Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań

1)Co to jest jud-hej w keter, AWA’Ja – w reszcie parcufim?

Rozprzestrzenienie i zniknięcie, które było w parcufie keter de-A’K, nazywa się jud-hej. A drugie rozprzestrzenienie i drugie zniknięcie, które było w parcufie A’B de-A’K nazywa się waw-hej. Jud-hej itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) włączone są również w drugie rozprzestrzenienie, dlatego że wszystkie siły w wyższym obowiązkowo są obecne również i w niższym, jak wiadomo. I wychodzi, że jud-hej – jest to keter, czyli parcuf keter de-A’K, a AWA’Ja – w reszcie parcufim.

(p.23)

2)Dlaczego cztery litery AWA’Ja wskazują na braki?

Dlatego że litery – są to kelim. Wiadomo, że zniknięcie światła i jego brak sprzyjają stworzeniu kli. Dlatego bezwzględnie jest w każdej literze z czterech liter AWA’Ja jakiś brak światła, z powodu którego wynikła ta litera, czyli samo kli. I dlatego litery – są to braki.

3)Na co wskazuje jud-waw od AWA’Ja?

Jud wskazuje na rozprzestrzenienie światła nekudot parcufa keter, a są to poziomy, które wyszły tam od hochmy i niżej. A waw wskazuje na rozprzestrzenienie światła nekudot parcufa A’B de-A’K, czyli również od hochmy i poniżej tego parcufa. Lecz na rozprzestrzenienie poziomu keter nie ma żadnej wskazówki w czterech literach AWA’Ja – ani na keter parcufa keter, ani na keter parcufa A’B, ponieważ nie ma tam braku, żeby wynikły z niego litery, jak wspomniano w odpowiedzi 44.

(p.24, 25)

4)Na co wskazuje hej-hej od AWA’Ja?

Pierwsza hej wskazuje na ogólne zniknięcie itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), a ostatnia hej wskazuje na ogólne zniknięcie drugiego rozprzestrzenienia.

5)Dlaczego korzenie sfirot znajdują się w malchut de-rosz?

Dlatego że wszystko w kli otrzymywania, które nazywa się guf, przychodzi z powodu or hozer, które malchut wznosi przy uderzeniu z or elion od siebie i do góry w dziesięć sfirot de-rosz. Dzięki temu or hozer osiąga malchut siłę rozprzestrzenienia od siebie i w dół, z góry w dół, w dziesięć sfirot obłóczenia, które nazywane są guf. Cała ta ilość, którą or hozer obłacza w dziesięciu sfirot de-rosz z dołu do góry, obraca się i obłacza się w dziesięć sfirot de-guf. Wychodzi, że dziesięć sfirot de-guf – są to gałęzie malchut de-rosz.

(p.1)

6)Gdzie stoi keter, który nie rozprzestrzenia się w guf?

On stoi pod malchut de-rosz, czyli pod swoim korzeniem.

7)Jak światło keter, które nie powróciło w guf, jest wykorzystane przy drugim rozprzestrzenieniu?

Ono przekazuje swojej gałęzi stojącej w kli de-keter de-guf, a jest to zahar de-keter. On również utrzymuje świecenie Ga’R, żeby nie rozprzestrzeniło się w parcuf.

8)Dlaczego kelim de-guf zobowiązane otrzymać światła za pośrednictwem światła keter?

Dlatego, że chociaż i oddaliły się światła z guf, jednak one jeszcze otrzymują światło wystarczające dla ich istnienia. I to świecenie one otrzymują za pomocą keter, który oddalił się od nich i wzniósł się pod malchut de-rosz, będąc korzeniem wszystkich dziesięciu sfirot de-guf. Przecież światło keter zawsze zawiera w sobie dziesięć sfirot rozprzestrzeniających się z jego pomocą.

9)Jakie jest wyjaśnienie stanu światła keter pod malchut de-rosz?

To wskazuje, że to światło jest bez kli, i dlatego nie może rozprzestrzeniać się z góry w dół, w guf. A jego znajdowanie się pod malchut rosz i nad kelim guf wskazuje na to, że ono jest pośrednikiem i pomiędzywarstwową bhina pomiędzy rosz i guf, i świeci ze swojego miejsca w guf za pośrednictwem swojego reszimo stojącego w keter de-guf.

10)Co to jest powrót panim światła keter do korzeni, a ahoraim do gałęzi?

Doprowadza to do tego, że jego gałęzie w guf, czyli Zo’N w kli de-keter, otrzymujący jego świecenie, nie będą mogły przekazywać tego wielkiego światła od niego do tych, którzy są poniżej ketera de-guf. Przecież ahoraim światła keter – jest to zatrzymanie i przerwanie jego świecenia, żeby nie rozprzestrzeniło się od kli keter de-guf i w dół.

(p.4, 5)

11)Co to jest skarmianie świateł w wystarczającej mierze?

To świecenie wystarczające, żeby opuścić się w dół i obłóczyć się w guf, żeby dokonać ziwug i wydać potomstwo.

(p.3)

12)Co to jest za świecenie, wystarczające żeby uczynić porodzenie?

Powstaje za pomocą dwóch ziwugim, wywołanych w malchut de-rosz, żeby w ich powodu otrzymały Zo’N siłę opuścić się w dół i obłóczyć się w guf, żeby porodzić potomstwo.

13)Co powoduje, że światło keter powraca się panim do gałęzi?

Jest to dzięki wzniesieniu zahar de-keter, który jest bhiną dalet de-itlabszut, razem z nekewa de-keter, która jest bhiną gimel, pełną jak od strony awijut, tak i od strony itlabszut. I te Zo’N łączą się jedno z drugim we wspólnym awijut, i wtedy otrzymuje zahar również i awijut. I te wspólne Ma’N wywołują wyższy ziwug w malchut de-rosz, a poziom wychodzący od tego ziwuga sięga keteru de-rosz. I światło keter, które w malchut, otrzymuje to wielkie światło i przekazuje je swoim gałęziom, czyli Zo’N. Tym określa się, że on powrócił panim ku swoim gałęziom.

14)Co powoduje, że światło keter powraca się ahoraim do gałęzi?

Wzniesienie Zo’N w rosz, co oznacza, że usubtelnił się awijut w nich, i zrównała się ich forma z malchut de-rosz, wywołał ziwug w malchut de-rosz, przyciągający światło od wyższego keteru, jak wspomniano wyżej w odp. 55. I wtedy światło keter powraca swoje panim do gałęzi i przekazuje im światło wyższego keter. Jednak po drugim ziwugu, kiedy już otrzymali Zo’N pokarm w wystarczającej mierze, żeby opuścić się w guf i obłóczyć się w kelim, powracają światła Zo’N i zwiększa się awijut guf. I wtedy one wywołują u pomiędzywarstwowej bhiny awijut, wspomniany w odp. 51, który jest w świetle keter, czyli jego ahoraim, utrzymujący świecenie od guf, brak bhiny dalet de-awijut. Dlatego żadne kli de-kabbala nie wynika od pierwszego ziwuga, a sam brak kli de-kabbala i jest ahoraim do gałęzi.

15)Jak sfirot de-guf wywołują zmiany w rosz?

Pod tymi zmianami i działaniami, którymi sfirot de-guf sprzyjają wyniknięciu w rosz, nie określa się istotowo zmiany dziesięciu sfirot de-rosz, a wyłącznie w malchut i masachu zgodnie z or hozer, które ona wznosi z dołu do góry, jak wiadomo, dlatego uważa się malchut korzeniem wszystkich kelim i świateł w nich, i wszystkich zdarzeń w dziesięciu sfirot de-guf, jak wiadomo. Dlatego kiedy jej gałęzie nabywają podobieństwo właściwości z nią, okazują się natychmiastowo powróconymi do niej, jak to należy do gałęzi powróconej do korzenia. I za pomocą tego powrotu gałęzie odnawiają się tam i wywołują nowy awijut w masachu malchut. I or elion, które nie zaprzestaje ani na mgnięcie, dokonuje ziwug z nowym awijutem, który nabył masach z powodu włączenia gałęzi w niego. I wtedy wychodzi tam poziom nowych dziesięciu sfirot w potencjale i otwierają się stąd w guf, w działaniu.

16)Co to jest Zo’N de-keter drugiego rozprzestrzenienia (itpasztut bet)?

Zahar kli de-keter – jest to reszimo kli keter itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), które odnowiło się w wyższym ziwugu de-rosz. Nekewa – jest to istota światła hochmy, która wyszła za pośrednictwem ziwuga or elion z awijutem bhiny gimel od malchut de-rosz i do góry, która obróciła się i opuściła się od malchut i w dół.

(p.9)

17)Co powoduje, że Zo’N wznoszą się do góry w malchut de-rosz?

Usubtelnienie masacha w taburze itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) do tego stopnia, że staje się subtelnym w podobieństwie właściwości z masachem w malchut de-rosz, uważa się wzniesieniem masacha tabura w rosz. A po drodze jego wzniesienia w kolejności poziomów dziesięciu sfirot de-guf, masach zawiera w sobie wszystkie reszimo w guf. Dwa reszimo – zahar i nekewa de-keter są najwyższymi pośród nich, zawierające w sobie wszystkie. Dlatego, kiedy wzniósł się ten masach w rosz, on przyniósł ze sobą te reszimo, czyli Zo’N de-keter. Wychodzi, że usubtelnienie masacha itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) spowodowało wzniesienie Zo’N de-keter do góry w rosz.

18)Co to jest otrzymywanie przez Zo’N wszystkiego niezbędnego od świecenia de-rosz?

Odbyło się to po tym, jak zostały ukończone dwa ziwugi Zo’N. W pierwszym ziwugu było włączenie nekewa w zahar, i chociaż oni przyciągnęli światło od wyższego keteru, jednak póki co nie było u nich siły powrócić się i rozprzestrzenić się w dół w guf. Przecież w awijut bhiny dalet zahar brakowało awijuta bhiny dalet, gdyż malchut nie pozostawiła reszimo, jak wiadomo. A awijut bhiny dalet de-itlabszut, chociaż i był wystarczającym, żeby dokonać ziwug w rosz za pomocą połączenia się z reszimo bhiny gimel, jednak nie był wystarczającym, żeby uczynić za pomocą tego or hozer kli otrzymywania dla obłóczenia w guf. I dlatego nie mogły Zo’N opuścić się w guf, dopóki nie odbył się drugi ziwug, gdzie było włączenie zahar w nekewa, i wyszedł ziwug na bhinę gimel, gdzie jest awijut. Wtedy mogła malchut de-rosz rozprzestrzenić się od siebie i wewnątrz, w dziesięć sfirot guf do haze, i mogły Zo’N opuścić się w dół.

19)Jaki jest skutek wzniesienia Zo’N w malchut de-rosz?

Dzięki wzniesieniu Zo’N do góry odbył się tam ziwug na bhinę gimel, który opuścił wyłącznie poziom hochmy w guf, a światło keter pozostało w rosz. Dlatego opuściły się poziomy, gdyż or hochma obłóczyło się w kli de-keter, a światło bina w kli de-hochma i tak dalej. Wychodzi, że każde kli pozostaje z wielkim brakiem tej miary światła, która była u niego przy pierwszym rozprzestrzenieniu. Z tego powodu objawił się awijut w kli i one były ukończone w ten sposób, że nie likwidują się z powodu światła obłaczającego się w nie. Wychodzi, że wzniesienie Zo’N spowodowało ukończenie kelim.

20)Dlaczego wszystkie dziesięć sfirot pierwszego oddalenia (istalkut alef), które wzniosły się w rosz, nazywane są Zo’N de-keter?

Dlatego że wyższa sfira zawiera wszystkie sfirot, które są pod nią. Dlatego reszimo bhiny dalet zawiera w sobie wszystkie reszimo, które są pod nią. Lecz z tego powodu, że brakuje jej awijuta, ona zmuszona łączyć się z bhiną gimel, jak wiadomo. Dlatego również i bhina gimel objawia się według imienia, i nazywają się one razem imieniem dwóch reszimo – Zo’N kli de-keter.

21)Jak łączą się reszimo de-keter z reszimo de-hochma w Zo’N jednego poziomu?

