Odpowiedzi o kolejności przyczyny i skutku

138) Co jest skutkiem pragnienia malchut de-Ein Sof do wielkiego zlania się z or elion?
Trzy działania wychodzące jedno z drugiego:
1. Wyjście i wypróżnienie światła ze wszystkich czterech bhinot.
2. Stworzenie miejsca dla światów.
3. Kelim dziesięciu sfirot należących do igulim.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.4)

139) Jaki jest skutek wyjścia or elion ze wszystkich czterech bhinot?
1. Światło kawa Ejn Sof wyłącznie na trzy bhiny.
2. Ustawienie ograniczającego masachu, który powstrzymuje światło od rozprzestrzenienia w bhinę dalet.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.5)

140) Co jest skutkiem masachu?
1. Ziwug de-akaa z or elion.
2. Odbicie światła odnoszącego się do bhiny dalet z powrotem. Ono nazywa się or hozer.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.6)

141) Co jest skutkiem or hozer (dla urodzenia parcufa A’B de-A’K)?
1. Bhina otrzymywania or elion – w potencjale i realna, która nazywa się rosz – głowa, i guf – ciało (parcufa).
2. Bhina odbicia or elion od bhiny dalet, działania którego otwiera się w masachu tabura, rozprzestrzeniającego się w postaci dziesięciu kończących sił, sijum. One nazywane są dziesięć sfirot odnoszących się do NeH’I, lub dziesięć sfirot de-sof – ukończenia (parcufa).
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.9)

(Stworzenie parcufa A’B de-Adam Kadmon)

142) Jaki skutek (działania) masachu tabura Galgalty?
Bitusz or makif i or pnimi.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.12)

143) Jaki skutek bitusza or makif w or pnimi w parcufie Galgalta?
1. Wyświetlenie, usubtelnienie masachu, dopóki nie upodobni się do malchut de-rosz, dla odnowienia w ziwugu odbywającym się w rosz.
2. Włączenie masachu w reszimot dziesięciu sfirot, odnoszących się do guf drogą jego wzniesienia.
3. Ukrycie reszimo przyciągania, odnoszącego się do poprzedniej bhiny.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.12, 13, 18)

144) Co jest wynikiem ukrycia ostatniej bhiny?
1. Ukrycie, zniknięcie światła keter i zmniejszenie poziomu do hochmy.
2. Wyższe reszimot, które stają się zahar – męską częścią, i nekewa – żeńską otrzymującą częścią.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.14, 19)

145) Co wyniknęło od dwóch reszimot: zahar – męska część, i nekewa – żeńska, otrzymująca część, które wzniosły się z guf Galgalty?
1. Wzniesienie malchut de-rosz do hotem de-rosz, będącą bhiną gimel.
2. Kiedy odbył się tam ziwug na bhinę dalet, która odnosi się do obłóczenia, czyli na zahar – dającą właściwość, przedłuża tam poziom keter, co nie jest rozprzestrzenieniem w kelim.
3. Kiedy odbył się tam ziwug na bhinę gimel, czyli na nekewa – otrzymującą właściwość, przedłuża tam poziom hochma, któremu odpowiada rozprzestrzenienie światła z góry w dół, w bhinot kelim.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.15)

146) Co jest skutkiem dwóch ziwugim Zo’N, które czynią masach włączony w hotem, co w rosz Galgalty?
1. Pojawienie nowego awijut w masachu i reszimo, dopóki nie staną się przydatnymi do ziwug de-akaa z or elion.
2. Jest to otwarcie awijut, odnoszące się do guf w masachu i reszimot.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.16, 17)

147) Jaki jest skutek otwarcia awijut de-guf w masachu i reszimot?
1. Ich wyjście z rosz i przyjście do odpowiedniej im właściwości w wewnętrznej części guf parcufa Galgalta, czyli w bhinę gimel guf, która nazywa się haze.
2. Kiedy czynią tam w miejscu haze Galgalty dwa ziwugim: zahar i nekewa, podobnie do ich bhiny rosz.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.19)

148) Jaki jest skutek dwóch ziwugim, które czynią masach w miejscu haze de-Galgalta?
1. Kiedy wyszło dziesięć sfirot rosz od haze i do góry do pe parcufa Galgalty poziomu hochma.
2. Dziesięć sfirot od haze i w dół dla obłóczenia, które nazywa się guf.
3. Dziesięć sfirot sijum, rozprzestrzeniające się od masachu tabura i w dół, które kończą się powyżej tabura parcufa Galgalty. I to rozprzestrzenienie rosz, toch, sof nazywa się parcufem A’B de-A’K.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.20, 21, 22)

