Pytania i odpowiedzi o sensie słów

1)Co to jest „or hozer a-jored” (opuszczające się or hozer)?

Kiedy odbywa się zmniejszenie masachu od poziomu do poziomu, np. od bhiny dalet do bhiny gimel, i czyni się ziwug de-akaa w bhinie gimel, wtedy opuszcza się światło tego ziwuga od bhiny gimel wewnątrz bhiny dalet, która jest pustą od światła. I świecenie to nazywa się – „or hozer a-jored”.

2)Co to jest or makif?

Łączność światła, odpychającego poniżej tabura każdego parcufa na skutek ziwug de-akaa, odbywającego się w masachu, w malchut rosz parcufa, nazywa się or makif.

3)Co to jest światło przychodzące poprzez zawrócenie?

4 poziomy: hochma, bina, Z’A i malchut, które wychodzą na skutek ziwuga odbywającego się podczas wyświetlenia, oczyszczenia, nazywa się „światło przechodzące poprzez zawrócenie”. Odbywa się to dlatego, że światła odchodzą wtedy i oddalają się, a ziwugim, które przy tym wynikają, wychodzą tylko z tego powodu, że or elion nie przestaje świecić ani na mgnienie. Dlatego przychodzi ono w stan ziwuga z masachem na poziomach, na których przeszło światło po drodze swojego oczyszczenia. I dlatego określa się ono nie jako światło rahamim – tak nazywane jest or jaszar, a jako miara ograniczenia – din, tak nazywa się or hozer.

4)Co to jest światło malchut?

Siła masachu i or hozer, które jest w nim, znajdujące się w kli malchut, nazywa się „światłem malchut”. Jak również cienkie światło reszimo, które należy do malchut, również nazywa się światłem malchut.

5)Co to jest or aw (światło grube)?

Po wypróżnieniu dziesięciu sfirot or jaszar z dziesięciu sfirot or hozer, które obłaczało go, pozostało or hozer z dołu w postaci „światła grubego”, ponieważ one (dziesięć sfirot or hozer) są puste, bez światła. I wtedy otwiera się ich awijut, i są określane jako kli. Lecz zanim rozprzestrzeniło się or jaszar z or hozer, one oba znajdowały się tak jakby wymieszane razem.

6)Co to jest światło Akudim?

Pierwsze rozprzestrzenienie od malchut rosz de-A’K z góry w dół, do malchut stojącej w guf de-A’K, nazywa się Akudim. Przyczyna tego jest w tym, że wszystkie dziesięć sfirot są powiązane (heb. akudim) w jedno kli, które odnosi się do kli malchut. Tak jak dla reszty dziewięciu pierwszych sfirot jeszcze nie było kelim. I one są właściwością or jaszar i rahamim, i nazywane są „pierwszym światłem”.

7)Co to jest światło reszimo?

Światła Akudim, po tym jak oddaliły się, pozostawiły po sobie reszimo, wewnątrz tych miejsc gdzie znajdowały się. One są pierwszym światłem, podobnie do łączności tworzącego ich światła.

8)Co to są otijet (litery)?

Obejrzyj pytanie – padające nicucot (47).

9)Co to jest ahoraim?

Część kli nieprzeznaczona dla otrzymania lub oddawania nazywa się odwrotną stroną – ahoraim. Obejrzyj również pytania „poprzez ahoraim” (16).

10)Co to jest ahoraim de-keter?

Kiedy oczyścił się masach bhiny dalet, wtedy oddala się stąd poziom keter i pozostawia bhinę dalet w ciemności bez światła. Ta siła miary ograniczenia – din, nazywa się odwrotną stroną – ahoraim. Ona pozostaje zapieczętowana tam w kli bhiny dalet, dopóki nie otrzyma swojego naprawienia. I podobnie reszta poziomów.

11)Co to jest aspaklaria de lo neira (lustro, które nie świeci)?