Ponieważ reszimo bhiny dalet, ono również zahar de-keter – jest to wyłącznie połowa reszimo, przy czym połowa najbardziej słaba, czyli wyłącznie itlabszut, wówczas gdy reszimo bhiny gimel jest pełne z obu stron – jak itlabszut tak i awijut – dlatego zahar potrzebuje nekewa, i w tej relacji powstaje równość pomiędzy nimi, i stają się one Zo’N jednego poziomu.

22)Gdzie znajduje się miejsce Zo’N de-keter przy wzniesieniu ich w rosz?

Pod światłem keter de-szoresz, stojącym pod malchut de-rosz. Przecież Zo’N – są to gałęzie tego światła keter.

23)Co powoduje wzniesienie malchut de-rosz w jesod de-rosz?

Jest to przyjście bhiny gimel, ona również jest nekewa kli de-keter, w miejsce malchut de-rosz wywołuje naprzeciwko siebie wzniesienie malchut de-rosz w jesod de-rosz, czyli do bhiny gimel de-rosz.

24)Jakie jest wyjaśnienie przygotowania niższych do otrzymania?

Patrz w odpowiedziach do sensu słów, odp. 13.

25)Jakie są trzy rodzaje stanów włączenia?

Pierwszy – jest to włączenie Zo’N, wówczas kiedy oni bez kelim, czyli w czasie ich wzniesienia w rosz, kiedy już usubtelnili się oboje i nabyli właściwość malchut de-rosz, która nie uważa się za kelim w działaniu. Wtedy Zo’N włączone są jedno w drugie w dwóch ziwugim.

Drugi – jest wtedy, kiedy oni są w dwóch kelim i włączone są swoim świeceniem jedno w drugie. To odbywa się w Zo’N kli de-keter w parcufie A’B.

Trzeci – jest wtedy, kiedy oboje są obłóczeni w jedno kli i włączeni jedno w drugie i jest to w parcufie Sa’G de-A’K, gdzie nekewa obłóczona w kli zahar de-keter.

26)Dlaczego reszimo keter i reszimo hochma nazywane są zahar i nekewa?

Dlatego że reszimo bhiny dalet – jest to połowa reszimo od strony awijut, i brakuje jej itlabszut. Dlatego ona nie jest przydatna przyciągnąć żadnego światła, jak tylko w połączeniu reszimo nekewa, czyli awijutem bhiny gimel, które jest pełne również od strony awijuta. Dlatego te dwa reszimo są uważane jako dwie połowy guf, gdzie jedno daje obłóczenie, a drugie przyciąganie, i dlatego nazywane są Zo’N (zahar i nekewa).

27)Jakie są bhinot świateł Zo’N de-keter drugiego rozprzestrzenienia?

Zahar – jest to światło keter, a nekewa – światło hochma.

28)Jak stoją trzy światła – światło keter, zahar i nekewa de-keter obok malchut de-rosz?

Każda gałąź stoi pod swoim korzeniem, najbliższe do niego światło keter – pod malchut de-rosz, światło zahar, czyli reszimo tego światła keter, stoi pod nim, a światło nekewa, czyli reszimo awijut bhiny gimel, które uważa się za gałąź bhiny dalet, stoi pod zahar.

29)Ile ziwugim jest u Zo’N de-keter w rosz?

One dokonują dwa ziwugim. Pierwszy – na wspólny awijut bhiny dalet de-itlabszut z bhiną gimel de-awijut, i ten ziwug przyciąga poziom keter. Drugi ziwug, odbywający się wyłącznie na awijut bhiny gimel, który przyciąga wyłącznie poziom hochmy.

30)Jak przyciąga się świecenie wyższego keteru za pośrednictwem Zo’N, które wzniosły się w rosz?

Zo’N kli de-keter, łączący się razem rodzajami swojego awijut, powodują wzniesienie malchut w jesod de-rosz, a jest to bhina gimel de-rosz. I one również łączą się tam razem, podobnie jak i Zo’N de-keter de-guf. Przecież malchut jest to bhina dalet, a jesod bhina gimel. W ten sposób światło jesod nie wzniosło się do góry, a malchut nie usubtelniła się od swojej bhiny dalet podczas wzniesienia w jesod, a wyłącznie na miarę braku awijuta, którego brakowało u zahar kli de-keter. Dlatego ziwug, który wyszedł na wspólny awijut malchut i jesod de-rosz, przyciągnął poziom keter. Światła rosz nie zmieniły swoich miejsc, i światło keter pozostało na swoim miejscu, a nie opuściło się na poziom hochmy. Dlatego przyciągnęło się świecenie wyższego keteru za pomocą tego ziwuga.

31)Jak jest możliwe, że malchut de-rosz wznosi się w bhinę gimel, a światła nie zmieniają swoich miejsc?

To jest możliwe wówczas, kiedy malchut de-rosz nie usubtelnia się całkowicie do bhiny gimel, lecz przyjmuje wewnątrz siebie bhinę dalet de-itlabszut od zahar kli de-keter. I wtedy ona łączy się z bhiną gimel de-rosz w ten sposób, że tym ona przyciąga światło wyższego keteru, i światła nie zmieniają swoich miejsc, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 72.

32)Kiedy w jesod de-rosz jest Zo’N razem?

Jest to przy wzniesieniu malchut de-rosz w jesod de-rosz wyłącznie dla połączenia, a nie poprzez usubtelnienie, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 73.

(p.6)

33)Co to jest włączenie nekewa w zahar?

Bhina gimel – jest to nekewa, w której jest również i awijut. Ona łączy się z bhiną dalet zahar i włącza się z nim w jeden masach, i wtedy przychodzi na niego poziom keter.

34)Co powoduje opuszczenie poziomów?

Wzniesienie malchut de-rosz w jesod przy usubtelnieniu do bhiny gimel, i wychodzi na masach wyższy ziwug poziomu hochmy. I wtedy opuszczają się tam poziomy, ponieważ or hochma obłacza się w kli keter, a światło bina w kli hochma itd. Wychodzi, że opuścił się keter na poziom hochmy, i opuściła się hochma na poziom biny itd. Przecież kli podąża głównie za światłem, co w nim, i przy obłóczeniu światła hochma w kli keter, keter opuścił się na poziom hochmy i tak dalej.

(p.10)

35)Dlaczego świecenie wyższego keteru pierwszego ziwuga de-rosz nie przedłuża się w guf?

Dlatego że brakuje tam awijut od bhiny dalet. I z powodu tego braku malchut nie może rozprzestrzeniać się od siebie i w dół w dziesięć sfirot de-guf do malchut de-malchut, która nazywa się tabur.

36)Co powoduje wyjście światła keter z malchut de-rosz?

Wówczas kiedy następuje czas dla keter powrócić i opuścić się w guf z góry w dół, chociaż on i nie powrócił, jednak obudziła się w nim bhina guf, włączona w niego od czasu itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), a jest to zmiana właściwości w stosunku do malchut de-rosz. Wiadomo, że zmiana właściwości dzieli i oddala obiekty w duchowym. Dlatego uważa się, że wyszedł on z malchut de-rosz.

(p.10)

37)Co powoduje i jest przyczyną dla zahar de-keter, żeby włączyć się w drugim ziwugu z nekewa?

Poprzednio było włączenie nekewa w zahar, które było w pierwszym ziwugu, które zrównało ich razem, następnie przychodzi zahar, żeby włączyć się w nekewa w drugim ziwugu.

(p.11)

38)Jak działa włączenie Zo’N de-keter w dwóch ziwugim rosz?

Za pomocą tych ziwugim włączyli się Zo’N razem. Zahar ma teraz nowy poziom światła hochma, rozprzestrzeniający się i opuszczający się w całości w guf, a nekewa osiąga świecenie wyższego keteru. Tym oni łączą się i są włączeni oboje również i w kli de-keter de-guf. I w ten sposób oboje otrzymują od ahoraim światła keter.

39)Jak świecą Zo’N kli de-keter?

Za pomocą wzniesienia masacha tabura przy pierwszym zniknięciu (istalkut alef) w rosz, kiedy wzniosły się z nim te dwa reszimot bhiny dalet i bhiny gimel, czyli Zo’N kli de-keter, i tam włączyli się w malchut de-rosz w dwóch ziwugim, otrzymali swoje napełnienie i opuścili się w guf w kli de-keter.

40)Jak świecą Zo’N kli de-hochma?

Z powodu uderzenia or makif i or pnimi porzuciła nukwa ahoraim kli de-keter, jak również usubtelniła się od bhiny gimel do bhiny bet. Wtedy wyszedł poziom biny na bhinę bet i był przekazany w kli de-hochma. Również i zahar de-keter, on jest bhiną dalet, usubtelnił się do właściwości gimel, i oddał swoją resztę w kli de-hochma, co stało się zahar dla kli hochma. A poziom biny, świecący od nekewa, stał się nekewa dla kli hochma.

41)Jak świecą Zo’N kli de-bina?

Zahar świecił z powodu powrotu panim kli de-hochma, żeby świecić bez przekazania świateł. Jest to wyłącznie powrót panim od bhiny Ga’R do bhiny Wa’K, i jeszcze nie usubtelnia się do bhiny alef. I wtedy dokonuje ziwug Zo’N de-hochma i urodzili od Wa’K, co w nich, zahar de-bina, jud, i dali go w kli de-bina. Tam on stał się zahar de-bina. Następnie usubtelniło się kli de-hochma do bhiny alef, i wyszedł na niego poziom światła hesed i był przekazany w kli de-bina. To uważa się synem biny. A reszimo znajdujące się w kli biny od czasu itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) stało się nekewa dla biny.

42)Ile jest ziwugim w Zo’N de-keter, w Zo’N de-hochma i w Zo’N de-bina podczas ich wzniesienia w malchut de-rosz?

Dwa ziwugim: jeden – jest to włączenie nekewa w zahar, a poziom przyciąga się miarą zahar. Drugi – włączenie zahar w nekewa, a poziom przyciąga się miarą nekewa.

43)Jaka jest różnica Zo’N de-keter de-A’B de-A’K i Zo’N de-keter de-Sa’G de-A’K?

W Zo’N de-keter de-A’B de-A’K jest jeden ziwug na poziomie bliskim keteru, a drugi ziwug na poziomie hochma. Lecz w Zo’N de-keter de-Sa’G pierwszy ziwug – jest bliski hochmy, a drugi ziwug – jest to poziom biny.

44)Jaka jest różnica Zo’N de-hochma de-A’B de-A’K i Zo’N de-hochma de-Sa’G de-A’K?

W hochmie A’B de-zahar – jest to poziom hochma, a nekewa – jest to poziom biny. A w Zo’N hochma de-Sa’G wychodzi zahar na poziomie biny, przyciągniętą od ziwuga Zo’N de-keter, a nekewa – jest to reszimo biny, które jest w kli hochmy od czasu itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia).

45)Jaka jest różnica Zo’N de-bina A’B de-A’K i Zo’N de-bina Sa’G de-A’K?

W Zo’N de-bina A’B zahar – jest to Wa’K od Ga’R, czyli Wa’K de-hochma, a nekewa jest to reszimo od itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia). A w Zo’N de-bina Sa’G – jest to reszimo, które pozostało od czasu drugiego rozprzestrzenienia od świateł Zo’N biny A’B po ich zniknięciu.

46)Jaka jest różnica pięciu końców A’B de-A’K i pięciu końców Sa’G de-A’K?

W pięciu końcach A’B jest świecenie hochmy, a w pięciu końcach Sa’G jest wyłącznie świecenie biny.

47)Co to jest pięć świateł w dwóch kelim?

Dwa światła w kli de-hochma – jest to Zo’N, i trzy światła w kli biny – jest to zahar i nekewa biny, i również światło hesed w binie, zawierające wszystkie Za’T.

48)Kiedy imię „jud-hej” w keterze jest proste, a kiedy jest w napełnieniu?

Kiedy usubtelnia się masach i nie ma ziwuga w keterze, wtedy imię „jud-hej” jest proste bez napełnienia, a kiedy jest ziwug w keterze, wtedy imię „jud-hej” jest z napełnieniem.

(p.56)

49)Kiedy wznoszą się cztery światła, a kiedy wznosi się pięć świateł w keter?

W A’B de-A’K wznoszą się cztery światła, a w Sa’G de-A’K wznosi się pięć świateł.

50)Podczas kiedy wznoszą się cztery światła w keter, jakie napełnienie jest w jud-hej de-keter?

Hej od jud-hej napełniona literą jud w ten sposób: h-j. Przecież trzy niższe z czterech świateł znikają w najwyższym wśród nich, a jest to or hochma, na które wskazuje litera jud.

