Sens właściwości i działań – pytania i odpowiedzi

55) Co to za pojęcia, nieużywane w nauce Kabbala?

Nie ma w tej nauce, od samego jej początku i do końca, żadnego słowa, które oznaczałyby pojęcia materialne lub obrazowe, takie jak miejsce, czas, ruch, itd., i zniknięcia również nie istnieją w duchowym. Każda zmiana właściwości nie oznacza, że poprzednia właściwość zniknęła pierwotna właściwość zostaje bez żadnych zmian, a nowa właściwość, która została nabyta, przyłącza się do pierwszej właściwości.

(Or pnimi na początku)

56) Co to jest zwykły język nauki Kabbala?

Jest to „język gałęzi”, który wskazuje na wyższe korzenie przecież nie ma nawet trawy z dołu, u której nie ma korzenia z góry. I dlatego kabbaliści od dawna wykorzystują język, który im mówi o materialnych gałęziach, mówiąc przy tym o ich wyższych korzeniach.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi; Wewnętrzne spostrzeganie na początku)

57) Co oddziela i rozdziela w duchowym?

Różnica właściwości oddziela i oddala duchowe obiekty jeden od drugiego.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.30)

58) Jakie jest źródło „ ż yczenia otrzymać”?

Życzenie nasłodzić, co jest w or elion, zobowiązuje stworzenia do życzenia otrzymywać.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.11)

59) Z jakiego powodu oddzieliło się światło od Stwórcy i stało się stworzeniem?

Z powodu nowej właściwości życzenia otrzymywać, które pojawiło się w or elion, w życzeniu nasłodzić, została oddzielona ta nowa część od Stwórcy i stała się stworzeniem.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.11 i p.15)

60) Co to jest pierwotny materiał każdego stworzenia?

Właściwość, która stworzyła się i oddzieliła się w postaci „istnienia z odrzucenia” (jesz mi ain), czyli życzenie otrzymywać, które jest w każdej istocie jest to pierwotna materia każdego stworzenia i każdej istoty. A wszystko, co istnieje w stworzeniach lub istotach, oprócz tej materii, ma odniesienie do światła nasłodzenia, wychodzącego z or elion w postaci „istniejące z istniejącego” (jesz mi jesz) i absolutnie nie jest stworzeniem. I nie ma pytania, w jaki sposób właściwość obraca się w materię? Przecież tak jest nawet w materialnym, i powinniśmy zaznaczyć początkową formę istot jako pierwotny materiał, ponieważ nie ma u nas poznania w żadnej materii i w żadnej rzeczywistości w całości. Przecież nasze organy odczuć reagują wyłącznie na objawienie materii, czyli na właściwości, wychodzące z pierwotnej materii.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.35)

61) Od jakiego momentu pojawiła się nazwa „stworzenie”?

Jak tylko zaczyna się objawiać życzenie otrzymywać w stworzeniu, czyli w stadium alef życzenia, ono już oddziela się od Stwórcy i staje się stworzeniem.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.3)

62) Duchowy obiekt zmienił swoje właściwości i dlatego została oddzielona od niego ta część i stała się innym obiektem. Czy stracił duchowy obiekt cokolwiek na skutek tego?

Pojęcia braku i straty nie działają w duchowym, i oddzielenie części na skutek zmiany właściwości nie traci i nie zmniejsza niczego z or elion, podobnie do zapalenia świeczki od świeczki, w której pierwsza świeczka nie traci niczego, dlatego każda zmiana właściwości jest dodatkiem do pierwszego.

(Wewnętrzne spostrzeganie rozdz.2)

63) Jak i w kim wynikają wszystkie różnorodności form i zmian w światach?

Wszystkie różnorodności i zmiany wynikają wyłącznie w kelim pod oddziaływaniem światła i na skutek jego otrzymania, lecz or elion w stosunku do siebie znajduje się w absolutnym spokoju, czyli absolutnie bez żadnych zmian i odnowień.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.1)

64) Jak wynikają zmiany i ruch w świetle?

