Pytania i odpowiedzi o sensie słów

1) Co to jest ewar, ewarim (organ, organy)?

Są to kelim sfirot de-guf, czyli te, które objawiły się od masachu stojącego w pe de-rosz i niżej.

(cz.3, rozdz.8, p.1)

2) Co to jest or istaklut (światło wyjścia, zniknięcia)?

Or hozer, czyli or elion, które nie było otrzymane w bhinę dalet, a zostało odepchnięte od niej i oddaliło się na swoje miejsce.

(cz.3, rozdz.15, p.6)

3) Co to jest światło zmniejszające się?

Kiedy dziesięć sfirot or jaszar przechodzą, żeby obłóczyć się od masachu i w dół, ich wielkość zmniejsza się i one określane są jako światło zmniejszające się.

(cz.3, p.34)

4) Co to jest or panim (światło z przodu, przedniej części)?

Jest to światło hochma.

5) Co to jest or tolada (światło porodzenia)?

Dziesięć sfirot or jaszar, które świecą w postaci iskier poprzez masach w dół.

(cz.3, rozdz.8, p.9)

6) Co to są oddzielne otiet (litery)?

Kiedy Acmut (Istota) obłacza się w kelim, to cztery bhiny Hu’B Tu’M nazywane są czterema podzielonymi literami, dlatego że światła są obłaczane w awijut kelim, bez względu na różnicę właściwości pomiędzy nimi. Różnica właściwości jest podzieleniem, które działa w duchowym (patrz pytanie 82).

(cz.3, rozdz.15, p.4)

7) Co to są połączone otiet (litery)?

Zmniejszenie awijut malchut de-malchut, działające w guf każdego parcufa, kiedy or hozer zmniejsza się i wychodzi w kolejności poziomów, aż do wzniesienia do Stwórcy, dziesięć sfirot w tym momencie są nazywane „połączonymi literami”, odpowiednio do procesu zmniejszenia, w którym kelim otrzymują coraz więcej. I proces tego usubtelnienia łączy je, zbliżając je do korzenia, jak powiedziano wyżej, w pytaniu 6, że awijut prowadzi do podzielenia, a zmniejszenie wielkości awijut – prowadzi do połączenia.

(cz.3, rozdz.15, p.5)

8) Co to jest ozen?

Jest to poziom dziesięciu sfirot rosz w bhinie bet, którym jest bina.

(cz.3, rozdz.12, p.3)

9) Co to jest ahor (odwrotna strona)?

Kiedy or jaszar, czyli światło hochma, nie obłacza się w kli, to kli nazywa się ahor lub ahoraim – odwrotna strona. Jak powiedziano wyżej w pytaniu 4, światło hochma nazywa się „światłem liku, przód”, i dlatego przy zniknięciu światła hochma z kli, jego kli nazywa się odwrotną stroną – „ahoraim”.

(cz. 3, rozdz.15, p.6)

10) Co to jest niższa Ima?

Jest to malchut świata Acilut.

(cz.3, rozdz.4, p.7)

11) Co to jest średnie?

Jest to to, co jest decydującym i łączy dwa końce, oddalone jeden od drugiego. I opierając się na tym zawsze możesz zrozumieć określenie: kaw emcai (średnia linia), amuda de-emcaita (centralny słup), który zawiera w sobie trzy sfiry: daat, tiferet, jesod. I zrozumiesz to.

(cz.3, rozdz.5, p.4)

12) Co to jest aspaklaria (lustro)?

Malchut nazywa się aspaklaria – „lustrem, u którego od siebie nic nie ma” lub „lustrem, które nie świeci”. A Z’A nazywa się „lustrem, które świeci”. Co oznacza „świecący”, ponieważ Z’A i malchut nazywane są dwoma „źródłami światła”, dlatego że wszystkie światła do niższych przychodzą wyłącznie od nich, lecz w żaden sposób nie od wyższych.

(cz.3, rozdz.7, p.29)

13) Co to jest A’A?

Parcuf keter nazywa się A’A, imieniem światła hochma, które jest w nim. A tiferet nazywa się Z’A, dlatego że jest w nim wyłącznie niewielkie świecenie światła hochma. A imiona A’A (dosłownie: długa twarz) i Z’A (dosłownie: mała twarz) – one są równoległe do siebie z tego powodu, że mają odniesienia wyłącznie do światła hochma w parcufie, ponieważ hochma nazywa się „światłem liku”, i zrozum to.

(cz.3, rozdz.6, p.7)

14) Co to jest ET (hebrajskie „alef-taw”)?

