Wyjaśnienie tematu wzniesienia światów

155. W czym jest różnica, pomiędzy parcufim w świecie A’K i w świecie Acilut? Parcufim w świecie A’K zbudowane są zgodnie z zasadą C’A. To oznacza, że każdy poziom zawiera dziesięć pełnych sfirot, posiadających tylko jedno kli – kli malchut. A pierwsze dziewięć sfirot są światłem bez kelim. Parcufim w świecie Acilut zbudowane zgodnie z zasadą C’B, w tajemnicy napisanego: „Przy stworzeniu AWA’Ja ELOKIM ziemi i nieba”. Najwyższy połączył kategorię rachamim i kategorię din, jak powiedziano w punkcie 59. Kategoria sądu (poziom malchut) wzniosła się i połączyła się z kategorią miłosierdzia, czyli z biną. W ten sposób w wyższym świetle był uczyniony nowy sijum na poziomie biny. Malchut mesajemet, kończąca guf, wzniosła się do biny de-guf, czyli do tiferet – w miejsce haze. A malchut mezdaweget wzniosła się z pe de-rosz do biny de-rosz, czyli w nikwej ejnaim, jak powiedziano w punkcie 61. Tak poziomy parcufim zmniejszyły się, w nich pozostały wyłącznie galgalta i ejnaim, co oznacza kelim keter i hochma na poziomie Wa’K bez rosz – światło nefesz i ruach, jak powiedziano w punkcie 74. Wychodzi, że brakuje tam kelim AHa’P (bina i Zo’N) i światła poziomu neszama, haja, jechida.

156. W punkcie 124 było wyjaśnione, że za pośrednictwem wzniesienia Ma’N dla ibur bet, parcufim Acilut otrzymali świecenie mochin od połączenia A’B-Sa’G de-A’K. Niższa hej opuściła się z nikwej ejnaim na swoje miejsce w pe, jak to było podczas C’A. Do wszystkich poziomów powróciły AHa’P kelim i poziomy światła neszama, haja, jechida. Jednak to było korzystne tylko dla poziomu dziesięciu sfirot w rosz parcufim, lecz nie ich gufim, ponieważ te mochin nie były przyciągnięte poniżej pe do ich guf, jak powiedziano w punkcie 138. W tym znaczeniu, nawet otrzymując mochin de-gadlut, gufim w C’B pozostały w stanie katnut.

Więc, pięć parcufim Acilut posiadają wyłącznie poziom dziesięciu sfirot wychodzących na awijut alef, odnoszący się do poziomu Z’A – Wa’K bez rosz, który nazywa się M’A. I one obłóczone na poziom M’A pięciu parcufim A’K, czyli na poziom poniżej tabura pięciu parcufim A’K.

157. Parcuf Atik de-Acilut obłóczony na parcuf keter de-A’K poniżej tabura i otrzymuje światło od poziomu M’A parcufa keter de-A’K tam. Parcuf A’A de-Acilut obłóczony poniżej tabura parcufa A’B de-A’K i otrzymuje swoje światło z poziomu M’A de-A’B de-A’K tam. Aw’I de-Acilut obłóczone na parcuf Sa’G de-A’K poniżej tabura i otrzymują swoje światło od poziomu M’A de-Sa’G tam. Zo’N de-Acilut obłóczone na parcuf M’A i Bo’N de-A’K poniżej tabura i otrzymują swoje światło od poziomu M’A parcufa M’A i Bo’N de-A’K.

Wychodzi, że każdy z pięciu parcufim Acilut otrzymuje światło odpowiadającego parcufim świata A’K tylko na poziomie Wa’K bez rosz, który nazywa się M’A. I bez względu na to, że w roszim pięciu parcufim Acilut są obecne poziomy Ga’R, jednak my liczymy się tylko z mochin, które rozprzestrzeniane są poniżej pe – w ich gufim, a jest to tylko Wa’K bez rosz.

