Pytania i odpowiedzi o sensie słów

1)Co oznacza światło cienkie i słabe?

Poziom światła, wychodzący na masach z awijutem alef, nazywa się cienkim i słabym światłem, ponieważ nie przyciąga nic od bhiny Ga’R.

(p.29)

2)Co oznacza światło wybrane?

Dwa rodzaje świateł włączonych jest w każde reszimo: resztki od or jaszar i resztki od or hozer, w które są obłóczone resztki od or jaszar. Część or jaszar od reszimo nazywa się wybranym światłem, a część or hozer nazywa się światłem gorszym w nim.

(p.50)

3)Co oznacza nowe światło (or hadasz)?

Światło przyciągane za pomocą ziwuga i przychodzące w parcuf nazywa się nowym światłem, a światła, które są w parcufie od czasu itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), czyli reszimo, które światła pozostawiły tam po swoim zniknięciu, nazywa się pierwszymi światłami.

(p.52)

4)Co oznacza pierwsze światła?

Patrz odpowiedź 3.

5)Co to jest ahor?

Bhina, która nie działa w kli, ani do oddawania, ani do otrzymywania, nazywa się imieniem ahor lub ahoraim.

(p.15)

6)Co oznacza napełnienie alef?

Poziom wychodzący na awijut bhiny alef nazywa się AWA’Ja-alfin (AWA’Ja z napełnieniem alef).

(p.56)

7)Co to jest Et?

Malchut nazywa się Et, co wskazuje na łączność alfabetu od alef do taw. I to dlatego, że malchut – korzeń dwudziestu dwóch liter, i z tego powodu również kelim nazywane są literami.

(p.30)

8)Co oznacza dwie odległości?

Jeżeli są dwie odległości pomiędzy kli hesed i kli keter bez światła, czyli wówczas kiedy hochma i bina są puste od światła, wtedy zatrzymane jest świecenie Ga’R od parcufa.

9)Co oznacza wyłącznie jedno świecenie?

Przekazanie świateł sfirot jedna drugiej odbywa się za pośrednictwem usubtelnienia masacha. Na początku przychodzą wszystkie światła włączone w masach bhiny gimel w kli de-keter, a następnie, jak usubtelnia się awijut bhiny gimel do bhiny bet, poziom którego nieprzydatny dla keter, oddaje je w hochmę. I tak samo po tym jak usubtelnia się bhina bet do bhiny alef, poziom której nieprzydatny dla hochmy, wtedy oddaje je binie. I dalej w ten sam sposób. I jest przekazanie świateł od sfiry do sfiry za pośrednictwem ziwuga i porodzenia, i to nazywa się „świecenie”, a nie „przekazanie świateł”.

(p.35)

10)Co to jest spojrzenie?

Przekazanie lub otrzymywanie jednej sfiry od drugiej nazywa się imieniem spojrzenie, ponieważ patrzą jedna na drugą.

(p.15)

11)Co oznacza „hej-hej”?

Ogólne zniknięcie (istalkut) itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia) nazywa się pierwszą hej imienia AWA’Ja, a ogólne zniknięcie drugiego rozprzestrzenienia nazywa się ostatnią hej od AWA’Ja.

(p.25)

12)Co oznacza napełnienie hej?

Poziom malchut nazywa się imieniem AWA’Ja-hejin (AWA’Ja z napełnieniem hej).

13)Co oznacza przygotowanie do otrzymywania?

Kiedy jest masach ustawiony w parcufie na miarę awijutu przydatnego do ziwuga, żeby przyciągnąć or elion, wtedy uważa się, że jest w parcufie „przygotowanie do otrzymywania” or elion.

14)Co oznacza patrzenie poprzez ahor?

Kiedy zaprzestaje panim de-kelim, one jeszcze otrzymują poprzez ahor. Na przykład, kiedy zaprzestaje awijut bhiny dalet, i on otrzymuje świecenie bhiny gimel od wyższego poziomu nad nim wewnątrz jego bhiny gimel, to określa się, że patrzy na or elion poprzez swój ahor. Przecież bhina gimel określa się jako ahor odnośnie bhiny dalet.

Patrz: „Co oznacza – panim i ahoraim masacha?”

15)Co to jest pierwsze zniknięcie (istalkut alef)?

Jest to zniknięcie świateł do Stwórcy, które wynikło po raz pierwszy w światach, i jest to parcuf keter de-A’K.

(p.60)

16)Co to jest drugie zniknięcie (istalkut bet)?

Jest to zniknięcie po raz drugi, które odbyło się w światach, i jest to parcuf hochma de-A’K.

(tamże)

17)Co oznacza powrót panim w dół?