(p.56)

51)Jakie jest wyjaśnienie liter i napełnienia?

Same litery – jest to kelim, a ich napełnienie – jest to miara awijut, która jest w masachu, kiedy poziom mierzy się za ich pomocą, jak wiadomo.

52)Co to jest napełnienie jud-hej-alef?

Awijut bhiny gimel i bet – jest to napełnienie jud, awijut bhiny alef – jest to napełnienie alef, a światło malchut – jest to napełnienie hej.

53)Jakie jest wyjaśnienie jud-hej bez napełnienia?

Kiedy litery są bez napełnienia, to wskazuje na to, że nie mają awijut w ich masachu, i nie ma u nich ziwuga przyciągającego światło.

(p.58)

54)Kiedy Zo’N de-keter są równe sobie, a kiedy zahar jest większy niż nekewa?

Kiedy one bez światła, a tylko w stanie reszimo, wtedy zahar i nekewa są równe jedno drugiemu. I chociaż zahar jest to reszimo keter, a nekewa reszimo hochma, która o wiele niższa od keteru, jednak ponieważ jemu brakuje bhiny dalet de-awijut, z powodu czego okazuje się światło keter pozostałym w rosz i nie zbiera się powracać w parcuf, dlatego reszimo jego jest bardzo małe. Lecz reszimo hochma jest pełne również i od strony awijuta, a światło jej, czyli światło hochmy, w całości powróci przy powrocie w parcuf. Dlatego pozostaje jeszcze w jej reszimo do tego stopnia wielkie światło, tak że ona staje się na równi z reszimo w zahar, chociaż ono i powstaje od bhiny keter. Jednak po ich wzniesieniu w rosz, kiedy włączyły się tam w dwa ziwugim, i w pierwszym ziwugu otrzymało reszimo zahar świecenie wyższego keteru, wtedy okazuje się zahar o wiele większy niż nekewa. I chociaż nekewa włączona w niego, jednak nie może otrzymać od niego świecenia Ga’R, a tylko Wa’K. I określa się nekewa jako Wa’K w stosunku do zahar.

(p.59)

55)Kiedy Zo’N de-keter są w dwóch kelim, a kiedy one są w jednym kli?

W pierwszym stadium drugiego rozprzestrzenienia, które nazywa się A’B de-A’K, znajdują się Zo’N w dwóch kelim, a w drugim stadium drugiego rozprzestrzenienia, które nazywa się Sa’G de-A’K znajdują się Zo’N w jednym kli.

(p.60)

56)Dlaczego Zo’N de-Sa’G de-A’K znajdują się w jednym kli?

Z powodu włączenia nekewa w zahar w dwóch ziwugim de-rosz wyrosła miara jej światła, i ona potrzebuje nowego kli, które pasowałoby jej mierze światła. W parcufie A’B przyszło do niej to kli dzięki uderzeniu reszimo i światła hochma jedno w drugie. A ponieważ w Sa’G nie było tego uderzenia, dlatego nie wyszły iskry ze względu na kli nekewa, i dlatego powinna ona obłóczyć się w kli zahar.

57)Jak nekewa de-keter otrzymuje świecenie od wyższego keteru?

Tak samo i przy drugim zniknięciu (istalkut bet), kiedy wzniosły się Zo’N w malchut de-rosz, one włączyły się tam w dwa ziwugim, podobnie do wzniesienia Zo’N po istalkut alef. I tak samo i tu otrzymała nekewa świecenie wyższego keteru w pierwszym ziwugu. Lecz różnica jest w tym, że tu opuściły się poziomy, i było or hochma w kli wyższego keteru.

58)Dlaczego nekewa parcufa Sa’G de-A’K otrzymuje wyłącznie Wa’K od zahar?

Tak samo jak światło keter, które pozostało w rosz i nie powróciło w guf de-A’B, obróciło swoje ahoraim do gałęzi i utrzymuje od nich świecenie Ga’R, tak samo i or hochma, które nie powróciło w guf parcufa Sa’G de-A’K, obróciło swoje ahoraim do gałęzi i utrzymuje od nich świecenie Ga’R. Dlatego nie mogła nekewa otrzymać od światła zahar więcej niż tylko świecenie Wa’K.

59)Dlaczego Zo’N de-hochma w Sa’G de-A’K nazywane są waw-hej, a nie jud-hej?

Dlatego że w parcufie Sa’G opuściły się poziomy, i Zo’N de-keter tu są podobne do Zo’N hochmy w A’B, a Zo’N hochmy tu podobne do Zo’N biny w parcufie A’B. Dlatego nie ma w Zo’N hochmy więcej niż Wa’K de-hochma, podobnie do zahar biny A’B. A nekewa – jest to wyłącznie reszimo, podobnie do nekewa biny A’B, która nazywa się dalet. I zahar, czyli Wa’K, nazywa się waw, ponieważ każdy Wa’K nazywa się waw, a nie jud. Jednak w stosunku jeden do drugiego czasami są nazywane również jud-hej, jak i Zo’N biny de-A’B.

60)Kiedy wznoszą się światła i włączają się w zahar de-keter, a kiedy wznoszą się światła i włączają się w nekewa de-keter?

Taka jest reguła: nie odbywa się wzniesienie Ma’N w sposób inny jak tylko w nekewa. I dlatego kiedy wznoszą się cztery światła w keter, czyli w Zo’N de-hochma i Zo’N de-bina, a światło hesed pozostaje w parcufie, czyli jak to odbywa się w parcufie A’B de-A’K, gdzie światło hesed pozostało tam zanim ukończyło wszystkie dziesięć swoich wejść, wtedy wznoszą się światła w kli nekewa de-keter. I są tam dwa kli dla Zo’N. Jednak w parcufie Sa’G, gdzie jest stałe „przychodzi i nie przychodzi”, za każdym razem, kiedy przychodzi w malchut, wznoszą się wszystkie światła w keter, i ponownie powraca „przychodzi” w keter, tu wznosi się pięć świateł, i jest to Zo’N de-hochma, Zo’N de-bina i światło hesed zawierające wszystkie Za’T. I tu wznoszą się światła w kli zahar de-keter, który nazywa się jud. I to dlatego, że jest tu wyłącznie jedno kli dla Zo’N. Dlatego, chociaż oni i wznoszą się w nekewa, lecz również i nekewa znajduje się tu w kli zahar i światła wznoszą się za nią w kli zahar. Wszystko to powiedziano wyłącznie o wzniesieniu świateł w keter, lecz przy ukończeniu oddalenia, kiedy wznoszą się w rosz, a wszystkie światła włączone są w Zo’N de-keter i zaprzestają w nich, ponieważ są to wyższe światła, wtedy okazują się światła włączonymi częściowo w zahar, a częściowo w nekewa. I jest to w tajemnicy dwóch ziwugim, których dokonują tam Zo’N. W pierwszym ziwugu, kiedy nekewa de-keter włącza się w zahar, włączone razem za nią również i światła w zahar. A w drugim ziwugu, odbywającym się na miarę nekewa, wszystkie światła włączone są w nekewa. Dlatego włączone tu są światła częściowo w zahar i częściowo w nekewa.

61)Kiedy wznoszą się światła i włączają się częściowo w nekewa, a częściowo w zahar de-keter?

Patrz wyżej, odp. 102.

62)Dlaczego w pierwszym rozprzestrzenieniu przy wzniesieniu hochmy i biny w keter nie wywołały tam wzniesienia Ma’N, jak to było przy wzniesieniu hochmy i biny w keter w drugim rozprzestrzenieniu?

Zniknięcie (istaklut) itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) uważa się jako jedyne zniknięcie, za jeden raz. I wynikło tam wyłącznie jedno kli, i również wszystkie pięć poziomów, które wyszły tam z powodu usubtelnienia masachu, uważane za jedno światło. Lecz inaczej odbywa się tu, w drugim rozprzestrzenieniu, gdzie kelim wyprzedzały światła. Przecież wszystkie kelim z iskrami i reszimo od itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) powstały jako kelim drugiego rozprzestrzenienia, zanim powróciło światło drugiego rozprzestrzenienia w parcuf. Dlatego tu uważa się każde kli jako przedmiot oddzielny sam w sobie. I kiedy odbyły się ziwugim w malchut de-rosz, i opuścił się poziom hochma w parcuf, to cały on obłóczył się w kli de-keter, i „nie przychodzi” światło w żadne inne kli. Dlatego uważa się kli de-keter jako oddzielny parcuf, u którego jest własne rozprzestrzenienie i własne zniknięcie, i w sposób podobny w reszcie kelim. Dlatego stało się kli de-keter przydatne do powrotu swojego awijut i do swojego ziwuga za pośrednictwem świateł hochma i bina, jak to będzie wyjaśnione dalej w odpowiedzi 105. I inaczej jest w kli de-keter itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), który jest połączony z dziewięcioma niższymi sfirot w jednym poziomie, i nie ma żadnej różnicy pomiędzy kli hochma i bina i kli keter, kiedy one wszystkie razem, i wyłącznie jedno światło obłóczone w jedno kli.

63)Co to jest wzniesienie Ma’N?

Każda gałąź, wychodząca ze swojego korzenia, znajduje się w swojej wielkiej doskonałości w ciągu działania jej świecenia, zanim oddzieli się i przyjdzie do własnego panowania na swoim poziomie. Przecież wtedy ona w miejscu swojego korzenia i uważa się częścią od niego w tajemnicy: „je to, co je jego matka”. Lecz po tym, jak opuszcza się na swoje miejsce, zmniejsza się zgodnie ze swoim prawem. Z tego powodu tworzy się ciągła więź pomiędzy gałęzią i jej korzeniem, kiedy korzeń hoduje swoją gałąź w tej mierze, która była u niej podczas znajdowania się z nim zanim opuściła się na swoje miejsce. Przecież ten pierwszy początek jest zakorzeniony w korzeniu, i on chce podtrzymywać ją stale, lecz kelim gałęzi z powodu małostkowości nie są zdolne otrzymać dostatku błogości od korzenia, i one otrzymują wyłącznie zgodnie ze swoją zdolnością. Dlatego wówczas, kiedy gałąź powraca i wznosi się do swojego korzenia, ona zmusza korzeń, aby on przyciągnął do siebie te światła, które były u niego w czasie, kiedy tworzył tę gałąź, i doprowadził siebie do zgodności z gałęzią, żeby mógł on przekazać jej całą tą wielkość, którą przekazywał jej od początku jej stworzenia. I jest to tajemnica wzniesienia Ma’N, i to oznacza, że gałąź budzi nowe światła w swoim korzeniu z powodu swojego wzniesienia do niego.

I ty już wiesz, że są dwa rodzaje powrotu panim w dół przy stworzeniu niższego poziomu. Pierwszy – jest to powrót panim kelim, kiedy keter zaprzestaje swoje panim, które były wyłącznie dla przekazania Wa’K, i wznosi swoje ahoraim, które były dla przekazania Ga’R, czyniąc ich panim, żeby stworzyć zahar dla kli hochma. Drugi – jest to powrót panim w masachu, czyli usubtelnienie od wielkiego awijutu do awijutu mniejszego, czyli usubtelnienie bhiny gimel w nekewa de-keter do bhiny bet, a jest to poziom biny, i uczyniono to ze względu na nekewa de-hochma.

Dlatego wówczas, kiedy również i Zo’N de-hochma usubtelniają się od bhiny bet do bhiny alef, i zaprzestaje u nich ziwug, dokonywany ze względu na ich poziom, wtedy odbywają się w kli hochma te dwa rodzaje powrotu panim ze względu na stworzenie Zo’N de-bina. Wychodzi, że również i kli hochma nabywa poziom Wa’K, jak i kli keter. I to podobieństwo właściwości powraca światła hochma i bina w keter, i wtedy również i kli keter powraca swoje panim świecenia Wa’K na jego miejsce, jak i wcześniej. I żeby świecić swoim gałęziom – Zo’N de-hochma, które połączyły się z nim teraz, jak i na początku ich stworzenia, zanim opuściły się na swoje miejsce, powróciły Zo’N de-keter i ustawiły swój masach w awijucie bhiny gimel i dalet, jak i wcześniej, i przyciągnęli z góry w rosz dwa swoje ziwugim, i przekazali ich światła gałęziom, które teraz są połączone z nimi. Nazywa się to wzniesieniem Ma’N.