Malchut nazywa się „lustro, które nie świeci” z dwóch powodów:

   1.Z tego powodu, że światło malchut nie pozostawia reszimo po swoim wypróżnieniu, jak to było z resztą świateł.

   2.Dlatego że podczas drugiego rozprzestrzenienia zostały wymienione światła i przyszło światło hochma w kli keter, a światło bina w kli hochma, itd. Dopóki światło malchut nie przyszło w kli Z’A i kli malchut pozostało bez światła.

12)Co to jest bitul (zaniechanie)?

Po tym, jak światło oddaliło się z kli i do tego, jak kli otrzymuje swoje naprawienie, żeby ponownie stać się godnym dla otrzymywania światła, stan określa się wtedy jako stan „zaniechania” dla kli. Podobnie do kli, korzystanie z którego jest zaniechane.

13)Co to jest guf?

Obłóczenie światłem kelim powinno odbywać się na początku w potencjale, a później w działaniu. Stadium obłóczenia dziesięciu sfirot w postaci potencjalnych możliwości nazywa się „rosz” (dosłownie: głowa), a obłóczenie dziesięciu sfirot w działaniu nazywa się „guf” (dosłownie: ciało).

14)Co to jest przyczyna kli?

Rozprzestrzenienie światła, a następnie jego wypróżnienie, jest przyczyną powstania kli.

15)Co to jest ścianka kli?

Na skutek tego, że światło jest ograniczone i odmierzone wyłącznie miarą awijut masachu, więc wielkością awijut określa się wielkość poziomu światła, dlatego awijut określa się jako kli i miejsce otrzymywania światła. Dlatego jakości awijut są ścianką kli, ponieważ wszystko to, co tworzy kli – to wyłącznie jego ścianki. A cztery bhiny, cztery właściwości, z których składa się awijut, podobne są do czterech ścianek, które ubierają się jedna na drugą. One są podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. W ten sposób, że właściwość największego awijut w ściance kli, przyciągające i mierzące nasłodzenie, określa się jako wewnętrzna część kli. Reszta bhinot z mniejszym awijut jest zewnętrzną częścią kli. I jeżeli jest tam awijut bhiny dalet, to ona jest wewnętrzną częścią kli, a bhina gimel jest zewnętrzna w stosunku do niej, bhina bet – zewnętrzna w stosunku do bhiny gimel i bhina alef – zewnętrzna w stosunku do bhiny bet. Wszystkie razem one są nazywane – „ścianką”.

16)Co to znaczy poprzez ahoraim (odwrotną stronę)?

Zewnętrzne właściwości w ściance kli (czytaj pytanie 15) nazywane są również tylną częścią kli, ahoraim kelim. Gdyż wyłącznie strona, która odnosi się do panim kelim, określa się jako świecąca, dlatego że światło jest ograniczone i powiązane z nią. Lecz ahoraim, które nie wykorzystuje się dla przedłużenia światła, określa się, że nie świeci i nazywa się odwrotną stroną – ahoraim. Dlatego poziomy, wychodzące na masach podczas jego oczyszczenia, określane są, że wychodzą poprzez ahoraim. Dlatego że wychodzą one na trzy subtelniejsze bhiny, niż bhina dalet, i są zewnętrzne w stosunku do niej. W ten sposób one wychodzą poprzez zewnętrzną część i ahoraim bhiny dalet.

17)Co to znaczy poprzez strony?

W świetle hasadim są dwie strony: prawa i lewa. Zwiększenie hasadim nazywa się prawą stroną, a zmniejszenie – lewą. Obie nazywane są stronami, żeby pokazać, że są równe w ważności, w podobieństwie obu stron jednego poziomu. Przecież podobnie do tego, jak są ważne naprawienia w zwiększeniu hasadim, tak samo są ważne naprawienia w zmniejszeniu hasadim. A tam, gdzie duchowy dostatek otwiera się połączeniem tych dwóch stron razem, nazywa się, że odbywa się „poprzez strony”.

