Wzniesienie Ma’N i wyjście poziomu gadlut de-Nekudim

79. Obejrzymy teraz dziesięć sfirot gadlut de-Nekudim. One wyszły na Ma’N reszimot Zo’N de-A’K poniżej tabura, jak powiedziano w p.91. Na początku należy zrozumieć istotę wzniesienia Ma’N. Przecież wcześniej mówiło się wyłącznie o wzniesieniu masacha de-guf w pe de-rosz wyższego parcufa, który odbył się dzięki oczyszczeniu masacha. I na reszimot włączone w niego odbył się ziwug de-akaa, który wyprowadził poziom dziesięciu sfirot dla stworzenia niższego parcufa. Lecz teraz pojawiło się coś nowego – żeńskie wody – Ma’N. Światło, które wzniosło się z poziomu poniżej tabura de-A’K w rosz de-Sa’G nazywa się wzniesieniem Ma’N, czyli wzniesieniem żeńskich wód.

80. Z’A i bina dziesięciu sfirot or jaszar są korzeniem dla wzniesienia Ma’N, jak powiedziano w p.5. Tam było wyjaśnione, że bina, istota której or hasadim, tworzy sfirę tiferet (bhinę gimel), z powrotem łączy się ze sfirą hochma i przeciąga od niej or hochma dla poziomu tiferet (Z’A). Tak wyszło, że główne światło Z’A – jest to or hasadim z biny, a światło wtórne – hochma.

I została ustawiona więź pomiędzy Z’A a biną: jeżeli reszimot de-Z’A wznoszą się do biny, to ona łączy się z poziomem hochma i przyciąga or hochma dla Z’A. I to wzniesienie Z’A do biny, łączące ją ze sfirą hochma, zawsze nazywa się wzniesieniem Ma’N. Ponieważ bez wzniesienia Z’A do biny ona nie staje się jako nekewa dla hochmy, gdyż poziom biny – jest to hasadim i ona nie potrzebuje or hochma. Zazwyczaj połączenia poziomów bina i hochma określane są jako ahor be ahor. To oznacza, że bina życzy sobie otrzymywać światło od poziomu hochma wyłącznie podczas wzniesienia Z’A do niej. Wtedy bina staje się jako nekewa dla sfiry hochma, żeby otrzymać od niej or hochma ze względu na Z’A. Wychodzi, że wzniesienie Z’A do biny uczyniły ją nekewą.

Wzniesienie Z’A doprowadza do połączenia biny i hochmy w stanie panim be panim, dlatego nazywa się wzniesieniem żeńskich wód – wzniesieniem Ma’N, ponieważ teraz bina otrzymuje or hochma – jako nekewa od zahar.

81. Wiadomo, że parcuf A’B de-A’K – jest to parcuf hochma, a parcuf Sa’G de-A’K jest to parcuf bina, ponieważ poziom parcufa określa się poprzez jego najwyższą bhinę. Najwyższa bhina parcufa A’B jest to hochma i dlatego on cały uważa się jako hochma. A najwyższa bhina parcufa Sa’G – jest to bina, i dlatego on cały uważa się jako bina. Kiedy reszimot Zo’N guf de-A’K poniżej tabura wznoszą się w rosz de-Sa’G, one stają się tam jako Ma’N dla Sa’G, ponieważ w skutku Sa’G (bina) łączy się z parcufem A’B (hochma). I parcuf A’B daje parcufowi Sa’G nowe światło dla poziomu Zo’N poniżej tabura, którzy wznieśli się tam. A potem, jak Zo’N de-A’K otrzymali to nowe światło, z powrotem opuszczają się na swoje miejsce poniżej tabura de-A’K, gdzie znajduje się dziesięć sfirot de-Nekudim. Oni świecą tym nowym światłem wewnątrz dziesięciu sfirot de-Nekudim, co jest mochin de-gadlut dziesięciu sfirot de-Nekudim.

I zostało opisane dziesięć sfirot de-gadlut, które wyszły na drugi rodzaj reszimot, czyli na reszimot de-Zo’N poniżej tabura de-A’K, jak powiedziano w punkcie 71. Jednak te mochin de-gadlut będą przyczyną rozbicia kelim, jak będzie to wyjaśnione.

82. Jak było powiedziane w punkcie 74, w rosz parcufa Nekudim są dwa poziomy: keter i Aw’I. Dlatego kiedy Zo’N de-A’K oświecili nowym światłem de-A’B- Sa’G dziesięć sfirot Nekudim, to na początku oświecili poziom keter de-Nekudim poprzez tabur de-A’K, ponieważ tam obłóczony keter, i ukończył go światłem Ga’R, i kelim bina i Zo’N.

A następnie poziomy Aw’I de-Nekudim napełniły się światłem poprzez jesod de-A’K, gdzie obłóczone te poziomy Aw’I, i uczynił ich pełnymi światła Ga’R i kelim bina i Zo’N.

