Deuteronomium XXIII

 1. Nie pojmie nikt żony ojca swego, i nie odkryje poły ojca swego!
 2. Nie wnijdzie trzebieniec, ani rzezaniec do zgroma­dzenia Wiekuistego.
 3. Nie wnijdzie bękart do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie jego nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego.
 4. Nie wnijdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Wiekuistego; nawet dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia Wiekuistego na wieki;
 5. Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą na drodze, gdyście szli z Micraim, i za to, że najęto przeciw tobie Bileama, syna Beora z Pethor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał;
 6. Lecz nie chciał Wiekuisty, Bóg twój, wysłuchać Bileama, a obrócił ci Wiekuisty, Bóg twój, przekleństwo w błogosła­wieństwo, przeto że umiłował cię Wiekuisty Bóg twój:
 7. Nie szukaj pokoju, ani dobra ich po wszystkie dni twoje, na wieki!
 8. Nie pogardzaj Edomitą, bo on brat twój; nie pogar­dzaj Micrejczykiem, boś przychodniem był na ziemi jego.
 9. Dzieci, które im się zrodzą w trzeciem pokoleniu, mogą wnijść do zgromadzenia Wiekuistego.
 10. Gdy wyruszysz do obozu przeciw wrogom twoim, wystrzegaj się wszelkiej rzeczy szkodliwej.
 11. Jeżeli znajdzie się wpośród ciebie kto nieczysty z powodu przygody nocnej: niechaj wyjdzie po za obóz, a nie przychodzi do obozu;
 12. A ku wieczorowi wykąpie się w Wodzie, po zacho­dzie zaś słońca może wrócić do obozu.
 13. Ustronie też będziesz miał po za obozem, gdziebyś mógł wychodzić na ustęp.
 14. I rydlik będziesz miał na rzemieniu, a gdy usią­dziesz w ustępie, rozkopiesz nim, i znowu zakryjesz nieczystość twoję.
 15. Gdyż Wiekuisty, Bóg twój, chodzi wpośród obozu twojego, aby cię wybawiał, i poddawał wrogi twoje tobie; niech przeto będzie obóz twój święty, aby nie zobaczył u ciebie nic sromotnego, a nie odwrócił się od ciebie.
 16. Nie wydasz panu niewolnika jego, jeżeli się schro­nił do ciebie od pana swego;
 17. Z tobą niechaj zamieszka, wpośród ciebie, na tem miejscu, które sobie wybierze, w któremkolwiek z miast twoich, gdzie mu dogadza, – nie uciemiężaj go!
 18. Nie będzie nierządnicy z córek Israela, ani będzie nierządnik z synów Israela.
 19. Nie wnoś myta nierządnicy, ani ceny psa w dom Wiekuistego, Boga twego, wskutek jakiegobądź ślubu; bo wstrętem dla Wiekuistego, Boga twego, jedno i drugie.
 20. Nie dasz lichwy bratu twojemu, lichwy od pieniędzy, lichwy od żywności, lichwy od jakiejkolwiek rzeczy, którą się na lichwę oddaje.
 21. Cudzoziemcowi możesz lichwę dawać, ale bratu twemu nie dawaj lichwy; aby błogosławił ci Wiekuisty, Bóg twój, we wszelkiem przedsięwzięciu rąk twoich, na ziemi do któ­rej wchodzisz, abyś ją posiadł.
 22. Gdybyś ślubował ślub Wiekuistemu, Bogu twojemu, nie omieszkaj go spełnić; gdyż poszukiwać go będzie Wie­kuisty, Bóg twój, od ciebie, a byłby grzech na tobie;
 23. Jeżeli zaś zaniechasz ślubować, nie będzie na tobie grzechu;
 24. Wyrzeczenia ust twoich przestrzegaj, i spełniaj ja­koś ślubował Wiekuistemu, Bogu twojemu, dobrowolnie, coś wypowiedział usty twojemi.
 25. Gdy wnijdziesz do winnicy bliźniego twego, możesz jeść jagody według upodobania twego, do syta; ale do na­czynia twego nie kładź.
 26. Gdy wejdziesz w zboże bliźniego twego, możesz na­rwać kłosów ręką twoją; ale sierpa nie zapuszczaj w zboże bliźniego twego!