Najbardziej grube w ściance kelim nazywa się panim, ponieważ na nie odbywa się wyższy ziwug, a światło przyciąga się za jego pomocą, a część, która nie jest aż tak gruba, nazywa się ahoraim, ponieważ ona nie działa w kelim. I jeżeli or pnimi oddala się z kli, a kli otrzymuje światło z poziomu niższego, że ten poziom nie odpowiada awijut kelim, wtedy światło przyjmuje się w część nie najgrubszą, odpowiadającą temu poziomowi. I teraz wychodzi, że obraca swoje panim w dół, gdyż grubsza część w kli znika, a jego ahor – do góry, gdyż ahoraim w kli stają się teraz otrzymujące światło. Na przykład, jeżeli kli – jest to bhina dalet, i or pnimi bhiny dalet oddali się, i kli otrzymuje światło od bhiny gimel, które jest najbliżej do niego, to kli otrzymuje je w część nie najgrubszą, która nazywa się ahoraim kelim, czyli w awijut bhiny gimel, który jest tam. I wychodzi, że ahor staje się panim de-kelim, a miara panim, która była w nim wcześniej, zaprzestaje i teraz zupełnie nie działa w kelim, i to nazywa się, że on powrócił panim w dół.

18)Co oznacza włączenie?

Dwa światła z dwóch bhinot mogą czasami włączyć się i połączyć się jedno z drugim i otrzymują świecenie jedno od drugiego jako jedna bhina. Jest to możliwe w trzech postaciach: lub obydwa one bez kelim, czyli Zo’N wznoszą się w rosz i włączają się tam w dwa ziwugi, lub one w dwóch kelim, czyli w drugim rozprzestrzenieniu, kiedy Zo’N włącza się tam w świecenie keter i hochma, będąc w dwóch kelim keter lub na drugim stadium rozprzestrzenienia, które nazywa się parcufem bina A’K, kiedy u Zo’N de-keter jest wyłącznie jedno kli i otrzymuje światła jedno od drugiego.

19)Co to jest pierwsze rozprzestrzenienie (itpasztut alef)?

Rozprzestrzenienie wskazuje na opuszczenie światła z góry w dół, żeby obłóczyć się w kelim, i każde rozprzestrzenienie nazywa się imieniem guf. A pierwsze rozprzestrzenienie jest to guf parcufa keter de-A’K, co jest pierwszym gufem w światach.

20)Co to jest drugie rozprzestrzenienie (itpasztut bet)?

Jest to guf parcufa hochma de-A’K, który nazywa się parcuf A’B de-A’K. I jest jeszcze bhina bet drugiego rozprzestrzenienia, i jest to parcuf bina de-A’K, który nazywa się parcuf Sa’G de-A’K.

21)Co oznacza napełnienie jud?

Miara awijut bhiny gimel i bhiny bet nazywa się imieniem jud.

22)Co oznacza dziewięć wyjść i wejść?

Kiedy weszły światła w kelim drugiego rozprzestrzenienia, one przechodziły przez „przychodzi i nie przychodzi”. Na początku wszystkie przyszły w keter, a po tym jak „nie przychodzi” w keter, one przyszły w hochmę, a następnie jak „nie przychodzi” w hochmę, przyszły w binę itd. I dlatego uczyniły światła dziesięć wyjść i dziesięć wejść, dopóki nie doszło światło do malchut.

(p.22)

23)Co oznacza „jud-waw”?

„Jud” wskazuje na nekudot itpasztut alef (pierwszego rozprzestrzenienia), czyli na rozprzestrzenienie świateł od hochma i w dół tam. A „waw” wskazuje na nekudot itpasztut bet (drugiego rozprzestrzenienia), i to od hochma i w dół. Lecz na rozprzestrzenienie światła keter pierwszego i drugiego rozprzestrzenienia nie ma żadnej wskazówki w czterech literach AWA’Ja.

24)Co to jest opuszczenie poziomu?

W drugim rozprzestrzenieniu, kiedy światło keter nie powróciło tam, a pozostało w pe, przychodzi or hochma i obłacza się w kli keter, a światło bina w kli hochma itd. Wychodzi, że keter opuścił się na poziom hochmy, a hochma na poziom biny itd.

(p.10)

25)Co oznacza stan włączenia?

Kiedy zahar i nekewa otrzymują świecenie jedno od drugiego, to nazywa się stanem włączenia. Są trzy rodzaje włączeń: kiedy one są bez kelim, czyli podczas ich wzniesienia w malchut de-rosz, i kiedy one są w dwóch kelim, czyli w A’B, i kiedy one są w jednym kelim, czyli w Sa’G.

(patrz: włączenie)

26)Co to jest keter korzeni?

Dziesięć sfirot de-rosz uważane za korzenie dla dziesięciu sfirot de-guf. Keter de-rosz – jest to keter korzeni.

(p.3)

27)Co to jest keter gałęzi?

Światło keter dziesięciu sfirot de-guf nazywa się keter gałęzi.

28)Co oznacza „przychodzi i nie przychodzi”?

„Przychodzi” oznacza rozprzestrzenienie (itpasztut) or elion w sfirę. „Nie przychodzi” oznacza zniknięcie (istalkut) światła ze sfiry.

29)Co to jest napełnienie?