(Stworzenie parcufa Sa’G de-AK)

149) Jaki jest skutek (działania) masachu tabura A’B?
Bitusz or makif i or pnimi.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.12)

150) Jaki jest skutek bitusza or makif i or pnimi parcufa A’B?
1. Proces zmniejszenia awijut masachu, dopóki nie staje się podobny do malchut de-rosz, żeby odnowić się w ziwugu rosz.
2. Jest to włączenie masachu drogą jego wzniesienia w reszimot dziesięciu sfirot odnoszących się do guf.
3. Ukrycie, zniknięcie reszimo awijutu odnoszącego się do ostatniej bhiny.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.12, 13, 18)

151) Co jest skutkiem ukrycia ostatniej bhiny A’B?
1. Jest to ukrycie światła hochma i zmniejszenie poziomu do biny.
2. Dwa wyższe reszimot, które stają się zahar i nekewa.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.14, 24)

152) Co wyniknęło od dwóch reszimot zahar – męska część i nekewa – żeńska część, które wzniosły się na skutek wyjścia A’B?
1. Jest to wzniesienie malchut de-rosz do ozen, będącą bhiną bet de-rosz.
2. Tam odbył się ziwug na bhinę gimel de-itlabszut (trzecie stadium obłóczenia), czyli na właściwość zahar, przedłużającą poziom hochma, nie jako rozprzestrzenienie w kelim.
3. Jest to drugi ziwug, który odbył się na bhinę bet, będącą bhiną nekewa, przedłużającej poziom biny, u której istnieje rozprzestrzenienie w kelim.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.15)

153) Co jest skutkiem dwóch ziwugim Zo’N, które czyni masach przy włączeniu go w ozen de-rosz A’B?
1. Jest to pojawienie nowego awijut w masachu i reszimot, dopóki nie staną się pasującymi dla ziwug de-akaa z or elion.
2. Jest to otwarcie awijut odnoszącego się do guf w masachu i reszimot.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.16, 17)

154) Co jest skutkiem otwarcia awijut de-guf w masachu?
1. Ich wyjście z rosz i przyjście do odpowiedniej bhiny w zewnętrznej części guf parcufa A’B, czyli w bhinę bet de-A’B, która nazywa się haze.
2. I kiedy ponownie odbywają się tam w miejscu haze de-A’B dwa ziwugim, co jest podobne do dwóch ziwugim uczynionych z włączenia w ziwug rosz A’B.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.19, 24)

155) Jaki jest skutek dwóch ziwugim, które czyni masach w miejscu haze de-A’B (dla urodzenia parcufów M’A i Bo’N de-Adam Kadmon)?
1. Wyjście dziesięciu sfirot odnoszących się do rosz, od haze i wyżej – do pe parcufa A’B na poziomie biny, będącej nekewą, z której są kelim danego parcufa. Jednak jest tam również poziom hochma od strony zahar – dającej części, w którym brakuje rozprzestrzenienia w kelim.
2. Jest to dziesięć sfirot od haze de-A’B i w dół rozprzestrzeniających się w kli keter de-guf do tabura parcufa Galgalta, co oznacza do sijum raglej (ukończenia) parcufa A’B. I tam ukończyło się to rozprzestrzenienie, dlatego że jest tam światło poziomu zahar, które jest hochmą.
3. Jest to rozprzestrzenienie dziewięciu niższych sfirot od tabura i w dół do sijum raglej Galgalty de-A’K, które (dziewięć niższych sfirot) nazywane są nekudot de-Sa’G.
4. Jest to dziesięć sfirot odnoszących się do sijuma, które rozprzestrzeniają się z powodu masachu tabura. I nazywane są one dziesięć sfirot NeH’I lub dziesięć sfirot sijuma tego parcufa. To rozprzestrzenienie rosz, toch, sof nazywa się parcufem Sa’G de-A’K.

(Do stworzenia parcufim M’A i Bo’N de-Adam Kadmon)
Nazywa się światem Nekudim lub Bo’N.

156) Jaki jest skutek (działania) masachu tabura de-Sa’G?
Bitusz or makif i or pnimi.