Malchut nazywa się imieniem „ET”, dlatego że zawiera w sobie wszystkie litery od alef do taw, ponieważ litery są to kelim sfirot, a wszystkie kelim – one od malchut.

(cz.3, rozdz.12, p.2)

15) Co to jest bohu?

Bohu” jest to nazwa A’A, i to imię odnosi się do tego samego systemu porównań co i „tohu”, które jest wyrażeniem dla Atik i oznacza odrzucenie poznania. A bohu – oznacza otwarcie poznania i wyrażenie istnienia.

(cz.3, rozdz.6, p.3)

16) Co to jest bait (dom)?

Ta sfira malchut, która została oddzielona od wewnętrznych kelim i stała się kli dla or makif, nazywa się dom lub pałac – „ejhal”. Patrz pytanie 176.

(cz.3, rozdz.5, p.1)

17) Co to jest rozcięcie?

Kiedy światło staje się silniejsze, niż ograniczający masach stojący na jego drodze, przesilenie to nazywa się rozcięciem. Innymi słowy ono zupełnie nie zwraca uwagi na granice znajdujące się przed nim, a przebija sobie drogę i świeci poza granice, i niżej.

(cz.3, rozdz.7, p.1)

18) Co to jest tworzenie (proces)?

Pojawienie się nowego „istniejącego z nieistniejącego” nazywa się stworzeniem – Bria, i ponieważ awijut w kelim nie może zostać otwarty w świecie Acilut, a wyłącznie od najniższej części świata Acilut i niżej, dlatego od tego miejsca i niżej nazywa się Bria imieniem otwierającego się awijut. Dlatego że awijut, który jest właściwością życzenia otrzymywać, które jest w stworzeniu, jest to istniejące z nieistniejącego. Ponieważ wszystko, co jest w realności, określa się jako wychodzące ze Stwórcy w postaci „istniejące z istniejącego”, ponieważ nie może dający dawać tego, czego nie ma w nim, oprócz „życzenia otrzymać”, którego rzecz jasna w nim nie ma, przecież od kogo miałby je otrzymywać? I zrozum to.

(cz.3, rozdz.2, p.3)

19) Co to jest basar (dosłownie: mięso)?

Bhina gimel, która nazywa się Z’A, nazywa się basar, i ta nazwa wykorzystywana jest wyłącznie w dziesięciu sfirot, poziomy których są równe. I wtedy te bhinot nazywane ABGA’M (or, basar, gidin, acamot, moha – skóra, mięso, żyły, kości, mózg): malchut nazywa się or (skóra), Z’A nazywa się basar (mięso), bina nazywa się gidin (żyły), hochma nazywa się acamot (kości), i keter nazywa się moha (mózg). Patrz pytanie 229.

(cz.3, rozdz.5, p.3)

20) Co to jest guf?

Dziesięć sfirot, które przechodzą przez masach w dół, kiedy malchut rozszerza się od siebie i w dół, nazywane są guf (dosłownie: ciało), ponieważ są główną siłą parcufa, ponieważ w nich odbywa się główne obłóczenie acmut (istoty) w kelim. W tym czasie, jak dziesięć sfirot rosz, które są od masachu i wyżej, tam nie ma całkowitego obłóczenia, a wyłącznie zarodki obłóczenia.

(cz.3, rozdz.8, p.6)

21) Co to jest Galgalta?

Parcuf keter. Kli, w które obłacza się światło jechida, również nazywa się Galgalta.

(cz.3, Wewnętrzne spostrzeganie, rozdz.8, p.2)

22) Co to są gidin (żyły)?

Kli de-bina w dziesięciu sfirot, poziomy których są równe.

(cz.3, rozdz.8, p.3)

23) Co to są cztery formy?

Awijut w stworzeniu, czyli życzenie w nim, nazywa się ogólnym materiałem stworzeń. I cztery bhiny (poziomy, części) w tym awijut nazywane są czterema formami.

(cz.3, rozdz.6, p.4)

24) Co to jest dibur (mowa)?

Malchut de-rosz nazywa się pe i dziesięć sfirot, które przechodzą przez nią, od niej i w dół, za pośrednictwem świecenia masachu, nazywane są mową. Ponieważ rzeczywiście otrzymywane są i przychodzą zawsze jako światła od parcufa do parcufa, jak to opisano w pytaniu 168.

(cz.3, rozdz.11, p.2)

25) Co to jest prowadzenie (czegokolwiek)?