18)Co to jest pięć hasadim?

Pięć bhinot: keter, hochma, bina, Z’A i malchut czasami określane imionami „pięć hasadim”. W miejscu gdzie nie ma światła hochma w trzech pierwszych sfirot KaHa’B, a jest wyłącznie hasadim, nazywane wtedy pięć bhinot imieniem pięć hasadim: HaGa’T, necach i hod.

19)Co to jest pięć końców (waw kcawot)?

Pięć hasadim, o których mówi się w pytaniu 18, są nazywane HaGa’T Ne’H. W rzeczywistości jest to pięć bhinot: KaHa’B, Z’A i malchut. Lecz z tego powodu, że nie ma w trzech pierwszych bhinot światła hochma, a jest wyłącznie hasadim, one nazywane są HaGa’T Ne’H. To wskazuje na to, że trzy właściwości KaHa’B de-Z’A – one są wyłącznie w świetle hasadim. Właściwość samego Z’A nazywa się necach, i włączenie malchut w Z’A nazywa się hod. I dlatego one nazywane są pięć końców, wskazując tym, że każde zakończenie wskazuje na oddzielną bhinę z pięciu bhinot KaHa’B Zo’N or jaszar, które włączone są w Z’A. Jednak jesod de-Z’A nie jest oddzielnym ukończeniem, przecież oprócz pięciu bhinot or jaszar nie ma więcej nic. Lecz jesod de-Z’A jest to poziom włączenia wszystkich pięciu objawionych końców razem. W ten sposób, że pięć bhinot jest objawione podwójnie w Z’A: po raz pierwszy w indywidualnym, kiedy to każda bhina jest oddzielona i znajduje się sama po sobie, jako oddzielne końcowe objawienie, oddzielne ukończenie. Nazywane są one w tym wypadku HaGa’T Ne’H. I drugi raz – w ogólnym, kiedy wszystkie są włączone i wymieszane jedna z drugą, i nazywane są wtedy jesod de-Z’A.

20)Co to jest ograniczenie światła?

Wszystkie miary objawienia i mnogość form zawartych w świetle przychodzą od awijut, który jest w masachu i z jego oczyszczenia, kiedy on rodzi poziomy, różniące się pomiędzy sobą formą, jak wiadomo. I dlatego nazywa się to „ograniczenie światła”.

21)Co to jest ograniczenie istniejące w postaci siły?

Siła zatrzymania zawarta w masachu malchut rosz nie pozwala or elion rozprzestrzenić się w malchut. Zatrzymanie to istnieje tylko w postaci siły, potencjalnie, a nie w działaniu. Przecież nawet obłóczenie na dziewięć pierwszych sfirot, ono jest również potencjalnym obłóczeniem. I obłóczenie i odepchnięcie światła otwierają się w działaniu wyłącznie w guf.

22)Co to jest ograniczenie w działaniu?

Ograniczenie, które jest obecne w masachu stojącym w malchut de-rosz, jest wyłącznie w potencjale. A działanie jego otwiera się w masachu stojącym w malchut de-guf, który nazywa się tabur.

(czytaj pytanie 26)

23)Co to jest istaklut alef?

Czytaj cz.3, odpowiedź 36.

24)Co to jest istaklut bet?

Czytaj cz.3, odpowiedź 37.

25)Co to jest obłóczenie istniejące w postaci siły?

Czytaj pytanie 21.

26)Co to jest obłóczenie w działaniu?

Wszystko, co odbywa się w ziwug de-akaa or elion na masach, który stoi w malchut de-rosz, a mianowicie: odpychanie światła od malchut i w dół, obłóczenie światła na dziewięć sfirot od malchut i w górę – wszystko to otwiera się tam w działaniu. Realizuje się to w działaniu wyłącznie w masachu, który znajduje się w malchut de guf, i nazywa się tabur. Gdzie od tabura i w dół odpycha się światło, a w dziewięć sfirot umieszczonych powyżej tabura, ono obłacza się.

