Miłość do Stwórcy i stworzeń

Pokochaj bliźniego swego” – główne, wspólne prawo kabbaly.

Wspólne i indywidualne

Ta wypowiedź jest jedną ze znanych i najczęściej cytowanych we współczesnym czasie. Razem z tym, nikt nie rozumie jej sensu. Przecież słowo „wspólny” wskazuje na sumę indywidualności, z których każda jest częścią składową wspólnego, ma takie do nich odniesienie, że w połączeniu ze wszystkimi indywidualnościami razem – tworzy to wspólne.

I jeżeli my mówimy o wspólnym prawie kabbaly, to oznacza to, że wszystkie pisane źródła i naprawienie swoich 612-tu egoistycznych życzeń, które zobowiązany człowiek dokonać, właśnie tworzą sumę indywidualności, odnoszących się do wskazania: „Pokochaj bliźniego swojego, jak siebie samego”.

Na pierwsze spojrzenie jest trudno zrozumieć, jak ta wskazówka może służyć wspólnym dla wszystkich naprawień, które zobowiązuje dokonać kabbala. Maksymalnie może ono służyć wspólnym, dla nakazów dotyczących relacji człowieka i jego bliźniego. Jednak w tej części, która zajmuje się relacją człowieka ze Stwórcą – jak można ograniczać je w ramach powiedzianego: „Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego”?

Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe

Jeżeli można jeszcze jakoś zaakceptować powiedziane, to istnieje jeszcze odpowiedź mędrca Gilella, którą dał on człowiekowi proszącemu, by nauczyć go całej metodyki kabbaly, „dopóki stoi on na jednej nodze”: „Nie czyń drugiemu tego, co znienawidzone przez ciebie. W tym jest zawarta cała metodyka kabbaly. A reszta – wyłącznie wyjaśnienia, idź i ucz.” Po tej odpowiedzi jasno widzimy, że cała metodyka kabbaly – jest to wyjaśnienie powiedzianego: „Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego”.

Według słów Gilella i innych mędrców, których zdanie określało prawa, staje się zupełnie jasne, że celem metodyki kabbaly jest wzniesienie człowieka na taki wierzchołek, żeby mógł wykonać warunek: „Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Przecież on z całą pewnością mówi: „a reszta – wyłącznie wyjaśnienia, i idź i ucz”, czyli to wyjaśnienie dane nam, by pomóc osiągnąć wykonanie tego prawa.

Pokochaj bliźniego jak siebie

I jeszcze powinniśmy wyjaśnić, co przedstawia sobą istota powiedzianego: „Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego”. Dosłownie to oznacza – kochać w takiej samej mierze, w jakiej kochasz samego siebie. Lecz my widzimy, że nikt nie jest w stanie dokonać tego. Nawet jeżeliby było powiedziane: „Pokochaj bliźniego swego, tak jak on kocha ciebie”, więc i wtedy niewielu mogłoby dokonać tego w całości, jednak to byłoby przyjmowane.

Lecz kochać tak, jak kochasz siebie – prawdopodobnie nie jest możliwe. Nawet jeżeliby na świecie nie było nikogo oprócz przyjaciela, to i wtedy nie byłoby to możliwe, a co więcej, kiedy świat jest pełen ludzi. Jeżeli człowiek zaczyna kochać wszystkich jak siebie, u niego nie pozostaje czasu dla siebie, a przecież w swojej miłości do siebie on wypełnia czas swoimi potrzebami całkowicie i z wielkim życzeniem.

Lecz inaczej wygląda to w stosunku do potrzeb społeczeństwa. W nim nie ma powodu do objawienia u siebie życzenia pracować na nich. I nawet jeżeli byłoby u niego życzenie, czyżby mógł wykonać on powiedziane chociażby w dosłownym sensie? Czy wystarczy jemu na to sił? A jeżeli tak, to jak kabbala może zobowiązywać do tego, czego dokonać zupełnie nie jest możliwym?

Lecz nie można wyobrazić sobie, że powiedziane jest przesadzone, gdyż dane jest nam ostrzeżenie, którego my dotrzymujemy: „Nie dodawaj do tego i nie odejmuj”. I z tym są zgodni wszyscy komentatorzy, tłumacząc dosłownie powiedziane. Co więcej, oni powiedzieli, że człowiek zobowiązany napełniać potrzeby swojego przyjaciela nawet wtedy, kiedy brakuje jemu samemu. I wtedy on powinien dbać o napełnienie potrzeb swojego przyjaciela, a sam pozostawać w potrzebie. A w wyjaśnieniu wskazówki „pokochaj bliźniego” mówi się, że kupujący dla siebie niewolnika, podobny jest do kupującego sobie pana, i jeżeli jest u niego wyłącznie jedna poduszka, zostaje zobowiązany oddać ją niewolnikowi, nawet jeżeli sam będzie spać na ziemi.