158. Nie mówi się o tym, że każdy z pięciu parcufim Acilut obłóczony na odpowiadający poziom w świecie A’K. To jest niemożliwe, ponieważ pięć parcufim świata A’K obłóczone jeden na drugiego tak samo jak pięć parcufim świata Acilut. Lecz mówi się o tym, że poziom każdego z parcufim świata Acilut odpowiada określonemu poziomowi (stojącemu naprzeciwko) w pięciu parcufim świata A’K, i oni otrzymują stąd swoje światło (patrz trzeci schemat w Sefer aIlan).

159. Było wyjaśnione w punkcie 141, że dlatego żeby mochin rozprzestrzeniły się w gufim pięciu parcufim A’K, niezbędnym jest, żeby stworzenia wznosiły Ma’N, i wtedy odbywa się ukończenie dziesięciu sfirot drugiego rodzaju wystarczające dla guf.

W Ma’N, który wznoszą stworzenia, my rozróżniamy trzy poziomy: Jeżeli wznoszą Ma’N na poziomie awijut bet – wychodzi dziesięć sfirot na poziomie bina (poziom Sa’G), czyli mochin światła neszama. A kiedy wznoszą Ma’N na poziomie awijut gimel – wychodzi dziesięć sfirot na poziomie hochma (poziom A’B), czyli mochin światła haja. A kiedy wznoszą Ma’N na poziomie awijut dalet – wychodzi dziesięć sfirot na poziomie keter (poziom galgalta), czyli mochin światła jechida. Patrz punkt 29.

160. Wiedz, że stworzenia, które godne wznieść ten Ma’N, posiadają poziomy nefesz, ruach, neszama de-cadikim, włączającymi poziomy Bria, Jecira, Asia. Oni mogą wznieść Ma’N do poziomu Zo’N de-Acilut, który powyżej ich. I wtedy Zo’N wznoszą Ma’N do poziomu Aw’I, a poziom Aw’I – jeszcze wyżej, dopóki Ma’N nie wzniesie się do parcufim A’K. I wtedy or elion opuszcza się z Ejn Sof Baruchu w parcufim A’K na Ma’N, który wzniósł się tam, i wychodzi poziom dziesięciu sfirot zgodnie z poziomem awijuta tego Ma’N. Jeżeli jest to awijut bet, to poziom neszama, jeżeli gimel to poziom haja, itd.

Stąd opuszczają się mochin z poziomu na poziom poprzez parcufim A’K, wchodzą w parcufim świata Acilut, schodzą po wszystkich poziomach Aciluta i przechodzą do Zo’N de-Acilut, które oddają te mochin poziomom NaRa’N de-cadikim, którzy wznieśli ten Ma’N ze światów Bria, Jecira, Asia. Istnieje reguła, że otrzymanie nowych mochin możliwe tylko z Ejn Sof Baruchu. I każdy poziom może lub wznieść Ma’N, lub przyjąć światło wyłącznie od wyższego poziomu, znajdującego się bezpośrednio nad nim.

161. Teraz staje się zrozumiałe, że możliwość stworzeń otrzymać jakiekolwiek światło z poziomu Zo’N de-Acilut zależy od pracy, wznoszącej wszystkie wyższe parcufim światów Acilut i A’K, ponieważ było wyjaśnione, że nowe mochin przychodzą wyłącznie z Ejn Sof Baruchu. Jednak poziomy NaRa’N de-cadikim mogą otrzymać te mochin tylko od swego wyższego poziomu nad nimi, czyli tylko z Zo’N de-Acilut.

Więc mochin zobowiązane schodzić poprzez wyższe parcufim i światy, wejść w Zo’N, które oddają te mochin poziomom nefesz, ruach, neszama de-cadikim. I jest wiadoma reguła „nie znikania”. Kiedy światło przechodzi z miejsca w miejsce, to nie oznacza zniknięcie w poprzednim miejscu i objawienie w następnym. Rzecz jasna światło pozostaje w pierwszym miejscu i po jego przyjściu na drugie, podobnie do świeczki, która pali się również wtedy, jak od niej zapalili drugą świeczkę.

Co więcej reguła mówi, że główne światło, korzeń, pozostaje właśnie w pierwszym miejscu, a w kolejnym poziomie rozprzestrzenia się tylko poziom jego gałęzi. I tak światło schodząc po wszystkich wyższych poziomach, przyjmowane jest w poziomy nefesz, ruach, neszama de-cadikim, pozostaje na wszystkich tych poziomach, poprzez które ono przeszło. Dlatego można powiedzieć, że wszystkie poziomy powiększają się na tyle, na ile przekazują światło dla NaRa’N de-cadikim.

