Genesis XV

 1. Po wypadkach tych, doszło słowo Wiekuistego do Abrama w widzeniu, mówiąc: „Nie obawiaj się Abramie, Ja tarczą tobie; nagroda twoja wielką bardzo!”
 2. I rzekł Abram: „Panie, Wiekuisty, cóż dać mi możesz, kiedy ja schodzę samotnym? Zawiadowcą zaś domu mojego jest Damesceńczyk Eliezer.”
 3. I rzekł Abram: „Wszak mnie nie dałeś potomka; a tak domownik mój odziedziczy po mnie.”
 4. Ale oto słowo Wiekuistego doszło go, mówiąc: „Nie odziedziczy po tobie ten, a tylko który wyjdzie z łona twojego, ten odziedziczy po tobie.”
 5. I wyprowadził go na pole, i rzekł: „Spojrzże ku niebu, a zlicz gwiazdy: czy potrafisz je zliczyć? I rzekł do niego: „takim będzie ród twój!”
 6. I zaufał Wiekuistemu, a poczytał mu to za zasługę.
 7. I rzekł do niego: „Jam Wiekuisty, którym wywiódł cię z Ur-Kasdym, aby oddać ci ziemię tę w dziedzictwo!”
 8. I rzekł: „Panie, Wiekuisty, po czemże poznam, że odziedziczę ją?”
 9. I rzekł do niego: „Sprowadź mi jałowicę trzechletnią, i kozę trzechletnią, i barana trzechletniego, i synogarlicę, i gołąbka.”
 10. I sprowadził mu te wszystkie, i rozciął je w pośrodku, i położył każdą część naprzeciw drugiej; ale ptaków nie rozcinał.
 11. I spuściły się sępy na martwe ciała, i spłoszył je Abram.
 12. Słońce zaś miało się ku zajściu, a sen twardy padł na Abrama; aż oto trwoga, ciemność wielka przypadła nań.
 13. I rzekł do Abrama: „Wiedzieć tobie, że obcym będzie ród twój w ziemi nie swojej, i ujarzmią ich, i ciemię-żyć ich będą – czterysta lat.
 14. Wszakże i naród, któremu służyć będą, osądzę; a potem wyjdą z dobytkiem wielkim.
 15. A ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju, pochowan będziesz w sędziwości szczęśliwej.
 16. A w czwartem pokoleniu powrócą tu; bo nie pełną wina Emorejczyka dotąd.”
 17. I gdy było słońce zaszło, a pomroka nastała, a oto – ognisko dymiące się i pochodnia płonąca! To On przeszedł między kawały owe.
 18. Dnia onego zawarł Wiekuisty z Abramem przymierze w słowach: „Rodowi twojemu oddam ziemię tę, od rzeki Micraim, aż do rzeki wielkiej, rzeki Frat.
 19. Kenejczyka, i Kenizejczyka, i Kadmonejczyka;
 20. I Chytejczyka, i Peryzejczyka, i Refaów;
 21. I Emorejczyka, i Kanaanejczyka, i Girgaszytę, i Jebusytę.”