157) Co jest skutkiem bitusz or makif i or pnimi w Sa’G?
1. Proces zmniejszenia awijut masachu, dopóki nie staje się podobny do malchut znajdującej się w rosz, aby otrzymać odnowienie od ziwuga, odbywającego się w rosz.
2. Jest to włączenie masachu w dwa rodzaje reszimot: od reszimot, które niepowiązane z reszimot NeH’I Galgalty, i nazywane nekudot. W nich są dwie litery hej połączone razem: wyższa hej i hej niższa.
3. Ukrycie reszimot awijutu ostatniej bhiny.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.12, 13, 18, 25)

158) Co jest skutkiem ukrycia ostatniej bhiny Sa’G?
Zmniejszenie poziomu do bhiny alef. A drugie – są to dwa wyższe reszimot, które stały się zahar i nekewa.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.14, 15)

159) Co jest skutkiem od dwóch reszimot Zo’N, które wzniosły się w nikwej ejnaim de-rosz Sa’G?
1. Wzniesienie malchut de-rosz do nikwej ejnaim.
2. I drugie: że odbył się tam ziwug na bhinę bet de-itlabszut – bet, która odnosi się do obłóczenia, czyli na zahar – męski, dający początek. Na niego był przedłużony poziom biny, lecz nie w postaci rozprzestrzenienia w kelim. To odbyło się na dwóch wyżej opisanych rodzajach reszimot: odnoszących się do taamim i nekudot.
3. Jest to ziwug uczyniony tam jako nekewa, czyli na bhinę alef, na którą był przedłużony poziom Z’A, lecz w której jest rozprzestrzenienie w kelim. I to również odbyło się na dwa rodzaje reszimot: odnoszących się do taamim i nekudot.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.15, 30)

160) Jaki jest skutek włączenia reszimot w ziwug, odbywający się w nikwej ejnaim de-rosz Sa’G?
1. Pojawienie nowego awijut w masachu reszimot, które wzniosły się z guf Sa’G, dopóki nie staną się przydatne dla ziwug de-akaa z or elion.
2. Wyjście dikny (dosłownie: brody) jako niższej hej w ejnaim, i jud-hej-waw-hej w AHa’P.
3. Otwarcie awijut odnoszących się do guf w masachu i reszimot.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.16, 17. Or pnimi)

161) Co jest skutkiem otwarcia awijut de-guf w masachu i w reszimot?
Ich wyjście z rosz i przyjście do odpowiadających im bhinot w zewnętrznej części guf de-Sa’G.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.19)

162) Co jest skutkiem opuszczenia masachu w odpowiadające im bhinot w zewnętrznej części guf de-Sa’G?
Kiedy wyprowadził trzy roszim razem, na miarę przyjścia jego do trzech miejsc w guf: w haze, w tabur i w sijum guf. Gdzie od haze do pe de-Sa’G wyprowadził dziesięć sfirot, odnoszących się do rosz M’A i Bo’N wyższego. Dziesięć sfirot jego guf kończy się na taburze. Od tabura do haze de-Sa’G wyprowadził dziesięć sfirot rosz, które są nazywane ISZSu’T lub rosz alef, odnosząca się do Nekudim. A od sijum de-guf, czyli tiferet de-A’K do tabura, wyprowadził Ga’R de-Nekudim. I od sijum guf de-A’K i w dół wyszedł guf de-Nekudim, którym jest siedem niższych sfirot de-Nekudim. W każdej z nich jest zahar – męski dający początek i nekewa – żeńska otrzymująca część, gdzie poziom zahar – do biny, a poziom nekewy do poziomu Z’A.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.20, 21, 22, 24, 30)

163) Jaki jest skutek wyjścia AHa’P ze wszystkich poziomów?
1. Zmniejszenie Acilut tylko na keter i hochma, AHa’P każdego poziomu określa się jak Bria dla tego poziomu.
2. Nowe sijum dla kaw Ejn Sof, co wzniósł się od malchut NeH’I de-A’K do biny NeH’I de-A’K. I wyszły trzy sfiry: bina, Z’A i malchut odnoszące się do NeH’I de-A’K poniżej kropki cimcuma. I to nazywa się C’B (cimcum bet – drugie skrócenie).
3. Kiedy wzniosły się trzy sfiry, co poniżej kropki skrócenia, było stworzone miejsce dla trzech światów BE’A: świat Bria był stworzony na miejscu biny, świat Jecira na miejscu Z’A, świat Asia na miejscu malchut.
4. Jest to ustawienie parsy.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.30, 33, 34)

164) W jaki sposób są połączone pomiędzy sobą działania od C’A do sijuma świata Nekudim w katnucie, zgodnie z przyczyną i skutkiem?
Z powodu pragnienia do wielkiego zlania się, czyli do podobieństwa właściwości z or elion, skróciła malchut świata Ejn Sof jakość wielkości życzenia otrzymywać, co oznacza, że nie zechciała otrzymywać w bhinę dalet. Lecz ponieważ bhina dalet przedstawia sobą całe kli otrzymywania dla or elion, dlatego oddaliło się światło ze wszystkich czterech bhinot. I wyniknęło miejsce wolne dla światów.