162. Jasnym jest, że właśnie postępowanie stworzeń jest przyczyną wzniesienia i upadku wyższych parcufim i światów. Wtedy kiedy oni czynią dobre uczynki, wznoszą Ma’N i przyciągają światła, to wszystkie światy i poziomy, przez które przeszło światło, wywyższają się i wznoszą się, otrzymując dostatek, który oni przekazali. Lecz kiedy stworzenia czynią zło, to zostaje zepsuty Ma’N, i mochin odchodzą z wyższych poziomów, ponieważ zaprzestaje przekazanie światła od nich do stworzeń. I wtedy wszystkie światy powracają do swojego poprzedniego stałego stanu.

163. Wyjaśnijmy kolejność wzniesienia pięciu parcufim Acilut do pięciu parcufim A’K i wzniesienie trzech światów Bria, Jecira, Asia do poziomów ISZSu’T Zo’N de-Acilut, zaczynając z ich stałego stanu – i do najwyższego poziomu, możliwego w tych sześć tysięcy lat do gmar tikun. Ogólnie mowa idzie o trzech wzniesieniach, każde z których składa się z wielu elementów.

Już był opisany i wyjaśniony stały stan światów A’K i ABE’A: pierwszy parcuf, stworzony na skutek C’A – jest to parcuf Galgalta de-A’K. Na niego obłóczone cztery parcufim de-A’K – A’B, Sa’G, M’A i Bo’N. A sijum raglin de-A’K umieszczony powyżej kropki tego świata, jak powiedziano w punktach 27 i 31. Świat A’K otoczony jest nieskończonym światłem Ejn Sof Baruchu (or makif), wielkości którego nie ma granic, jak powiedziano w punkcie 32. I tak samo jak Ejn Sof Baruchu otacza A’K, tak A’K obłóczony na wewnętrzne poziomy Ejn Sof Baruchu i nazywa się kaw Ejn Sof Baruchu.

164. Wewnątrz M’A i Bo’N de-A’K umieszczony parcuf TNeHI’M de-A’K, który nazywa się również Nekudot de-Sa’G de-A’K, jak powiedziano w punktach 63-66. Podczas C’B malchut mesajemet wzniosła się z miejsca nad tym światem i ustawiła swoje miejsce w haze tego parcufa pod wyższą jedną trzecią jego tiferet. I tam był stworzony nowy sijum dla or elion, który nazywa się parsa pod Acilut. Ten sijum nie pozwala światłu rozprzestrzenić się poniżej niego, jak powiedziano w punkcie 68.

Sfirot poniżej haze parcufa Nekudot de-Sa’G de-A’K, które pozostały pod parsą, stały się miejscem dla światów Bria, Jecira, Asia, dwie trzecie tiferet (poniżej haze) stały się miejscem dla świata Bria, sfirot NeH’I stały się miejscem dla świata Jecira, a malchut miejscem świata Asia, jak powiedziano w punkcie 67. Więc miejsce dla trzech światów Bria, Jecira, Asia rozpoczyna się pod parsą i kończy się nad kropką tego świata.

165. Wychodzi, że cztery światy: Acilut, Bria, Jecira, Asia, które rozpoczynają się poniżej tabura de-A’K, kończą się nad kropką tego świata. Ponieważ pięć parcufim świata Acilut rozpoczynają się od tabura de-A’K i niżej i kończą się nad parsą. A od parsy i do naszego świata znajdują się światy Bria, Jecira, Asia. Ten stan jest stałym stanem światów A’K i ABE’A, i w tym stanie nigdy nie odbędzie się żadnego zmniejszenia mochin. W punkcie 138 było wyjaśnione, że w tym stanie parcufim i światów oni posiadają poziom Wa’K bez rosz, ponieważ nawet w pierwszych trzech parcufim świata Acilut, które posiadają Ga’R w swoich roszim, mochin nie rozprzestrzeniają się w guf, i gufim mają wyłącznie Wa’K bez rosz. Tym bardziej to dotyczy parcufim Bria, Jecira, Asia. I nawet parcufim A’K, w stosunku do or makif, uważa się wyłącznie Ga’R (patrz punkt 32).