Jedno naprawienie

I tu wynika kilka pytań. Zgodnie z wyżej powiedzianym, my wszyscy nie wykonujemy tego, czego żąda kabbala. Co więcej, my nie wykonujemy najważniejszego, gdyż zajmujemy się indywidualnościami i nie dotykamy wspólnego. Mędrcy mówią o podziale nauki kabbala odnoszącym się do działań prowadzących do celu, który pragną osiągnąć. I dlatego kiedy mówią „jedno naprawienie”, to bezwzględnie mają na uwadze naprawienie praktyczne. Tylko za pomocą takiego naprawienia człowiek osiąga pożądany cel – połączenia się ze Stwórcą. Tak, że w jednym naprawieniu on staje się godnym osiągnąć cel i dokonać swojego przeznaczenia, ponieważ praktyczny charakter działań ma na myśli osiągniecie naprawienia egoizmu. Końcowy cel tego „miłość do bliźniego jak do siebie”, a poziom, który natychmiast idzie za tym – połączenie się ze Stwórcą.

I połączyć się z Nim

Jednak pozostaje u nas jeszcze jedno niezrozumienie: jeżeli celem metodyki kabbaly i całego stworzenia jest wzniesienie ludzkości, dopóki nie staniemy się godni tej niezwykłej wielkości – połączenia się ze Stwórcą, to przecież początkowo Stwórca mógł stworzyć nas w tej wielkości, i nie zmuszać wysiłkami stworzenia w naprawieniu według metodyki kabbaly.

Można to wyjaśnić wypowiedzią mędrców, która mówi, że korzystający z plonów pracy innych wstydzi się patrzeć na siebie, gdyż utracił on ludzkie oblicze… A ponieważ Stwórca jest doskonały, nie może wyjść od Niego coś niedoskonałego. I dlatego, żebyśmy mogli nasłodzić się płodami swoich wysiłków, przygotował On nam tę pracę i stworzył stworzenie w tak niskiej formie. I za pomocą tej pracy osiągamy naszą wielkość swoimi własnymi wysiłkami, a całe nasłodzenie, otrzymywane przez nas od Stwórcy, odczuwamy jak posiadający do niego prawo, a nie jako otrzymujący dar.

Jednak razem z tym trzeba zrozumieć, w czym jest źródło odczucia niskości podczas otrzymywania podarunku. Można zrozumieć to, wychodząc z dobrze znanego badaczom prawa natury – „przyroda każdej gałęzi jest podobna do jej korzenia”. Tak, że wszystko istniejące w korzeniu, będzie pożądane i kochane poprzez gałąź, i przyniesie jej korzyść. I odwrotnie, od wszystkiego, co jest nieobecne w korzeniu, gałąź również będzie pragnąć oddalić się, i będzie cierpieć, ponieważ to przynosi jej krzywdę. A ponieważ naszym korzeniem jest Stwórca i On nie otrzymuje, a oddaje, również i my odczuwamy siebie niskimi za każdym razem, kiedy otrzymujemy od bliźniego.

Dlatego teraz staje się nam zrozumiałe, w czym zawarta jest istota powiedzianego: „Połączyć się z Nim”. Wielkość tego połączenia jest w zrównoważeniu gałęzi do swojego korzenia. I zgodnie z tym, stan niskości – jest to oddalenie od korzenia. Innymi słowy, każde stworzenie idące drogą maksymalnego oddawania bliźniemu, odczuwa niezwykłe wzniesienie, maksymalnie łącząc się ze Stwórcą. I każde stworzenie idące drogą największego otrzymywania i miłości do siebie samego, bardzo nisko i daleko oddalone od Stwórcy.

Naprawienie dokonuje się metodyką kabbaly, którą na początku zajmują się ze względu na siebie, czyli dla otrzymania wynagrodzenia, a następnie nabywają zamiar dla Stwórcy, zamiast egoistycznej miłości do siebie i wychodzą na poziom oddawania bliźniemu. A osiąga się to naprawieniem przyrody człowieka za pomocą naturalnego środka, którym jest zajęcie kabbalą dla Stwórcy, bo przecież powiedziano, że Stwórca stworzył egoizm i dał nam metodykę kabbaly dla jego naprawienia, dlatego że światło jej naprawia do podobieństwa do Stwórcy.

Tak stworzenie rozwija się i wznosi na wierzchołek, dopóki nie sięgnie tego poziomu, że całkowicie traci miłość egoistyczną i otrzymywanie dla siebie, i jego właściwościami staje się oddawanie.

Dwie części w metodyce kabbaly: naprawienie relacji człowieka ze Stwórcą i naprawienie relacji człowieka z przyjacielem

I bez względu na to, że widzimy w metodyce kabbaly dwie części: pierwsza – dotycząca naprawienia relacji człowieka ze Stwórcą i druga – naprawienie dotyczące relacji człowieka z przyjacielem, obydwie one naśladują jeden cel – doskonałe działania dla Stwórcy, bo przecież dla stworzenia nie ma żadnej różnicy, czy pracuje ono dla przyjaciela czy dla Stwórcy, gdyż wszystko odbywające się jest poza nim i oceniane jest jako nierealne.