Skutkiem wyjścia światła ze wszystkich czterech bhinot, stało się ustawienie masachu na bhinę dalet, po to żeby przedłużyć światło w Ga’R bhinot i nie rozprzestrzeniać w bhinę dalet.

Z masachu ustawionego na bhinę dalet był uczyniony ziwug de-akaa z or elion, który zawrócił całą tę część or elion, która była przeznaczona żeby wejść w bhinę dalet z powrotem. I ta część nazywa się or hozer.

Z ziwug de-akaa i or hozer, które było wzniesione, wychodzą dwa działania: pierwsze – jest to bhina otrzymywania w potencjale i w działaniu, realne ukierunkowana na or elion, która nazywa się rosz (głowa) i guf (ciało) do tabura. I drugie – siła odpychania na dziesięć sfirot or elion, która nazywa się masachem tabura, z którego rozprzestrzenia się dziesięć kończących sił, które nazywane są dziesięć sfirot sof, lub dziesięć sfirot NeH’I.
(od Galgalty do A’B)

Od masachu tabura wychodzi bitusz or makif i or pnimi, z którego wychodzą trzy działania:
1. Proces zmniejszenia awijut masachu i przyjścia jego do pojawienia nowego ziwuga w rosz, na skutek czego oddaliły się wszystkie światła znajdujące się w guf.
2. Włączenie masachu w reszimot, odnoszących się do guf, drogą ich wzniesienia.
3. Ukrycie reszimo awijuta z ostatniej bhiny.
Od ukrycia ostatniej bhiny awijuta odbyło się ukrycie światła hochma i zmniejszenie poziomu do biny. I drugie – pojawiły się dwa wyższe reszimo – zahar i nekewa.

Z dwóch reszimo, które odmieniły się w zahar i nekewa, było przedłużone wzniesienie malchut de-rosz w nikwej ejnaim. Drugie – był uczyniony tam ziwug na bhinę bet de-itlabszut, która przedstawia sobą właściwość zahar. I przedłużony poziom biny, z której nie ma rozprzestrzenienia w kelim. Ziwug ten był uczyniony jak w reszimo de- taamim, tak w reszimo de-nekudot. Trzecie – jest to drugi ziwug, gdzie była stworzona nekewa, na bhinę alef, i przedłużony na nią poziom Z’A. Od niej istnieje rozprzestrzenienie w kelim. I ten ziwug również odbył się jak na reszimo de-taamim, tak i na reszimo de-nekudot. Z włączenia reszimot w ziwug, odbywający się w rosz w nikwej ejnaim, wynikają trzy działania:
1. Pojawienie nowego awijut w masachu i reszimot, który wzniósł się z guf Sa’G i stał się przydatnym dla ziwug de-akaa.
2. Wyjście dikny (dosłownie: brody) jako niższej hej w ejnaim i jud-hej-waw w AHa’P.
3. Otwarcie awijut odnoszącego się do guf w masachu i reszimot.

Od opuszczenia masachu do odpowiadającej jemu bhiny w zewnętrznej części guf, wychodzą trzy rosz, na miarę przyjścia jego w trzy miejsca guf: w haze, w tabur i w sijum de-guf, czyli sijum de-tiferet de-A’K. Gdzie od haze do pe de-Sa’G wyprowadził dziesięć sfirot de-rosz M’A i Bo’N wyższego, guf którego kończy się powyżej tabura wewnętrznego A’K. A od tabura do haze de-Sa’G – dziesięć sfirot de-rosz ISZSu’T, który jest rosz alef Nekudim. I od sijum tego guf i wyżej do tabura wyprowadził rosz bet, która nazywa się Ga’R de-Nekudim. Od sijuma guf i w dół wyszedł guf Nekudim, który jest ZaT de-Nekudim. I w każdym z nich jest zahar i nekewa. Poziom zahar – do biny, a poziom nekewa – do Z’A.
Drugie – jest to wyjście AHa’P ze wszystkich poziomów. Na skutek wyjścia AHa’P ze wszystkich poziomów odbywają się cztery działania:
1. Zmniejszenie procesu stworzenia na keter i hochma, gdyż AHa’P poziomu wyszły z niego i określane są jako Bria.
2. Ustawienie parsy.
3. Nowy sijum kawa Ejn Sof, znajdująca się w miejscu biny NeH’I de-A’K. I okazały się bina Z’A i malchut NeH’I de-A’K poniżej kropki sijuma kaw Ejn Sof, co nazywa się drugim skróceniem – C’B.
4. Ponieważ z trzech sfirot NeH’I de-A’K, które wyszły poniżej kropki drugiego skrócenia, było stworzone miejsce dla trzech światów oddalenia, które nazywane są BE’A: bina stała się miejscem Bria, Z’A dla świata Jecira, malchut dla świata Asia.

