Numeri III

 1. A oto rodowód Ahrona i Mojżesza, czasu którego przemawiał Wiekuisty do Mojżesza u góry Synai.
 2. Oto synowie Ahrona: pierworodny – Nadab, następnie Abihu, Elazar i Ithamar.
 3. Oto imiona synów Ahrona, kapłanów namaszczonych, których upełnomocnił dłoń do piastowania kapłaństwa.
 4. Umarli wszakże Nadab i Abihu przed Wiekuistym, gdy przynieśli ogień nieuświęcony przed oblicze Wiekui-stego – na pustyni Synai; potomstwa zaś nie mieli; a tak piastowali kapłaństwo Elazar i Ithamar przy Ahronie, ojcu swoim.
 5. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 6. „Przywiedź pokolenie Lewiego, a ustanów je przed obliczem Ahrona, kapłana, aby usługiwali mu;
 7. I aby pełnili straż jego i straż całego zboru przed przybytkiem zboru, sprawując służbę przybytku;
 8. I aby strzegli wszystkich przyborów przybytku i straż synów Israela, sprawując służbę przybytku.
 9. I przydasz Lewitów Ahronowi i synom jego; jako dar przydani mu będą z pośród synów Israela;
 10. Ahrona zaś i synów jego ustanowisz, aby strzegli urzędu swego kapłańskiego; postronny zaś, któryby przystąpił, śmierć poniesie”.
 11. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 12. „Ja oto wziąłem Lewitów z pośród synów Israela miasto wszelkiego pierworodnego, rozwierającego łono z synów Israela; niechaj przeto będą Lewici Moimi.
 13. Gdyż Mojem wszelkie pierworodne; od dnia, któregom poraził wszystkich pierworodnych w ziemi Micraim, poświęciłem sobie każde pierworodne w Israelu, tak człowieka jak i bydlę; Moimi niechaj będą”.
 14. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi na pustyni Synai, i rzekł:
 15. „Policz synów Lewiego według domów ich rodowych, według rodzin ich; wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej policz ich”.
 16. I policzył ich Mojżesz według słowa Wiekuistego, jak rozkazano.
 17. A byli oto synowie Lewiego podług imion ich: Gerszon, Kehath i Merary.
 18. A oto imiona synów Gerszona według rodzin ich: Libni i Szymei.
 19. A synowie Kehatha według rodzin ich: Amram i Ic’har, Chebron i Uzyel.
 20. A synowie Merarego podług rodzin ich: Machli i Muszy. Oto rodziny Lewiego według domów swych rodowych.
 21. Od Gerszona rodzina Libni i rodzina Szymei: te są rodziny Gerszonidów.
 22. Spisowych ich według liczby wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej – spisowych ich siedm tysięcy pięćset.
 23. Rodziny Gerszonidów za przybytkiem obozować będą, ku zachodowi.
 24. Naczelnikiem zaś domu rodowego Gerszonidów – Eljasaf, syn Laela.
 25. A pod strażą synów Gerszona w przybytku zboru będzie przybytek i namiot; pokrowiec jego i kotara u wnijścia do przybytku zboru;
 26. I zapony dworca i kotara u wnijścia do dworca, otaczającego przybytek i ołtarz wokoło, i powrozy ze wszystkiem urządzeniem ich.
 27. A od Kehatha – rodzina Amrama i rodzina Ic’hara i rodzina Chebrona i rodzina Uzyela: oto rodziny Kehatydów.
 28. Podług wykazu wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej – ośm tysięcy sześćset pełniących straż przy świątyni.
 29. Rodziny synów Kehatha stawać będą obozem po stronie przybytku, ku południowi;
 30. Naczelnikiem zaś rodowego domu rodzin Kehatha – Elicafan, syn Uzyela.
 31. A pod strażą ich – arka i stół i świecznik i ołtarze i naczynia święte, któremi służbę pełnić będą, i zasłona i całe urządzenie jej.
 32. Naczelnikiem zaś nad naczelnikami Lewitów – Elazar, syn Ahrona, kapłana, ma on nadzór nad pełniącymi straż przy świątyni.
 33. Od Merarego – rodzina Machlidów i rodzina Muszydów: oto rodziny Merarego.
 34. A spisowych ich według liczby wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej – sześć tysięcy dwieście.
 35. Naczelnikiem zaś rodowego domu rodzin Merarego – Curiel, syn Abichaila; u boku przybytku stawać będą obozem, ku północy.
 36. A pod nadzorem i strażą synów Merarego: bale przybytku i wrzeciądze, i słupy, i podsłupia i wszystkie przybory jego, i całe urządzenie jego;
 37. I słupy dworca wokoło, i podsłupia ich, i kołki i powrozy ich.
 38. Obozującymi zaś z przedniej strony przybytku, przed przybytkiem zboru, ku wschodowi, będą Mojżesz i Ahron i synowie jego; trzymać im straż przy świątyni dla ochraniania synów Israela, albowiem postronny, któryby przystąpił, śmierć poniesie.
 39. Wszystkich spisowych Lewitów, których zliczył Mojżesz i Ahron z rozkazu Wiekuistego według rodzin ich, wszystkich płci męzkiej od miesiąca i wyżej – dwadzieścia dwa tysiące.
 40. I rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Oblicz wszystkich pierworodnych płci męzkiej z synów Israela od miesiąca i wyżej i sporządź wykaz imion ich.
 41. I przyjmiesz Lewitów dla Mnie, Wiekuistego, miasto wszystkich pierworodnych z synów Israela; bydło zaś Lewitów miasto wszelkiego pierworodnego w bydlesynów Israela.
 42. I obliczył Mojżesz jako mu rozkazał Wiekuisty wszystkich pierworodnych między synami Israela.
 43. A było wszystkich pierworodnych płci męzkiej, według wykazu imiennego, od miesiąca i wyżej, spisowych ich: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedmdziesiąt i trzy.
 44. I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
 45. „Przyjm Lewitów miasto wszystkich pierworodnych z synów Israela, a bydło Lewitów – miasto bydła ich, – a niechaj będą Moimi Lewici, – Jam Wiekuisty.
 46. A jako okup owych dwustu siedmdziesięciu trzech, zbywających nad liczbę Lewitów, z pierworodnych synów Israela, –
 47. Weźmiesz po pięć szekli za głowę, wedle szekla uświęconego weźmiesz, po dwadzieścia ger w szeklu,
 48. I oddasz te pieniądze Ahronowi i synom jego, jako okup zbywających nad liczbę ich.”
 49. I tak wziął Mojżesz pieniądze okupu od zbywających nad liczbę okupionych przez Lewitów;
 50. Od pierworodnych synów Israela wziął pieniędzy tych: tysiąc trzysta sześćdziesiąt i pięć szekli, według szekla uświęconego.
 51. I oddał Mojżesz te pieniądze okupu Ahronowi i synom jego, na wyrzeczenie Wiekuistego, jako rozkazał Wiekuisty Mojżeszowi.