Kolejność przyczyny i skutku

Już była wyjaśniona kolejność przyczyny i skutku do wyjścia nowych kelim, które były stworzone w świecie Nekudim, czyli od ahoraim Aw’I i ISZSu’T, czyli do necah i hod. Gdzie od C’A i do wyjścia katnut Nekudim, było wyjaśnione w Wewnętrznym spostrzeganiu w części 6, i od wyjścia gadlut de-Nekudim do nowych kelim necah i hod, to zostało wyjaśnione w 7-mej części Wewnętrznego spostrzegania. I teraz należy przedłużyć wyjaśnienie od zaprzestania całego tego rozprzestrzenienia Nekudim i powrotu jego w Ga’R de-Nekudim w postaci Ma’N. Do powrotu duszy Adama Riszon do jego katnut, z powodu grzechu drzewa poznania.

1. I należy pamiętać to, co było wyjaśnione wyżej w Wewnętrznym spostrzeganiu p.2, że wszystkie światy A’K i ABE’A są nie więcej niż oczyszczeniem masachu, według pięciu bhinot awijutu w nim. Czyli od awijut malchut do awijut keter. I pierwsze trzy bhiny wyszły z A’K – jest to Galgalta, A’B, Sa’G. A bhina alef wyszła w Nekudim, a awijut de-keter wyszedł w Acilut. I widzimy, że Nekudim jest to M’A. A Acilut jest to Bo’N. Jednak w Nekudim bez względu na to, że one są tylko M’A, w każdym wypadku wyszły tam trzy pełne i doskonałe parcufy A’B, Sa’G i M’A w całym A’K, i to z tego powodu, że było nowe światło od ziwugu A’B-Sa’G, które nie zaprzestaje wcześniej. I w ten sam sposób w Acilut wyszło pięć pełnych parcufim, bez względu na to, że one są tylko Bo’N. I jest to z powodu Ma’N, który wzniósł światła i iskry nicucin Nekudim po ich zaprzestaniu i rozbiciu, kiedy były włączone w te pięć parcufim, jak było wyjaśnione wcześniej. I dlatego nazywane są Nekudim i Acilut imionami światów, podobnie jak A’K.

I pierwsze wyżej nazwane działanie, które jest zaprzestaniem całego rozprzestrzenienia reszimot nowych kelim, ich wzniesienie do góry w postaci Ma’N, wychodzi z siły oczyszczenia masachu Nekudim na poziomie M’A. Dlatego że wtedy zaprzestało świecenie z ziwuga A’B-Sa’G i C’B powróciło na swoje miejsce. I dlatego całe rozprzestrzenienie Nekudim wyszło siłą świecenia ziwuga A’B-Sa’G, powróciło i zaprzestało. I również było tam wyjaśnione, że wzniesienie Ma’N – tego nie było w Ga’R de-Nekudim, lecz w rosz de-Sa’G.

2. I wyżej opisane Ma’N włączały w siebie wszystkie pięć parcufim od poziomu keter, który wyszedł w istaklut ejnin (patrzenie w oczy) Aw’I jedno drugiemu, do poziomu malchut, która wyszła w końcu oczyszczenia. Jednak w czasie wzniesienia Ma’N uważa się, że wszystkie są włączone w keter, i jest to wyższa bhina, a niższa bhina zaprzestaje w nim i nie wznosi się w sposób naturalny, jak wiadomo. Lecz po tym, jak wyszła bhina keter i ustawiła tam całą siebie, reszta bhinot włączone w reszimot nie mogły otrzymać or elion poziomu keter, i dlatego znajdują się bez naprawienia. Wtedy powstał ziwug na poziom hochma, która pozostała w reszimot, i po tym, jak został ustawiony poziom hochma na cały poziom, powstał ziwug na poziomie bina, itd. w ten sam sposób, aż nie wyszły wszystkie poziomy, które były włączone w reszimot od czasu Nekudim. Lecz każdemu poziomowi są potrzebne dwa ziwugi za przykładem dwóch, które były w Nekudim, dlatego że na początku powstaje ziwug na masach, zgodnie z miarą jego awijut, nazywa się ziwug de-katnut, lub ziwug de-ubar, i następnie wyniknęło wzniesienie Ma’N w ziwug A’B-Sa’G wyższego parcufa. I światło tego ziwuga opuszcza się w niższą hej w dół, i wtedy wypełnia się poziom parcufa, i ten ziwug nazywa się ziwug de-gadlut. I w tym ziwugu gadluta są również dwie bhiny. Pierwsza jest to panim be ahor, dlatego że po tym, jak światło ziwuga A’B-Sa’G opuszcza niższą hej z ejnaim, i zawraca Aw’I w rosz, w każdym wypadku znajdują się jeszcze Aba i Ima ahor be ahor. I bhina bet jest to panim be panim. Jest to kosztem wzniesienia Ma’N Imy, kiedy ona obraca swoje panim do hochmy, jak wiadomo.

3. I było siedem działań dla wyjścia parcufa Atik i nukwy, i tak samo w każdym parcufie.

1. Jest to wzniesienie masachu w rosz wyższego, czyli w rosz Sa’G de-A’K.

2. Ziwug, który był dokonany w rosz wyższego we wzajemnym połączeniu masachu, który wzniósł się, kiedy wyszedł na niego poziom Z’A de-itlabszut i poziom malchut de-awijut, i to nazywa się gimel go gimel (trzy w trzech) i ibur.