83. W czym jest sens gadlut, który spowodowało nowe światło dziesięciu sfirot de-Nekudim? W punkcie 74 było powiedziane, że poziomy keter i Aw’I de-Nekudim były na poziomie Wa’K, ponieważ wyszły na awijut alef. Lecz mówiliśmy, że kiedy Nekudot de-Sa’G opuściły się poniżej tabura de-A’K, to bhina dalet awijuta połączyła się z masachem Nekudot de-Sa’G, czyli z poziomem bina. Więc w tym masachu jest również reszimo bhiny dalet awijut. A jeżeli tak, to kiedy masach włącza się w rosz de-Sa’G, na niego powinno było wyjść dziesięć sfirot na poziomie keter i światło jechida, a nie poziom Wa’K de-bina w sfirze keter i poziom Wa’K bez rosz w Aw’I. Dlaczego więc tak nie odbyło się? Odpowiedź jest w tym, że miejsce jest głównym faktorem. Gdyż bhina dalet była włączona w binę (nikwej ejnaim), to awijut bhiny dalet ukrył się w niej, tak jakby jego tam nie było. I ziwug odbył się wyłącznie na reszimot poziomu bet de-itlabszut i alef de-awijut, ponieważ tylko one są poziomem masachu biny. Dlatego tam wyszły wyłącznie dwa poziomy: Wa’K de-bina i całkowite Wa’K.

84 . Parcuf A’B de-A’K nie ma nic wspólnego z C’B. Który wzniósł bhinę dalet w nikwej ejnaim. I dlatego kiedy Zo’N de-A’K, co poniżej tabura, przyciągają za pomocą Ma’N nowe światło z A’B-Sa’G de-A’K i światło oświeca rosz de-Nekudim, odbywa się zlikwidowanie C’B i bhina dalet powróciła na swoje miejsce w pe de-rosz, jak to było podczas C’A.

I wtedy trzy kli: ozen, hotem i pe, które wyszły z poziomu z przyczyny C’B, ponownie wzniosły się na swoje miejsce, jak to było wcześniej. I miejsce ziwuga ponownie opuściło się z nikwej ejnaim w bhinę dalet, w pe de-rosz. I ponieważ bhina dalet jest już na swoim miejscu, to wyszło tam dziesięć sfirot na poziomie keter.

Zostało wyjaśnione, że na skutek tego, że Zo’N de-A’K przyciągnęli nowe światło w rosz de-Nekudim, oni nabyli tam trzy poziomy światła: neszama, haja i jechida, i trzy kelim – AHa’P (bina i Zo’N), których im brakowało na początku wyjścia.

85. Opisaliśmy stan katnut i gadlut de-Nekudim. C’B wzniósł niższą hej w nikwej ejnaim, i ona ukryła się tam, co stało się przyczyną pojawienia się poziomu katnut de-Nekudim, czyli Wa’K lub Z’A ze światłem nefesz i ruach. Na tym poziomie brakowało kelim bina i Zo’N, i świateł neszama, haja i jechida.

A kiedy do parcufa nekudim było przyciągnięte nowe światło A’B-Sa’G de-A’K, to C’A powrócił na swoje miejsce, i kelim bina i Zo’N powróciły w rosz, gdyż niższa hej opuściła się z nikwej ejnaim i powróciła na swoje miejsce w malchut, czyli w pe. I wtedy odbył się ziwug na bhinę dalet, który powrócił na swoje miejsce i wyszło dziesięć sfirot na poziomie keter i jechida, były ukończone poziomy świateł NaRaNHa’J i kelim KaHa’B Zo’N.

Żeby skrócić wypowiedzi, od tego momentu będziemy nazywać C’B i katnut wzniesieniem niższej hej w nikwej ejnaim i oddzieleniem AHa’P. A gadlut będziemy nazywać przyciągnięciem światła A’B-Sa’G, które opuszcza hej z nikwej ejnaim i powraca AHa’P na swoje miejsce.

Pamiętaj że G’E i AHa’P – są to imiona dziesięciu sfirot KaHa’B Zo’N de-rosz. A dziesięć sfirot de-guf nazywane są HaGa’T NeHi’M. I w nich również można rozróżnić G’E i AHa’P. Hesed, gwura i tiferet powyżej haze – jest to galgalta ejnaim i nikwej ejnaim, a poniżej dwóch trzecich tiferet necach, hod, jesod i malchut jest to AHa’P.

Również zapamiętaj, że galgalta ejnaim i nikwej ejnaim, lub HaGa’T powyżej haze nazywane są kelim de-panim, a AHa’P, lub dwie trzecie tiferet i necach, hod, jesod, malchut poniżej haze nazywane są kelim de-ahoraim, jak powiedziano w punkcie 76. Również przypomnij sobie, że C’B uczynił podział poziomu, i na każdym poziomie pozostały tylko kelim de-panim, i każdy poziom zawiera wewnątrz siebie kelim de-ahoraim, które odnoszą się do wyższego poziomu, jak powiedziano w punkcie 77.