Psalmy 1-10

Psalm 1

1. Szczęsny mąż, który nie szedł za radą niegodziwych, a na drodze grzeszników nie postał, a w kole szyderców nie zasiadł.
2. Lecz w nauce Bożej ma upodobanie i zakon Jego bada dzień i noc.
3. I będzie jako drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które owoc daje w czasie swoim, którego liść nie więdnie, a wszystko co czyni się powiedzie.
4. Nie tak niegodziwi; bo są jako plewa którą rozwieje wiatr.
5. Przetoż nie ostoją się niegodziwi na sądzie, ani grzesznicy w gronie sprawiedliwych.
6. Albowiem świadom Bóg drogi sprawiedliwych, a ślad niegodziwych zaginie.

Psalm 2

1. Czemu burzą się ludy, a narody knują zamysły próżne.
2. Powstają królowie ziemi i książęta radzą społem, przeciw Bogu i pomazańcowi Jego.
3. Stargajmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta.
4. Królujący w niebiosach uśmiecha się, Pan urąga im.
5. Tedy przemówi do nich w gniewie Swoim, a w grozie Swojej zatrwoży ich.
6. Ja to namaściłem króla mego na Cyonie, górze mojej świętej.
7. Wygłaszam ten wyrok: Wiekuisty rzekł do mnie: Tyś mój syn, jam cię dziś światu wydał.
8. Zażądaj odemnie, a dam ludy w dziedzictwo twoje, a na własność twoję kończyny ziemi.
9. Roztrącisz je berłem żelaznem, jak naczynie garncarskie, skruszysz je.
10. A teraz królowie rozmyślcie się, ukorzcie się, sędziowie ziemi.
11. Służcie Bogu w bojaźni, a radujcie się w skrusze.
12. Hołdujcie synowi by się nie gniewał i abyście nie zmylili drogi; bo łatwo zapłonie gniew Jego. Szczęśni którzy się doń uciekają.

Psalm 3

1. Psalm Dawida, gdy uciekał przed Absalonem synem swoim.
2. Boże, jak liczni wrogowie moi, wielu powstaje przeciwko mnie.
3. Wielu powiada o duszy mojej: Nie ma dlań zbawienia u Pana. – Sela.
4. Ale Tyś o Boże, tarczą moją, chwałą moją, i co podnosisz głowę moję.
5. Głosem moim do Boga wołam, a On odpowie mi z góry świętej Swojej. – Sela.
6. Kładę się i zasypiam; budzę się, bo Bóg wspiera mnie.
7. Nie lękam się kroci ludu, które zewsząd mnie oblegają.
8. Powstań o Boże, wspomóż mnie Panie mój, bo porazisz wszystkich wrogów moich szczęki, zęby niegodziwych pokruszysz.
9. U Boga ocalenie; nad narodem Twoim błogosławieństwo Twoje. – Sela.

Psalm 4

1. Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Psalm Dawida.
2. Na wezwanie moje, odpowiedz mi Panie słuszności mojej, w niedoli rozprzestrzeniłeś mi, zmiłuj się nademną i wysłuchaj modlitwę moję.
3. Synowie ludzcy! dopókiż będzie chwała moja w poniewierce? upodobacie sobie marność, poszukiwać będziecie fałszu? – Sela.
4. Wiedzcież, że odznaczył Bóg wiernego Sobie, Bóg słyszy, gdy wołam do Niego.
5. Drzyjcie, a nie grzeszcie; rozważajcie w sercach waszych na łożach waszych, i uśmierzcie się. – Sela.
6. Ofiarujcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Bogu.
7. Wielu powiada: któż wskaże nam dobro? Zwróć na nas światło oblicza Twojego Boże.
8. Dałeś radość sercu memu, z chwilą gdy zboże ich i wino obrodziło.
9. W spokoju zarazem kładę się i zasypiam, bo Ty o Boże sam pozwalasz mi bezpiecznie spoczywać.

Psalm 5

1. Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu fletów. Psalm Dawida.
2. Słowa moje usłysz Boże; wyrozumiej westchnienia moje.
3. Usłysz głos skargi mojej, królu mój i Panie, gdy się modlę do Ciebie.
4. Boże, zrana usłyszysz głos mój, zrana zwracam się do Ciebie i czekam.
5. Bo nie jesteś Bogiem, który upodobał sobie nieprawość, nie przebywa przy Tobie zło.
6. Nie ostaną się zuchwalcy przed oczyma Twemi, nienawidzisz wszelakich złoczyńców.
7. Gubisz kłamców, człekiem krwi i zdrady brzydzi się Bóg.
8. A ja w wielkiej łasce Twojej, wstąpię do domu Twojego, ukorzę się w przybytku Twoim świętym, w bojaźni przed Tobą.
9. Boże, prowadź mnie w sprawiedliwości Twojej, wobec czyhających na mnie, utoruj przedemną drogę Twoję.
10. Bo niemasz w ustach ich szczerości, ich wnętrze zgubą tchnące, grobem otwartym ich gardło, język swój wygładzili.
11. Potęp ich Panie, niech upadną przez własne knowania, dla ogromu grzechów strąć ich, bo przekorni są Tobie.
12. A niech cieszą się wszyscy, co uciekają się do Ciebie, i wiecznie się radują, gdyż otaczasz ich opieką Swą, i weselą się w Tobie, którzy umiłowali imię Twoje.
13. Bo błogosławisz sprawiedliwemu o Boże, gdyby tarczą, łaską go wieńczysz.