(cz.4, rozdz.1. O’P p.30)

27)Co to jest pragnące do swojego źródła?

Kiedy światło życzy podobieństwa formy, być czystym, bez żadnego egoizmu, podobnie do Stwórcy, z którego było przejawione, i dlatego pragnie oddalić się od obłóczenia w kelim, takie oddalenie nazywa się „pragnienie do swojego źródła”. To odbywa się na skutek uderzenia or pnimi i or makif jednego z drugim. I niezbędnym jest zrozumieć, że nie mówi się bezpośrednio o or elion, a o dziesięciu sfirot or jaszar, które już znajdują się we wzajemnym oddziaływaniu pomiędzy światłem i jego obłóczeniem. Przecież dlatego nazywane imieniem „sfira” od hebrajskiego słowa „sapir – szafir” – lśniący, świecący. Dlatego istotą or elion nie możemy operować zupełnie, i mówić o nim również nie jesteśmy w stanie, gdyż bez obłóczenia, bez kli, nic nie jest poznawane w świetle.

28)Co to jest powrót do Stwórcy?

Wypróżnienie światła jako skutek opróżnienia masachu nazywa się powrotem do Stwórcy, czyli do malchut rosz, która jest Stwórcą dla dziesięciu sfirot, nazywanych guf. Dlatego że na skutek wzniesienia tam, one zostają odnowione i rozprzestrzeniają się wtórnie, w postaci drugiego rozprzestrzenienia, tak samo i w każdym nowym rozprzestrzenieniu, które wychodzi wyłącznie za pośrednictwem powrotu światła do Stwórcy, kiedy każdy powrót świateł do Stwórcy jest wyłącznie możliwością stania się przyczyną dla nowego parcufa.

29)Co to jest indywidualny hesed?

Czytaj – pięć hasadim. Pięć końców, które to HaGa’T Ne’H de-Z’A – jest to pięć bhinot KaHa’B Zo’N or jaszar. Z powodu braku światła hochma w Ga’R de-Z’A, one są wyłącznie pięć hasadim. Lecz jesod de-Z’A nie wchodzi w liczbę pięciu hasadim, gdyż nie ma więcej niż pięć bhinot. Jednak jesod – jest to właściwość wzajemnego przeniknięcia pięciu bhinot razem, ich wzajemne wymieszanie. On nie jest również oddzielnym ukończeniem, żeby być określony jako „indywidualny hesed” z pięciu hasadim.

30)Co to jest połowa grubości ścianki?

Czytaj ścianka (kli). Pnimijut i hiconijut zawarte w ściance kli, uważa się za dwie połowy ścianki, co jest w kli. Połowa ścianki kli z większym awijut nazywa się pnimijut kli. Ona służy dla or pnimi. A połowa grubości ścianki z mniejszym awijutem nazywa się hiconijut kli, i przeznaczona dla or makif.

31)Co to jest tabur?

Malchut de-guf, od której rozpoczyna się w działaniu ograniczenie i odpychanie światła, nazywa się tabur.

32)Co to jest taamim?

Rozprzestrzenienie światła z góry w dół, czyli od pe de-A’K do tabura nazywa się taamim (hebrajskie „taam” – dosłownie: „smak”). Jak powiedziano: „Podniebienie pokarmu zasmakuje”.

33)Co to jest prawe i lewe?

Czytaj pytanie 17.

34)Co to jest siła dziesięciu sfirot?

W dziesięciu sfirot rosz nie są poznane jeszcze same dziesięć sfirot, one są wyłącznie potencjałem dziesięciu sfirot, czyli ich korzeniem. Podobnie do nasienia, które jest korzeniem dla drzewa. Lecz drzewo jeszcze nie jest objawione w nim.