64)Dlaczego przy wszystkich wyjściach i stanach „nie przychodzi”, w drugim rozprzestrzenieniu wznosiły się światła w Ma’N w keter, a nie w rosz, jak było to w pierwszym rozprzestrzenieniu?

Wzniesienie do malchut de-rosz oznacza zrównanie się z malchut de-rosz, i to odbywa się wyłącznie po tym, jak usubtelnia się masach od całego swojego awijutu. Dlatego we wszystkich tych wyjściach i wejściach, które były w drugim rozprzestrzenieniu, zanim przychodzi światło w malchut, jeszcze nie usubtelnił się masach całkowicie. Przecież dopóki nie nastąpiło „przychodzi” w hod, jeszcze był u niego awijut bhiny alef, a po tym, jak „przychodzi” w jesod, był u niego awijut bhiny szoresz, przyciągający poziom malchut. I on jeszcze znajduje się w różnicy podobieństwa formy z malchut de-rosz. Lecz po tym jak „przychodzi” w kli malchut, on usubtelnia się całkowicie, jak i malchut de-rosz, i wtedy wznosi się w malchut de-rosz, i odbywają się tam ziwugim dla niższego parcufa, który nazywa się Sa’G. Przecież wzniesienie wszystkich świateł w rosz zawsze wyprowadza inny parcuf, który będzie synem parcufa poprzedniego.

65)Co to jest pierwsze kelim de-Akudim?

Jest to kelim itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) de-A’K, przed którym nie było żadnego obłóczenia w światach.

66)Co powoduje zanik kelim?

Usubtelnienie w masachu awijutu kelim wywołuje zanik kelim, gdyż nie może otrzymać żadnego światła, bez obecności masacha. I również powrót światła keter, które było przy pierwszym rozprzestrzenieniu, wywołuje zanik kelim, ponieważ kelim wymieszane ze światłami.

67)Skąd przyszły kelim do parcufa drugiego rozprzestrzenienia?

One zebrali się z wielu właściwości. Po pierwsze, z kelim, które stały się puste przy pierwszym rozprzestrzenieniu, które stały tu jedno pod drugim: na początku keter, za nim hochma i tak dalej, do malchut na końcu. I głównie są to kelim zaharim, lecz nekewot włączone tam są również razem z zaharim. Po drugie, są to iskry od uderzeń reszimo z opuszczającym się or hozer, które spadły wewnątrz tych kelim, jak opisano w części czwartej. I są to głównie kelim nekewot, lecz i zaharim włączone z nimi. Po trzecie, są to kelim samego światła hochma, kiedy malchut de-rosz, przyciągając poziom hochmy de-rosz, powróciła i rozprzestrzeniła się z góry w dół w dziesięć sfirot od siebie i wewnątrz do swojej malchut, która nazywa się haze. Po czwarte, są to kelim, które powstały z powodu uderzeń światła reszimo i światła hochma jedno o drugie, kiedy z ich iskier wynikły kelim de-Ga’R. Po piąte, są to kelim, które wynikły na nowo przy drugim rozprzestrzenieniu dzięki istaklut bet (drugiemu zniknięciu) tu, przy dziesięciu wyjściach „nie przychodzi”, lecz to już ma odniesienie do parcufa Sa’G.

68)Skąd przyszły kelim do parcufa Sa’G de-A’K?

Kelim, które stały się puste od swoich świateł w parcufie A’B, wszystkie przeszły do parcufa Sa’G dokładnie tą drogą, która została wyjaśniona w p.109 o przejściu kelim itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) do drugiego.

69)Dlaczego u Zo’N de-A’B są dwa kli, a u Zo’N de-Sa’G wyłącznie jedno kli?

Dlatego, że tu nie było uderzeń, żeby wyprowadzić iskry ze względu na nekewa, jak wspomniano wyżej.

70)Dlaczego w drugim rozprzestrzenieniu przyszły wszystkie światła razem w kli de-keter?

Dlatego że w ziwugu odbywającym się na reszimo, które nazywane są Zo’N kli de-keter, był zbliżony poziom do keter, i dlatego nie mogły opuścić się i obłóczyć się w nic innego, jak wyłącznie w kli, które należy do nich, a jest to kli de-keter. Lecz po tym jak usubtelnił się i zmniejszył się ich poziom do poziomu reszty sfirot, to w tej mierze opuściły się i obłóczyły się w nie.

71)Co to jest panim i ahoraim kelim?

Miejsce przekazania nazywa się panim, a miejsce, które nie przekazuje, nazywa się ahoraim. I nie ma żadnej różnicy, czy będzie to miejsce Ga’R, czy Wa’K.

72)Dlaczego kelim drugiego rozprzestrzenienia ustawione są jedno pod drugim?

Dlatego że takim był ich początek od czasu powstania przy istalkut alef (pierwszym zniknięciu), kiedy keter był powyżej wszystkich, a na końcu malchut.

73)Co to jest panim i ahoraim KaHa’B?

Panim kli keter – jest to świecenie Wa’K, utrzymujące Ga’R, a jego ahoraim – jest to świecenie Ga’R. Panim kli hochma jest to świecenie Ga’R, a ahoraim jego jest to świecenie Wa’K. Panim kli bina jest to świecenie Wa’K, czyli hasadim, lecz zależy od przyczyny, od „ponieważ miłości pragnie on” i jeżeli jest świecenie hasadim w parcufie, wtedy znika przyczyna i wtedy ona zaprzestaje swoje ahoraim. Panim kli hesed – jest to świecenie Ga’R, a ahoraim jego – jest to świecenie Wa’K, gdyż on wynika od świecenia hochma i podobny do niego. Panim gwura jest to świecenie Wa’K, a ahoraim jej jest to świecenie Ga’R, gdyż wychodzi od świecenia kli bina i podobne do niej. Panim tiferet wymieszane z hesed i gwurą razem, czyli z gwury podczas jej włączenia w panim hesed, a ahoraim jego jest to świecenie Wa’K. Panim necach – jest to świecenie Wa’K, a ahoraim jego jest to świecenie Ga’R. Panim hod jest to świecenie Ga’R, a ahoraim jego jest to świecenie Wa’K. Panim Jesod – jest to świecenie Wa’K, a ahoraim jego jest to świecenie Ga’R. Panim malchut – jest to świecenie Ga’R.

74)Dlaczego nie ma kelim w parcufie dzięki istaklut bet (drugiemu spostrzeganiu) jego samego?

Dlatego że kli nie kończy się wcześniej, zanim nie oddali się światło od niego na trzy odległości. I dlatego zostały ukończone wyłącznie kelim Zo’N, i one przechodzą do drugiego parcufa, gdzie powraca światło w te same puste kelim. Wychodzi, że kelim, które wynikły podczas istaklut bet (drugiego spostrzegania) parcufa, potrzebne są wyłącznie dla następnego parcufa.

75)Jaka jest różnica pomiędzy pierwszym rozprzestrzenieniem i drugim?

W pierwszym rozprzestrzenieniu było wyłącznie jedno rozprzestrzenienie i jedno zniknięcie, lecz oddalało się w kolejności poziomów. Przy drugim rozprzestrzenieniu rozprzestrzeniło się w kolejności „przychodzi i nie przychodzi”, czyniąc dziesięć wejść i dziesięć wyjść do „przychodzi” w malchut.

(p.20)

76)Jak powstają kelim Ga’R?

Kelim Ga’R, czyli KaHa’B, wynikły za pomocą drugiego rozprzestrzenienia, gdzie obłacza się or hochma w kli keter, a światło zahar de-keter obłacza się wewnątrz światła hochma, dzięki temu wypada najgorsze światło z reszimo i staje jako kli z dołu pod światłem hochma. Przecież or hochma obłacza się w niego i wychodzi, że or hochma jest rozerwane pomiędzy światłem reszimo, czyli zahar de-keter i gorszym światłem, które oddaliło się od niego. I dlatego kli de-keter staje się mocno ciemne, i wtedy kończy się jego jakość kelim. W sposób podobny zostały ukończone i kelim hochma, i bina.

(p.50)

77)Co powoduje, że następuje ukończenie kelim de-Ga’R?

Są tu trzy przyczyny. Po pierwsze oddzielenie i zniknięcie wybranego światła z reszimo od gorszego światła w nim. Po drugie, przyjście światła hochma rozcinającego i rozrywającego pomiędzy wybranym światłem reszimo i gorszym światłem, które oddaliło się od niego. Po trzecie, ahoraim korzeni światła keter, które nie powróciło przy drugim rozprzestrzenieniu, i pozostało, aby stać pod malchut de-rosz, a ahoraim jego – do gałęzi, czyli do sfirot de-guf. I te ahoraim światła keter mocno pomniejsza światło i zaciemnia sfirot KaHa’B jeszcze bardziej, niż było to podczas pierwszego oddalenia. Dlatego one zaciemniają kelim, podobnie jak zniknięcie światła o trzy poziomy.

78)Jakie części w kli, zdolne patrzeć na światło podczas oddalenia?

Są to bhinot znajdujące się w zewnętrznej części kli, które nie są aż tak grube, jak wewnętrzna połowa ścianki. Na przykład, jeżeli wewnętrzna część kelim jest to bhina dalet, a poziom keter oddala się od niej, to zewnętrzna część kli, a jest to bhina gimel, która zdolna jest jeszcze otrzymać światło od świecenia ziwuga wyższych nad nią bhinot, czyli z poziomu gimel. I podobnie bhina bet zdolna jeszcze otrzymać od świecenia ziwuga, który znajduje się nad wyższym poziomem.

(p.15)

79)Co powoduje, że kli powraca swoje panim w dół, a ahoraim do góry?

Wówczas, kiedy oddala się światło z poziomu, a ziwug odbywa się na wyższą bhinę nad nią, jak na przykład przy zniknięciu światła z bhiny gimel, ziwug odbywa się na bhinę bet, wtedy opuszcza się or hozer od świecenia ziwuga bhiny bet do niższej bhiny gimel. I wtedy odbywa się uderzenie pomiędzy reszimo bhiny gimel i opuszczającym się or hozer, ponieważ świecenie bhiny bet znajduje się w przeciwieństwie do reszimo bhiny gimel. I wtedy porzuca reszimo swoje miejsce i wznosi się nad kli, żeby dać miejsce dla or hozer obłóczyć się w kli bhiny gimel. I wtedy or hozer obłacza się w zewnętrzną połowę ścianki tego kli, pasującą jego poziomowi, czyli wewnątrz bhiny bet, która w bhinie gimel, i jest to ahoraim bhiny gimel. Wychodzi, że panim bhiny gimel pozostają pustymi od światła, a ahoraim bhiny gimel, czyli bhina bet, jest pełna światła. To nazywa się, że powraca swoje ahoraim do góry, a panim w dół. I wychodzi, że or hozer, opuszczające się od świecenia ziwuga wyższego poziomu, powoduje u kli niższego poziomu powrót panim w dół.

80)Co powoduje, że kli powraca swoje panim na miejsce jak i wcześniej?

Po tym jak zaprzestaje ziwug również i na wyższym poziomie, najbliższym do niego, i zaprzestaje or hozer opuszczające się w kli, wtedy powraca reszimo wewnątrz swojego kli, a kli powraca swoje panim do góry, a ahoraim w dół, jak i wcześniej. Dlatego że teraz nie może ahoraim kli otrzymać świecenia reszimo, które jest bhiną gimel, i staje się z powrotem zewnętrzną częścią kelim, jak i wcześniej. A całe świecenie reszimo przechodzi do panim kelim, czyli do bhiny gimel.

81)Co to jest patrzenie na or elion poprzez ahoraim?

Kiedy oddala się światło z kli, a ziwug odbywa się na poziomie wyższym nad nim, jak na przykład kiedy oddala się światło z bhiny gimel, a ziwug odbywa się na bhinę bet, wtedy ahoraim tego kli, czyli bhina bet, patrzy na or elion, czyli otrzymuje świecenie ziwuga stąd.

82)Jak przedłużane są światła od keter do hochmy, jeżeli one są bardzo dalekie jedno od drugiego?

Za pomocą zmniejszenia awijut i powrotu panim w dół ich poziom równa się jeden z drugim, i one są panim be panim.

83)Co to są dwa rodzaje powrotu panim, istniejące na poziomach?