Nie ma żadnego ruchu lub odnowienia w or elion, a ta jego cześć, którą otrzymują stworzenia (co jest podobne do zapalenia świeczki od świeczki, z której pierwsza nic nie traci), ona „tworzy i powiela w zgodności z nowymi właściwościami, co są w kelim”, gdzie każdy obiekt otrzymuje na miarę życzenia otrzymywać, co jest w nim, i ich właściwości podobne jeden do drugiego i wychodzą jeden z drugiego, tak że nie ma dla nich liczby i miary.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.1)

65) W jaki sposób włączone są w prostą jedność Stwórcy wiele zmian form i ich różnorodności w światach, wychodzące ze Stwórcy?

Patrz w „Wewnętrznym spostrzeganiu”.

66) Za pośrednictwem czego i kogo wychodzi kaw z Ejn Sof?

Masach, czyli siła zatrzymania, który był ustawiony na stadium dalet po skróceniu, żeby nie otrzymywać więcej światła hochma, wywołał rozprzestrzenienie kawa z Ejn Sof. Przecież w or elion nie ma żadnych zmian nigdy i ono świeci po cimcum tak samo jak i przed, do cimcuma. Lecz teraz, na skutek pojawienia się masachu, wyłącznie 3 stadia życzenia otrzymują wyższe światła, i ich miara bardzo mała w stosunku do otrzymania w stadium dalet świata Ejn Sof, i dlatego otrzymują wyłącznie cienki „kaw” (dosłownie linia) cieniutki promień światła w stosunku do wielkości światła w Ejn Sof.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.1)

67) Czy zmieniło się cokolwiek po skróceniu również w świecie Ejn Sof?

Bez względu na to, że stadium dalet świata Ejn Sof skróciło siebie, nie ma tu zniknięcia właściwości lub obłóczenia właściwości ponownie po zniknięciu pierwszych, podobnie do tego, jak to działa w materialnym. A jest dodatek nowych właściwości do pierwotnych, przy czym początkowe właściwości nie są zmieniane, gdyż przypadkowości zniknięcia nie działają w duchowym nigdzie. I dlatego całe te zniknięcia i siła zatrzymania, co objawiła się w stadium dalet, nie otrzymuje wewnątrz światła hochma – jest to inny, nowy, szczególny świat, który teraz dołączył do świata Ejn Sof, który pozostał taki jak przedtem, bez jakichkolwiek zmian. I takie samo podejście jest do wszystkich zmian właściwości, odbywających się w duchowym.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.1)

68) W jakim momencie został otwarty awijut, co jest w stadium dalet?

Z przyjściem kawa z Ejn Sof, kiedy masach zatrzymał ją przed świeceniem w stadium dalet, więc stał się odczuwalny jej awijut, tak jak ona pozostała bez światła.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.3)

69) Co to są 4 stadia życzenia otrzymywać?

Na początku rozprzestrzenia się oddziela się światło od Stwórcy w postaci światła hochma, i jest to istota życia, która ma odniesienie do tego stworzenia. Jest to również pierwsza właściwość otrzymywać, która nazywa się pierwszym rozprzestrzenieniem lub stadium alef. Następnie wzmacnia się w tej właściwości życzenie oddawania i to wzmocnienie życzenia przyciąga od Stwórcy światło hasadim. Nazywa się to pierwsze przesilenie lub stadium bet. I następnie rozprzestrzenia się to światło hasadim wielkim rozprzestrzenieniem, czyli od świateł hochma, i nazywa się to drugie rozprzestrzenienie lub stadium gimel. A następnie wraca i wzmacnia się w świetle życzenie otrzymywać, które zawarte w tym świetle z pierwszego rozprzestrzenienia, i tym kończy życzenie otrzymywać w całej jego wielkości i pełni, i to nazywa się drugie przesilenie lub stadium dalet.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

70) Co to jest – cztery litery imienia AWA’Ja?

Litera „jud” imienia AWA’Ja jest to pierwsze rozprzestrzenienie światła, które nazywa się bhina alef (1) (patrz wyżej p.69). Pierwsza litera „hej” imienia AWA’Ja jest to pierwsze przesilenie, co jest w świetle, i nazywa się bhina bet (2). „Waw” imienia AWA’Ja jest to drugie rozprzestrzenienie światła, które nazywa się bhina gimel (3). Ostatnia „hej” imienia AWA’Ja jest to drugie przesilenie światła, które nazywa się bhina dalet (4).

(Wewnętrzne spostrzeganie p.31)

71) Co oznacza, że wyższy rosz kawa dotyka Ejn Sof?