166. Więc ogólnie, niezbędne są trzy wzniesienia, żeby ukończyć światy poprzez trzy poziomy: neszama, haja, jechida, których im brakuje. Te wzniesienia zależą od wzniesienia Ma’N, które dokonują stworzenia.

Pierwsze wzniesienie odbywa się, kiedy stworzenia wznoszą Ma’N na awijut bet. Wtedy AHa’P poziomu bina i neszama oczyszczają się ukończeniem dziesięciu sfirot drugiego rodzaju, czyli oświeceniem kropki szuruk, tak jak powiedziano w punkcie 135. Te mochin oświecają również poziom Za’T i gufim, jak w parcufim A’K, i całe światło dziesięć sfirot (co w roszim parcufim A’K), przychodzi i rozprzestrzenia się również i w guf.

167. Wychodzi, że kiedy te mochin przechodzą poprzez pięć parcufim Acilut, każdy z nich otrzymuje mochin de-bina i poziom neszama, które nazywane mochin de-Sa’G. I one świecą światłem Ga’R w tych parcufim, jak w A’K. W takim wypadku uważa się, że one wywyższają się, wznoszą się i obłaczają się na parcufim A’K – zgodnie z osiągniętym poziomem mochin.

168. I tak, kiedy parcuf Atik de-Acilut osiągnął mochin biny, to wznosi się i obłacza się na parcuf bina de-A’K, na poziom odpowiadający poziomowi Sa’G parcufa Galgalta de-A’K. I on otrzymuje tam bhinę neszama de-jechida de-A’K, który świeci w jego Za’T.

A kiedy te mochin przychodzą w parcuf A’A de-Acilut, on wznosi się i obłacza się stale na rosz de-Atik – na poziom odpowiadający poziomowi Sa’G parcufa A’B de-A’K. I on otrzymuje stąd bhinę neszama de-haja de-A’K, które świecą w jego Za’T.

A kiedy te mochin przychodzą w parcuf Aw’I de-Acilut, one wznoszą się i obłaczają stale na Ga’R de-A’A – na poziom odpowiadający poziomowi bina de-Sa’G de-A’K. I one otrzymują stąd bhinę neszama de-neszama de-A’K. Które świecą w ich Za’T. A kiedy te mochin przychodzą w parcuf ISZSu’T i Zo’N de-Acilut, one wznoszą się i obłaczają stale na Aw’I, poziom odpowiadający poziomowi M’A i Bo’N de-A’K. I one otrzymują stąd bhinę neszama de-nefesz, ruach de-A’K. I wtedy NaRa’N de-cadikim otrzymują mochin de-neszama de-Acilut.

A kiedy te mochin przychodzą w parcuf świata Bria, to świat Bria wznosi się i obłacza na poziom nukwa de-Acilut i otrzymuje od niej bhinę nefesz de-Acilut. A kiedy te mochin przychodzą w parcuf świata Jecira, to świat Jecira wznosi się i obłacza stale na poziom świata Bria, otrzymując od niego bhinę neszama i Ga’R de-Bria. A kiedy te mochin przychodzą w parcuf świata Asia, to świat Asia wznosi się i obłacza stale na poziom świata Jecira, otrzymując od niego bhinę mochin de-Wa’K, co w świecie Jecira.

I zostało opisane i wyjaśnione pierwsze wzniesienie, które osiągnął każdy z parcufim światów Bria, Jecira, Asia – siłą wzniesienia Ma’N drugiego rodzaju, który wzniosły stworzenia (patrz 7 schemat w Sefer aIlan).

169. Drugie wzniesienie odbywa się, kiedy stworzenia wznoszą Ma’N na awijut gimel. Wtedy AHa’P poziomu hochma (haja) oczyszczają się ukończeniem dziesięciu sfirot drugiego rodzaju. Te mochin świecą również na poziom Za’T i guf, jak w parcufim A’K. A kiedy te mochin przychodzą poprzez parcufim ABE’A, każdy parcuf wznosi się i wywyższa się poprzez nich na miarę ich poznania.