Nie jest możliwym dla wyższego poziomu przekazać niższemu w sposób inny, jak tylko za pomocą zrównania się z nim i wtedy oni są bliscy jeden drugiemu. I dlatego jest tu zjawisko powrotu panim wyższego do miary panim niższego, co nazywa się panim be panim. I są dwie właściwości w powrocie panim. Pierwsza jest w tym, że każde kli określa się jakością swojego przekazania zgodnie z jego naturą: lub świecenie Wa’K, lub świecenie Ga’R. Przecież kli keter przekazuje Wa’K według swojej natury, a nie Ga’R. Dlatego wtedy, kiedy on przekazuje w hochmę, panim których jest Ga’R, powinien keter powrócić swoje panim w dół, a swoje ahoraim do góry zamiast panim, żeby wyrównać swoje panim z panim hochmy. W ten sam sposób i reszta sfirot. Druga właściwość – jest to zrównanie poziomów, które nazywa się powrotem panim w dół. Na przykład poziom keter nie może przekazać poziomowi hochma w sposób inny, jak tylko za pomocą zmniejszenia awijut bhiny dalet do bhiny gimel, przyciągającego poziom hochmy. I wtedy okazuje się poziom keter równy poziomowi hochma, i wtedy keter przekazuje swoje świecenie dla hochmy.

84)Co powoduje podział sfirot hochma i bina?

Powrót panim kli de-hochma w dół, kiedy staje się ahoraim, czyli świecenie jej Wa’K jako panim, w podobieństwie do panim kli biny. Z tego powodu dzieli się hochma na dwie części – przekazanie Ga’R i przekazanie Wa’K. Kli hochma od strony samej siebie uważa się przekazaniem Ga’R, a kli bina, które otrzymało Wa’K de-hochma, uważa się przekazaniem Wa’K.

85)Dlaczego pozostają wszystkie sfirot po pierwszym zniknięciu z panim i ahoraim?

Dlatego że po tym jak zaprzestał ziwug na wyższą bhinę w kli, które stało się puste od swojego światła, wtedy powraca jego reszimo na swoje miejsce, a kli powraca swoje panim na jego miejsce, jak i wcześniej, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 122. Dlatego pozostają wszystkie kelim po końcu oddalenia w postaci panim i ahoraim, czyli panim niższego do ahoraim wyższego.

(p.18)

86)Dlaczego keter i hochma pozostają panim be panim po pierwszym zniknięciu?

Dlatego że bhina dalet nie pozostawiła reszimo, i wiadomo, że bhina dalet wykorzystuje się dla panim kli de-keter, ponieważ najgrubsze w masachu nazywa się panim, a mniej grube – jest to ahoraim de-keter. To uważa się, że jego panim w dół, i równa się z panim hochmy, stając się bliskie do bhiny gimel de-hochma. I chociaż pozostaje tam reszimo bhiny dalet de-itlabszut, jednak tego jest niewystarczająco dla powrotu panim kli keter, jak i wcześniej. To jest przyczyna, że światło keter pozostaje w pe i nie powraca w drugim rozprzestrzenieniu.

87)Dlaczego keter z or elion ahor be ahor?

Dlatego że dla kli brakuje jego głównego reszimo, a jest to reszimo de-awijut. A reszimo de-itlabszut, które pozostało w nim, uważa się ahoraim kli de-keter. Tak samo i światło jego z góry w rosz stoi ahoraim do gałęzi w guf.

88)Jakie jest wyjaśnienie mgnięcia w duchowości?

Patrz w Wewnętrznym Spostrzeganiu w końcu pierwszej części. Tam wyjaśnia się, że duchowy czas – jest to jakość ruchu, a duchowy ruch – jest to odnowienie formy, która jest osiągana. I to zrozumiałe, że odnowienie formy z małą zmianą, w której nie ma podobieństwa w małostkowości, nazywa się imieniem „mgnięcie”.

89)Kiedy kończy się kli malchut przy istalkut alef (pierwszym zniknięciu)?

Wówczas kiedy światło malchut wznosi się w kli hochma, wtedy wynika odległość trzech poziomów pomiędzy światłem i kli, i kli staje się ciemniejsze i również staje się ukończonym.

(p.17)

90)Kiedy kończy się kli Z’A przy istalkut alef (pierwszym zniknięciu)?

Wówczas kiedy światło Z’A wznosi się do swojego korzenia w rosz, wtedy wynika odległość trzech poziomów bez światła pomiędzy światłem i kli, i dlatego staje się ciemniejsze kli i zostaje ukończone. Patrz dalej, odpowiedź 134.

91)Dlaczego wszystko, co jest mniejsze od trzech, tak jakby jest nierozróżnialne?

Dlatego że do trzech poziomów jeszcze kli otrzymuje or makif. Przecież przy wzniesieniu światła malchut do Z’A otrzymuje malchut pierwsze or makif, a przy wzniesieniu do biny ona otrzymuje drugie or makif. Lecz przy wzniesieniu światła malchut w kli hochma nie otrzymuje więcej żadnego świecenia, i dlatego kli staje się ciemniejsze i kończy się.

92)Dlaczego wzniesienie Z’A w binę nie uważa się oddaleniem na poziom?

Dlatego że cały ten czas, dopóki jest jakiekolwiek światło w kli, chociaż ono i nie należy do jego właściwości, to nie uważa się zniknięciem poziomu. Dlatego przy wzniesieniu światła Z’A w kli bina, a światła malchut w kli Z’A, uważa się, że jest jeszcze or pnimi w jego kli. Lecz po tym, kiedy wznosi się światło Z’A w kli hochma, uważa się zniknięciem o jeden poziom, a kiedy wznosi się w kli keter, uważa się zniknięciem o dwa poziomy. Kli jeszcze otrzymuje or makif i póki co jeszcze nie zaciemniło się całkowicie. I wyłącznie przy wzniesieniu do Stwórcy zaciemnia się całkowicie i kończy się jego kli.

(p.27 i 50).

93)Kiedy przychodzi „nie przychodzi” w keter po raz pierwszy?

Przy zniknięciu świateł itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), które nazywa się parcuf keter. Dlatego on nazywa się imieniem „zniknięcie światła keter”.

(p.6)

94)Dlaczego pierwsze zniknięcie nazywa się „nie przychodzi” w keter?

Patrz wyżej odpowiedź 135.

95)Co powoduje za każdym razem „nie przychodzi” w drugim rozprzestrzenieniu?

Współuderzenie i uderzenie or makif i or pnimi.

96)Dlaczego za pomocą „przychodzi i nie przychodzi” wynikło dziesięć świateł, lecz nie wynikło dziesięć kelim?

Dlatego że w stosunku do kli jest tu wyłącznie jedno usubtelnienie i jedno zniknięcie. Przecież w końcu jest tu wyłącznie kli malchut i nie dodały się żadne kelim w kli malchut z powodu wszystkich tych oddaleń. A dziesięć sfirot, które my określamy w nim, podobne do jednego długiego kli, w którym jest dziesięć części, nierównych jedna drugiej.

(p.22)

97)Dlaczego upodabnia się stałe „przychodzi i nie przychodzi” do płomienia kołyszącego się tam i z powrotem?

Dlatego że w to mgnięcie, kiedy „przychodzi” w malchut i oddala się światło całkowicie z parcufa, natychmiast powraca „przychodzi” w keter. Ukrycie światła było podobne do płomienia, kołyszącego się tam i z powrotem.

98)Jaki jest stosunek Zo’N de-hochma do Zo’N de-bina?

Chociaż one są z jednego poziomu, czyli z poziomu bet, jednak mają odniesienie pomiędzy sobą jako Wa’K w stosunku do Ga’R. Przecież Zo’N de-hochma uważane są za Ga’R, a Zo’N de-bina uważane jako Wa’K od Ga’R. Jest to podobne do ISZSu’T de-Acilut w stosunku do Aw’I de-Acilut. Wszystko to z tego powodu, że zahar kli biny rodzi się od ziwuga Zo’N de-hochma wówczas, kiedy powrócili panim w dół, czyli zaprzestali swoje świecenie Ga’R i przejęli zamiast panim Wa’K. Dlatego rodzi się zahar w bhinie ahoraim de-hochma i w bhinie Wa’K. I chociaż nekewa de-bina – jest to Ga’R, czyli reszimo światła bina itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), jednak ponieważ jest to reszimo bez światła, a całe swoje światło ona otrzymuje za pomocą zahar, dlatego siła zahar panuje nad nią. Przy tym kli bina samo po sobie jest również Wa’K od Ga’R w tajemnicy „ponieważ miłości pragnie on”. Dlatego uważane są Zo’N de-bina jako Wa’K od Ga’R.

99)Jak świeci hesed?

Na początku było „nie przychodzi” w keter, z powodu uderzenia or makif i or pnimi usubtelniły się Zo’N de-keter, czyli bhina dalet i gimel, i stały się gimel i bet, i oddały je do hochmy jako Zo’N de-hochma. Wtedy powróciły panim hochmy na swoje miejsce jak i wcześniej. I dlatego powróciły i wzniosły się Zo’N de-bina w hochmę, dlatego że Wa’K zawsze łączy się z Ga’R podczas ich objawienia. I teraz wychodzi, że hochma i bina połączyły się w jednym poziomie. I dlatego światło hesed, znajdujące się w kli bina, otrzymuje teraz świecenie hochma dzięki jedności hochmy i biny. A ponieważ hesed osiągnał świecenie hochmy, stał on wielkim, czyli nie potrzebuje więcej karmić się od kli biny świeceniem Ga’R i może rozprzestrzeniać się na swoim własnym poziomie. Usubtelniły się Zo’N de-bina do bhiny alef, żeby wyrównać się z kli hesed, i opuścili światło hesed w kli hesed.

100)Jaka jest budowa kli hesed?

Jest to keter pięciu części światła hasadim, gdyż KaHa’B światła hasadim nazywane są HaGa’T.

101)Co to jest światło hesed?

Jest to podobne do światła hochma w kli keter, ponieważ nie ma w hesed więcej od tego świecenia hochma, które otrzymało wspólne światło hesed, znajdując się w kli biny. A wszystko to, co znajduje się we wspólnym świetle hesed poniżej tego światła hochmy, co on otrzymał, już nie ma odniesienia do sfiry hesed, a do sześciu niższych pod jesod. I dlatego uważa się hesed bhiną hochma w kli de-keter, przecież jego kli – jest to keter, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 142.

102)Jaka jest kolejność świecenia światła gwura?

Jest taka reguła: przyjście światła hesed w swoje kli wywołuje stan „przychodzi” w keter. Przecież wtedy Zo’N de-bina usubtelniły się do bhiny alef, żeby być panim be panim z kli hesed, i dlatego ukrył się cały poziom światła biny, i wzniosły się cztery światła hochma i bina w keter. Wtedy one wywołują tam nowy ziwug, i „przychodzi” w keter. Wychodzi, że powróciły ahoraim de-keter na swoje miejsce, jak i wcześniej, i utrzymuje się świecenie Ga’R od całego parcufa. A ponieważ zostało przerwane świecenie Ga’R od światła hesed, on natychmiast potrzebuje swojej matki – biny, żeby karmić się świeceniem Ga’R od kli biny. Dlatego wznosi się on w binę, a kli hesed powraca swoje panim w dół i daje swoje resztki, czyli wszystko to, co pod nim, w kli gwura.

103)Jaka jest budowa sfiry gwura?

Jej kli – jest to relacja hochmy do światła hasadim, ponieważ KaHa’B hasadim nazywane są HaGa’T. A jej światło – jest to Wa’K od świecenia hochma w sfirze hesed, a jest to jak Wa’K przed Ga’R w stosunku do światła hesed, podobnie zahar de-bina, który jest Wa’K od Ga’R w stosunku do hochmy, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 140. W ten sposób światło gwura w stosunku do światła hesed – jest to jak Zo’N de-bina w stosunku do Zo’N de-hochma. I jest to tajemnica: „Ja – bina, mnie – gwura”, ponieważ relacje są jednakowe, a różnica pomiędzy nimi wyłącznie w poziomie: to poziom bhiny bet, a tamto poziom bhiny alef.

104)W czym jest różnica Zo’N de-bina i sfiry gwura?

Patrz wyżej odpowiedź 145.

105)Jaka jest kolejność świecenia światła tiferet?