Patrz wyżej p.49.

72) Jaka jest ta jedyna myśl, która włącza wszystkie różnorodności i formy, które są zawarte w całej realności?

Jest to myśl „nasłodzić stworzenie”.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.24)

73) Od jakiego poziomu kabaliści zaczynają zajmować się swoją pracą?

Wszystko, o czym mówi się w nauce Kabbala, jest to wyłącznie rozprzestrzenienie światła z istoty Stwórcy, lecz o samej istocie Stwórcy nie mamy żadnej wypowiedzi i żadnego słowa – kli.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.2)

74) Jakie są te dwa stany, które zawierają wszystko?

Pierwsza osnowa – jest to to, czym ogólna istota realności, co jest przed nami, już istnieje w przestrzeni w Ejn Sof, w całej swojej doskonałości, i nazywa się to światłem Ejn Sof. Druga osnowa jest to pięć światów, które są nazywane: Adam Kadmon, Acilut, Bria, Jecira, Asia i rozprzestrzeniają się one z malchut świata Ejn Sof po skróceniu. I wszystko, co jest w drugim stanie, wychodzi z pierwszego stanu.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.3; Wewnętrzne spostrzeganie p.5)

75) Co oznacza ”On i imię Jego jednością”?

On” wskazuje na światło, co jest w Ejn Sof. „Imię Jego” wskazuje na życzenie otrzymywać, znajdujące się w Ejn Sof, które nazywa się „malchut świata Ejn Sof”. „Jednością” – wskazuje nam na to, że nie istnieje tam żadna różnica właściwości pomiędzy światłem, czyli „On” i kli – „Imię Jego”, a wszystko w całości – światło.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.30; Wewnętrzne spostrzeganie p.13)

76) Co oznacza imię „Ejn Sof” Nieskończoność?

Do cimcuma nazywa się Ejn Sof świat Nieskończoności, pokazując, że nie ma tam żadnego przedstawienia o przedziałach i ukończeniu (sof). Ponieważ i bhina dalet – również otrzymuje światło, więc nie ma żadnej przyczyny dla zaprzestania otrzymywania światła i wyniknięcia sof i sijum.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.20)

77) Jaki skutek z życzenia otrzymywać, włączonego w Ejn Sof?

Stworzenie światów i wszystko, co je napełnia. Ponieważ na skutek tego życzenia skrócił On siebie w stadium dalet, co w nim, żeby wyjawić wszystkie światy do tego świata, w którym już jest możliwość zmienić właściwość otrzymywania na właściwość oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90; Wewnętrzne spostrzeganie p.17)

78) W czym jest przyczyna cimcuma?

Ozdobę, którą wybrała malchut świata Ejn Sof dla zrównania właściwości z Tym, co ją stworzył, co może otworzyć się wyłącznie za pomocą stworzenia światów. Na skutek tego, skróciła siebie.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.40, p.90)

79) Jaki rodzaj otrzymywania nazywa się oddawaniem?

Kiedy otrzymuje wyłącznie z tego powodu, że życzy dać zadowolenie dającemu.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90)

80) W jakim celu było uczynione cimcum?

Żeby zmienić właściwość otrzymywania na właściwość oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90)

81) Dlaczego zniknęło światło z centralnej kropki i nie powróciło z powrotem?

Patrz cz,1, rozdz.1, Or pnimi p.40 i Wewnętrzne spostrzeganie p.22.

82) Dlaczego za pośrednictwem cimcuma nie została stworzona właściwość „sof” – ukończenie?

Dlatego że cimcum odbyło się nie z powodu różnicy właściwości w życzeniu otrzymywać, które zażyczyła sobie malchut naprawić, a tylko z przyczyny polepszenia, bez szczegółowej na to przyczyny, bez żadnej obowiązkowości i niezbędności na to.

83) Dlaczego podczas cimcuma światło zniknęło ze wszystkich czterech Stadiów?

Ponieważ nie ma w duchowym indywidualnego działania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.70)

84) Dlaczego nie znajdują się cztery stadia stopniami jeden pod drugim podczas cimcuma, zanim przyszedł kaw?

