Numeri XXVI

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Elazarowi, synowi Ahrona, kapłana, i rzekł:
 2. „Zbierz poczet całego zboru synów Israela, od dwudziestu lat i wyżej, według domów ich rodowych, wszystkich stawających do broni w Israelu.”
 3. I oświadczył im Mojżesz wobec Elazara, kapłana, na stepach Moabu, nad Jardenem Jerychońskim i rzekł:
 4. „Od dwudziestu lat i wyżej” – Jako rozkazał był Wiekuisty Mojżeszowi, i synom Israela, wyszłym z ziemi Micraim.
 5. Reuben, pierworodny Israela: synowie Reubena: Chanoch – z rodziną Chanochidów; od Fallua – rodzina Falluidów:
 6. Od Checrona – rodzina Checronidów, od Charmego – rodzina Charmidów;
 7. Oto rodziny Reubenidów; a było spisowych ich – czterdzieści trzy tysiące siedmset trzydzieści.
 8. A między synami Fallua był Eliab;
 9. A synowie Eliaba: Nemuel, i Dathan, i Abiram; są to owi Dathan i Abiram, członkowie zboru, którzy poduszczyli przeciw Mojżeszowi i przeciw Ahronowi w zborze Koracha, gdy się ci zbuntowali przeciw Wiekuistemu;
 10. A rozwarła ziemia paszczę swoję, i pochłonęła ich wraz z Korachem, podczas zagłady zboru, a pożarł ogień dwustu pięćdziesięciu ludzi, – i stali się przestrogą;
 11. A synowie Koracha nie pomarli.
 12. Synowie Szymeona według rodzin ich: od Nemuela – rodzina Nemuelidów; od Jamina – rodzina Jaminidów; od Jachina – rodzina Jachinidów;
 13. Od Zeracha – rodzina Zarchydów; od Szaula – rodzina Szaulidów;
 14. Oto rodziny Szymeonidów: dwadzieścia dwa tysiące dwieście.
 15. Synowie Gada według rodzin ich: od Cefona – rodzina Cefonidów; od Chaggjasza – rodzina Chaggidów; od Szunego – rodzina Szunidów;
 16. Od Ozniasza – rodzina Oznidów; od Erego – rodzina Erydów;
 17. Od Aroda – rodzina Arodydów; od Arela – rodzina Arelidów;
 18. Oto rodziny synów Gada według spisowych ich: czterdzieści tysięcy pięćset.
 19. Synowie Jehudy – Er i Onan; ale pomarli Er i Onan w ziemi Kenaan.
 20. A byli synowie Jehudy według rodzin ich: od Szeli – rodzina Szelanidów; od Fereca – rodzina Farcydów; od Zeracha – rodzina Zarchidów;
 21. I byli synowie Fereca: od Checrona – rodzina Checronidów; od Chamula – rodzina Chamulidów;
 22. Oto rodziny Jehudy według spisowych ich: siedmdziesiąt sześć tysięcy pięćset.
 23. Synowie Isachara według rodzin ich: od Tholego – rodzina Tholaidów; od Fuwy – rodzina Fuwidów;
 24. Od Jaszuba – rodzina Jaszubidów; od Szymrona – rodzina Szymronidów;
 25. Oto rodziny Isachara według spisowych ich: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta.
 26. Synowie Zebuluna według rodzin ich: od Sereda – rodzina Sardydów; od Elona – rodzina Elonidów; od Jachleela – rodzina Jachleelidów.
 27. Oto rodziny Zebulunidów, według spisowych ich: sześćdziesiąt tysięcy pięćset.
 28. Synowie Josefa według rodzin ich – Menasze i Efraim.
 29. Synowie Menaszy: od Machyra – rodzina Machyrydów; Machyr zaś urodził Gileada; od Gileada – rodzina Gileadczyków;
 30. Oto synowie Gileada: od Jezera – rodzina Jezeridów; od Cheleka – rodzina Chelkidów;
 31. Od Asriela – rodzina Asrielidów; od Szechema – rodzina Szechemidów;
 32. Od Szemidy – rodzina Szemidaidów; od Chefera – rodzina Chefridów;
 33. Celafchad zaś, syn Chefera, nie miał synów, a tylko córki, a imiona córek Celafchada: Machla, i Noa, Chogla, Milka i Thyrca;
 34. Oto rodziny Menaszy; a spisowych ich: pięćdziesiąt dwa tysiące siedmset.
 35. Oto synowie Efraima według rodzin ich: od Szuthelacha – rodzina Szuthalchidów; od Bechera – rodzina Bachridów; od Thachana – rodzina Thachnidów;
 36. A oto synowie Szuthelacha: od Erana – rodzina Eranidów;
 37. Oto rodziny synów Efraima według spisowych ich: trzydzieści dwa tysiące pięćset. Oto synowie Josefa według rodzin ich.