W czterech stadiach zawsze jest stosunek przyczyny i skutku, nawet w prostym świetle. Ponieważ stadium alef or jaszar jest przyczyną i stwórcą dla stadium bet, a stadium bet dla stadium gimel, i tak dalej. I każdy poziom, który uważa się stwórcą w stosunku do realności drugiego, jego uważa się również przewodzącym do niego z Ejn Sof całe światło, niezbędne dla jego istnienia. Jednak kiedy poziom wpływa na niższy wyłącznie dlatego, że on jest przyczyną poprzedniego, uważa się to przekazaniem „drogą prowadzenia” (występuje wyłącznie w roli przewodnika). A jeżeli wpływa na niższy świecąc w jego masachu z góry w dół, to uważa się, że on przekazuje światło drogą obłóczenia.

(cz.3, rozdz.4, p.1)

26) Co to jest wąska droga?

Ograniczone, niepełne oddawanie – określa się, że jest dawane ono „wąską drogą”.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

27) Co to jest szeroka droga?

Jest to szerokie oddawanie.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

28) Co to jest awdala (oddzielenie)?

Podczas kiedy dziesięć sfirot świeci przechodząc przez masach – w dół, one stają się podporządkowane granicom istniejącym w masachu, i nie mogą karmić się od wyższego w sposób inny, jak zgodnie z granicami masachu. I dlatego uważa się, że masach oddziela je od wyższego, ponieważ nie pozwala karmić się stąd zgodnie z ich życzeniem.

(cz.3, rozdz.12, p.4)

29) Co to jest ewel (para)?

Or hozer nazywa się „ewel”.

(cz.3, rozdz.12, p.4)

30) Co to jest wychodzący ewel?

Jest to or hozer opuszczające się od masachu w dół.

31) Co to jest pełna AWA’Ja?

Jak pisze Ari w Ec Haim, szaar 18, rozdz.1: „Korzeń świateł to główne w nich, są to cztery litery prostej AWA’Ja, bez żadnego napełnienia. A napełnienie – jest to przejawienie AWA’Ja i wyjście ich świateł na zewnątrz”. Wyjaśnienie: jest pięć parcufim: keter, A’B, Sa’G, M’A, Bo’N. I parcuf keter główny w nich i jest korzeniem. A dziesięć sfirot w nim oznaczone są czterema prostymi literami AWA’Ja i nazywają się wewnętrzną AWA’Ja, i z każdej bhiny wychodzi na zewnątrz jej parcuf i obłacza ją:

  • z litery jud imienia AWA’Ja parcufa keter wychodzi parcuf hochma, cztery litery którego mają napełnienie jud postaci: ( יוד , הי , ויו , הי ) jud–waw–dalet, hej–jud, waw–jud–waw, hej–jud, i ich gematria A’B (ain bet = 72).

  • Z pierwszej litery hej wychodzi parcuf bina, w którym cztery litery AWA’Ja mają napełnienie jud i alef w postaci: jud–waw–dalet, hej–jud, waw–alef–waw, hej–jud, ( יוד , הי , ואו , הי ) i tak dalej.

Dlatego parcuf keter oznacza się jako „proste AWA’Ja”, a reszta – cztery parcufim, obłaczające się na niego, określone są „pełnymi AWA’Ja” (patrz również w Wewnętrznym spostrzeganiu tej części).

(cz.3, rozdz.15, p.3)

32) Co to jest prosta AWA’Ja?

Patrz wyżej słowo: pełna AWA’Ja, pytanie 31.

(cz.3, rozdz.15, p.3)

33) Co to jest ejhal (pałac)?

Patrz wyżej słowo: bait (dom), pytanie 16.

(cz.3, rozdz.8, p.6)

34) Co to jest wyższy ejhal?

Jest 7 ejhalot, i najwyższy z nich nazywa się „wyższy ejhal”.

35) Co to jest uderzenie?

Patrz Or pnimi tej części, rozdz.1, p.70 i rozdz.2, p.3.

(cz.3, rozdz.1, p.3)

36) Co to jest istaklut (wpatrywanie się)?

Rozprzestrzenienie światła Ejn Sof dla ziwug de-akaa z masachem w kli malchut, żeby wznieść or hozer, nazywa się „istaklut” (dosłownie: wpatrywanie się). Ponieważ światło rozprzestrzeniające się z Ejn Sof określa się zawsze jako światło hochma, a ona (hochma) nazywa się „światłem ejnaim” (dosłownie: światło oczu), lub „reija” (wzrok), lub istaklut (wpatrywanie się).

(cz.3, rozdz.12, p.1)

37) Co to jest istaklut bet – drugi istaklut?

