Numeri VII

 1. I stało się dnia, którego dokonał Mojżesz wystawienia przybytku, gdy namaścił i poświęcił go ze wszystkiemi przyborami jego, a ofiarnicę też ze wszystkiemi przyborami jej namaścił i poświęcił, –
 2. Przywiedli wtedy ofiary naczelnicy Israela, głowy domów swych rodowych, owi naczelnicy pokoleń, którzy zawiadywali spisami.
 3. Sprowadzili oni ofiary swe przed oblicze Wiekuistego: sześć wozów krytych przy dwunastu wołach; po wozie na dwóch naczelników, i po wole na każdego: i przywiedli je przed przybytek.
 4. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 5. „Przyjm od nich, a niechaj będą do wykonywania robót przy przybytku zboru; oddasz je zaś Lewitom, każdemu wedle służby jego”.
 6. Przyjął tedy Mojżesz owe wozy i woły, i oddał je Lewitom.
 7. Dwa wozy i cztery woły dał synom Gerszona, według służby ich;
 8. ztery zaś wozy i ośm wołów dał synom Merarego, według służby ich, pod nadzorem Ithamara, syna Ahrona, kapłana.
 9. Synom wszakże Kehata nic nie dał, ponieważ służba przy świątyni była dla nich taka, że wszystko na ramieniu nosić mieli.
 10. Przynieśli też naczelnicy dary ku poświęceniu ofiarnicy w dzień namaszczenia jej – i złożyli naczelnicy dary swe przed ofiarnicą.
 11. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Jednego dnia niechaj jeden naczelnik, a drugiego dnia niechaj drugi naczelnik złoży dary swoje ku poświęceniu ofiarnicy”.
 12. I złożył pierwszego dnia dar swój Nachszon, syn Amminadaba, od pokolenia Jehudy;
 13. A dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną;
 14. Jedna kadzielnica złota, na dziesięć szekli, pełna kadzidła;
 15. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne – na całopalenie;
 16. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 17. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Nachszona, syna Amminadaba.
 18. Dnia drugiego złożył dar Nethaneel, syn Cuara, naczelnik pokolenia Isachara.
 19. Złożył on w darze swoim: misę srebrną jednę, sto trzydzieści szekli wagi; kropielnicę jednę srebrną, na siedmdziesiąt szekli – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą na ofiarę śniedną.
 20. Jedną kadzielnicę złotą, na dziesięć szekli, pełną kadzidła.
 21. Cielca jednego młodego, barana jednego, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 22. Kozła jednego – na ofiarę zagrzeszną;
 23. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Nethaneela, syna Cuara.
 24. Dnia trzeciego – naczelnik synów Zebuluna, Eliab, syn Chelona.
 25. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 26. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 27. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 28. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 29. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Eliaba, syna Chelona.
 30. Dnia czwartego – naczelnik synów Reubena, Elicur, syn Szedeura.
 31. Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 32. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 33. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 34. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 35. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Elicura, syna Szedeura.
 36. Dnia piątego – naczelnik synów Szymeona, Szelumiel, syn Curyszaddaja.
 37. Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 38. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 39. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 40. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 41. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Szelumiela, syna Curyszaddaja.
 42. Dnia szóstego – naczelnik synów Gada, Eliasaf, syn Deuela.
 43. Dar jego: misa srebrna jedna, sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 44. Jedna kadzielnica złota, – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 45. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 46. Kozieł jeden, na ofiarę zagrzeszną;
 47. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Elisafa, syna Deuela.
 48. Dnia siódmego – naczelnik synów Efraima, Eliszama, syn Ammihuda.
 49. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 50. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 51. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 52. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 53. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych, pięć: Oto dar Eliszamy, syna Ammihuda.
 54. Dnia ósmego – naczelnik synów Menaszy, Gamliel, syn Pedacura.
 55. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną,
 56. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 57. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 58. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 59. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Gamliela, syna Pedacura.
 60. Dnia dziewiątego – naczelnik synów Binjamina, Abidan, syn Gideoni.
 61. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 62. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 63. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 64. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 65. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Abidana, syna Gideoni.
 66. Dnia dziesiątego – naczelnik synów Dana, Achiezer, syn Ammiszaddaja.
 67. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 68. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 69. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 70. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 71. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Achiezera, syna Ammiszaddaja.
 72. Dnia jedenastego – naczelnik synów Aszera, Pagiel, syn Ochrana.
 73. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 74. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 75. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 76. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 77. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Pagiela, syna Ochrana.
 78. Dnia dwunastego – naczelnik synów Naftali, Achira, syn Enana.
 79. Dar jego: misa srebrna jedna, – sto trzydzieści szekli wagi, – kropielnica jedna srebrna, na siedmdziesiąt szekli, – wedle szekla uświęconego; obie pełne przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną.
 80. Jedna kadzielnica złota – na dziesięć szekli, pełna kadzidła.
 81. Cielec jeden młody, baran jeden, jagnię jedno roczne, na całopalenie.
 82. Kozieł jeden – na ofiarę zagrzeszną;
 83. A na ofiarę opłatną: wołów parę, baranów pięć, kozłów pięć, jagniąt rocznych pięć: Oto dar Achiry, syna Enana.
 84. Oto poświęcenie ofiarnicy w dzień namaszczenia jej, ze strony naczelników Israela: mis srebrnych dwanaście, kropielnic srebrnych dwanaście, kadzielnic złotych dwanaście;
 85. Po sto trzydzieści szekli srebra misa każda, a po siedmdziesiąt kropielnica każda – wszystkiego srebra w owych naczyniach – dwa tysiące czterysta szekli, wedle szekla uświęconego.
 86. Kadzielnic złotych dwanaście, pełnych kadzidła, każda kadzielnica po dziesięć szekli, wedle szekla uświęconego; wszystkiego złota w kadzielnicach – sto dwadzieścia szekli.
 87. Wszystkiego bydła na całopalenie – dwanaście cielców, baranów dwanaście, jagniąt rocznych dwanaście, z ofiarą ich śniedną; kozłów też dwanaście, na ofiarę zagrzeszną.
 88. Wszystkiego zaś bydła na ofiarę opłatną: wołów dwadzieścia cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt, jagniąt rocznych sześćdziesiąt: Oto poświęcenie ofiarnicy po namaszczeniu jej.
 89. A gdy wchodził Mojżesz do przybytku zboru, aby mówiono z nim, słyszał wtedy głos przemawiający doń z ponad wieka, co nad arką świadectwa, z pośród dwu cherubów; a tak przemawiał do niego…