Wewnętrzne spostrzeganie

Przede wszystkim niezbędnym jest wiedzieć, że wówczas, kiedy mowa idzie o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej o boskim, nie posiadamy słów, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia, dlatego że całe bogactwo naszych słów jest wzięte z odczuć „wyobrażonych” organów zmysłów. I jak można korzystać z nich tam, gdzie organy zmysłów i wyobraźnia nie panują? Na przykład, nawet jeżeli weźmiemy najsubtelniejsze słowo naszego świata światło, to również i ono jest przedstawione i uświadomione przez nas jako światło słońca lub światło rozumu, itd.

A jeżeli tak, to w jaki sposób można wyrazić nimi pojęcia duchowe, boskie, przecież one, rzecz jasna, nie dadzą uczącemu się żadnych prawidłowych pojęć? I co więcej, kiedy trzeba odtworzyć za pomocą tych słów, pisząc w książce, pojęcia wykorzystane w nauce, jak to jest przyjęte w naukowych badaniach? Przecież jeżeli będzie niepowodzenie nawet w jednym słowie, nieprawidłowo wykorzystanym dla pożądanego celu, natychmiast uczący się będzie się plątać i pomyli wszystkie pojęcia w całości.

I dlatego wybrali kabbaliści szczególny język dla swojej nauki, który nazwali językiem gałęzi, ponieważ nie ma u nas jakichkolwiek obiektów lub zarządzania jakimikolwiek obiektami w naszym świecie, które nie pochodziłyby z ich korzeni w wyższym świecie. Co więcej, wszystko to, co jest w naszym świecie, zaczyna się w świecie wyższym, a następnie stopniowo schodzi w nasz świat. Dlatego kabbaliści znaleźli gotowy język, za pomocą którego mogli przekazać jeden drugiemu swoje poznania za pomocą mowy i pisma z pokolenia na pokolenie. Dlatego że wzięli imiona gałęzi w naszym świecie i każde imię mówi samo za siebie, jakby wskazuje palcem na swój wyższy korzeń, znajdujący się w systemie wyższych światów.

I zwróć na to szczególną uwagę, dlatego że wiele razy spotkasz w książkach Kabbaly dziwne wyrazy, nieznane czasami ogółowi ze słyszenia. I dlatego, po tym jak wybrali ten język, żeby wszystko wyrazić za jego pomocą, czyli „język gałęzi”, jak oni mogą opuścić jakąkolwiek gałąź, nie wykorzystując jej z powodu „niskości”, i nie wyrazić poprzez nią pożądanego pojęcia, przecież nie ma w naszym świecie jakiejkolwiek innej gałęzi, żeby zastąpić nią opuszczoną. I podobnie do tego jak dwa włosy nie rosną z jednego otworu, tak nie ma u nas dwóch gałęzi, które mogłyby mieć odniesienie do jednego korzenia. I rzecz jasna niemożliwe jest gubić pojęcia w nauce, które powinny być wyrażone w tak „niski” sposób. Co więcej, taka utrata zaszkodzi i pociągnie za sobą wielką plątaninę w całym ciągu nauki, gdyż nie ma innej takiej nauki pośród wszystkich nauk świata, w której pojęcia zostałyby związane jedne z drugimi w postaci przyczyny i skutku, jak w nauce Kabbaly, w której pojęcia są wzajemnie połączone i są zależne jedne od drugiego od początku do końca. I dlatego tu nie ma żadnej swobody dla życzenia zmienić, zamieniając wyrazy „złe” na „dobre”. I powinni zawsze bardzo dokładnie doprowadzać tą gałąź, która wskazuje na swój wyższy korzeń, i bardzo dokładnie mówić o niej, żeby znaleźć dokładne określenie, jasne wszystkim pojmującym badaczom.

Jednak ci, u których jeszcze nie zostały otworzone oczy dla or elion, i u których póki co nie ma tej wiedzy o odniesieniu gałęzi naszego świata do ich korzeni w wyższych światach, znajdują się w stanie ślepych, macających ścianę, ponieważ nie zrozumieją żadnego słowa w jego rzeczywistym sensie. Przecież każde słowo jest to imię gałęzi, która ma odniesienie do korzenia. I wyłącznie jeżeli otrzymają wyjaśnienie z ust mędrca, który objaśni im pojęcia w zwykłej mowie, co jest podobne do kopiowania z języka na język, z języka gałęzi na ludzką mowę. I wówczas będzie mógł objaśnić duchowe pojęcia jakąś metodą.

Dołożyłem wysiłku w mojej analizie, żeby wyjaśnić 10 sfirot, tak jak tego nauczył nas Boski mędrzec Ari, zgodnie z ich duchową czystością, wolną od jakichkolwiek zmysłowych pojęć. W ten sposób, żeby każdy początkujący mógł przystąpić do uczenia się tej nauki i nie miał niepowodzenia w postaci jakiegokolwiek zmaterializowania lub pomyłki, i zrozumienie tych 10-ciu sfirot otworzy również możliwość obejrzenia i poznania, jak też pojmowania reszty pojęć tej nauki.