Rozprzestrzenienie światła Ejn Sof dla ziwug de-akaa w malchut de-guf, czyli kiedy wykonany jest ziwug w niej w procesie zmniejszenia masachu z poziomu na poziom, dopóki nie wyjdzie dziesięć sfirot jedna powyżej drugiej, nazywa się „istaklut bet”.

(cz.3, rozdz.12, p.5 i Or pnimi, p.8)

38) Co to jest wyjście, zniknięcie?

W każdym miejscu gdzie wychodzi zmniejszenie poziomu masachu, istnieje na równi z tym wyjście, zniknięcie światła i nasłodzenia z niego, czyli miara „życzenia otrzymywać” danego poziomu – jest to awijut w nim, i jasne, że przy zniknięciu życzenia otrzymywać znika razem z tym nasłodzenie, które było otrzymywane w niego, czyli nie ma przymusu w duchowym.

(cz.3, rozdz.12, Or pnimi p.8)

39) Co to jest oddalenie?

Awijut stadium bet or jaszar nazywa się oddaleniem, dlatego że wybiera światło hasadim i oddziela siebie od otrzymania światła hochma. Oprócz tego, po cimcumie uważa się „oddalonym” od hochmy również i stadium dalet, ponieważ całe cimcum i masach w niej – wyłącznie w stosunku do światła hochma.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

40) Co to jest itlabszut (obłóczenie)?

Każde światło powinno obłaczać się w kli, i nie ma światła bez kli. Patrz wyżej pytanie 25.

(cz.3, rozdz.12, p.3)

41) Co to jest itnocecut (świecenie)?

Świecenie or hozer zawsze nazywa się „itnocecut” lub nicucim (dosłownie: iskry).

(cz.3, rozdz.2, p.2)

42) Co to jest wielkie pogrubienie, zwiększenie awijut?

Osiągnięcie „życzenia otrzymywać” w wielkiej mierze.

(cz.3, rozdz.1, p.1)

43) Co to jest itpasztut (rozprzestrzenienie)?

Czyli or elion, które rozprzestrzenia się do stworzeń. Jednak trzeba rozumieć to, że przyciąganie go ze strony życzenia w tym stworzeniu, które przyciąga do siebie rozprzestrzenianie or elion, jest zgodne z miarą pragnienia w nim, jak to było dokładnie opisane w części 1 i w Wewnętrznym spostrzeganiu cz. 2. I poziom kończy się zawsze wyłącznie dwoma rodzajami rozprzestrzenienia światła Ejn Sof, patrz dalej (drugie rozprzestrzenienie), pytanie 44.

(cz.3, rozdz.1, p.1)

44) Co to jest itpasztut bet (drugie rozprzestrzenienie)?

Rozprzestrzenienie or elion nie kończy obłaczać się w kelim jednorazowo, ponieważ w każdym guf, czyli w dziesięciu sfirot wychodzących od masachu i w dół, odbywa się zmniejszenie awijut (patrz: Or pnimi cz.3). I wtedy wracają wszystkie światła z dziesięciu sfirot guf do swoich korzeni i odbywa się nowy ziwug w malchut de-rosz, który nazywa się drugim rozprzestrzenieniem, patrz dalej pytanie 168. I to drugie rozprzestrzenienie zawraca i napełnia kelim de-guf i kończy obłóczenie Istoty (Acmut) w kelim dla wyższego, i również stwarza nowy parcuf poza sobą.

(cz.3, rozdz.12, Or pnimi p.8)

45) Co to jest ogon dla lwów (zanaw le arajot)?

Sijum, ukończenie wyższego poziomu nazywa się „ogonem dla lwów”, ponieważ ogon oznacza – sof, a sijum – ukończenie. I kiedy kropka sijum opuszcza się na niższy poziom, ona staje się tam korzeniem i nazywa się „głową dla lisów” (rosz le szualim), ponieważ dziesięć sfirot dolnego poziomu w stosunku do dziesięciu sfirot wyższego poziomu uważane jako lisy w stosunku do lwów.

(cz.3, rozdz.7, p.5)

46) Co to jest Z’A?

Patrz wyżej A’A, pytanie 13.

(cz.3, rozdz.4, p.5)

47) Co to jest hotem (nos)?

Sfira Z’A w rosz nazywa się hotem (nos).

(cz.3, rozdz.11, p.4)

48) Co to jest homer (materiał)?

Życzenie otrzymywać w stworzeniu uważa się za ogólny materiał w nim. I cztery bhiny w nim określane są jako cztery formy życzenia, nazywające się Hu’B Tu’M. Patrz dalej pytanie 84.

(cz.3, rozdz.6, p.3)

49) Co to jest hotam (pieczęć)?