(czytaj cz.2, od p.55)

35)Co to jest kli dla or makif?

Połowa grubości zewnętrznej ścianki kli wykorzystywana dla or makif (czytaj pyt.30).

36)Co to jest kli malchut?

Bhina dalet or jaszar, która jest tym awijut, na który było uczynione skrócenie, żeby nie otrzymała ona w największą właściwość, nazywa się „kli malchut”.

37)Co to jest łączność pięciu końców?

W jesod de-Z’A łączność wszystkich pięciu sfirot HaGa’T Ne’H, które mają odniesienia do Z’A (czytaj pyt.19).

38)Co to znaczy ożywić kli?

Niewielkie świecenie, w którym nie ma nic, żeby można było skorzystać z niego, a wyłącznie żeby dać istnienie formy kli w jego mierze, o takim świeceniu mówi się, że ono służy dla ożywienia kli.

39)Co to jest wyższy lowen?

Zanim światło obłóczy się w kli, nazywa się ono „wyższy lowen” (dosłownie: biel) – „lowen elion”, co oznacza, że nie ma w nim żadnych odcieni, gdyż wszystkie cienie są wyłącznie od strony kelim.

40)Co to jest Maacil (Tworzący)?

Malchut rosz określa się jako Maacil w stosunku do dziesięciu sfirot, które nazywane są guf. Również każdy wyższy poziom w stosunku do niższego od niego nazywa się Maacil.

41)Co znaczy znajdujący się w ograniczeniu?

Kiedy światło jest utrzymywane poprzez wielkość awijut w kli i zależy od niego, kiedy nie może rozprzestrzenić się tam nie mniej i nie więcej niż istniejąca w nim miara awijut, nazywa się, że jest ono ograniczone wewnątrz kli.

(czytaj pyt.20)

42)Co znaczy biją i uderzają się?

Światła, które według swojej natury są przeciwne jedno drugiemu, one przychodzą obłóczyć się w jeden nośnik. Jak na przykład: or makif i or pnimi – kiedy ta sama miara awijut masachu, która przedłuża i zwiększa or pnimi, odpycha or makif i nie pozwala jemu obłóczyć się wewnątrz parcufa. I dlatego, że obydwa przychodzą obłóczyć się w parcuf, dlatego biją jedno w drugie i uderzają się do tej pory, dopóki or makif nie weźmie góry i nie oczyści zatrzymującego awijut masachu. Or pnimi oddala się stąd, a or makif nabywa dla siebie w parcufie zewnętrzne kelim, wewnątrz których ono świeci.

43)Co to jest wymieszany?

Kiedy światła zlewają się razem na skutek podobieństwa ich form, nazywa się to łączeniem świateł. Lecz jeżeli jest pomiędzy nimi różnica form, lecz łączą się na skutek jakiegoś połączenia, które istnieje pomiędzy nim i czyni je równymi łącząc razem, wtedy to nazywa się, że znajdują się razem w wymieszanym stanie. Różnica form istniejąca pomiędzy nimi nie pozwala im połączyć się razem, stać się rzeczywiście jak jedno, pozostawiając obowiązkowo różnicę pomiędzy nimi. Jednak podobieństwo nabytego poziomu wymiesza ich razem do tego stopnia, że „niemożliwym jest rozróżnić żebraka od pana”. Jak na przykład: or jaszar obłóczone w or hozer – z tego powodu, że or jaszar nie może świecić w sposób inny, jak tylko zgodnie z wielkością or hozer, to powoduje, że one określane są jako wymieszane razem. Dlatego że w awijut or hozer jest również poziom i on również jest ważny, jak i czystość or jaszar. I dlatego ten awijut i czystość wymieszane są razem ze sobą, i nie jest przyjmowana różnica form pomiędzy nimi.

44)Co to znaczy otrzymujące?