Dlatego człowiek powinien rozpocząć drogę naprawienia z działań „ze względu na siebie”, a następnie, pod oddziaływaniem naprawiającego światła, od zamiaru ze względu na siebie przechodzi do zamiaru ze względu na Stwórcę. Przecież przy osiągnięciu miłości do bliźniego i oddawania dla niego, osiąga miłość do Stwórcy i oddawania dla Niego, gdyż nie ma różnicy pomiędzy bliźnim i Stwórcą, przecież wszystko znajduje się poza ciałem, poza wygodą dla siebie, i oceniane jest jednakowo – bądź to oddawanie dla bliźniego, bądź dla Stwórcy.

A wskazówka: „Pokochaj bliźniego, jak siebie”, jest końcowym celem wszystkich działań, ponieważ taka forma i charakter najbardziej zrozumiałe dla człowieka. I nie można pomylić się w działaniach, ponieważ jasne jest, co trzeba czynić. I wie człowiek, że jeżeli napełnienie potrzeb przyjaciela ustawi powyżej napełnienia własnego i własnych potrzeb, to właśnie będzie to miarą jego oddawania.

A dlatego nie postawi za swój cel: „Pokochaj Stwórcę całym sercem i duszą”, gdyż w rzeczywistości jest to jedno i to samo, przecież i przyjaciela swojego on powinien kochać całym sercem i duszą. Takie jest znaczenie słów: „jak siebie samego”. Przecież siebie on bezwzględnie kocha całym sercem i duszą, a w swoich relacjach do Stwórcy może zostać zakłamanym, zaś przyjaciel zawsze się znajduje przed jego oczami i dlatego jego relacje do niego może ocenić prawidłowo.

Warunek wręczenia kabbaly

Lecz jak można wykonać ten warunek miłości do bliźniego, jeżeli na pierwszy rzut oka jest on niewykonalny? Dlatego metodyka kabbaly była dana tylko całemu narodowi i po tym, jak każdy i wszyscy razem zgodzili się przyjąć na siebie wykonanie tego warunku. Przecież jeżeli w całym narodzie w życiu nie będzie innego zaangażowania, oprócz tego jak stać na straży interesu przyjaciela, żeby on w niczym nie miał braku, i jeżeli będzie to czynić z prawdziwa miłością, oddając się temu całym swoim sercem i całą swoją naturą, to bezwzględnie, że u nikogo w narodzie nie będzie niezbędności myśleć o własnym istnieniu, gdyż cały naród myśli o nim.

Wszyscy w narodzie Izraela odpowiedzialni jeden za drugiego

Dlatego powiedziano, że cały naród odpowiedzialny jeden za drugiego. Na pierwszy rzut oka to stwierdzenie zupełnie przeciwne zdrowemu rozsądkowi. Jak można być odpowiedzialnym za uczynki człowieka, którego się nie zna? I powiedziano jasno, że metodykę kabbaly jest niemożliwym zrealizować w sposób inny, jak nie za uczestnictwem całego narodu, kiedy każdy staje się odpowiedzialny za przyjaciela, a nieodpowiedzialni w narodzie stają się przyczyną tego, że pragnący do miłości pozostają w egoizmie, gdyż pozbawieni są pomocy przez nieodpowiedzialnych. Wychodzi, że jeżeli część narodu nie wykonuje powierzonego jemu, to ona jest przyczyną cierpienia całego narodu.

Lecz prawem poręczyciela okazuje się powiązany nie tylko jeden naród lub każdy naród wewnątrz siebie, a wszystkie narody świata razem, jak powiedziano: „I napełni się ziemia wiedzą Stwórcy i połączą się z Nim wszystkie narody”. I dlatego odpowiedzialność jest nałożona na cały świat tak, że nikt bez wszystkich narodów świata, nie może osiągnąć pożądanego końca.

W ten sposób, każde naprawienie, którego dokonuje jeden człowiek, wpływa na cały świat i każde naprawienie, które dokonuje indywiduum, prowadzi do rozwoju świata i osiągnięcia tego prawa, a naruszenie, którego on dokonuje zawraca cały świat z powrotem.

Dlaczego metodyka kabbaly dana narodowi Izraela?

Dlaczego metodyka kabbaly dana narodowi Izraela i dlaczego nie uczestniczyła w tym reszta narodów świata? W rzeczywistości osiągnięcie celu stworzenia jest nałożone na całą ludzkość, nikt od tego nie jest zwolniony. Połączyć się wobec prawa wzajemnej miłości narodowi Izraela pomogły duchowe osiągnięcia przodków kabbalistów, następnie 40-letnie egipskie wygnanie, to zmusiło naród przyjąć warunki „Pokochaj bliźniego jak siebie”. A kiedy przyjęli na siebie miłość do bliźniego, metodyka kabbaly była wręczona im dla doskonalenia się.

Jednak naród Izraela wykonuje tu rolę przewodników. W tej mierze, w której za pomocą tej metodyki łączy się sam naród Izraela, on przekazuje tą metodykę osiągnięcia wieczności i doskonałości reszcie narodów, i nauczy jej narody świata, jak powiedziano: „I wszyscy poznają mnie od małego do wielkiego”.