Or hozer, które wznosi się od masachu znajdującego się w malchut i w górę, służące obłóczeniu dla dziesięciu sfirot rosz, nazywa się pieczęć. A wszystko wyświetlane od masachu i w dół, w dziesięć sfirot de-guf, określa się jako odbitka z tej pieczęci.

(cz.3, rozdz.8, p.9)

50) Co to jest halon (okno)?

Jest to bhina gimel, rosz której jest obłóczona w or hozer.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

51) Co to jest grawerowanie?

Wciskanie i wypukłości – jest to relacja towarzysząca określonemu nasłodzeniu, ponieważ wypukłość oznacza, że nasłodzenie jest zwiększone w sfirot do takiego stopnia, że zauważalnie pęcznieje, wypiera w stosunku do obserwującego. W przeciwieństwie do tego – pojęcie wklęsły, które oznacza, że brak światła w sfirot zauważa się bardzo mocno, i dlatego pojęcie „pieczęć”, kiedy światy są odciskiem jeden od drugiego, jak powiedziano wyżej w pytaniu 49, określa się jako pieczęć, litery której wciśnięte i wklęsłe. W postaci „pieczęć” Acilut wystaje, a w Bria, która jest jego odciskiem, odbitka jest wklęsła. W Jecira, która kopiuje z wklęsłej pieczęci Bria, odbitka stała się wypukłą. W Asia, która jest skopiowana z wypukłej pieczęci Jecira, stała się wklęsła. W ten sposób dziesięć sfirot de-Acilut i dziesięć sfirot de-Jecira określane są wypukłymi. I odwrotnie, dziesięć sfirot de-Bria i dziesięć sfirot de-Asia określane są wklęsłymi.

(cz.3, rozdz.7, p.1)

52) Co to są jesodot (osnowy)?

Cztery bhiny (poziomy, części) awijut w kli malchut czasami nazywane są czterema jesodot (osnowami).

(cz.3, rozdz.10, p.1)

53) Co to jest Jecira?

Poziom dziesięciu sfirot przychodzący na skutek ziwug de-akaa w masachu bhiny alef, nazywa się Jecira.

(cz.3, rozdz.3, p.3)

54) Co to jest kursaja (krzesło)?

Świat Bria nazywa się kise (tron), jego tłumaczenie na aramit – kursaja. Patrz dalej pytanie 57.

(cz.3, rozdz.4, p.4)

55) Co to jest siła?

Są jakości, właściwości, znajdujące się w potencjale, oraz są jakości wcielone w działanie. Na przykład: nasiono kwiatka – uważa się, że kwiatek znajduje się tam, w ziarnie, w potencjale, lecz nie realnie w działaniu. I wyłącznie kiedy zostanie zasiane, ten kwiat kiełkuje i otwiera się z potencjalnego stanu w działanie. I w ten sam sposób my określamy masach, że zanim rozprzestrzenia się do niego światło Ejn Sof dla ziwug de-akaa, on składa się z dziesięciu sfirot w potencjale, a po tym jak nastąpi uderzenie z or elion i wzniesie dziesięć sfirot or hozer, które obłoczyły się na or elion, uważa się, że otworzyło się dziesięć sfirot de-rosz realnie, w działaniu, w postaci korzeni kelim, jak wiadomo.

(cz.3, rozdz.6, p.4)

56) Co to jest ukończenie kelim?

10 lśniących sfirot, które rozprzestrzeniają się i opuszczają się od masachu i w dół określa się, że jest w nich ukończone kelim. I one są nazywane 10 sfirot de-guf.

(cz3, rozdz.8, p.7)

57) Co to jest kise (tron)?

Świat Bria nazywa się światem „kise”, od słowa „kisuj” – ukrycie, i „elem” – zniknięcie, ponieważ światło hochma ukrywa się tam (patrz cz.3, rozdz.3, p.2). Jak również wskazuje na to, że światła odnoszące się do Ga’R, otrzymywane tam ze świata Acilut, one mają wyłącznie właściwości biny i świecą tam wyłącznie w stanie „jesziwa” (dosłownie: na siedząco), podobnie do człowieka siedzącego na tronie – kise, kiedy zmniejsza się jego poziom. A świecenie hochma nazywa się „amida” (na stojąco), bo w tym stanie wielkość jego poziomu jest pełna.

(cz.3, rozdz.4, p.4)

58) Co to jest keter?

Jest to pierwsza sfira z dziesięciu sfirot. Jest wiele bhinot keter, jak powiedziano wyżej.

(cz.3, rozdz.6, p.7)

59) Co to jest lewusz (obłóczenie)?