3. Jest to opuszczenie poziomu wzajemnego włączenia w rosz i przyjścia na swoje miejsce w haze de-guf wyższego, który wzniósł się stąd, i jest to zarodzenie katnut parcufa.

5. Jest to powrót do rosz wyższego w postaci Ma’N, dlatego żeby dokonać ziwug A’B-Sa’G lub w Aw’I wyższego w postaci panim be panim.

6. Jest to opuszczenie niższej hej w dół w pe, kiedy wyszedł tam poziom gadlut, czyli poziom keter.

7. Jest to opuszczenie na swoje miejsce, jak na początku, kiedy wyprowadzają dziesięć sfirot de-rosz na poziom keter i dziesięć sfirot de-guf w postaci ruach-nefesz, z powodu tego że rosz Aw’I jeszcze znajduje się w panim be ahor.

4. I teraz wyjaśnimy, jak te siedem działań następuje jedno po drugim.

Pierwsze działanie – jest to wzniesienie masachu w rosz, które odbywa się z powodu oczyszczenia masachu, dlatego że po tym, jak oczyścił się masach, z całego awijutu guf w nim i stał się czystym, jak masach de-rosz, określa się go jako wzniesiony w rosz i włączony tam, dlatego że podobieństwo właściwości łączy obiekty w jedno.

Drugie działanie – jest to poziom ziwuga, który odbył się tam z poziomu malchut na poziom Z’A de-itlabszut z powodu korzenia masachu, gdyż na początku była to tylko bhina alef de-awijut, czyli podczas katnut de-Nekudim, jak wiadomo, i ponieważ ostatnia bhina awijut zawsze znika podczas osłabienia, dlatego nie pozostaje w masachu nic, oprócz bhiny alef de-itlabszut, i bhiny keter de-awijut.

Trzecie działanie – opuszczenie poziomu od rosz wyższego w guf niższego, przedłuża się z powodu wzajemnego włączenia masachu i reszimot w wyższym ziwugu w rosz. I z tego powróciły i odnowiły się awijut reszimot, które pozostały w masachu.

Czwarte działanie – powrót parcufa w postaci Ma’N do ziwuga panim be panim z wyższym odbywa się z powodu reszimot gadluta, które włączone są w masach od czasów Nekudim. I u nich nie ma żadnego świecenia od mohin katnuta parcufa, i oni przedłużają i wznoszą parcuf w postaci Ma’N w A’B-Sa’G lub Aw’I wyższych, i od ziwuga panim be panim przychodzą mohin gadluta w parcuf.

Działanie szóste – opuszczenie niższej hej z mecah w pe odbywa się z powodu ziwuga wyższego, ponieważ wzniesienie niższej hej z ejnaim w mecah rozpoczyna się od bhiny Sa’G de-A’K i niżej. Jednak w A’B zawsze znajduje się niższa hej w pe, i dlatego świecenie ziwuga, które przechodzi od A’B-Sa’G, jego siłą opuszcza się niższa hej, która jest w Sa’G, na swoje miejsce.

Siódme działanie – wyjście mohin gadluta z rosz na swoje miejsce w guf odbywa się z powodu świecenia ziwuga na reszimot gadluta w masachu, który budzi w nich ich prawdziwy awijut od czasów Nekudim, czyli guf, i dlatego one powinny wyjść z rosz na swoje miejsce w haze, skąd rozpoczyna się ich pochodzenie.

5. I mówiliśmy o poziomie Atik, który wyszedł i dopełnił się za pomocą siedmiu tych działań. I ty już wiesz, że wszystkie światła są włączone w keter, ponieważ wyższy poziom włącza w siebie wszystkie niższe, i one odmienione są przed nim i nie mają swojego imienia. I dlatego uważa się, że wszystkie masachy i reszimot niższych poziomów, które wyszły w świecie Nekudim, włączone są w parcuf Atik i znajdują się w jego pe bez żadnego naprawienia, dlatego że ustawiono to nie w Atiku, lecz w keter de-Nekudim, gdzie katnut keteru naprawia się przy wyjściu katnuta Atika, a gadlut keter de-Nekudim naprawia się przy wyjściu gadlut Atika. Reszta masachów i reszimot Aw’I i Za’T de-Nekudim włączone są w Atik i potrzebują od wszystkich. I kiedy był ustawiony parcuf Atik całkowicie, w katnut i gadlut, wzniósł się masach poziomu hochma de-Nekudim w mecah, nukwa de-Atik. I zrozum również, że reszta masachów i reszimot, które są poniżej hochmy, włączone są w ten masach, który przychodzi na poziom hochma de-Nekudim. I tam w mecah Atika odbywa się ziwug z poziomu malchut i z poziomu Z’A de-itlabszut, i następnie reszta działań na podobieństwo tych siedmiu działań, które były wyjaśnione w stosunku do Atika, i tym wypełnia się parcuf A’A de-Acilut. I po tym, jak całkowicie wypełnia się parcuf A’A i jego nukwa, przychodzi czas naprawienia poziomu biny de-Nekudim. Czyli Aw’I de-Acilut. I u nich również odbywają się te trzy działania, które były wyjaśnione wyżej, aż nie ukończą się. I podobnie do tego reszta parcufim Acilut, aż do duszy Adam Riszon. I w końcu wyjaśnienia przyczyny i skutku będą wyjaśnione wszystkie dwanaście parcufim świata Acilut według swojej kolejności, jeden po drugim.