Miara awijut, która jest w masachu kli, na który odbywa się ziwug, nazywa się napełnieniem, ponieważ kli napełnia się światłem dzięki niemu.

(p.56)

30)Co to jest malchut korzeni?

Malchut de-rosz nazywa się malchut korzeni. Przecież dziesięć sfirot rosz nazywane są korzeniami.

(p.3)

31)Jak odbywa się przekazanie świateł?

Przekazanie świateł od sfiry do sfiry odbywa się za pośrednictwem usubtelnienia masacha. Na początku przychodzą wszystkie światła w keter, a kiedy usubtelni się bhina gimel de-keter do bhiny bet, on oddaje światła dla hochmy. A kiedy usubtelni się awijut hochmy od bhiny bet do bhiny alef, ona oddaje światło w kli bina itd., dopóki światła nie przyjdą do malchut. I jest jeszcze przekazanie świateł rodzących się za pomocą ziwuga i przekazywanych od jednej sfiry do drugiej, i one są nazywane wyłącznie świeceniem (patrz: „Jedno świecenie”).

(p.37)

32)Co oznacza tajemnica oddalenia?

Jest reszimo, światło, które stoi, żeby powrócić w parcuf. A jest reszimo, światło, które nie powróci więcej w parcuf nigdy, i dlatego mówi się o nim, że ono znajduje się w tajemnicy oddalenia, czyli że światło, które oddaliło się, nie powróci w parcuf.

(p.59)

33)Co oznacza gałęzie pe?

Dziesięć sfirot de-guf – jest to rozprzestrzenienie malchut de-rosz, gdyż malchut de-rosz rozprzestrzenia się od siebie i wewnątrz w dziesięć sfirot z góry w dół, które nazywane są guf, jak wiadomo. Dlatego wychodzi, że sfirot de-guf – są to gałęzie od pe, a pe nazywa się malchut de-rosz.

(p.1)

34)Co oznacza panim?

Miejsce kli przeznaczone dla przekazania lub otrzymania nazywa się panim.

35)Co oznacza panim i ahor kli?

Każde kli przeznaczone dla przekazywania Ga’R lub dla przekazywania Wa’K. Jeżeli kli przekazuje Ga’R, to miejsce przekazywania Ga’R – jest to jego panim, a miejsce przekazywania Wa’K – jest to jego ahoraim. I jeżeli kelim przekazuje Wa’K, to miejsce przekazywania Wa’K – jest to jego panim, a miejsce przekazywania Ga’R jest jego ahoraim.

36)Co oznacza panim i ahoraim masacha?

Najgrubsza bhina w masachu – jest to jego panim, a najsubtelniejsza – jest to jego ahoraim.

37)Co oznacza – prosty bez napełnienia?

Kiedy usubtelnia się masach od swojego awijut i zaprzestaje ziwug w nim, i oddalają się światła z kelim, wtedy uważa się je jako litery bez napełnienia. Przecież kelim – są to litery, a napełnienie jest to miara awijut w masachu. I ponieważ usubtelnił się awijut, to znika napełnienie.

(p.58)

38)Co oznacza – potrzebuje matki?

Światło hesed w kli bina określa się jako światło cienkie i słabe, gdyż przychodzi od ziwuga na awijut bhiny alef, w którym nie ma świecenia Ga’R, będących życiem i istnieniem całego światła. I dlatego ono zmuszone pozostawać w kli bina cały czas, aż nie osiągnie świecenia hochma, żeby karmić się poprzez Ga’R od kli bina, i dlatego mówi się o nim, że ono potrzebuje matki, czyli biny, a kiedy osiąga świecenie hochma, uważa się, że osiągnęło swoją wielkość i nie potrzebuje więcej matki, biny.

39)Co oznacza – patrzenie oczu (istaklut ejnaim)?

Or elion, które rozprzestrzenia się dla ziwuga, nazywa się wzrokiem. Jest to wzięte z mowy pism: „I zobaczył Najwyższy światło, że jest dobre”. I wskazuje na or hochma, które jest istotą or jaszar, rozprzestrzeniającego się od Ejn Sof.

(p.30)

40)Co oznacza – korzenie sfirot?

Jest reszimo, światło, które nie powróci w parcuf, czyli na przykład światło keter, które pozostało ukrytym pod malchut de-rosz, które nie opuszcza się więcej z powrotem w guf drugiego rozprzestrzenienia. Lecz wyłącznie jego reszimo wykorzystywane są w kli keter na jego miejscu. To światło keter, które pozostało z góry, uważa się tam stałym korzeniem, świecącym stąd do swojego reszimo.

(p.59)

41)Co oznacza – korzeń z góry?

Dziesięć sfirot de-rosz określane są jako korzenie dla dziesięciu sfirot de-guf.

(p.9)

42)Co oznacza – wyższe korzenie?

Jest to dziesięć sfirot de-rosz, jak powiedziano wyżej w punkcie 41.

(p.40)