Numeri II

 1. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i Ahronowi, i rzekł:
 2. „Każdy przy chorągwi swojej, przy znakach domów swych rodowych, niechaj staną obozem synowie Israela; opodal, naokoło przybytku zboru niechaj staną obozem.
 3. A rozłoży się obozem: na przedzie ku wschodowi chorągiew obozu Jehudy, podług zastępów swych: wodzem zaś synów Jehudy – Nachszon, syn Amminadaba.
 4. A zastęp jego i spisowych w nim – siedmdziesiąt cztery tysiące sześćset.
 5. A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Isachara; wodzem zaś synów Isachara – Nethaneel, syn Cuara.
 6. A zastęp jego i spisowych w nim pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
 7. Następnie pokolenie Zebuluna; wodzem zaś synów Zebuluna – Eliab, syn Chelona.
 8. A zastęp jego i spisowych w nim – pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta.
 9. Wszystkich spisowych z obozu Jehudy: sto ośmdziesiąt sześć tysięcy czterysta według zastępów ich; – ci pierwsi wyruszą.
 10. Chorągiew obozu Reubena – ku południowi, według zastępów swych, wodzem zaś synów Reubena – Elicur, syn Szedeura.
 11. A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści sześć tysięcy pięćset.
 12. A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Szymeona; wodzem zaś synów Szymeona – Szelumiel, syn Curyszaddaja.
 13. A zastęp jego i spisowych w nim pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.
 14. A następnie pokolenie Gada; wodzem zaś synów Gada – Eljasaf, syn Reuela.
 15. A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.
 16. Wszystkich spisowych z obozu Reubena: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt według zastępów ich; – a ci w rzędzie wtórym wyruszą.
 17. Następnie wyruszy z przybytkiem zboru obóz Lewitów w pośrodku tych obozów; jakim porządkiem spoczywać będą, takim i wyruszą, każdy w szyku swoim, przy chorągwiach swoich.
 18. Chorągiew obozu Efraima według zastępów swych – ku zachodowi; wodzem zaś synów Efraima – Eliszama, syn Amihuda.
 19. A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści tysięcy pięćset.
 20. A przy nim pokolenie Menaszy; wodzem zaś synów Menaszy – Gamliel, syn Pedacura.
 21. A zastęp jego i spisowych w nim: trzydzieści dwa tysiące dwieście.
 22. A następnie pokolenie Binjamina; wodzem zaś synów Binjamina – Abidan, syn Gideoni.
 23. A zastęp jego i spisowych w nim: trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
 24. Wszystkich spisowych z obozu Efraima: sto ośm tysięcy sto, według zastępów ich; – a ci w trzecim rzędzie wyruszą.
 25. Chorągiew obozu Dana – ku północy, według zastępów swych; wodzem zaś synów Dana – Achiezer, syn Ammiszadaja.
 26. A zastęp jego i spisowych w nim: sześćdziesiąt dwa tysiące siedmset.
 27. A rozłoży się obozem przy nim pokolenie Aszera; wodzem zaś synów Aszera – Pagiel, syn Ochrana.
 28. A zastęp jego i spisowych w nim: czterdzieści jeden tysięcy pięćset.
 29. A następnie pokolenie Naftali; wodzem zaś synów Naftali – Achira, syn Enana.
 30. A zastęp jego i spisowych w nim: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.
 31. Wszystkich spisowych z obozu Dana: sto pięćdziesiąt siedm tysięcy sześćset; – a ci na ostatku wyruszą, przy chorągwiach swoich”.
 32. Oto spisowi synów Israela według domów ich rodowych: wszystkich spisowych w obozach według zastępów ich – sześćkroć trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.
 33. Lewici zaś nie stawili się do przeglądu między synami Israela, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.
 34. I uczynili tak synowie Israela; jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi, tak rozłożyli się obozem przy chorągwiach swoich, i tak też wyruszyli, każdy według rodzin swoich, przy domu swym rodowym.