Cztery światy

Takie jest prawo – poznaje się materię i formę, początki których – istnienie, i również środki zabezpieczenia istnienia abstrahowanego od materii i formy „istnienia”, przedstawiające sobą „cztery światy”. I poznaje się je we wszystkim (świat – jest to dający i otrzymujący), a my zajmujemy się wyłącznie materią i formą materii Jecira i Asia. Na nich jest skupiona praca, ponieważ świat Bria jest to ich wspólność i z trudem przyjmuje się poprzez rozum. A osnową jest forma przedstawiająca sobą świat Asia, czyli materiał wielu indywidualności, z których każda, rzecz jasna, ma swoją własną formę. I to lekko jest przyswajalne przez rozum i rozwija go, pozwalając zbadać każdą oddzielnie przyjętą indywidualność, oddzielić i wyróżnić ją z reszty, co też jest celem pracy – poznać przewagę światła nad ciemnością w każdym detalu istniejącej rzeczywistości, jak powiedziano: „wszystko wyjaśnia się poprzez myśl”.

Cztery formy: kropka, linia, płaszczyzna, sześcian

W świecie istnieją cztery formy: kropka, linia, płaszczyzna i jeszcze trójwymiarowa figura, która wynika na skutek pomnożenia pomiędzy sobą wszystkich tych form. I te cztery formy zawierają w sobie wszystkie formy w świecie. I wszystko, co znajduje się na lądzie, znajduje się w morzu rozumu (hochma), czyli w wyższych światach. A ten świat nie przedstawia sobą nic innego, jak materiał odpieczętowany z duchowych światów, które opuściły się z góry, oczekujących na nas w przyszłości przy poznaniu przyszłego świata.

Jednak podczas pracy, czyli w naszej rzeczywistości tego świata, u nas nie ma innych poznań, oprócz wcielonych w materialne formy. I są to te materialne formy, bez których u nas, rzecz jasna, nie ma żadnej możliwości pojąć i poznać cokolwiek.

I dlatego poznaje przez nas tworzący wszystko istniejące w imieniu AWA’Ja, zawierający w sobie wszystkie rodzaje form istniejących w światach, gdzie kropka i linia – jest to jud i waw, i dwie litery hej – jest to płaszczyzna i trójwymiarowa figura. Ostatnia litera hej – jest to otwarcie pierwszej litery hej, tylko w bardziej materialnym, czyli w formie zajmującej miejsce, wtedy jak trzy poprzednie formy zupełnie nie zajmują miejsca. I zrozum to.

W rzeczywistości poznaje się również i początek kropki, na co wskazuje początek litery jud. I w tym przyczyna tego, że to imię jest źródłem wszystkich imion, czyli każde imię jest to otrzymanie i oddawanie. Przecież Istota Stwórcy zupełnie nie jest poznawalna, poznaje się oddziaływanie przychodzące do nas od Stwórcy, i dlatego całe stworzenie przedstawia sobą otwarcie działań Stwórcy – imiona Stwórcy. I idąc za wynikającym i łączącym jego z korzeniem, poświęca imię Stwórcy. Czyli imię – to jest to, co on otrzymuje badając i poznając dającego.

Część stworzeń naszego świata znajduje się w ciemności, nie mając imienia. To oznacza, że ludzie nie mogą zobaczyć, że sterowanie i wszystko odbywające się wychodzi od Stwórcy, ponieważ wydaje się jakby przeciwnym Jego życzeniu. Lecz wiadomo nam, że władza Stwórcy przejawia się we wszystkim. I kiedy poznający przychodzi do tego, staje i bada, to wyjaśnia się, że i to jest wynik wychodzącego od Stwórcy błaga. Tym samym on poświęca imię niebiosom i wznosi iskrę Stwórcy ze swoich egoistycznych życzeń. Tak, że zgodnie z całkowitą analizą i miarą poznania poznającego, poznaje się i wielkość imienia. I ukierunkowany ku Stwórcy, w wierze i z miłością łączy się z imieniem. Nazywa się to wzniesieniem Ma’N, prośby o naprawienie, i zejście Ma’D, zejściem wyższego naprawiającego światła, wznoszącego się i powracającego kilka razy i za każdym razem zwiększa się poznanie, aż do stanu, kiedy poznający staje się partnerem Stwórcy w Jego pierwotnym działaniu. I tak, jak Stwórca tworzy światy, tak i on tworzy światy, aktywnie uczestnicząc w sterowaniu.

Działanie naprawienia

Bez względu na to, że wszystko wyjaśnia się w myśli, jednak od strony niższego niezbędne są doskonałe działania w praktyce, gdyż wszystko rzeczywiście powinno rozprzestrzeniać się do świata Asia, przecież prawdziwe otwarcie Stwórcy przejawia się w rozprzestrzenieniu do świata Asia, jak napisano: „I wszyscy poznają Mnie od małego do wielkiego”. I dlatego przeznaczeniem szczególnym jest: praktycznym działaniem we wszystkim obudzić jedność ze Stwórcą. I w tym jest sens działania naprawienia.