Po tym jak powróciło „nie przychodzi” w keter, i zaprzestał jego ahoraim do Ga’R, a Zo’N de-hochma powróciły na swoje miejsce, i kli hochma powróciły swoje panim bez usubtelnienia i oddał Zo’N de-bina na ich miejsce, wtedy powróciły Zo’N de-bina do bhiny alef, i opuściły światło hesed na jego miejsce. Przecież po tym, jak powróciło świecenie Ga’R w parcuf, a hesed osiągnął świecenie hochma, to ponownie nie potrzebuje swojej matki – biny. I wtedy wznosi się światło gwura w hesed, ponieważ wówczas, kiedy powróciły i otworzyły się Ga’R, natychmiast łączą się z nimi Wa’K i wtedy kli gwura powraca panim w dół i daje swoją resztę, czyli wszystko to, co pod światłem gwura, w kli tiferet.

106)Jaka jest budowa kli tiferet?

Jego kli – jest to bina światła hasadim, a jego światło – jest to istota światła hesed, która była w kli biny. Przecież światło hesed i gwura – są to wyłącznie światła Ga’R i Wa’K de-hochma, które otrzymało światło hesed. Lecz tiferet – jest to istota tego światła hasadim. Relacja tej sfiry – jest to jak relacja daat, która w ziwugu pomiędzy hochmą i biną, do tego, że to światło hesed w kli bina, jest to światło daat.

107)W czym jest różnica światła hesed, kiedy ono znajduje się w binie i kiedy ono znajduje się w tiferet?

Różnica mniej więcej jak pomiędzy daat wyższymi i daat niższymi. Przecież podczas znajdowania się światła hesed w binie ono łączy hochmę i binę w jednym parcufie, otrzymując świecenie hochma od tego czasu, jak hochma i bina powróciły w jeden parcuf. A znajdując się w tiferet, on jest tajemnicą niższego daat, łączącego światła hesed i gwura w jedno, otrzymując światło hesed od tego czasu, jak gwura wzniosła się w hesed i połączyła się z nim w jedno światło. Z tego powodu ukorzeniło się w nim na stałe łączyć hesed i gwurę w jedno, ponieważ nie będzie mógł otrzymać swojego dostatku od nich w inny sposób, podobnie jak wyższy daat, który nie będzie mógł otrzymać światła hochma w sposób inny, jak tylko połączeniem hochmy i biny w jeden parcuf.

108)Co to jest światło daat według swojego korzenia?

Jest to nowe porodzenie, które wyszło podczas ukrycia światła keter z parcufa A’B i zamianie świateł. Przecież z powodu światła hochma, które obłóczyło się w kli keter, wzniosło się światło Z’A, aby obłóczyć się w kli bina, będąc wypromieniowanym za pomocą hochmy. I dzięki temu wynikły dwie bhiny światła w Z’A: pierwsza od strony parcufa keter, kiedy światła są na swoich prawdziwych miejscach, i wtedy świeci Z’A poprzez binę i obłacza się w kelim Wa’K. Drugie – od strony parcufa hochma, gdzie światła zamieniły swoje miejsca, i wtedy świeci światło Z’A poprzez hochma i obłacza się w kli Ga’R, czyli w kli bina. Dlatego stąd i dalej są we wszystkich parcufim dwa rodzaje Z’A, w każdym parcufie, gdzie Z’A wyższy, który nabył sobie miejsce w Ga’R, nazywa się sfirą daat, a Z’A niższy znajdujący się na swoim prawdziwym miejscu w Wa’K nazywa się Z’A.

109)Jaka jest istota bhiny Z’A w pięciu końcach?

Od strony światła, co jest głównym, wychodzi sfira tiferet osnową dla Z’A, gdyż światło tiferet jest to istota światła hesed w kli bina. Dlatego nazywa się ono waw z rosz, przecież Ga’R od biny znajduje się na nim od czasu jego przebywania w kli biny. Jednak od strony kelim – jest to sfira necach, która jest czwartym końcem pośród pięciu końców naprzeciwko czwartej bhiny pośród pięciu bhinot KaHa’B Z’A i malchut. I wychodzi, że Z’A pośród pięciu bhinot stoi naprzeciwko necach wśród pięciu hasadim.

110)Co to jest rosz, toch i sof w Za’T?

Hesed i gwura, które naprzeciwko hochmy i biny – jest to rosz w Za’T (siedmiu tahtonim). Tiferet i necach – jest to pnimijut – toch Za’T: jeden od strony światła, a drugi od strony kelim, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 151. Hod, jesod i malchut – jest to sof Za’T, gdyż hod – jest to piąty koniec wśród pięciu końców, który naprzeciwko malchut pośród pięciu bhinot, a jesod i malchut wychodzą z niego.

111)W czym jest różnica hesed i gwura od tiferet?

Hesed i gwura nie są istotą światła hesed, a wyłącznie świeceniami hochma i bina, które przyszły do hesed podczas jego obłóczenia w kli biny, lecz tiferet – jest to istota światła hesed.

112)Dlaczego nie obłóczyła się istota światła hesed w sfirot hesed i gwura?

Jest to z powodu konstrukcji ich kelim. Przecież kelim hesed i gwura – są to bhina keter i hochma, gdzie światło hesed nie ma korzenia, przecież ono obłacza się wyłącznie w kli bina z rosz. Dlatego nawet w pięciu hasadim nie może światło hesed obłóczyć się w sposób inny, jak tylko w kli tiferet, a jest to bina pięciu hasadim, i w żaden sposób nie w hesed lub gwurę, które są keter i hochma pięciu hasadim. W keter i hochma nie obłacza się światło hesed nigdy. Dlatego w kelim hesed i gwura jest wyłącznie świecenie hochma i bina, które przyszły do przyjęcia światłem hesed podczas jego przebywania w kli bina. I istota światła hesed obłóczyła się w kli tiferet.

113)Jak świeci sfira necach?

W czasie, kiedy powróciło „przychodzi” w keter, i powróciła władza ahoraim de-keter, jak wcześniej, i on utrzymywał świecenie Ga’R od całego parcufa, wtedy powróciło i oddaliło się światło hesed do biny, a jego Wa’K „przychodzą” w gwurę. Również i światło tiferet oddaliło się i powróciło do swojego korzenia w kli gwura, a jego Wa’K zostały oddane w kli necach i „przychodzi” w necach.

114)Jaka jest budowa sfiry necach?

Kli – jest to istota Z’A, gdyż jest to czwarty koniec, który naprzeciwko Z’A pośród pięciu bhinot, a światło jego – jest to Wa’K od istoty światła Z’A, czyli światło tiferet. Przecież po tym, jak ukryło się światło tiferet do swojego korzenia w gwurze, oddał tiferet swój Wa’K w necach, jak wspomniano wyżej w odpowiedzi 155.

115)W czym jest różnica pomiędzy HaGa’T i NeH’I?

Bez względu na to, że wszystkie Za’T sfirot jest to Wa’K, jednak jest w nich świecenie Ga’R, jak wiadomo. I dlatego tak samo jak my rozróżniamy w Ga’R dwie części: Ga’R od Ga’R i Wa’K od Ga’R, również tak samo i w Wa’K są u nas te dwie części: Ga’R od Wa’K i Wa’K od Wa’K. HaGa’T uważane są jako Ga’R od Wa’K, a NeH’I – jest to Wa’K do Wa’K. I dlatego mówi się o NeH’I, że one na zewnątrz guf, przecież jest to or hasadim, które pozbawione świecenia hochma, a całe życie guf – jest to wyłącznie or hochma, które jest istotą or elion. Jednak niemożliwym jest, żeby NeH’I były całkowicie pustymi od świecenia hochma, ponieważ wtedy zniknęłyby całkowicie. Lecz jest w nich reszimo od HaGa’T, czyli małe świecenie. I dlatego NeH’I nazywane są trzy w trzech, i to oznacza, że reszimo trzech sfirot HaGa’T schowane w trzech sfirot NeH’I w ten sposób, żeby było wystarczająco dla ich podtrzymywania.

116)Jaka jest budowa kli hod?

Kli – jest to piąty hesed pośród pięciu hasadim, czyli bhina dalet, które są miarą din, lecz tu ona od strony jej włączenia w Z’A. A światło jej – jest to resztka od necach, lecz od strony włączenia necach w tiferet, kiedy nawet i światło necach zawiera świecenie Ga’R, dzięki światłu daat świecącemu w tiferet. I dlatego uważa się światło hod bhiną świecenia Ga’R światła daat, a nie świeceniem Ga’R od hochmy i biny. Przecież całe jego świecenie odbywa się z powodu połączenia Ga’R i Wa’K światła tiferet, czyli połączenia necach z tiferet po tym, jak przyciąga się świecenie Ga’R do parcufa. I ty już wiesz, że światło tiferet – jest to wyłącznie światło daat, a nie od hochmy i biny, miejsce których w kelim hesed i gwura.

117)Co to jest sfira jesod?

Kli jego – od bhiny malchut, wychodzącej od hod w pięciu końcach, które są korzeniem malchut. A światło w nim połączone z din i rachamim. U niego są dwa światła: pierwsze – jest to reszta światła, które dał jemu hod, i jest to poziom malchut, czyli din, a drugie światło – hej, które przyszło do niego od ziwuga Zo’N de-bina, którą hod zaświecił jemu, zanim usubtelnił się do poziomu malchut.

118)W jaką sfirę obłacza się światło malchut?

Światło malchut obłacza się w kli jesod. Po tym, jak usubtelnia się hod od bhiny alef do bhiny keter, kiedy poziom wychodzący na taki masach jest to wyłącznie poziom malchut, wtedy oddaje ją w kli jesod.

119)Jakie światło obłacza się w kli malchut?

Światło dalet, otaczające nad uciętą waw, co wewnątrz hej, które przyszło w jesod od ziwuga Zo’N de-bina – jest to Ga’R bez Wa’K, czyli bez światła hasadim, i ono opuszcza się z jesod i obłacza się w malchut.

120)Jakie są relacje pomiędzy Zo’N de-hochma i Zo’N de-bina?

Patrz wyżej, odpowiedź 140.

121)Ile jest Zo’N w drugim rozprzestrzenieniu?

Cztery bhiny Zo’N, i jest to Zo’N kli de-keter, Zo’N kli de-hochma, Zo’N kli de-bina, i Zo’N kelim jesod i malchut.

122)Jaka jest budowa czterech par Zo’N drugiego rozprzestrzenienia?

W dwóch pierwszych parach, czyli w Zo’N de-keter i w Zo’N de-hochma, zaharim są ważniejsze niż nekewot. Zahar de-keter – od bhiny dalet de-itlabszut, a nekewa de-keter – jest to wyłącznie bhina gimel. Zahar kli hochma – jest to wyłącznie bhina gimel, a nekewa kli hochma – jest to bhina bet. Wychodzi, że zaharim ważniejsze niż nekewot. Lecz w Zo’N kli de-bina nekewa okazuje się większa niż zahar, dlatego że zahar – jest to Wa’K de-hochma, a nekewa odnosi się do Ga’R, będąc reszimo światła bina od czasu itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia). Jednak u Zo’N w kli jesod, zahar więcej niż nekewa, gdyż zahar – jest to świecenie waw wewnątrz hej, wychodzącej od ziwuga bina, która przekazana w jesod od sfiry hod bez usubtelnienia w tajemnicy „jednego świecenia”. I dlatego jest to hasadim bhiny alef, do tego wynika z miejsca wysokiego – od ziwuga Zo’N de-bina. A nekewa w jesod – jest to reszta światła hod po tym, jak zostały ukryte jego Ga’R, i po tym jak usubtelnił się od bhiny alef do poziomu malchut. Ona okazuje się o wiele niżej od swojego zahar.

123)Na jakiej bhinie przerywa się ziwug i oddala się całe światło drugiego rozprzestrzenienia?

Odbywa się to w tym czasie, kiedy przychodzi światło dalet, które w hej od ziwuga Zo’N de-bina w malchut, gdyż stąd usubtelnił się masach całkowicie od całego swojego awijut, aż nie zrównał się z malchut de-rosz, co nazywa się, że wzniósł się w rosz do Stwórcy. I wtedy oddaliły się wszystkie światła z parcufa.

124)Co to jest drugie stadium drugiego rozprzestrzenienia?