165) Co to za dziesięć działań, które były uczynione do ukończenia parcufa Galgalty de-A’K?
1. Miejsce, w którym było uczynione skrócenie.
2. Reszimot, które pozostały po skróceniu.
3. Dziesięć sfirot odnoszących się do igulim.
4. Masach, co w kli malchut.
5. Ponowne przyciągnięcie światła.
6. Ziwug de-akaa z or elion.
7. Or hozer, które stało się obłóczeniem i kli dla or elion.
8. Dziesieć sfirot joszer ukierunkowane z dołu do góry, które są rosz kawa.
9. Rozprzestrzenienie malchut de-rosz z góry w dół w dziesięć sfirot od siebie i na zewnątrz do tabura, które są wewnętrzną częścią kawa.
10. Rozprzestrzenienie masachu de-tabur w dziesieć sfirot odnoszących się do sijuma, i od malchut de-sijum i w dół jest ciemność, a nie światło.

166) W jaki sposób te dziesięć działań są powiązane wzajemnie, zgodnie z przyczyną i skutkiem?
Z powodu wyjścia światła ze wszystkich czterech bhinot, odbyły się cztery działania:
Miejsce dla światów i reszimot, którymi jest dziesięć sfirot de-igulim, jak również obudzenie dla przyciągnięcia światła ponownie i ustawienia masachu. Masach ciągnie za sobą działania: ziwug de-akaa – uderzeniowe wzajemne przeniknięcie, i or hozer. A ziwug de-akaa i or hozer prowadzi do czterech działań: rosz – głowa, toch – wewnętrzna część, sof i kropka skrócenia, która kończy kaw.

167) Co to za czternaście działań odbywających się przy urodzeniu parcufa w ich ogólnej postaci?
1. Bitusz otaczającego światła i światła wewnętrznego jednego z drugim.
2. Proces usubtelnienia, zmniejszenia awijut masachu.
3. Włączenie masachu w reszimot dziesięciu sfirot, które odnoszą się do guf.
4. Dwa wyższe reszimot: zahar i nekewa.
5. Pięć rodzajów ziwugim w masachu rosz.
6. Pojawienie nowego awijut w masachu i reszimot.
7. Uświadomienie odczucie awijut de-guf w nich.
8. Ukrycie reszimo ostatniej bhiny z nich.
9. Ich wyjście z rosz.
10. Przyjście ich w zewnętrzną część guf poprzedniego parcufa w miejsce haze.
11. Ziwug de-akaa uczyniony w masachu w miejscu haze, który przedłuża dziesięć sfirot de-rosz.
12. Rozprzestrzenienie malchut de-rosz od haze i w dół,
13. które obłacza się na poprzedni parcuf
14. który zaczyna się od pe wyższego.
(Wewnętrzne spostrzeganie, p.11)

168) W jaki sposób te czternaście działań, które mają odniesienie do urodzenia parcufa, są powiązane wzajemnie?
Bitusz or makif w or pnimi doprowadza do trzech działań: usubtelnienia masachu, włączenia masachu w reszimot i ukrycia ostatniej bhiny. Ukrycie ostatniej bhiny doprowadza do dwóch następujących działań: dwa reszimot Zo’N, dwa nowe ziwugim w rosz. Na skutek włączenia w ziwug odbywający się w rosz, odbywa się uświadomienie awijut de-guf. Uświadomienie awijut de-guf prowadzi do trzech działań: wyjście z rosz, przyjście do odpowiadającej jemu bhiny w zewnętrznej części guf, nowy ziwug w miejscu haze. Z ziwuga odbywającego się w haze wynikają dwa działania: obłóczenie niższego na wyższego i początek poziomu niższego od pe wyższego.

169) Jakie dwa działania dodały się w parcufie Sa’G?
Opuszczenie nekudot de-Sa’G poniżej tabura wewnętrznego A’K. I podział parcufa na taamim i nekudot.

170) Co to za trzynaście działań, które dodały się w parcufie Nekudim?
Patrz Wewnętrzne spostrzeganie, p.31

171) W jaki sposób te trzynaście działań są powiązane wzajemnie na podstawie przyczyny i skutku?
Patrz Wewnętrzne spostrzeganie, p.32-35