170. W ten sposób, kiedy te mochin przyszły w parcuf Atik de-Acilut, on wznosi się i obłacza się na poziom Ga’R parcufa hochma de-A’K, który nazywa się A’B de-A’K, odpowiadający poziomowi A’B de-Galgalta de-A’K, i otrzymuje stąd światło haja de-jechida. A kiedy mochin przychodzą w parcuf A’A de-Acilut, to on wznosi się i obłacza się na poziom Ga’R de-Sa’G de-A’K, odpowiadający poziomowi A’B parcufa A’B de-A’K, i otrzymuje stąd światło haja de-haja de-A’K.

A kiedy mochin przychodzą w parcuf Aw’I de-Acilut to one wznoszą się i obłaczają się na stałe poziomy Ga’R de-Atik, odpowiadające poziomowi A’B parcufa Sa’G de-A’K, i otrzymują stąd światło haja de-neszama de-A’K, świecące również i w Za’T i w gufim.

A kiedy mochin przychodzą w parcuf ISZSu’T de-Acilut, to on wznosi się i obłacza się na stały poziom Ga’R de-A’A, odpowiadający poziomowi A’B de-M’A de-A’K, i otrzymuje stąd światło haja de-M’A de-A’K.

A kiedy mochin przychodzą w Zo’N de-Acilut, to one wznoszą się w Ga’R de-Aw’I, odpowiadające poziomowi A’B de-Bo’N de-A’K, i otrzymuje stąd światło haja de-Bo’N de-A’K. A dusze sprawiedliwych otrzymują to światło od poziomu Zo’N.

A kiedy mochin przychodzą w świat Bria, to on wznosi się i obłacza się na Z’A de-Acilut i otrzymuje stąd światło poziomu ruach de-Acilut. A kiedy mochin przychodzą w świat Jecira, to on wznosi się i obłacza się na poziom nukwa de-Acilut i otrzymuje stąd światło poziomu nefesz de-Acilut. A kiedy mochin przychodzą w świat Asia, to on wznosi się i obłacza się na poziom świata Bria i otrzymuje stąd światło poziomu Ga’R i neszama de-Bria. I wtedy świat Asia jest ukończony poprzez wszystkie poziomy nefesz, ruach, neszama światów Bria, Jecira i Asia.

I zostało opisane i wyjaśnione drugie wzniesienie każdego z parcufim światów ABE’A, które wzniosły się i wywyższyły się siłą Ma’N na bhinę gimel, który był wzniesiony siłą NaRa’N de-cadikim (patrz 8 schemat w Sefer aIlan).

171. Trzecie wzniesienie odbywa się, kiedy stworzenia wznoszą Ma’N na awijut dalet. Wtedy AHa’P poziomu keter i or jechida oczyszczają się ukończeniem dziesięć sfirot drugiego rodzaju. Te mochin świecą również na poziom Za’T i guf, jak i w parcufim A’K.

A kiedy te mochin przychodzą poprzez parcufim ABE’A, każdy parcuf wznosi się, wywyższa się nimi i obłacza się na bardziej wysoki parcuf odpowiednio z otrzymywanymi przez nie mochin.

172. I kiedy te mochin przychodzą w parcuf Atik de-Acilut, on wznosi się i obłacza się na poziom Ga’R parcufa Galgalta de-A’K. I on otrzymuje stąd światła jechida de-jechida. A kiedy te mochin przychodzą w parcuf A’A de-Acilut, on wznosi się i obłacza się na poziom Ga’R parcufa A’B de-A’K. I on otrzymuje stąd światło poziomu jechida de-haja de-A’K.

I kiedy te mochin przychodzą w parcuf Aw’I de-Acilut, one wznoszą się i obłaczają się na poziom Ga’R de-Sa’G de-A’K. I one otrzymują stąd światła jechida de-neszama de-A’K.

I kiedy te mochin przychodzą w parcuf ISZSu’T, oni wznoszą się i obłaczają się na poziom Ga’R de-M’A de-A’K. I one otrzymują stąd światła jechida de-M’A de-A’K.