Jest to stały stan „przychodzi i nie przychodzi”, gdzie za każdym razem, kiedy „przychodzi” światło w malchut, odrobinę powraca „przychodzi” w keter, gwurę, necach i jesod i „nie przychodzi” w hochmę, binę, hesed, tiferet, hod i malchut. A następnie powraca w keter „nie przychodzi”, i wtedy „przychodzi” w hochmę, binę, hesed, tiferet, hod i malchut, i „nie przychodzi” w keter, gwurę, necach i jesod. A następnie powraca z powrotem i tak ciągle. I to rozprzestrzenienie jest stałe „przychodzi i nie przychodzi” i nazywa się parcufem Sa’G de-A’K lub bina de-A’K.

125)Jak świeci parcuf Sa’G de-A’K?

Wówczas kiedy „przychodzi” w malchut de-A’B de-A’K, a jest to pierwsze stadium drugiego rozprzestrzenienia, wtedy usubtelnia się masach całkowicie i równa się z malchut de-rosz. Przecież podobieństwo właściwości łączy w duchowym w jedno. I ten masach, który wzniósł się w rosz, składa się ze wszystkich reszimo sfirot drugiego rozprzestrzenienia, i jest to pięć świateł: Zo’N, hochma, bina i światło hesed, zawierające Za’T. Wszystkie one są włączone w Zo’N de-keter. Jednak reszimo bhiny gimel, czyli awijut, który był w drugim rozprzestrzenieniu ostatnią bhiną, ukrył się podobnie do ostatniej bhiny parcufa keter – bhiny dalet, która ukryła się przy pierwszym zniknięciu. Taka jest reguła: ostatnia bhina nie pozostawia reszimo. Gdyż odbywa się to w każdym zniknięciu. I dlatego pozostały tu po drugim zniknięciu wyłącznie reszimo bhiny bet, lecz pozostały również i reszimo de-itlabszut bhiny gimel, podobnie jak pozostały reszimo bhiny dalet de-itlabszut po istalkut alef. Przecież wyłącznie awijut znika z każdej ostatniej bhiny, lecz nie itlabszut, jak wiadomo. I dlatego te dwa reszimo – bhiny gimel de-itlabszut i bhiny bet de-awijut, wywołały dwa wyższe ziwugim w rosz, jak dwa ziwugim Zo’N de-keter po pierwszym zniknięciu, ponieważ połączyły się jeden z drugim. W pierwszym ziwugu włączyła się nekewa w zahar w bhinę gimel de-itlabszut, i wtedy wyszło dziesięć sfirot mniej więcej poziomu wyższej hochmy, lecz jeszcze nie mogły rozprzestrzenić się i opuścić się w dół w guf, ponieważ dla bhiny gimel brakuje awijuta. A następnie odbył się drugi ziwug, kiedy włączył się zahar w nekewa w bhinę bet, i wtedy wyszło dziesięć sfirot na poziomie biny, i teraz, kiedy jest u nich również awijut, mogła malchut poziomu biny rozprzestrzenić się od siebie i wewnątrz w dziesięć sfirot i opuścić się w guf. I wtedy opuściły się wspomniane Zo’N w kli de-keter guf, pełne światła od dwóch ziwugim. I wynikło u nich stałe „przychodzi i nie przychodzi”, i za każdym razem, kiedy przychodzi w malchut, powracają w keter, jak wiadomo. I to nazywa się parcuf Sa’G de-A’K.

126)Co to jest Zo’N kelim KaHa’B?

Zo’N kelim KaHa’B parcufa A’B de-A’K – jest to całkowicie bhina jud-hej. Zahar kli de-keter – jest to reszimo bhiny dalet de-itlabszut, a światło jego przychodzi od pierwszego ziwuga w rosz, lecz włącza się również on i w drugi ziwug w rosz w świetle hochma. A nekewa kli keter – jest to istota poziomu hochma, która rozprzestrzeniła się w parcuf A’B, i jej światło od drugiego ziwuga rosz, lecz włącza się ona również i w pierwszy ziwug rosz w świetle wyższego keter. Zo’N kli de-hochma: zahar – od zahar de-keter, po tym jak usubtelnił się do bhiny gimel, a nekewa – od nekewa kli keter, po tym jak usubtelniła się do bhiny bet. I właściwość Ga’R w parcufie wychodzi wyłącznie dzięki tym Zo’N de-hochma. Zo’N kli de-bina: zahar rodzi się od ziwuga Zo’N de-hochma, po tym jak powrócili panim od Ga’R do świecenia Wa’K, a nekewa – jest to reszimo, które pozostało w kli de-bina od czasu istalkut alef (pierwszego oddalenia).

(p.50 i p.51)

127)Jakie są imiona Zo’N de-KaHa’B?

Wszystkie one nazywane są imieniem jud-hej.

128)Jakimi literami nazywane są Zo’N i kelim KaHa’B?

Każdy z nich nazywa się literą jud w napełnieniu. Zahar kli de-keter nazywa się jud, nekewa – waw, a kli – dalet. Również i zahar de-hochma nazywane są jud, nekewa – waw, a kli de-hochma – dalet. Lecz w binie jest zmiana, gdyż zahar nazywa się jud, a nekewa nazywa się dalet, a kli zupełnie nie wspomina się według jego imienia, lecz wyłącznie światło hesed, znajdujące się tam, nazywa się waw.

(p.53)

129)Ile Zo’N jest w drugim rozprzestrzenieniu?

Cztery pary Zo’N: trzy w KaHa’B i jedna para w jesod.

(p.54)

130)Jakie jest wyjaśnienie świecenia bez przekazania świateł?

Jest to światło, które rodzi się za pośrednictwem ziwuga Zo’N ze względu na niższy poziom. A przekazanie świateł oznacza światło rozwijające się i opuszczające się od sfiry do sfiry za pomocą usubtelnienia masacha.

(p.35)

131)Dlaczego zaświeciła hochma waw do biny przed przekazaniem świateł?

Dlatego że przekazanie siedmiu świateł w binę było za pomocą usubtelnienia masacha do bhiny alef, ale zahar de-bina, świecący od hochmy, był na poziomie bhiny bet, lecz od strony ahoraim. Dlatego przekazanie go w kli de-bina było wyłącznie powrotem panim do Wa’K jeszcze przed usubtelnieniem do bhiny alef.

132)Dlaczego nie dał keter w hochmę jud od świecenia?

To z powodu ahoraim światła keter, stojącego pod malchut de-rosz, które zatrzymuje przekazanie światła keter w kli Ga’R. Lecz po tym, jak usubtelniły się Zo’N de-keter, i oddaliło się światło keter do swojego korzenia, wtedy zaprzestał jego ahoraim, i oddały ich resztki w kli hochma, i jest to Zo’N kli de-hochma.

133)Kiedy hesed potrzebuje matki, a kiedy nie potrzebuje?

Podczas panowania ahoraim de-keter, który utrzymuje świecenie Ga’R od parcufa, i dwie sfiry hochma i bina znajdują się bez światła, wtedy nie ma świecenia Ga’R w hesed, i dlatego on potrzebuje swojej matki biny. I on wznosi się do niej, żeby karmić się od Ga’R w miejscu biny. Lecz w czasie, kiedy przychodzi w dwóch sfirot hochma i bina, wtedy jest świecenie Ga’R w parcufie, i jest u hesed świecenie hochma, i on nie potrzebuje swojej matki i może opuścić się i przyjść na własny poziom.

134)Dlaczego bina wznosi się w hochmę, zanim da światło hesed w kli hesed?

Dlatego że otwarcie świecenia Ga’R w kli hochma, tak samo jak przyniosło wielkość w hesed, tak samo przyciągnęło do siebie Zo’N de-bina i połączyło się z nim w jeden parcuf. I wtedy usubtelniła się bina od bhiny bet do bhiny alef, żeby być panim be panim z kli hesed, i dała tam światło hesed.

135)Jak przychodzi hej od ziwuga Zo’N de-bina w kli malchut?

W czasie, kiedy usubtelniła się bina od bhiny bet do bhiny alef, żeby dać światło hesed w kli hesed, wtedy dała tam razem ze światłem hesed tą samą hej, która urodziła się od jej ziwuga. A hesed dał ją w gwurę jednym wyłącznie świeceniem, zanim oddaliła się w kli biny, i również gwura – w tiferet i tak dalej, dopóki nie sięgnęła swojego miejsca w jesod. A on przyjął od niej waw, a dalet oddał w malchut.

(p.44)

136)W czym jest różnica światła hesed i hej od ziwuga Zo’N de-bina?

Światło hesed jest to światło panim, świecenie którego przychodzi od panim de-hochma, i również początek jego świecenia był za pomocą Zo’N de-hochma. A hej – od ahoraim, gdyż świeciła za pomocą Zo’N kli de-bina, które są Wa’K de-hochma. Jest u niej Ga’R od reszimo de-bina, lecz te Ga’R są ciemne, będąc właściwością oddalenia, i dlatego są one pochylone przed Wa’K zahar.

137)Jak dzieli się hej na dwa oddzielne poziomy?

Wówczas kiedy powraca świecenie Ga’R w parcuf, i „przychodzi” w hod, kiedy oddala się światło jesod i wznosi się do swojego korzenia – do świecenia Ga’R w hod, wtedy ucięta waw wznosi się z nim, ponieważ są połączone wzajemnie, a światło dalet opuszcza się w malchut.

138)Dlaczego jest niemożliwym dla światła hesed, żeby było ono zahar dla biny?

Dlatego że różnica pomiędzy Wa’K i Ga’R jest bardzo wielka, i w żaden sposób nie jest możliwe, żeby światło hesed, które jest pełne Wa’K, było zahar dla biny, odnoszącej się do Ga’R.

139)Dlaczego niemożliwym jest dla światła hesed, żeby było ono nekewa dla biny?

Dlatego że światło hesed, ono również Z’A, jest zahar według swojego źródła w prostym świetle, a zahar nie obraca się w nekewa. Dlatego również nie mogą być Wa’K i Ga’R na jednym poziomie.

140)Jakie światło opuściło się, żeby dopełnić malchut?

Litera dalet z hej ziwuga Zo’N de-bina dopełniła malchut A’B, u której nie ma światła.

(p.54)

141)Co to jest Zo’N w jesod?

Waw od hej ziwuga biny, która opuściła się w jesod – jest to zahar de-jesod, a światło malchut, które otrzymało resztki hod – jest to nekewa.

(p.54)

142)Jak reszimo kli de-bina, która jest Ga’R, staje się nekewa dla jud, która urodzona od ziwuga Zo’N de-hochma, która jest Wa’K?

Ponieważ to wyłącznie reszimo, które pozostało od czasu pierwszego oddalenia, i ona jest bez światła, dlatego ona równa się z zahar wychodzącym od ziwuga Zo’N de-hochma, który jest pełny światła.

143)Co to jest pięć hasadim i pięć gwurot które są w pięciu końcach?

Dwa wspólne światła wszystkich poziomów – jest to or hochma i or hasadim. Dlatego pięć bhinot, które nazywane są KaHa’B Z’A i malchut, nazywane są tymi imionami tylko dopóki odnoszą się do światła hochma. Lecz kiedy są one w świetle hasadim, to nazywane są HaGa’T Na’H, lub pięć hasadim, lub pięć końców. I to w tym czasie, kiedy jest u nich światło poziomu bhiny alef, lecz kiedy jest u nich wyłącznie światło malchut, one nazywane są pięcioma gwurot.

144)Co to jest pięć hasadim i pięć gwurot w jesod?

Dwa światła znajdują się w jesod: pierwsze – jest to świecenie uciętej waw, która przyszła do niego od ziwuga Zo’N de-bina, a drugie – jest to światło malchut, które przyszło do niego od resztki hod po tym, jak usubtelnił się od swojej bhiny alef do poziomu malchut. I od tego usubtelnienia podzieliło się pięć hasadim na dwie części, czyli na poziom bhiny alef i na poziom malchut, i nazywane są pięcioma hasadim znajdując się na poziomie bhiny alef, a pięcioma gwurot są nazywane, kiedy znajdują się na poziomie malchut. Ponieważ poziom malchut otrzymał jesod, to wychodzi, że jesod otrzymał wszystkie pięć gwurot razem, i w ten sam sposób wszystkie pięć końców włączone w niego jako pięć gwurot, które przyszły do niego od resztek hod po tym, jak zmniejszył się do poziomu malchut. I dlatego jesod – jest to łączność pięciu końców, które znajdują się w nim wszystkie w formie gwurot, jak wspomniano wyżej. Jednak te pięć gwurot w jesod stają się słodkie w świetle hasadim uciętej waw, którą on otrzymał od Zo’N de-bina. Tę waw on otrzymał od hod, zanim usubtelnił się do poziomu malchut, i dlatego to jeszcze na poziomie bhiny alef. Dlatego pięć gwurot w jesod stają się słodkie w świetle hasadim tej waw. Wychodzi, że w jednym wyłącznie jesod znajduje się pięć hasadim i pięć gwurot, które stały się słodkie razem.