Dziesięć sfirot guf zawsze nazywane są „otrzymującymi”, gdyż światło przychodzi do nich z góry w dół.

45)Co to jest źródło świateł?

Malchut de-rosz określa się jako źródło świateł, z tego powodu, że or hozer, które ona wznosi i obłacza na dziesięć sfirot rosz, przynosi wewnątrz guf.

46)Co to są nicucot (iskry)?

Światła, które powinny zgasnąć, i które powinny obudzić się, rozpalić się i ponownie zacząć świecić jak i przedtem, nazywane są „nicucim” (iskry). Dlatego że jest w nich podobieństwo iskier, które pozostały po zapaleniu, lub wychodzących spod młotka w rękach rzemieślnika. Chociaż podobne one są do wygaszających się, bez względu na to jest w nich możliwość rozpalić się w ogromne i wielkie płomienie. Wszystko to odbędzie się wyłącznie w or hozer.

47)Co to są padające nicucot?

Kiedy opuszcza się światło ziwuga, podczas oczyszczenia masachu od wyższego poziomu do niższego poziomu urodzonego od swego światła. Jak na przykład: oczyszcza się masach od bhiny gimel do bhiny bet, bhina gimel staje się pusta od światła, i wtedy światło ziwuga opuszcza się od bhiny bet wewnątrz pustej bhiny gimel. I dlatego że reszimo, które pozostało w bhinie gimel jest przeciwne opuszczającemu się światłu, dlatego biją i uderzają się jedno w drugie. Jednak opuszczające się or hozer wzmacnia się nad reszimo, które już zaprzestało swój ziwug i or hozer opuszcza się wewnątrz kli. Lecz reszimo, które nie może być z nim razem w jednym działaniu oddala się stąd. Światło ziwuga, które opuszcza się w puste kli nazywa się „padające nicucot”, gdyż wkrótce zanikł ziwug i od bhiny bet również, i zacznie wznosić się do bhiny alef, jak wiadomo. I okazują się te światła gasnącymi, a reszimo ponownie opuszcza się w swoje kli. Przecież nie ma teraz żadnej przewagi u opuszczającego się or hozer przez reszimo, gdyż oboje znajdują się po tym, jak oddalił się ich ziwug. I z tego powodu, że światło reszimo jest o wiele większe od opuszczającego się or hozer, dlatego wzmacnia się teraz reszimo nad nim, odwracając w słabe świecenie nicucim, które pada w jego kli, dlatego żeby mogło obłóczyć się tam. I nazywa się ten proces wzajemnym uderzeniem jedno w drugie, gdyż czasami wzmaga or hozer, a czasami wzmaga reszimo, jak zostało wyjaśnione.

48)Co to jest nekudot?

Cztery poziomy wychodzące na skutek ziwug de-akaa podczas oczyszczenia masachu nazywane są „nekudot” i nazywane or hozer, gdyż są właściwością „din”.

49)Co to jest otoczenia, wokoło?

Każdy parcuf jest podzielony na dwie części: od malchut de-guf w górę, tam jest miejsce znajdowania się wszystkich świateł i nazywa się dlatego panim (dosłownie: twarz). I druga część od malchut de-guf i w dół, skąd odpycha się or jaszar i nie świeci tam, i dlatego nazywana jest ahor. Lecz jest rodzaj światła, które przychodzi od panim parcufa i świeci w stronę ahoraim. Charakter takiego świecenia nazywa się, że świeci w okrążeniu, wokół. Dlatego że poprzez „joszer” (dosłownie: prostota), ta część parcufa, co jest od tabura i w dół, nie jest w stanie otrzymać światła. Tylko poprzez „okrążenie” – szczególny rodzaj naprawienia, który będzie omówiony osobno.

50)Co to znaczy cierpi?

