrej drogi), oprócz tego czasu, kiedy biorą leczenie (aswata אסוותא), żeby odepchnąć ich (i to leczenie pokajanie – dereh emet). I jeden naznaczony nad nimi od strony lewej. Wszystkie one – od strony ciemności, jak to, co powiedziano (Bereszit 1): „Ciemność nad otchłanią”, i sama-el, złodziej (hajawa חייבא) znajduje się tam.

46) Pałac czwarty. To miejsce, które świeci, i tam światło aniołów wyższych, które na stronie prawej. I zaczynają pieśń i kończą (sajmi סיימי), i nie idą zniszczyć się, jak te pierwsze, które rozpoczynają pieśń, i rozbłyskują, i zostają zniszczone (mitabran מתעברן) w ogniu płonącym, i powracają, i odnawiają się, jak wcześniej, a te stoją na miejscu swoim i nie zniszczają się. I to – anioły miłosierdzia, które nie zmieniają się przez wieki.

47) I o nich napisano (Teelim 104): „Czyniący aniołów duchami, itd.”, te wykonują wysłannictwo swoje (szlihutajhu שליחותייהו) w świecie, i widoczne dla synów ludzkich tylko w widzeniach lub innym sposobem – przy rozważaniu (sahletanu סכלתנו) wielkim. I jeden anioł naznaczony nad nimi, Pdael (פדאל) (czyli odpokutowujący) imię jego. I w nim otwierane są drzwi miłosierdzia (miftahan de-rahamej מפתחן דרחמי) dla tych, którzy powracają do Pana swego, i otwierają się wrota, żeby przeprowadzić modlitwy i prośby (clothon u wauthon צלותהון ובעותהון).

48) Pałac piąty. To – pałac, który świeci światłem większym niż poprzednie, i są w nim anioły, z nich – ogień (isza אשא), z nich – woda (maja מיא). Czasami znajdują się w miłosierdziu, a czasami znajdują się w sądzie. Te – w stronie tej, i tamte – w stronie tamtej, czasami świecą ci, a czasami tamci, i wszystkie one naznaczone opiewać Pana ich, i te – o północy, a tamte – kiedy wznosi się światło. I jeden naznaczony nad nimi, Katsziel (קדשיאל) (oświęcający) imię jego.

49) Kiedy dzieli się (itpaleg אתפלג) noc (czyli o północy) i budzi się wiatr północny (ruah cafon רוח צפון). I Święty, błogosławiony On, przychodzi zabawić się (leisztaszea לאשתעשעא) ze sprawiedliwymi w Ogrodzie Rajskim, wtedy wiatr północny stuka (akisz אקיש) i dochodzi do tych, komu naznaczono śpiewać o północy, i wszyscy oni śpiewają i otwierają pieśń. I kiedy przychodzi poranek, i łączy się ciemność poranna (kadruta de-cafra קדרותא דצפרא) ze światłem, wtedy wszyscy inni mówią pieśń i wszystkie gwiazdy nieba, i reszta aniołów pomaga im, jak napisano (Job 38): „W śpiewaniu łącznym gwiazd porannych, zaśpiewają wszyscy synowie Boscy” – do tego aż synowie Izraela biorą pieśń i sławę za nimi.

50) Pałac szósty. To – pałac wyższy, bliski do Królestwa Niebios, i w nim – statki (arbin ארבין) i rzeki, i strumienie, które wydzielają się z morza, i tyle ryb (nunin נונין), które roją się na cztery strony świata, nad nimi sterujące (sarkin סרקין) naznaczeni. I u jednego naznaczonego imię Uriel (אוריאל), i on naznaczony nad wszystkimi tymi niższymi.

51) I wszyscy oni (naznaczeni) jadą (natlej נטלי) o tych godzinach i minutach, kiedy jadą statki – w stronę tą i w stronę tamtą. Kiedy jadą statki w stronę południa, naznaczony, który stoi nad nimi w tej stronie – jest to Michael (מיכאל), który przychodzi od prawej (mi-jamina מימינא). A kiedy jadą statki w stronę północy, naznaczony, który stoi nad nimi w tej stronie – jest to Gabriel (גבריאל), który przychodzi od strony lewej (smola שמאלא). A kiedy jadą statki w stronę wschodu, naznaczony, który stoi nad nimi w tej stronie – jest to Rafael (רפאל), i on – do prawego (czyli skłonny do prawego). A kiedy jadą statki w stronę zachodu, naznaczony, który stoi nad nimi w tej stronie – jest to Uriel (אוריאל), i on jako ostatni (batraa בתראה).

52) Pałac śódmy. To pałac najwyższy nad wszystkimi. I tam znajdują się tylko dusze sprawiedliwych, które tam nasładzają się w tym lśnieniu (zihara זיהרא) wyższym, i nasładzają się nasłodzeniami (idunin עדונין), i zadowoleniami (tafnukin תפנוקין) wyższymi, i tam znajdują się tylko ci zasłużeni świata, błogosławienia i ofiary (nedawa נדבה), wszystko według obrazu wyższego, jak powiedzieli przyjaciele.

53) Tak jest na ziemi z dołu w siedmiu obszarach, i wszystkie one – według obrazu wyższego. I we wszystkich nich są rodzaje (zinin זינין) według obrazu synów człowieka, i wszyscy oni wyznają i wychwalają Świętego, błogosławiony On, i nie ma tego, kto poznałby Chwałę Jego, jak ci, co w obrzsże wyższym. A ci widzą Jego Chwałę, jak należy (żeby) służyć (lemiflah למפלח) Jemu, i wychwalać Go, i poznać Chwałę Jego.