Jest to bhina Z’A, która została oddzielona od or pnimi i stała się or makif. Oprócz tego każdy niższy parcuf nazywa się obłóczeniem – „lewusz” w stosunku do wyższego parcufa.

(cz.3, rozdz.6, p.3)

60) Co to jest moha (mózg)?

Sfira keter w dziesięciu sfirot, poziomy których są równe.

(cz.3, rozdz.5, p.3)

61) Co to jest od niej i w dół?

Itpasztut (rozprzestrzenienie) i rozszerzenie malchut rosz od siebie i w dół, w dziesięć sfirot, nazywających się dziesięć sfirot de-guf, nazywa się od niej i w dół, co wskazuje, że wszystkie te dziesięć sfirot – są to bhinot malchut, co w niej: od keter de-malchut do malchut de-malchut.

(cz.3, rozdz.4, p.6)

62) Co to jest całkowity malbusz (obłóczenie)?

Masach pomiędzy Acilut i Bria, który prowadzi dziesięć sfirot z Acilut w Bria, staje się „pełnym obłóczeniem” ograniczającym się tymi dziesięcioma sfirot.

(cz.3, rozdz.4, p.5)

63) Co to jest masach?

Jest to siła cimcuma i ograniczenia ustawiona w malchut, która odpycha or elion od obłóczenia w siebie. Patrz również w pytaniach cz.2, p.43, i zapamiętaj to.

(cz.3, rozdz.1, p.3)

64) Co to jest zamykający masach?

Kiedy masach pomiędzy Acilut i Bria prowadzi dziesięć sfirot z Acilut w Bria, on staje się zamykającym, zakazującym masachem, zamykającym je od hochmy. Patrz wyżej w pytaniu 62, malbusz gamur.

(cz.3, rozdz.4, p.5)

65) Co to jest miejsce ciemności?

Sfira malchut jako dziesięć sfirot, poziomy których są równe, która nazywa się or (skóra), jest zamykająca świecenie parcufa, ponieważ sama „skóra”, czyli malchut, nie otrzymuje wewnątrz nic ze świateł tego parcufa, z przyczyny siły cimcuma zawartej w niej. Dlatego ona kończy światło parcufa, a od niej i na zewnątrz określa się jako miejsce ciemności.

(cz.3, rozdz.7, p.2)

66) Co to znaczy pojawia się i znika?

Cząstkowe świecenie nazywa się pojawieniem i zniknięciem, za przykładem ptaków pojawiających się w gnieździe na czas, kiedy życzą sobie spłodzić potomstwo, a następnie znikają stąd.

(cz.3, rozdz.4, p.4)

67) Co to jest nicuc (iskra) stworzenia?

Na wszystkich poziomach wyższy określany jest jako Stwórca, a niższy, idący za nim, jako stworzenie. I w świecie Bria określany jest wyższy jako Stwórca, a następujący po nim jako stworzenie. I malchut de-malchut wyższego, która opuszcza się i staje się rosz dla niższego, składa się z dwóch jakości światła malchut (patrz dalej pytanie 222), a mianowicie: z jakości określającej ją samą, którą określa się jako Stwórca i jakości, która ma odniesienie do niższego, uważana jako stworzenie. Jej własna część dzieli się jak nicuc Stwórcy, a część niższego w niej uważa się za nicuc stworzenia. Wiadomo również, że światło malchut, czyli or hozer, zawsze nazywa się imieniem nicucim (iskry).

(cz.3, rozdz.5, p.5)

68) Co to jest mały nicuc?

Część mniejsza niż światła malchut, czyli niż or hozer, które pozostaje w niej od strony jej realności, nazywa się mały nicuc, a w światłach nazywa się to reszimo – pamięć o stanie.

(cz.3, rozdz.5, p.5)

69) Co to jest nefesz?

Światło malchut nazywa się nefesz.

(cz.3, rozdz.5, p.6)

70) Co to jest nekew car (wąska szczelina)?

Masach, przeszkadzający or elion rozprzestrzenić się, określa się jako przeszkoda zamykająca światło. I kiedy masach otwiera się za pośrednictwem ziwug de-akaa, i or elion przechodzi przez niego i rozprzestrzenia się w dół, wtedy określa się, że została stworzona szczelina w przeszkodzie, i or elion przechodzi w nią. A przy szerokim rozprzestrzenieniu określa się jako halon (dosłownie: okno). I przy niewielkim rozprzestrzenieniu określa się jako „wąska szczelina”.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

71) Co to jest nekuda (kropka)?