Cierpi – oznacza stan, kiedy kli przeznaczone dla obłóczenia światła nie obłacza go. I przyczyna tego – własny wybór kli. Jest to bardzo subtelne pytanie. Mówi się tylko o dziesięciu sfirot rosz, tam gdzie w działaniu obłóczenie nie istnieje. I zupełnie nie może wyniknąć nawet myśl o tym, że kelim de-guf bardziej pasują do obłóczenia świateł niż kelim de-rosz. I przy tym wszystkim obłóczenie istnieje wyłącznie w guf, lecz nie w rosz. Odbywa się to z tego powodu, że or hozer znajdujące się w rosz nie znosi obłóczenia, gdyż znajduje się w stanie „z dołu do góry”. To potrzebuje dodatkowego zrozumienia.

51)Co to jest ukończenie wzniesienia?

Kiedy masach zaczyna stopniowo oczyszczać się od właściwości do właściwości, np. od bhiny dalet do bhiny gimel, warto wydzielić tam jakość przedłużenia oczyszczenia. Zanim masach osiągnie kropkę awijutu należącą do bhiny gimel, parcuf znajduje się zupełnie bez światła. Dlatego że ziwug odbywający się w bhinie dalet już zakończył się, a ziwug bhiny gimel jeszcze nie rozpoczął się. Lecz warto określić pojęcie jakości „ukończenie wzniesienia”, co to znaczy. Po tym jak ukończył oczyszczenie od całej awijut, która należy do bhiny dalet i sięgnął awijut bhiny gimel, wtedy or elion nie zaprzestaje swego działania ani na mgnienie, czyni ziwug w niej, rodzi nowy poziom, który odnosi się do hochmy. I teraz powróciło światło, żeby obłóczyć się w parcuf, tak jak przedtem, lecz tym razem na poziomie hochma, która jest niżej poprzedniego poziomu.

52)Co to jest grubość ścianki?

Cały materiał otrzymywania kli – jest to awijut, co w nim, jak wiadomo. Dlatego cztery poziomy awijut określane są jako przyczyna jedna w stosunku do drugiej. I razem one tworzą ściankę kli. Ta, u której większy awijut, jest bardziej wewnętrzna.

(czytaj pyt.30)

53)Co to jest wzniesienie świateł?

Czytaj pyt.28.

54)Co to jest wzniesienie keter do Maacil?

Odbywa się to na skutek oczyszczenia masachu od bhiny dalet do bhiny gimel.

55)Co to jest wzniesienie hochmy do Maacil?

Odbywa się to na skutek oczyszczenia masachu od bhiny gimel do bhiny bet.

56)Co to jest wzniesienie biny do Maacil?

Odbywa się to na skutek oczyszczenia masachu od bhiny bet do bhiny alef.

57)Co to jest wzniesienie Z’A do Maacil?

Odbywa się to na skutek oczyszczenia bhiny alef do bhiny keter.

58)Co to jest wzniesienie malchut do Maacil?

Odbywa się to na skutek oczyszczenia bhiny keter do bhiny malchut, która należy do rosz, gdzie nie ma nic z awijut, ukierunkowanego z góry w dół. I wtedy wychodzi, że jest ona podobieństwem formy do malchut rosz i włącza się tam.

59)Co to jest pe?

Malchut stojąca w rosz, gdzie awijut masachu wykorzystuje się z dołu do góry, nazywa się „pe”.

60)Co to jest panim ukierunkowane w dół?

Kiedy światło pozwala zaczepić i obłóczyć się, zgodnie z miarą wielkości awijut zawartej w masachu, nazywa się to, że „ich panim odwrócona jest w dół”. Ponieważ światła są obrócone na to, żeby przyjść i obłóczyć się w awijut, który nazywa się „dół”.

61)Co to jest panim ukierunkowane do góry?