54) I świat ten, który (nazywa się) Tewel (תבל), istnieje istnieniem swoim tylko dzięki sprawiedliwym, którzy – ciała (gufin גופין) święte. Według obrazu tego jak z góry, istnieje tęn pałac siódmy, tylko dla dusz sprawiedliwych. Tak samo i ten pałac siódmy z dołu, istniej tylko ze względu na ciała sprawiedliwych, żeby było wszystko jednością – to, według obrazu tamtego.

55) Idź, patrz. Powiedział rabbi Szymon: „Siedem pałaców ich, jak powiedzieliśmy, i wewnątrz nich jest siedem sal, od tych tajemnic wiary – zgodnie z siedmioma nieboskłonami (rkiin רקיעין) wyższymi, i w każdej sali są duchy wyższe”. Sala pierwsza. Tu jest duch, który naznaczony nad duszami sprawiedliwych (gerim גרים), które przeszły gijur, i Rahmiel (רחמיאל) – imię jego. I on bierze ich i oni nasładzają się od promienia Chwały Wyższej.

56) Sala druga. Jest duch jeden, Ahineel (אהינאל) imię jego, i ten stoi nad wszystkimi tymi duszami dzieci (rabiej רביי), które nie stały się godne w tym świecie zajmować się Torą, i on stoi nad  nimi i uczy ich.

57) Sala trzecia. W niej jest duch jeden, Adaphinel (אדרהינאל) imię jego, i on stoi nad duszami tych, kto powrócił powrotem (czyli okazał skruchę w grzechach), i nie powrócił, na przykład, myśleli (powrócić), i zanim powrócili, zmarli. Tych – karzą w Gehinomie, a następnie wchodzą do tego ducha, i przyjmuje ich, i pragną (hamdan חמדן) nasłodzić się promieniem Chwały Pana swego, i  nie nasładzają się. I ci nazywani są „synowie mięsa” (bnej basar בני בשר), i o nich napisano (Jeszaja, 66): „I będzie, z miesiąca w miesiąc i od soboty do soboty, przyjdzie każde ciało pokłonić się przede Mną, powiedział Bóg”.

58) Sala czwarta. Tu znajduje się jeden duch, Gadrihael (גדריהאל) imię jego. Ten stoi nad wszystkimi tymi duszami zabitych poprzez inne narody, żeby wprowadzić ich wewnątrz profiry Króla, i (żeby) zapisali się (itraszimu אתרשמו) tam, do dnia, kiedy zemści się (jinkom ינקום) za nich Święty, błogosławiony On, jak napisano (Teelim 110): „Osądzi narody pełne trupów, itd.”.

59) Sala piąta. Tu istnieje jeden duch, który nazywa się Adiri-el (אדיריאל), i on stoi nad wszystkimi tymi duszami, które istnieją w tej stronie (lewej stronie). Sala szósta. I ci (dusze), którzy w mieszkaniu tym, powyżej wszystkich, i Micha-el, (מיכאל) minister, naznaczony nad wszystkimi, istnieje w nim, i tyle tysięcy i dziesiątek tysięcy – wszyscy oni istnieją pod nim w tej stronie, i tam nasładzają się te dusze pobożnych (hasidej חסידי) tym Światłem Wyższym, które przyciąga się ze świata, który przyjdzie.

60) Idź, patrz. Powiedział rabbi Szymon: „Kto wie, jak uporządkować (lesadra לסדרא) modlitwę Pana jego, jak (wiedział) Mosze, w czasie, kiedy należało uporządkować modlitwę jego, w długim porządku (ba-arihut seder באריכות סדר), i w czasie, kiedy powinien był skrócić (lekacra לקצרא) – również”. Powiedział rabbi Szymon: „Znajdujemy w księgach starożytnych (be-sifrej kadmi בספרי קדמאי) kolejność tajemnicy tajemnic, w ciągu (bi-tszura בקשורא) jednym: czasami, kiedy należy uporządkować modlitwę swoją, jak należy, i powiązać więzią (wszystkie poziomy), (żeby) zadowolić (lipsumej לבסומי) Pana swego, jak należy, i poznać, jak połączyć połączeniem całościowym, rozerwać nieboskłony (le-mikra rkiin למקרע רקיעין), i otworzyć wrota i wejścia, żeby nie było tego, kto oprotestuje (czyny) rąk jego.

61) Zasłużeni oni, sprawiedliwi (cadikaja צדיקיא), ponieważ oni wiedzą, jak skusić (lemifteh למפתי) Pana swego i zlikwidować wyroki (liwtulej gzerim לבטולי גריזין), i umieścić Obecność w świecie, i opuścić (lenahta לנחתא) błogosławieństwa i zabrać panów sądu (czyli zwinowajców), żeby oni nie panowali w świecie”. Powstał rabbi Szymon i powiedział: „Kto opowie o potędze Boga? (Teelim 106). Kto zabierze proch (afra עפרא) z oczu twoich? Awraam, pobożny – prawica Świętego, błogosławiony On, który otworzył tobie Tajemnicę Tajemnic, i On – początek modlitwy w świecie (gdyż ustawił poranną modlitwę), i otworzyły się tobie sale Króla Najwyższego.”

Dodaj komentarz