145)Co przychodzi w keter drugiego rozprzestrzenienia?

Dwa poziomy: mniej więcej keter i poziom hochma, które nazywane są Zo’N. One były przyciągnięte poprzez dwa ziwugim malchut de-rosz, rozprzestrzeniły się i opuściły się w kli de-keter parcufa A’B, który nazywa się drugim rozprzestrzenieniem. I one zawierają wszystkie sfirot, które są pod nimi w tym parcufie.

146)Dlaczego kiedy „przychodzi” w keter, to „nie przychodzi” w hochmę i binę?

Dlatego że ahoraim światła keter, które pozostało w rosz i nie powróciło w guf, utrzymuje świecenie Ga’R od parcufa. Dlatego cały ten czas, dopóki jego reszimo świeci w kli keter, nie przychodzi w hochmę i binę, które odnoszą się do świecenia Ga’R.

147)Dlaczego kiedy „przychodzi” w hochmę, to „nie przychodzi” w binę?

Dlatego że światło bina – jest to tylko Wa’K, które świecą za pośrednictwem ahoraim de-hochma, kiedy ona powróciła panim w dół. Dlatego wówczas, kiedy przychodzi w hochma, powraca panim kli hochma na swoje miejsce, jak i wcześniej, i natychmiast powracają Zo’N de-bina do swoich Ga’R, czyli do kli hochma. Przecież Ga’R i Wa’K, przychodzące z jednego poziomu, nie są oddzielone jedno od drugiego w sposób inny, jak z powodu zmuszającego ich do tego. Dlatego kiedy powód znika, natychmiast powracają na swoje miejsca.

148)Dlaczego kiedy „przychodzi” w binę, to „nie przychodzi” w hesed?

Dlatego że bina nie może przekazać światła hesed wcześniej, niż usubtelni się do bhiny alef i powróci swoje panim w dół. A dla tego powrotu panim zmuszone jest światło bina oddalić się z kli bina, i „nie przychodzi” w binę. Dlatego cały czas, dopóki „przychodzi” w binę, nie przychodzi w hesed.

149)Co oznacza „przychodzi” w hesed i tiferet?

Or hasadim przy świeceniu hochma przychodzi w kli hesed, i tylko jedno świecenie hochma odnosi się do kli hesed, a wszystko, co pod tym świeceniem hochma, on daje w gwurę. I or hasadim według swojej istoty razem ze świeceniem Ga’R, które objawiło się za pośrednictwem powrotu gwury do hesed, „przychodzi” w kli tiferet.

150)Co oznacza „przychodzi” w keter parcufa Sa’G de-A’K?

Dwa poziomy: prawie hochma i poziom biny, które nazywane są Zo’N. One wychodzą od dwóch ziwugim w malchut de-rosz, rozprzestrzeniają się i opuszczają się stąd w kli de-keter parcufa Sa’G.

151)Co oznacza „przychodzi” w hochma Sa’G de-A’K?

Zo’N kli hochma de-Sa’G świeciły za pośrednictwem powrotu panim kli de-keter, i one odpowiadają bhinie Wa’K od Zo’N de-keter. Jednak całe świecenie Ga’R parcufa bina odbyło się od tych Zo’N, i to z powodu reszimo światła bina, które zostało w kli hochma od czasu drugiego rozprzestrzenienia. Relacja tych Zo’N de-hochma jest podobna do relacji Zo’N de-bina parcufa A’B.

152)Co oznacza „przychodzi” w binę Sa’G de-A’K?

Jest w nich reszimo kli bina parcufa A’B, i otrzymują swoje świecenie od Zo’N kli hochma.

153)Co oznacza „przychodzi” w hesed de-Sa’G de-A’K?

Or hasadim przy świeceniu biny i hej od ziwuga Zo’N kli hochma.

154)Co oznacza „przychodzi” w hod i „nie przychodzi” w jesod de-Sa’G de-A’K?

Wówczas, kiedy przychodzi świecenie Ga’R w kli hod, wtedy powraca do niego światło jesod, które jest Wa’K od tego światła.

155)Dlaczego kiedy „przychodzi” w keter, gwura, necach, jesod, to „nie przychodzi” w hochmę, binę, hesed, tiferet, malchut w parcufie Sa’G de-A’K?

Dlatego że światło hochma, które pozostało w rosz i nie powróciło w rozprzestrzenienie Sa’G, powraca swoje ahoraim do swoich gałęzi w kli keter. I z powodu tych ahoraim hochmy te Zo’N de-keter nie mogą przekazać Ga’R w parcuf. Dlatego kiedy przychodzi światło w keter, utrzymuje się świecenie Ga’R od całego parcufa, a świeci wyłącznie kli Wa’K, czyli gwura, necach i jesod. I „nie przychodzi” w hochmę, binę, hesed, tiferet, hod i malchut, ponieważ ich panim jest to Ga’R.

156)Dlaczego kiedy „przychodzi” w hochmę, binę, hesed, tiferet, malchut to „nie przychodzi” w keter, gwurę, necach, jesod w parcufie Sa’G de-A’K?

Dlatego że w każdej sfirze, gdzie „przychodzi” świecenie Ga’R, jej Wa’K, co znajduje się w sfirze pod nią, natychmiast powraca do niej. I kiedy „przychodzi” w hochmę i binę, wtedy powraca świecenie Ga’R do parcufa, i przychodzi w hesed, i wtedy jego Wa’K z gwury powraca do niego. Wtedy przychodzi w tiferet, i Wa’K z necach powracają do niego. I „przychodzi” w hod, i Wa’K z jesod powracają się do niego, i „przychodzi” w malchut.

157)Dlaczego kiedy „przychodzi” w malchut de-Sa’G de-A’K to powraca „przychodzi” w keter i tak jest stale cyklicznie?

Przyczyna usubtelnienia masacha bhiny bet jest w tym, że ten masach przyłączony do ahoraim biny, przerywających hochmę w tajemnicy jud-nun od litery cadik, które przeciwne jedno drugiemu. Te ahoraim biny zależą od przyczyny, a nie od samej biny. Przecież bina – jest to w istocie hochma, a jej ahoraim wynikają z tego powodu, że bina or jaszar chce hasadim w tajemnicy: „ponieważ pragnie miłości on”. Dlatego żeby mogła ona przyciągnąć hasadim, obróciła swoje ahoraim do światła hochma. Wychodzi, że brak hasadim – jest to przyczyna ahoraim biny. I dlatego, kiedy przychodzi ziwug na masach bhiny bet, światło przekazuje się w parcuf, i już jest w binie or hasadim w nadmiarze, wtedy zaprzestają ahoraim imy. Przecież ona życzyła sobie światła hasadim ponad or hochma wyłącznie wtedy, kiedy jej brakowało hasadim. Lecz kiedy już jest u niej hasadim w dostatku, ona powraca z powrotem do światła hochma i zaprzestaje swoje ahoraim. I wtedy również i masach, przyłączony do jej ahoraim, usubtelnia się, ponieważ osłabia się jego siła zatrzymywania. Lecz usubtelnia się on nie za jednym razem, a w kolejności poziomów, jak wiadomo, i na początku „nie przychodzi” w keter, i przychodzi w hochmę i binę, i powraca świecenie Ga’R w parcuf. To świecenie wynikło za pośrednictwem powrotu panim, a nie za pośrednictwem usubtelnienia. Następnie usubtelniły się Zo’N de-keter od bhiny gimel i bet do bhiny bet i alef, i było przekazane światło hesed w kli hochma, a stąd do kelim Wa’K. I zaświeciły kelim de-panim, czyli hesed, tiferet, hod i malchut. Jest to podobne do kolejności „przychodzi i nie przychodzi”, które było w parcufie A’B. Tak było, dopóki nie przyszło światło w malchut, i wtedy usubtelnił się masach i znikło całe światło z parcufa, i wzniósł się masach składający się z wszystkich reszimo w kli keter. Wtedy ponownie odczuwa bina brak hasadim, i dlatego powraca swoje ahoraim do hochmy, i ponownie powraca masach bhiny bet do początkowego stanu, jak i na początku. Powraca i przyciąga poziom bhiny bet do keter, i przychodzi or hasadim wypełnić parcuf w nadmiarze. Wtedy bina ponownie zaprzestaje swoje ahoraim i ponownie osłabia się masach, i tak obraca się cyklicznie stale.

158)Dlaczego jest zasłonięty masach bhiny bet do ahoraim biny?

W rzeczywistości jest tu wyłącznie kli malchut, a skrócenie i masach nie rozprzestrzeniają się na żadną bhinę z dziewięciu pierwszych w ogóle. A masach, który wzniósł się do pierwszych bhinot, uczynił to z powodu usubtelnienia malchut, która wyrównała się z nim swoim awijutem. Dlatego kiedy wzniósł się masach w binę, to oznacza, że przyjął ahoraim biny jako zatrzymanie dla malchut, która wzniosła się tam. Jednak w parcufim, które są poniżej tego parcufa Sa’G, już wymieszała się malchut z istotą dziewięciu pierwszych sfirot w ten sposób, że skrócenie rozprzestrzenia się i na nie. I wtedy masach nie przylega do ahoraim biny, lecz siła samego skrócenia rozprzestrzenia się na nim, nawet w masachu bhiny alef.

159)Dlaczego dziesięć sfirot de-rosz zawsze nazywane są imieniem Ga’R, a dziesięć sfirot de-guf imieniem Za’T?

Zobaczysz w kolejności rozwoju parcufim, że światło keter wyższego parcufa pozostaje ukryte w rosz i nie powraca w parcuf niższy. Przecież światło keter parcufa keter de-A’K nie powróciło w parcuf A’B de-A’K, a keter parcufa A’B otrzymał od niego wyłącznie Wa’K. I tak samo keter parcufa A’B pozostał ukryty i nie powrócił w parcuf Sa’G de-A’K, a keter Sa’G otrzymał od niego wyłącznie Wa’K. W ten sam sposób we wszystkich parcufim. Wiadomo, że osnowa parcufa określa się według imienia jego najwyższej sfiry, i ponieważ nie ma w niższym parcufie więcej niż Wa’K wyższej sfiry, dlatego on w całości uważa się jako Wa’K w stosunku do wyższego. Również dowiedziałeś się już, że Ga’R najwyższej sfiry, brakujący niższemu, pozostał stać w rosz pod malchut de-rosz. Światło keter, brakujące parcufowi A’B, pozostaje tam pod malchut de-rosz i tak samo światło keter A’B, które nie powróciło w parcuf Sa’G, pozostaje stać pod malchut de-rosz. W ten sposób cała różnica pomiędzy rosz i guf jest w ich Ga’R, ponieważ Wa’K osiąga guf za pomocą keter de-guf, otrzymującego Wa’K od światła keter, które pozostało w rosz. Dlatego my nazywamy całą rosz imieniem Ga’R, a guf imieniem Wa’K lub siedem tahtonim – gdyż jest to cała różnica pomiędzy nimi.

160)Dlaczego każdy niższy parcuf uważa się jako Wa’K w stosunku do wyższego?

Już wyjaśniono wyżej w odpowiedzi 201, że u każdego niższego brakuje Ga’R od najwyższej sfiry wyższego, i dlatego uważa się jak Wa’K wyższego. Przecież osnowa parcufa – jest to jego najwyższa sfira. I wszystko to w stosunku do wyższego, lecz w stosunku do samego siebie są u niego wszystkie dziesięć sfirot. Na przykład u parcufa A’B jest świecenie Wa’K de-keter parcufa keter, i dlatego on uważa się w stosunku do niego jako Wa’K. Lecz w stosunku do samego siebie jego najwyższa sfira – jest to hochma, a nie keter, a Ga’R de-hochma są obecne u niego całkowicie. I tak samo w parcufie bina jest Wa’K wyższej sfiry parcufa A’B, czyli hochma, lecz jego własna najwyższa sfira posiada Ga’R w doskonałości, i tak samo w kolejnych.