Psalm 6

1. Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych, na ośm głosów. Psalm Dawida.
2. Boże, nie w gniewie Twoim napominaj mnie, nie w uniesieniu Twojem karć mnie.
3. Zmiłuj się nademną o Boże, bo zawiędnę, ulecz mnie, bo strętwiały członki moje.
4. A dusza moja strwożona wielce, a Ty o Boże dopókiż jeszcze?
5. Zwróć się Boże, wyswobodź duszę moję, dopomóż mi przez litość Twoję.
6. Bo nie w śmierci pamięć o Tobie; w grobie któż wielbi Cię.
7. Zmożony jestem łkaniem, skrapiam co noc me posłanie, łzami łoże moje zalewam.
8. Zamroczyło się od strapienia oko moje, zgrzybiało przez tylu gnębiących mnie.
9. Odstąpcie odemnie wszyscy złoczyńcy, gdyż wysłuchał Bóg głos płaczu mego.
10. Wysłuchał Bóg błaganie moje; Bóg modlitwę mą przyjął.
11. Zawstydzeni i zatrwożeni wielce wszystkie wrogi moje, pierzchają shańbieni w jednej chwili.

Psalm 7

1. Pieśń Dawida, którą zaśpiewał Bogu z powodu Kusza Benjaminity.
2. Boże Panie mój, w Tobie szukam obrony, ocal mnie od wszystkich prześladowców, i wyzwól mnie.
3. By nie porwał jako lew, życia mego, szarpiąc gdy niema zbawcy.
4. Boże Panie mój, jeżelim to uczynił, jeżeli jest bezprawie w ręku mojem.
5. Jeżelim odpłacił przyjacielowi złem, ja co wyzwoliłem prześladującego mnie niewinnie.
6. Niech ściga wróg duszę moję; niech ją pojmą, i rozdepcze po ziemi żywot mój, a sławę moję w proch niechaj strąci. – Sela.
7. Powstań o Boże, w gniewie Twoim, wystąp przeciw zaciekłości ciemiężców moich, czuwaj nademną, ustanów sąd.
8. A zbór narodów otoczy Cię, a po nad nim wzniesiesz się ku wysokości.
9. Boże który sądzisz narody, rozsądź mnie Boże; wedle sprawiedliwości mojej i niewinności niech się dzieje mi.
10. Niech się skończy tedy złość niegodziwych, abyś podźwignął sprawiedliwego, Ty co badasz serca i wnętrzności, Boże sprawiedliwy!
11. Tarcza moja u Boga, który wspomaga prawych sercem.
12. Pan sędzią sprawiedliwym, i Pan groźnym jest wciąż.
13. Jeżeli się nie nawróci; miecz Swój wyostrzy, łuk Swój naciągnie i wymierzy go.
14. I dlań przygotuje narzędzia śmierci, strzały Swe palącemi uczyni.
15. Otóż poczyna bezprawie i brzemiennym jest zagubą, a rodzi fałsz.
16. Dół kopie i wydrąża go, – a wpadnie w przepaść, którą przygotował.
17. Zwraca się niedola na głowę jego, a na jego ciemię srogość jego spada.
18. Chwalić będę Boga wedle sprawiedliwości Jego, i wysławiać imię Boga Najwyższego.

Psalm 8

1. Przewodnikowi chóru Gitejczyków. Psalm Dawida.
2. Boże Panie nasz, jak wspaniałe imię Twoje po wszystkiej ziemi, coś wzniół świetność Twoję na niebiosach.
3. Przez usta dzieci i niemowląt utwierdziłeś Sobie chwałę, wobec przeciwników Twoich, by uśmierzyć wroga i mściwego.
4. Gdy spoglądam na niebiosa Twoje, dzieło pieńści Twoich, księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił.
5. Czemże jest człowiek, że pamiętasz o nim, a syn człowieczy, że nań zważasz.
6. A upośledziłeś go o mało od bóztwa, i chwałą i blaskiem uwieńczyłeś go.
7. I postanowiłeś go władcą nad dziełami rąk Twoich, wszystko poddałeś pod stopy jego.
8. Trzody i bydło wszelkie, jak i zwierzęta dzikie.
9. Ptactwo nieba i ryby morza, wszystko co ciągnie po drogach morskich.
10. Boże, Panie nasz, jak wspaniałem imię Twoje po wszystkiej ziemi.

