Genesis XLVI

 1. I wyruszył Israel ze wszystkiem co miał; i przybyli do Beer-Szeba, i złożył ofiary Bogu ojca swego, Ic’haka.
 2. I rzekł Bóg do Israela w widzeniach nocy tej i zawołał: „Jakóbie, Jakóbie!” I rzekł: „Oto jestem!”
 3. I rzekł: ,,Jam Bóg, Bóg ojca twojego; nie obawiaj się zstąpić do Micraimu; gdyż narodem wielkim uczynię cię tam!
 4. Ja zstąpię z tobą do Micraim, i Ja też cię wywiodę; a Josef położy rękę swą na oczy twoje!”
 5. I ruszył Jakób z Beer-Szeba; i powieźli synowie Israela Jakóba, ojca swego, i dziatwę swą, i żony swoje, na wozach, które był posłał Faraon dla przewiezienia go.
 6. I zabrali bydło swoje i dobytek swój, który nabyli w ziemi Kanaan, i przybyli do Micraim, Jakób i całe potomstwo jego z nim.
 7. Synów swoich i wnuków swoich z sobą, córki swoje i wnuczki swoje, i całe potomstwo swoje sprowadził z sobą do Micraim.
 8. A oto imiona synów Israela, przybyłych do Micraim: Jakób i synowie jego: Pierworodny Jakóba Reuben.
 9. A synowie Reubena: Chanoch, i Fallu, i Checron, i Charmi.
 10. A synowie Szymeona: Jemuel, i Jamin, i Ohad, i Jachin, i Cochar, i Szaul, syn Kanaanejki.
 11. A synowie Lewiego: Gerszon, Kehath i Merari.
 12. A synowie Jehudy: Er, i Onan, i Szela, i Perec, i Zerach; ale umarł Er i Onan w ziemi Kanaanejskiej. A byli synowie Pereca: Checron i Chamul.
 13. A synowie Isachara: Thola, i Fuwa, i Job i Szymron.
 14. A synowie Zebuluna: Sered, i Elon i Jachleel.
 15. Oto synowie Lei, których urodziła Jakóbowi w Paddan-Aram, wraz z Diną, córką jego. Wszystkich dusz synów i córek jego, – trzydzieści i trzy.
 16. A synowie Gada: Cyfjon, i Chaggi, Szuny, i Ecbon, Eri. i Arodi i Areli.
 17. A synowie Aszera : Imna, i Iszwa, i Iszwi, i Berya i Serach, siostra ich; a synowie Beryi: Cheber i Malkiel.
 18. Oto synowie Zylpy, którą dał Laban Lei, córce swojej, a urodziła ich Jakóbowi; szesnaście dusz.
 19. Synowie Racheli, żony Jakóba: Josef i Binjamin.
 20. I urodzili się Josefowi (synowie) w ziemi Micraim, których urodziła mu Osnath, córka Poti-Fery, kapłana Onu: Menasze i Efraim.
 21. A synowie Binjamina: Bela, i Becher, i Aszbel, Gera i Naaman, Echi, i Rosz, Muppim, i Chuppim i Ard.
 22. Oto synowie Racheli, którzy się urodzili Jakóbowi; wszystkich dusz czternaście.
 23. A synowie Dana: Chuszym.
 24. A synowie Naftalego: Jachceel, i Guni, i Jecer i Szyllem.
 25. Oto synowie Bilhy, którą dał Laban Racheli, córce swojej, a urodziła ich Jakóbowi: wszystkich dusz siedm.
 26. Wszystkich dusz przybyłych z Jakóbem do Micraim, wyszłych z bioder jego, oprócz żon synów Jakóba, – wszystkich dusz było sześćdziesiąt i sześć.
 27. A synów Josefa, którzy mu się urodzili w Micraim – dusz dwie. Wszystkich dusz domu Jakóba przybyłych do Micraim było siedmdziesiąt.
 28. A Jehudę wysłał przed sobą do Josefa, aby mu wskazał drogę do Goszen. I przybyli do ziemi Goszen.
 29. I zaprzągł Josef wóz swój, i wyjechał na spotkanie Israela, ojca swojego, do Goszen; a gdy mu się ukazał, padł na szyję jego, i płakał u szyi jego długo.
 30. I rzekł Israel do Josefa: „Teraz już mogę umrzeć po ujrzeniu oblicza twojego, że jeszcze żyjesz!”
 31. I rzekł Josef do braci swoich, i do domu ojca swego: „Pójdę i doniosę Faraonowi, i powiem mu: Bracia moi i dom ojca mojego, którzy byli w ziemi Kanaan, przybyli do mnie.
 32. A ci ludzie są pasterze trzód; gdyż hodownikami bydła zawsze byli, a trzody swoje i bydło swoje i wszystko, co do nich należy, sprowadzili.
 33. I będzie, gdy zawezwie was Faraon, i powie: Jakie zatrudnienie wasze?
 34. To powiecie: hodownikami bydła byli słudzy twoi od młodości naszej aż dotąd, – i my i ojcowie nasi; – abyście osiedli w ziemi Goszen; gdyż obrzydzeniem dla Micrejczyków jest każdy pasterz trzód.”