 38. Synowie Binjamina – według rodzin ich: od Beli – rodzina Balidów; od Aszbela – rodzina Aszbelidów; od Achyrama – rodzina Achyramidów;
 39. Od Szefufama – rodzina Szefufamidów; od Chufama – rodzina Chufamidów;
 40. A byli synowie Beli – Ard i Naaman, – rodzina Ardidów; od Naamana – rodzina Naamidów;
 41. Oto synowie Binjamina według rodzin ich; a spisowych ich: czterdzieści pięć tysięcy sześćset.
 42. Oto synowie Dana według rodzin ich: od Szuchama – rodzina Szuchamidów; oto rodziny Dana według rodzin ich.
 43. Wszystkich rodzin Szuchamickich według spisowych ich: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
 44. Synowie Aszera według rodzin ich: od Imny – rodzina Imnidów; od Iszwego – rodzina Iszwidów; od Beryi – rodzina Beryidów;
 45. Od synów Beryi: od Chebera – rodzina Chebrydów, od Malkiela – rodzina Malkielidów;
 46. Imię zaś córki Aszera – Serach.
 47. Oto rodziny synów Aszera według spisowych ich: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
 48. Synowie Naftalego według rodzin ich: od Jachceela – rodzina Jachceelidów; od Guna – rodzina Gunidów:
 49. Od Jecera – rodzina Icrydów; od Szyllema – rodzina Szyllemidów.
 50. Oto rodziny Naftalego, według rodzin ich; a spisowych ich: czterdzieści pięć tysięcy czterysta.
 51. Oto spisowi synów Israela: sześćkroć sto tysięcy tysiąc siedmset trzydzieści.
 52. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 53. „Między nich to rozdzieloną będzie ziemia w udziałach, podług liczby imion.
 54. Liczniejszemu powiększysz udział jego, a mniej licznemu zmniejszysz udział jego: każdemu w stosunku do spisowych jego danym będzie udział.
 55. Tylko losem niechaj rozdzielona będzie ziemia; według imion pokoleń ojców swych brać będą udziały.
 56. Losem rozdzielonym będzie udział każdego, tak licznemu, jak i nielicznemu.”
 57. A oto spisowi Lewitów według rodzin ich: od Gerszona – rodzina Gerszonidów; od Kehatha – rodzina Kehathydów; od Merarego – rodzina Merarydów;
 58. Oto rodziny Lewi’ego: rodzina Libnidów, rodzina Chebronidów, rodzina Machlidów, rodzina Muszydów, rodzina Korchidów. Kehath zaś był praojcem Amrama.
 59. A imię żony Amrama – Jochebed, córka Lewi’ego, któią zrodziła żona jego Lewi’emu w Micraim; i urodziła ona Amramowi Ahrona, i Mojżesza, i Mirjam, siostrę ich;
 60. I urodzili się Ahronowi: Nadab i Abihu, Elazar i Ithamar;
 61. Ale pomarli Nadab i Abihu, gdy przynieśli ogień niepoświęcony przed oblicze Wiekuistego.
 62. A było spisowych ich dwadzieścia trzy tysiące – wszystkich mężczyzn od miesiąca i wyżej; wszakże nie stawili się do przeglądu wraz z synami Israela, bo nie dano im udziału między synami Israela;
 63. Oto spisani przez Mojżesza i Elazara, kapłana, którzy spisali synów Israela na stepach Moabu nad Jardenem Jerychońskim.
 64. A między tymi nie było żadnego ze spisanych przez Mojżesza i Ahrona, kapłana, którzy spisali synów Israela na puszczy Synai.
 65. Gdyż rzekł był Wiekuisty o nich: umrzeć im na pustyni! I nie został z nich nikt – prócz Kaleba, syna Jefunny, i Jehoszuego, syna Nuna.