Malchut i masach w niej, w momencie kiedy nie ma w niej ziwuga i ona nie wznosi or hozer, nazywa się kropką, w podobieństwie do czarnej kropki, w której nie ma żadnej bieli, i w ten sposób nie ma w niej żadnego światła, na skutek cimcuma działającego w niej. Oprócz tego nazywa się kropką zgodnie z imieniem cimcuma, które wyniknęło w centralnej kropce.

(cz.3, rozdz.7, p.2)

72) Co to jest neszama?

Jest to światło bina, jednak przy podziale dziesięciu sfirot jako: szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal, nazywa się światło hochma imieniem neszama, a bina imieniem guf. I w takiej postaci nie ma w parcufie więcej niż trzy światła NaRa’N, ponieważ haja i jechida stają się makifim.

(cz.3, rozdz.9, p.10)

73) Co to znaczy znajdujący się obok, blisko?

Bliskość właściwości jednej bhiny do drugiej określa ich znajdowanie się blisko niej.

(cz.3, rozdz.12, p.6)

74) Co to jest sfira?

Dziesięć sfirot or jaszar obłóczone w dziesięć sfirot or hozer wychodzących za pośrednictwem ziwug de-akaa jednorazowo, nazywane jedną sfirą, imieniem najwyższej sfiry tego poziomu, bez względu na to, że zawierają dziesięć sfirot w szerokości i dziesięć sfirot w grubości.

(cz.3, Wewnętrzne spostrzeganie, rozdz.4, p.3)

75) Co to jest olam (świat)?

Głównie nazwa świat zaczyna się z parcufa Bo’N de-A’K, który nazywa się światem Nekudim, i on nazywa się tak dlatego, że tam zniknęły (hebrajskie: neelmu – zniknęli – jednym korzeniem z olam – świat) sfirot Z’A i malchut, pnimijut kelim bhiny dalet – stały się one kelim dla or makif i nazywane są lewusz i ejhal. Słowo świat – olam, oznacza ukrycie – elem, jednak słowo olam wykorzystywane jest w niektórych wypadkach również w stosunku do parcufim i sfirot poprzedzających świat Nekudim, i jest to wyłącznie w kolejności zapożyczenia.

(cz.3, rozdz.8, p.1)

76) Co to jest ejnaim (oczy)?

Są to kelim de-hochma w rosz.

(cz.3, rozdz.12, p.6)

77) Co to jest acmut or (istota światła)?

Dziesięć sfirot rosz określane są jako główne i jako istota światła, a od pe de-rosz i w dół określane jak or tolada (światło porodzenia) od świateł dziesięciu sfirot de-rosz, lecz mówi się to o świecie Bria i w dół.

(cz.3, rozdz.8, p.9)

78) Co to jest Asia?

Dziesięć sfirot poziomu malchut, które otrzymują od Z’A, nazywane imieniem „świat Asia”.

(cz.3, rozdz.5, p.1)

79) Co to jest Atik?

Malchut de-malchut wyższego staje się Atik w niższym, i jest to od strony jej indywidualnej części, czyli iskra Stwórcy znajdująca się w niej. A część iskry stworzenia w niej (patrz wyżej pytanie 67) staje się A’A w niej, i obie razem – jest to parcuf keter niższego.

(cz.3, rozdz.6, p.7)

80) Co to jest pe (usta)?

Malchut de-rosz nazywa się pe.

(cz.3, rozdz.11, p.15)

81) Co to jest działanie, realizacja?

Są bhinot w potencjale i są bhinot w realizowane w działaniu. Patrz wyżej pytanie 55.

(cz.3, rozdz.6, p.4)

82) Co to jest oddzielenie, rozdzielenie?

Różnica właściwości tworzy rozdzielenie i oddzielenie pomiędzy duchowymi obiektami, a bliskość właściwości tworzy ich połączenie.

(cz.3, rozdz.10, p.1)

83) Co to jest parcuf?

Dziesięć sfirot jedna poniżej drugiej wynikające za pośrednictwem wzniesienia malchut do Stwórcy nazywane są parcufem (patrz Wewnętrzne spostrzeganie w części 3, rozdz.12, p.1).

(cz.3, rozdz.8, p.6)

84) Co to jest cura (forma, właściwość)?

Cztery bhiny awijut, co w malchut, nazywające się Hu’B Tu’M, określane są jako cztery formy.

(cz.3, rozdz.6, p.3)

85) Co to jest bardzo wąski?

Bardzo skrócone oddawanie nazywa się „bardzo wąskie”.

(cz.3, rozdz.1, p.4)

86) Co to jest święta świętych – Kodesz Kodaszim?