Podczas oczyszczenia masachu, kiedy ziwugim dokonywane są za każdym razem w bardziej czystej, subtelniejszej właściwości, do tej pory dopóki nie zaprzestaje ziwug absolutnie, to nazywa się, że „ich panim, obrócona jest do góry”. Oddalają się, obracając siebie od awijut do subtelnego, czystego. Dlatego że „z góry w dół” oznacza od cienkiego do większego awijut. A „z dołu do góry” – oznacza od awijut do oczyszczenia.

62)Co to jest panim i ahor?

Obłóczenie i odpychanie, które budzi się w ziwug de-akaa, co jest w malchut de-rosz, otwierają się nie tam, a w malchut de-guf, która nazywa się „tabur”. Obłóczenie odbywa się od tabura i w górę, a odpychanie światła odbywa się od tabura i w dół. Dlatego miejsce obłóczenia w guf nazywa się panim, a miejsce skąd światło odpycha się, nazywa się odwrotna strona – ahor.

63)Co to jest zepsucie dla naprawienia?

W stosunku do tego, komu nie było znane większe naprawienie, które było uczynione tu, on określa je jako zepsucie. Lecz jeżeliby wiedział o działaniu, które tym dokonywane, zobaczyłby to zepsucie jako całkowite naprawienie, i żadnego zepsucia nigdy tu nie było.

I jest to podobne do głupca, który widzi jak szewc bierze kawałek pięknej tkaniny i tnie ją na kawałki z tego powodu, że nie zna i nie rozumie zamyślonego działania, on myli się myśląc, że szewc psuje tak piękny kawałek tkaniny. A jeżeliby znał to rzemiosło, rzecz jasna nie przyszłoby jemu do głowy, że jest tu choćby jakiekolwiek zepsucie. A od samego początku do samego końca wyłącznie naprawienie. Przykład ten potrzebuje głębszego zrozumienia.

64)Co to jest odcisk pieczęci (roszem hotam)?

Na skutek obłóczenia światła w kli, wyniknęło kilka różniących właściwości w świetle, z powodu wspólnych relacji pomiędzy światłem a kli. I jeżeli światło oddaliło się stąd, to jednak pozostają wszystkie te formy i różnice, które były tam do oddalenia bez tego, że czegoś będzie brakować. To, co pozostaje przy tym, nazywa się „odcisk pieczęci”. Dlatego że natura pieczęci jest taka, że jeżeli czyniony jest odcisk na wosku, ona pozostawia tam wszystkie swoje formy, ze wszystkimi detalami, bez wyjątków.

65)Co to jest reszimo (dosłownie: notatka, pamięć o czymś)?

Czytaj pytanie 64. Niezbędnym jest wiedzieć, że reszimo, które pozostawiają światła o sobie po ich wyjściu – jest to ziarno i korzeń, z którego rodzi się drugi parcuf. Każdy skutek wychodzi i rodzi się dzięki swojej przyczynie, i w sposób podobny przedłużane są wszystkie światła, które są w światach, do niższych. I one przechodzą od przyczyny do skutku. Za przykładem iskry duszy, która przechodzi od ojca do syna i pozostaje stale w duszy syna, nie porzucając go nigdy (jak to wyjaśnione w części 4, rozdział 2, O’P p.3). Niezbędne jest pojąć to i dobrze zapamiętać. Jest to klucz do zrozumienia tego, do czego zobowiązuje skutek – rozwinąć się z jego przyczyny, w ciągu całego rozwoju wyjścia parcufim i światów jeden z drugiego, od rosz do sof.

66)Co to jest tagin?

Czytaj pytanie 47. Z tego powodu, że or hozer, które opuszcza się wewnątrz pustego kli, ono przychodzi teraz od światła ziwuga, odbywającego się na bardziej wysokim poziomie, a reszimo znajdujące się w tym kli, jest od stanu po wypróżnieniu ziwuga, dlatego or hozer nabywa siłę nad reszimo i schodzi w kli. Reszimo przy tym zmuszone wznieść się stąd nad kli, i ono nazywa się „tagin”.