Genesis XXXVI

 1. A oto rodowód Esawa, czyli Edomu.
 2. Esaw pojął był żony swoje z pośród cór Kanaanu: Adę, córkę Elona, Chitejczyka i Oholibamę, córkę Any, córkę Cybeona, Chiwejczyka.
 3. I Bosmatę, córkę Iszmaela, siostrę Nebajota.
 4. I urodziła Ada Esawowi Elifaza, a Bosmath urodziła Reuela.
 5. A Oholibama urodziła Jeusza, i Jaelama i Koracha. Oto synowie Esawa, którzy mu się urodzili w ziemi Kanaan.
 6. I zabrał Esaw żony swoje, i synów swoich, i córki swe, i wszystkich ludzi domu swego, i stada swoje, które nabył w ziemi Kanaan, i udał się do ziemi zdala od Jakóba, brata swojego.
 7. Gdyż mienie ich było za wielkie, aby mogli mieszkać razem, i nie mogła ziemia ich pobytu pomieścić ich z powodu stad ich.
 8. I osiadł Esaw na górze Seir: Esaw, czyli Edom.
 9. A oto rodowód Esawa, ojca Edomitów, na górze Seir.
 10. Oto imiona synów Esawa: Elifaz, syn Ady, żony Esawa; Reuel, syn Bosmaty, żony Esawa.
 11. I byli synowie Elifaza: Theman, Omar, Cefo, i Gaetam i Kenaz.
 12. A Thimna była nałożnicą Elifaza, i urodziła Elifazowi Amaleka. Oto synowie Ady, żony Esawa.
 13. A oto synowie Reuela: Nachath i Zerach, Szamma i Mizza. Ci byli synowie Bosmaty, żony Esawa.
 14. A oto synowie Oholibamy, córki Any, córki Cybeona, żony Esawa: urodziła ona Esawowi Jeusza, i Jaelama i Koracha.
 15. Oto książęta synów Esawa: synowie Elifaza, pierworodnego Esawa: książę Theman, książę Omar, książę Cefo, książę Kenaz.
 16. Książę Korach, książę Gaetam, książę Amalek. Oto książęta z Elifaza na ziemi Edomitów; oto synowie Ady.
 17. A oto synowie Reuela, syna Esawa: książę Nachath, książę Zerach, książę Szamma, książę Mizza. Oto są książęta z Reuela na ziemi Edomitów: oto synowie Bosmaty, żony Esawa.
 18. A oto synowie Oholibamy, żony Esawa: książę Jeusz, książę Jaelam, książę Korach. Oto książęta z Oholibamy, córki Any, żony Esawa.
 19. Oto synowie Esawa, i oto książęta ich, mianowicie Edomitów.
 20. Oto synowie Seira, Chorejczyka, zamieszkali w tym kraju: Lotan i Szobal, i Cybeon i Ana.
 21. I Diszon, i Ecer i Diszan. Oto książęta Chorejczyków, synów Seira, na ziemi Edomitów.
 22. A byli synowie Lotana: Chori i Hemam; a siostrą Lotana: Thimna.
 23. A oto synowie Szobala: Alwan, i Manachath, i Ebal, Szefo, i Onam.
 24. A oto synowie Cybeona: Aja i Ana. Tenże to Ana, który odkrył gorące źródła w pustyni, pasąc osły Cybeona, ojca swojego.
 25. A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
 26. A oto synowie Diszona: Chemdan, i Eszban, i Ithran i Cheran.
 27. Oto synowie Ecera: Bilhan i Zaawan i Akan.
 28. Oto synowie Diszana: Uc i Aran.
 29. Oto książęta Chorejczyków: książę Lotan, książę Szobal, książę Cybeon, książę Ana.
 30. Książę Diszon, książę Ecer, książę Diszan. Oto książęta Chorejczyków, według księstw ich w ziemi Seir.
 31. A oto królowie, którzy panowali na ziemi Edom, zanim panował król nad synami Israela.
 32. I panował w Edomie: Bela, syn Beora; a nazwa miasta jego: Dinhaba.
 33. I umarł Bela, a panował miasto niego Jobab, syn Zeracha, z Bocra.
 34. I umarł Jobab, a panował miasto niego Chuszam, z ziemi Themanitów.
 35. I umarł Chuszam, a panował miasto niego Hadad, syn Bedada, który poraził Midjanitów na błoniach Moabu; a nazwa miasta jego Awith.
 36. I umarł Hadad, a panował miasto niego Samla z Masreka.
 37. I umarł Samla, a panował miasto niego Szaul z Rechoboth, co nad strumieniem.
 38. I umarł Szaul, a panował miasto niego Baal-Chanan, syn Achbora.
 39. I umarł Baal-Chanan, syn Achbora, a panował miasto niego Hadar; a nazwa miasta jego: Pau; a imię żony jego: Mehetabel, córka Matredy, córka Me-Zahaba.
 40. A oto imiona książąt Esawa podług plemion ich, podług miejscowości ich, podług nazw ich: książę Thimna, książę Alwa, książę Jetheth;
 41. Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;
 42. Książę Kenaz, książę Theman, książę Mibcar;
 43. Książę Magdiel, książę Iram. Oto książęta Edomu podług siedzib ich, w ziemi dziedzictwa ich. Oto Esaw, ojciec Edomitów.