Do świecenia kawa nie jest określana jeszcze bhina dalet jako gruba i niska, i dlatego nie zostały wyznaczone poziomy dla niej.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90)

85) Dlaczego stadium dalet nie nabyło dodatkowego awijut od razu w czasie cimcuma, a wszystkie cztery stadia pozostały w jednym podobieństwie?

Dlatego że cimcum odbyło się nie z powodu różnicy właściwości.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90)

86) Jakie stadium pozostaje puste, bez światła?

Wyłącznie stadium dalet.

(cz.1, rozdz.2, Or pnimi p.3)

87) Kiedy stadium dalet również wypełnia się przez or elion?

Kiedy otrzymujące kli nabywają altruistyczne właściwości oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.40)

88) W czym jest przyczyna stworzenia światów?

Życzenie otrzymywać, które jest tam – obowiązkowe jest w nim pragnienie naprawić się i upodobnić się właściwościami do światła całkowicie, co stało się przyczyną stworzenia światów.

(cz.1 rozdz.1, Or pnimi p.90)

89) Jaki jest pożądany wynik od zajęć Kabbalą i czynów oddawania?

Zmienić otrzymujące kli, żeby działało dla oddawania.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.22)

90) W czym jest zawarta metoda do zbawienia w otwarciu świętych imion?

W ich unikalności w szczególności, w zmianie właściwości otrzymywania na właściwość oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.90)

91) Jak są otwierane święte imiona?

Za pośrednictwem wysiłku w Kabbale (Torze) i czynach oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.40)

92) Co to jest końcowe naprawienie (gmar tikun)?

Kiedy otrzymujące kelim odwrócą się we właściwość oddawania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.40)

93) W czym jest korzeń całej niedoskonałości?

W odróżnieniu właściwości od Stwórcy, które jest „w życzeniu otrzymywać”.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.18)

94) Dlaczego nie jest możliwe zmienić otrzymujące kli na oddające, nigdzie indziej jak tu, w Olam aZe – w tym świecie, a nie w wyższych światach?

Niedoskonały (stan) i naprawienie w jednym obiekcie, łączą się wyłącznie w tym świecie.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.20)

95) Jakie są dwie właściwości, które zawiera światło?

Światło hochma i światło hasadim.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

96) Co jest zawarte w rozprzestrzenieniu światła od Stwórcy?

Życzenie oddawania i życzenie otrzymywania.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

97) Jakie światło otwiera się przy wzmocnieniu życzenia oddawać?

Światło hasadim.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

98) Jakie dwa światła są włączone w każde stworzenie?

Światło hochma i światło hasadim.

(cz.1 rozdz.1, Or pnimi p.50)

99) Dlaczego światło hasadim jest poniżej światła hochma?

Dlatego że przyciąga się za pośrednictwem wysiłku życzenie samego stworzenia.

100) Kiedy kończy się kli otrzymywania?

Po tym jak otworzyło się stadium dalet w życzeniu, czyli w gadlut wielki stan życzenia otrzymywać.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

101) W czym jest różnica pomiędzy otrzymującym z siebie i otrzymującym z zewnątrz, jak w Ejn Sof?

Kiedy otrzymuje wewnątrz, to kli ogranicza, zgodnie ze swoją miarą, otrzymywane światło. A kiedy otrzymuje na zewnątrz, to kli nie ogranicza światła, które otrzymuje, i jest ono nieograniczone, bez granic.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.50)

102) Co to są sfirot igulim?

Kiedy pomiędzy czterema stadiami życzenia otrzymywać nie ma różnicy góra dół, więc one są nazywane cztery igulim (sfery, okrężności), jedna w drugiej, podobnie do powłoki w cebuli.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.100)

103) Dlaczego nie są określane poziomy w igulim, jako znajdujące się jeden pod drugim, do przyjścia kawa?

Dlatego że cimcum było uczynione nie z przyczyny zmniejszenia różnicy właściwości.

(cz.1, rozdz.1, Or pnimi p.100)

104) Czy jest właściwość zła w „ ż yczeniu otrzymywać”, zgodnie z przyrodą jego stworzenia?

Nie ma w nim żadnej wady z natury jego stworzenia, i nie zostałyby otwarte w nim żadne ubytki, jeżeli by nie było cimcuma.

(Wewnętrzne spostrzeganie p.19)

105) W czym sens nieprostego przyciągania światła od Stwórcy?

Patrz Wewnętrzne spostrzeganie p.19.