Genesis X

 1. A oto rodowody synów Noacha: Szema, Chama i Jefeta. Urodzili się im bowiem synowie po potopie.
 2. Synowie Jefeta: Gomer, i Magog, i Madai, i Jawan, i Tubal, i Meszech, i Tyras.
 3. A synowie Gomera: Aszkenas, i Ryfat, i Togarma.
 4. A synowie Jawana: Elisza, i Tarszysz, Kittim i Dodanym.
 5. Od tych rozeszły się pomorskie narody podług ziem swoich, każdy podług języka swojego, podług plemion swoich, podług narodów swoich.
 6. A synowie Chama: Kusz, i Micraim, i Put, i Kanaan.
 7. A synowie Kusza: Seba, i Chawila i Sabta, i Rama, i Sabtecha. A synowie Ramy: Szeba i Dedan.
 8. A Kusz spłodził Nimroda: ten począł być mocarzem na ziemi.
 9. Był on mocarzem, myśliwym przed Wiekuistym. Przeto się mawia: jako Nimrod mocarz, myśliwy przed Wiekuistym.
 10. A był początek panowania jego w Babelu, i Erechu i Akadzie, i w Kalne, w ziemi Szynear.
 11. Z ziemi tej wyszedł do Aszuru, i zbudował Ninewę, i Rechobot-Ir, i Kalach.
 12. I Resen, między Ninewą a Kalachem; ono to owem miastem wielkiem.
 13. A Micraim spłodził Ludów, i Anamitów, Lehabitów i Naftuchidów.
 14. I Patrusów, i Kasluchów, z których poszli Peliszty, i Kaftory.
 15. A Kanaan spłodził Cydona, pierworodnego swego, i Cheta.
 16. I Jebusytę, i Emorejczyka, i Girgaszytę.
 17. I Chywijczyka, i Arkijczyka i Synytę.
 18. I Arwadejczyka i Cemarejczyka, i Chamatejczyka; w następstwie zaś rozsiedliły się plemiona Kananejskie.
 19. A była dziedzina Kananejczyka od Cydonu idąc do Gerar – aż do Azy, idąc do Sedomu i Amory i Admy i Cebojim, – aż do Lesza.
 20. Oto synowie Chama podług plemion swych, podług języków swoich, w krajach swoich, podług narodów swych.
 21. I Szemowi również się narodziło, temu ojcu wszystkich synów Ebera, bratu Jefeta, najstarszemu.
 22. Synowie Szema: Elam, i Aszur, i Arpachszad, i Lud, i Aram.
 23. A synowie Arama: Uc, i Chul, i Geter, i Masz.
 24. A Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.
 25. A Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego Peleg, gdyż za dni jego została rozdzielona ziemia, a imię brata jego Joktan.
 26. A Joktan spłodził Almodada, i Szalefa, i Chocarmaweta, i Jeracha.
 27. I Hadorama, i Uzala, i Dyklę.
 28. I Obala, i Abimaela, i Szebę.
 29. I Ofira, i Chawilę, i Jobaba; wszyscy ci byli synami Joktana.
 30. I była siedziba ich od Meszy idąc ku Sefar, – aż do góry Wschodniej.
 31. Oto synowie Szema podług plemion swoich, podług języków swoich, w krajach swych, podług narodów swoich.
 32. Oto plemiona synów Noacha podług rodowodów ich, podług narodów ich, i od tych rozeszły się narody na ziemi po potopie.