A kiedy te mochin przychodzą w Zo’N de-Acilut, oni wznoszą się i obłaczają się na poziom Ga’R de-Bo’N de-A’K. I one otrzymują stąd światła jechida de-Bo’N de-A’K. I wtedy poziom NaRa’N de-cadikim otrzymują światło jechida z Zo’N de-Acilut.

A kiedy te mochin przychodzą w świat Bria, on wznosi się i obłacza się na parcuf ISZSu’T de-Acilut. I on otrzymuje stąd poziom światła neszama de-Acilut.

I kiedy te mochin przychodzą w świat Jecira, on wznosi się i obłacza się na parcuf Z’A de-Acilut i on otrzymuje stąd poziom światła ruach de-Acilut. A kiedy te mochin przychodzą w świat Asia, on wznosi się i obłacza się na parcuf nukwa de-Acilut, i on otrzymuje stąd poziom światła nefesz de-Acilut (patrz 9 schemat w Sefer aIlan).

173. Wychodzi, że podczas trzeciego wzniesienia wszystkie pięć parcufim Acilut były ukończone poprzez trzy poziomy: neszama, haja, jechida z A’K, których z pozycji stałych mochin im brakowało. I staje się rzeczywistym to, że pięć parcufim Acilut wzniosły się i obłóczyły się na pięć parcufim de-A’K: każdy na odpowiadający jemu poziom w parcufim A’K. Jak również i poziomy NaRa’N de-cadikim otrzymali Ga’R, którego im brakowało. A trzy światy Bria, Jecira, Asia, które były umieszczone pod parsą de-Acilut i ich stałymi mochin były tylko nefesz, ruach, neszama or hasadim (oddzielne od or hochma siłą parsy, co nad nimi), teraz wznieśli się powyżej parsy i obłóczyli się na poziom ISZSu’T i Zo’N de-Acilut, i jest u nich nefesz, ruach, neszama de-Acilut, tak, że or hochma świeci w ich hasadim.

174. Należy wiedzieć, że poziom NaRa’N de-cadikim na stałe obłóczone wyłącznie w parcufim Bria, Jecira, Asia – pod parsą: nefesz obłóczone w dziesięć sfirot de-Asia, ruach w dziesięć sfirot de-Jecira, a neszama obłóczone w dziesięć sfirot świata Bria. Wychodzi, że chociaż dusze sprawiedliwych otrzymują światło z Zo’N de-Acilut, to odbywa się za pośrednictwem parcufim światów Bria, Jecira, Asia, w których obłóczone dusze sprawiedliwych. W ten sposób NaRa’N de-cadikim wznoszą się zgodnie z wzniesieniem trzech światów Bria, Jecira, Asia.

Odpowiednio światy Bria, Jecira, Asia wywyższają się tylko w tej mierze, w jakiej jest to niezbędne dla otrzymania światła przez NaRa’N de-cadikim, zgodnie z Ma’N, który oni wznieśli.

175. Zostało wyjaśnione, że we wszystkich światach i parcufim na poziomie stałym jest tylko bhina Wa’K bez rosz, w każdym – na swoim poziomie. Przecież nawet NaRa’N de-cadikim – jest to wyłącznie bhina Wa’K, i chociaż oni posiadają bhinę Ga’R de-neszama ze świata Bria, jednak te Ga’R – w stosunku świata Acilut – uważane tylko bhiną Wa’K, ponieważ jest to tylko or hasadim, oddzielone od hochmy, jak to było wyjaśnione.

Co dotyczy parcufim świata Acilut, to bez względu na to, że w ich roszim jest Ga’R, oni nie świecą w gufim, i dlatego uważane wyłącznie poziomem Wa’K. Więc wszystkie mochin większe niż Wa’K, które schodzą w świat, są skutkiem Ma’N, które wznieśli sprawiedliwi. Jednak te mochin przyjmowane są poprzez parcufim tylko pod warunkiem, że niższy poziom wznosi się ku wyższemu, jak to było powiedziane. Chociaż one są poziomem ukończenia dziesięciu sfirot drugiego rodzaju, jednak w stosunku do gufim i samych Za’T one uważane oczyszczeniem AHa’P pierwszego rodzaju, czyli nie przychodzą do doskonałości na swoim własnym miejscu, a tylko znajdując się na bardziej wysokim poziomie, jak powiedziano w punkcie 142.

