Genesis XXV

 1. A jeszcze pojął był Abraham żonę, a imię jej Ketura.
 2. I urodziła mu Zymrana, i Jokszana, i Medana, i Midjana, i Iszbaka i Szuacha.
 3. A Jokszan spłodził Szebę i Dedana. A synowie Dedana byli: Aszurowie, i Letuszowie, i Leumowie.
 4. A synowie Midjana: Efa, i Efer, i Chanoch, i Abida, i Eldaa; wszyscy ci, synowie Ketury.
 5. I oddał Abraham wszystko co miał, Ic’hakowi.
 6. A synom nałożnic, które miał Abraham, dał Abraham upominki, i wyprawił ich od Ic’haka, syna swego, jeszcze za życia swojego, ku wschodowi, do krainy wschodniej.
 7. A oto dni lat żywota Abrahama, które przeżył: sto siedmdziesiąt i pięć lat.
 8. I skończył, i umarł Abraham w sędziwości szczęśliwej, stary i syt życia, i przyłączon został do ludu swojego.
 9. I pochowali go Ic’hak i Iszmael, synowie jego, w jaskini w Machpela, na polu Efrona, syna Cochara, co naprzeciw Mamre.
 10. Na polu, które nabył był Abraham od synów Cheta, tam pochowany został Abraham i Sara żona jego.
 11. I stało się po śmierci Abrahama, pobłogosławił Bóg Ic’haka, syna jego, i osiadł Ic’hak u źródła Lachaj-Roi.
 12. A oto rodowód Iszmaela, syna Abrahama, którego zrodziła Hagar, Micrejka, służebnica Sary, Abrahamowi.
 13. Oto imiona synów Iszmaela podług nazw i rodowodów ich: Pierworodny Iszmaela Nebajot; po nim Kedar, i Adbeel i Mibsam;
 14. I Miszma, i Duma i Massa;
 15. Chadad, i Tema, Jetur, Nafisz i Kedma;
 16. Ci są synowie Iszmaela, i te imiona ich, w osadach ich, i w koczowiskach ich, – dwunastu książąt podług plemion ich.
 17. A oto lata życia Iszmaela: sto trzydzieści siedm lat; i skończył i umarł, i przyłączon został do ludu swojego.
 18. A mieszkali od Chawila aż do Szur, co naprzeciw Micraim, gdy idziesz do Aszuru; w obliczu wszystkich braci swoich rozsiadł się;
 19. A oto rodowód Ic’haka, syna Abrahama: Abraham spłodził Ic’haka.
 20. A miał Ic’hak czterdzieści lat, gdy pojął Ribkę, córkę Bethuela, Aramejczyka, z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka, sobie za żonę.
 21. I błagał Ic’hak Wiekuistego za żoną swoją, gdyż niepłodną była; i dał mu się ubłagać Wiekuisty, i poczęła Ribka, żona jego,
 22. I trącały się dzieci w łonie jej, i rzekła: „Jeżeli tak, na cóż tedy jestem?” I poszła dopytywać się u Wiekuistego.
 23. I rzekł Wiekuisty do niej: „Dwa narody w żywocie twoim, i dwa plemiona z wnętrza twego się rozejdą, a jedno plemię nad drugie się wzmoże, a starsze służyć będzie młodszemu.”
 24. A gdy nastał czas jej, aby rodziła, a oto – bliźnięta w żywocie jej.
 25. I wyszedł pierwszy, czerwonawy, cały niby szuba włosista. I nazwali imię jego Esaw.
 26. A następnie wyszedł brat jego, ręką swą trzymając się pięty Esawa; i nazwano imię jego Jakób. A Ic’hak miał sześćdziesiąt lat gdy się narodzili.
 27. I podrastali chłopcy; i stał się Esaw mężem biegłym w myśliwstwie, mężem pola, a Jakób mężem skromnym, przebywającym w namiotach.
 28. I umiłował Esawa, bo łowy na ustach jego; a Ribka miłowała Jakóba.
 29. I uwarzył Jakób warzywo, a przyszedł Esaw z pola znużony.
 30. I rzekł Esaw do Jakóba: „Daj mi też łyknąć z czerwonego, czerwonego tego, bo znużony jestem!” Przeto nazwano imię jego: Edom.
 31. I rzekł Jakób: „Sprzedajże mi zaraz pierworodztwo twoje.”
 32. I rzekł Esaw: „Wszak ja idę na śmierć, i cóż mi po pierworodztwie?”
 33. I rzekł Jakób: „Przysięgnijże mi zaraz!” I przysiągł mu, i sprzedał pierworodztwo swoje Jakóbowi.
 34. I podał Jakób Esawowi chleba i warzywo z soczewicy; i zjadł i wypił, i powstał, i poszedł; i pogardził Esaw pierworodztwem.