Psalm 9

1. Przewodnikowi chóru, z powodu śmierci, Benowi Psalm Dawida.
2. Chwalić chcę Boga, całem sercem, opowiadać wszystkie cuda Twoje.
3. Cieszyć się chcę i radować w Tobie, wysławiać imie Twe Najwyższy.
4. Że pierzchły wrogi moje wstecz, upadły i zginęły przed obliczem Twojem.
5. Bo przeprowadziłoś wprawę moję i spór mój, zasiadłeś na tronie, sędzia sprawiedliwy.
6. Zgromiłeś ludy, zgubiłeś niegodziwego, zgładziłeś imię ich na wieki wieków.
7. Wrogu, skończone spustoszenia na zawsze, a miasta, które zburzyłeś, zaginęła pamięć o nich.
8. Ale Bóg wiecznie zasiada, ustanowił do sądu tron Swój.
9. A On sądzi świat w sprawiedliwości; wyrokuje o narodach wedle słuszności.
10. I będzie Bóg twierdzą uciśnionemu, twierdzą w czasach niedoli.
11. I ufać będą Tobie, którzy znają imię Twoje, bo nie opuściłeś szukających Cię, o Boże.
12. Śpiewajcie Bogiu, który zamieszkał na Cyonie, rozpowiadajcie między narodami dzieła Jego.
13. Bo mściciel krwi, On zapamiętał ich, nie zapomniał wołania uciśnionych.
14. Zmiłuj się nademną Boże, spójrz na nędzę moję od nieprzyjaciół moich, któryś mnie wyniósł z bram śmierci.
15. Abym opowiadał wszystką chwałę Twoję u wrót córy Cyonu, abym się cieszył pomocą Twoją.
16. Popadły ludy w przepaść, którą zgotowały; w sidła, które zastawiły uwikłała się noga ich.
17. Dał się poznać Bóg, sprawiedliwość wymierzył, w dziele rąk własnych oplątał się niegodziwy. – Higgajon Sela.
18. Znijdą niegodziwi do grobu; wszystkie ludy co zapomniały Pana.
19. Bo nie zawsze zapomnianym jest ubogi, nadzieja biednych nie znika na wieki.
20. Powstań o Boże, niech się nie rozzuchwali śmiertelny, niech sądzone będą ludy przed obliczem Twojem.
21. Rzuć Boże, postrach na nich, niech wiedzą ludy, że ludźmi są.

Psalm 10

1. Czemuż o Boże stoisz zdaleka, ukrywasz się w czasach niedoli.
2. W pysze swojej ściga niegodziwy biednego, usidleni są w knowaniach, które usnuli.
3. Albowiem chlubi się niegodziwy żądzą duszy swojej, a łupieżca bluźni, lży Boga.
4. Niegodziwy w wyniosłości ducha swego: nie karci On, niemasz Boga, są wszystkie myśli jego.
5. Szczęśliwe są drogi jego każdego czasu; wysoko sądy Twoje, daleko od niego; na wszystkich przeciwników swoich nadyma się.
6. Mówi w sercu swem: nie zachwieję się, od pokolenia do pokolenia nie będę w złej doli.
7. Bluźnierstwa usta jego są pełne, podstępu i zdrady, a na języku jego niecność i nieprawość.
8. Siedzi w zasadzce po zagrodach, w kryjówkach godzi na niewinnego; oczy jego nieszczęsnego śledzą.
9. Czai się w kryjówce, jak lew w gęstwinie, czycha by porwać biednego; porywa biednego, oplątując go w sidła swoje.
10. Płaszczy się, czai, aż wpadną w moc jego nieszczęśni.
11. Mówi w sercu swojem: zapomniał Bóg, zakrył oblicze Swoje, nie ujrzy na wieki.
12. Powstań Boże, Panie podnieś dłoń Twoję, nie zapominaj uciśnionych!
13. Czemuż ma lżyć niegodziwiec Pana; mawiać w sercu swojem: Ty nie poszukujesz.
14. Widzisz jednak Ty! niecność i krzywdę widzisz, by odpłacić ręką Twoją, na Tobie polega nieszczęśliwy, osieroconego Ty byłeś pomocą.
15. Skrusz ramię niegodziwca; a złoczyńcy, obyś złości jego szukał, a nie znalazł więcej.
16. Bóg królem na wieki wieków, znikną pogany z ziemi Jego.
17. Życzenia uciśnionych usłyszysz o Boże; pokrzepisz ich serce, wysłucha ucho Twoje.
18. Byś sprawiedliwość wymierzył sierocie i uciśnionemu, by nie wielmożył się więcej człowiek tej ziemi.