Trzy związki

Z tego zrozum sens trzech związków: związek wzroku, związek języka komunikacji i związek skrajnej płci. To oznacza, że osnowa jedności i wzniesienia Ma’N odbywa się w myśli. Lecz w każdym wypadku to uświadomienie nie otrzymuje tam ukończenia do tej pory, dopóki jego wewnętrzne uświadomienie nie objawi się na zewnątrz, na osnowie organów jego działań w trzech miejscach pożądanego i widocznego liku Stwórcy: w związku języka, w związku wzroku i w związku skrajnej płci. I każdy z nich działa zgodnie ze swoimi właściwościami. Ukończenie połączenia ze Stwórcą możliwe jest za pośrednictwem wzroku, za pośrednictwem mowy lub praktycznego działania.

Odnośnie związku skrajnej płci – im mniej zajmujemy się tym, tym lepiej. I świadectwo tego – wykorzystanie związku wzroku w pracy pomiędzy sobą i przyjacielem, jednak związek skrajnej płci w stosunku do siebie jest to poważne naruszenie.

Jak wiadomo, każdy parcuf obłacza się na NeH’I wyższego parcufa tak, że pe niższego parcufa znajduje się na poziomie jesod wyższego, jak wiadomo. A jeżeli tak, to ejnaim niższego znajduje się na miejscu jesod wyższego, w ten sposób niższy nie poznaje ejnaim wyższego.

Z tego wynika, że my obłaczamy się w duchowe wyłącznie naszymi „oczami i ustami”, i dlatego wszystkie nasze połączenia odbywają się w tych dwóch związkach: pe i ejnaim (usta i oczy). I wiedz, że Stwórca nadał siłę tym dwóm związkom, żeby przekazywać za ich pomocą wszystkie formy świata od jednego do drugiego, od nauczyciela do ucznia, za pomocą pisma lub mowy. W ten sposób, w oczach jest siła poprzez pismo otrzymać całą mądrość świata, tak samo i w ustach, oddać całe błago świata swojemu przyjacielowi.

Wszystkie światy były stworzone dla niczego innego, jak dla nauki Kabbaly, żeby mogła wyższa i absolutna mądrość przyjść do naprawienia za pomocą tych trzech związków, które są poziomem i pisanej, i mówionej metodyki Kabbaly.

Litery i kropki

Rozprzestrzenienie oddawania odbywa się za pośrednictwem liter, gdyż oko nie przyjmuje więcej niż litery i kropki, w których serce go zrozumie. I usta nie są narażane na inne działanie oprócz liter, i dlatego nazwano to sercem, gdyż otrzymujemy mądrość poprzez 32 kanały oddawania (32 – jest to gematria słowa Lew-serce), czyli poprzez 22 litery i 10 kropek, przedstawiających sobą osnowę formy świata i napełnienie mądrością oraz życiem świata.

I w tym jest zawarty sens czterech liter AWA’Ja, włączających w siebie wszystkie formy pisma i mowy, podobnie jak budowa liter – są to kropki i linie, gdzie każda kropka jest to skrócenie, a każda linia rozprzestrzenienie.

Istota i kelim

Światło i kli wskazują na dwa rodzaje świateł:

1. Światło w stosunku do działającego.

2. Światło w stosunku do tego, na kogo działa. W tym jest zawarta tajemnica męskiego i żeńskiego początku – zaharu i nukwy, linii i reszimo, duszy i ciała, melech i malchut, Stwórcy i Szhiny, miłosierdzia i prawa, żeby w prawdziwej jedności została ukończona praca.

Istota sterowania otwiera się w kli, zgodnie z obudzeniem kli i jego przygotowaniem, i w tym tajemnica stanu Zo’N, gdyż nukwa – jest to nic innego, jak otrzymujące zgodnie ze swoją przyrodą w duchowej pracy.

Te dwa rodzaje są rozróżniane we wszystkich stworzeniach, a przyroda istoty nie jest rozróżniana w inny sposób jak tylko w kli, w którym ona obłóczona. Kli pozwala wykorzystać uświadomienie. I nic nie przyjmuje się poprzez świadomość, oprócz w kli, w które obłacza się istota, jak powiedziano: „w ciele moim oparcie Stwórcy”. I ponieważ bliskość Stwórcy stworzenia poznają za pomocą metodyki Kabbaly jako dar Stwórcy, dlatego „w darze – udział Stwórcy”, czyli rzeczywiście poznaje się właściwość Stwórcy. Tak, że można powiedzieć, że my bezwzględnie poznajemy Stwórcę. Lecz Istoty Jego nam poznać nie dano, i jeżeli ty mówisz, że znasz brata swego, to tak czy inaczej nie dowiesz się o nim więcej, niż poprzez jego kli, w którym obłóczona Istota Stwórcy.

I zrozumiałe, że we wszystkich wypowiedziach Kabbaly i w modlitwie, gdzie odczuwalne widzącym sterowanie Stwórcy, mowa jest o prawdziwym otwarciu Stwórcy i naturalnym Jego poznaniu w całkowitym połączeniu.