Wyższy ejhal z siedmiu ejhalot de-Bria zawierający KaHBa’D de-Bria i pnimijut w nich nazywa się imionami „święta świętych”.

(cz.3, rozdz.7, p.7)

87) Co to jest pojawienie i zniknięcie?

Patrz odpowiedź 66.

88) Co to jest klipot?

Patrz wyżej pytanie 82, że różnica właściwości dzieli i oddziela w duchowym i wiedz, że całkowita przeciwległość właściwości oddziela, oddalając ich całkowicie. Do tego stopnia, że nie ma żadnego wchłaniania jednego od drugiego. Jak już wiadomo, w wyższym świecie określa się wyłącznie życzenie oddawania bez otrzymania czegokolwiek, a klipot – całkowicie są przeciwległą właściwością – wyłącznie życzeniem otrzymywać i pochłaniać wszystko, i nie ma w nich absolutnie życzenia oddawania. I dlatego oddzielone są od źródła życia – Stwórcy i nazywane martwymi, jak i również – każdy znajdujący się w połączeniu z nimi, i zrozum to.

(cz.3, rozdz.10, p.2)

89) Co to jest reija (wzrok)?

Światło ejnaim, czyli światło hochma w rosz, nazywa się reija (wzrok).

(cz.3, rozdz.11, p.6)

90) Co to jest rosz (głowa)?

Jest to dziesięć sfirot or jaszar obłóczonych w or hozer, które wznosi się od masachu i wyżej, oznaczające początek i korzeń, ponieważ one jeszcze nie są ukończonymi kelim, przydatnymi dla całkowitego obłóczenia światła, a wyłącznie ich korzeniami.

(cz.3, rozdz.12, p.4)

91) Co to jest rosz dla lisów?

Patrz słowo, pytanie 45.

(cz.3, rozdz.7, p.5)

92) Co to jest rewiet dam (czwarta część krwi)?

Nefesz de-nefesz nazywa się czwarta część, ponieważ jest bhiną dalet, jak wiadomo, i ona obłacza się w rewiet dam w moha. Keter w dziesięciu sfirot de-guf, poziomy których równe, nazywa się moha, ponieważ te dziesięć sfirot są nazywane: or, basar, gidin, acamot, moha (skóra, mięso, żyły, kości, mózg).

(cz.3, rozdz.5, p.6)

93) Co to jest ruach?

Jest to światło Z’A.

(cz.3, rozdz.1, p.10)

94) Co to jest cienki ruach?

Jest to or hozer, opuszczające się od awijut bhiny bet.

(cz.3, rozdz.11, p.4)

95) Co to jest kwadrat?

Ziwugim de-akaa, które wynikają w malchut podczas jej usubtelnienia (patrz wyżej, pytanie 7) w kolejności poziomów, czyli od bhiny dalet do bhiny gimel, od bhiny gimel do bhiny bet, od bhiny bet do bhiny alef i od bhiny alef do szoresz. Te ziwugim nazywane imieniem kwadrat, według imienia czterech typów usubtelnienia, które są tam, jak powiedziano.

(cz.3, rozdz.15, p.5)

96) Co to jest zapach (reach)?

Z’A w rosz nazywa się hotem (nos), a światło w nim nazywa się zapach (reach), ponieważ dziesięć sfirot nazywane: galgalta, ejnaim, ozen, hotem, pe (czaszka, oczy, ucho, nos, usta).

(cz.3, rozdz.11, p.2)

97) Co to jest rozbicie?

Anulowanie granic w masachu nazywa się rozcięciem i rozbiciem. Patrz pytanie 17.

(cz.3, rozdz.7, p.1)

98) Co to jest szoresz (korzeń)?

Wszystkie bhinot w keter uważane są korzeniami, zarodkami sfirot.

(cz.3, rozdz.9, p.1)

99) Co to jest szmija (słuch)?

Jest to światło bina w rosz, a jego kli nazywa się ozen (ucho).

(cz.3, rozdz.11, p.2)

100) Co to są korzenie kelim?

Jest to dziesięć sfirot w rosz, które nazywane są keter.

(cz.3, rozdz.6, p.4)

101) Co to jest tohu?

Keter zawiera dwie bhiny, które nazywane są iskrą Stwórcy i iskrą stworzenia, i część iskry Stwórcy nazywa się Atik i nazywa się „tohu” (dosłownie: pustka, nic), z przyczyny absolutnego braku poznania w nim. A część iskry stworzenia w nim nazywa się A’A i nazywa się „bohu” (chaos), co wskazuje na korzeń i początek poznania w nim.

(cz.3, rozdz.6, p.4)