Więc pięć parcufim Acilut mogą otrzymać poziom neszama, haja, jechida de-A’K tylko wznosząc się i obłaczając się na nich. Jak również NaRa’N i światy Bria, Jecira, Asia mogą otrzymać NaRa’N de-Acilut tylko jeżeli wzniosą się i będą obłóczone na poziomie ISZSu’T i Zo’N de-Acilut. Ponieważ AHa’P drugiego rodzaju, które odnoszą się do Za’T i rozprzestrzeniają się z góry w dół do miejsca Za’T będą oczyszczone wyłącznie w gmar tikun.

I dlatego kiedy światy Bria, Jecira, Asia wznoszą się i obłaczają się na poziom ISZSu’T i Zo’N de-Acilut, ich stałe miejsce poniżej parsy staje się całkowicie pustym – pozostaje bez światła świętości. Przy tym jest różnica pomiędzy poziomami wyżej haze świata Jecira i poziomami niżej haze. Poziomy niżej haze świata Jecira są stałym miejscem wyłącznie dla klipot, jak powiedziano w punkcie 149. Lecz kiedy Adam zgrzeszył, cztery niższe sfirot świata Jecira de-kdusza i dziesięć sfirot świata Asia de-kdusza, opuściły się tam, jak powiedziano w punkcie 156.

To znaczy, podczas wzniesienia światów Bria, Jecira, Asia do Acilut poziomy od haze de-Jecira i wyżej, nie zawierają ani świętości ani klipot, a poziomy poniżej haze de-Jecira, zawierają klipot, ponieważ tam – mador klipot.

176. Mohin większe niż poziom Wa’K przychodzą wyłącznie z powodu wzniesienia Ma’N poprzez stworzenia, dlatego nie są obecne w parcufim na stałe. Kiedy stworzenia idą złą drogą, to mohin odchodzą, jak powiedziano w punkcie 162. Jednak stałe mohin parcufim, ustawione poprzez samego Stwórcę, nie są powiązane z działaniami stworzeń, stworzenia nie mogą uczynić im żadnej krzywdy, dlatego w tych mohin nigdy nie odbywają się zmiany.

177. Poziom A’A de-Bo’N – jest to keter de-Acilut, a Aw’I – jest to niższa połowa poziomu hochma i bina de-Nekudim. Wychodząc z tego można było by wnioskować, że odpowiedniemu poziomowi de-A’A naprzeciwko A’K powinien był być parcuf keter de-A’K, a w Aw’I de-A’K – parcuf A’B de-A’K.

Lecz rzecz w tym, że parcufim Bo’N – są to żeńskie parcufim, które nie mogą samodzielnie otrzymywać światła bez męskich, czyli bez parcufim M’A, które dają im światło. Dlatego określenie, które dotyczy wzniesienia parcufim i oznacza otrzymanie mohin od wyższych poziomów, ma odniesienie wyłącznie do męskich poziomów (zahar), czyli do poziomu parcufim M’A. A ponieważ A’A de-M’A są poziomem hochma i nie mają nic wspólnego z poziomem keter, a Aw’I de-M’A są poziomem bina i nie mają nic wspólnego z poziomem hochma, jak powiedziano w punkcie 126, to poziomy odpowiadające im w świecie A’K, jest to A’B de-A’K – dla A’A, i Sa’G de-A’K – dla Aw’I. A parcuf keter de-A’K ma odniesienie wyłącznie do poziomu Atik, który przyjął cały poziom keter de-M’A, jak było powiedziane.

178. Zrozum również, że relacja poziomów w stałych mohin nigdy nie zmienia się w związku ze wspomnianymi wzniesieniami. Przecież w punkcie 161 było wyjaśnione, że NaRa’N de-cadikim w światach Bria, Jecira, Asia są przyczyną wszystkich wzniesień, i te NaRa’N mogą otrzymać światło tylko wtedy, jeżeli wyższe parcufim przekażą im go od Ejn Sof Baruhu. I tak wszystkie poziomy do Ejn Sof Baruhu również wznoszą się, każdy do poziomu stojącego nad nim.

Więc, jeżeli wznosi się jeden poziom, to tak samo jak on, powinny wznieść się wszystkie poziomy – do Ejn Sof Baruhu. Na przykład, jeżeli Zo’N wznoszą się ze swojego stałego stanu (poniżej tabura de-A’A) i obłaczają się na poziom od haze i niżej de-A’A, to odpowiednio i A’A wznosi się o jeden poziom w stosunku do swojego stałego miejsca (od pe de-Atik i niżej) i obłacza się na poziom Ga’R de-Atik. A następnie wznoszą się i jego indywidualne poziomy: jego HaGa’T wznoszą się w miejsce stałych Ga’R, a poziomy pomiędzy haze i taburem wznoszą się do miejsca stałych HaGa’T, a jego poziomy od tabura i niżej wznoszą się do miejsca pomiędzy haze i taburem. Tak wychodzi, że Zo’N, które wznieśli się do stałego miejsca pomiędzy haze i taburem de-A’A, tak jak i wcześniej znajdują się poniżej tabura de-A’A, ponieważ w tym samym czasie poziomy poniżej tabura de-A’A również wznieśli się w miejsce pomiędzy haze i taburem. Patrz 4 schemat w Sefer aIlan: tam ty zobaczysz wzniesienie Zo’N w stosunku do stałego stanu pięciu światów Acilut, jak on wznosi się i na jaki poziom obłacza się (tak, osiągając neszama, obłacza się na Ga’R de-ISZSu’T, co jest od pe i niżej de-Aw’I, co od haze i niżej de-A’A).

Jednak w tym czasie wznoszą się wszystkie parcufim świata Acilut (patrz 7 schemat w Sefer aIlan: podczas osiągnięcia poziomu neszama). I dlatego ty zobaczysz tam, że Zo’N, jak i wcześniej, obłóczony na poziom od pe i niżej de-ISZSu’T, a ci od haze i niżej de-Aw’I, a ci od tabura i niżej de-A’A. Więc kolejność i relacje poziomów zupełnie nie zmieniły się na skutek tego wzniesienia, i ta reguła ma odniesienie do każdego wzniesienia (patrz w Sefer aIlan wszystkie schematy od 3 do końca).

179. Również należy zrozumieć, że i po wzniesieniu parcufim ich poziomy pozostają w ich stałym miejscu, lub w tym miejscu, gdzie one były wcześniej z powodu prawa „nie zniknięcia”, jak powiedziano w punkcie 76. Więc, kiedy Ga’R de-Aw’I wznoszą się do Ga’R de-A’A, one pozostają i na swoim stałym miejscu – od pe i niżej de-A’A. To znaczy poziomy ISZSu’T, które wtedy wzniosły się na HaGa’T wzniesionych Aw’I, otrzymują światło od Ga’R de-Aw’I, znajdujących się tam do wzniesienia.

Co więcej, uważa się, że są tam trzy poziomy roszim: Ga’R wzniesionych Aw’I, ustawionych w miejscu Ga’R stałych A’A, dają dostatek światła – poziomy swego stałego stanu od pe i niżej de-A’A, gdzie teraz znajdują się ISZSu’T. Więc poziomy Ga’R de-A’A, Aw’I i ISZSu’T jednocześnie świecą w jednym miejscu. I tak są opisywane wszystkie parcufim światów A’K i ABE’A podczas ich wzniesienia.

Z tego powodu zawsze należy rozróżnić we wzniesieniu parcufa wielkość wzniesienia w stosunku do wyższych poziomów w nich w ich stałym stanie, i ważność tego parcufa w stosunku do wyższych poziomów, ponieważ również i one wzniosły się o jeden poziom, jak i on. Patrz Sefer aIlan. W 3 schemacie znajdziesz stały stan parcufim. A trzy wzniesienia Z’A – zgodnie ze znaczeniem stałego stanu pięciu parcufim Acilut znajdziesz w 4, 5 i 6 schemacie. A trzy wzniesienia pięciu parcufim A’K w stosunku do stałego stanu kaw Ejn Sof Baruhu znajdziesz w 10, 11 i 12 schemacie.