Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 9

Wyjaśnia, dlaczego każda sfira składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot, a indywidualna składa się z dziesięciu podsfirot i tak rozprzestrzenia się w nieskończoność.

Każda indywidualna sfira w każdym świecie składa się z dziesięciu indywidualnych sfirot, które w swojej kolejności składają się z dziesięciu, itd. do nieskończoności.

Podzielenie sfirot na indywidualne sfirot i podsfirot do nieskończoności.

96) Jest to dziwne prawo w wyższych światach, że w każdej sfirze, jakąkolwiek byśmy nie wzięli do obejrzenia, znajdziemy tam 10 indywidualnych jej sfirot. A kiedy ponownie obejrzymy jedną sfirę z tych dziesięciu indywidualnych sfirot, również znajdziemy tam 10 sfirot. I są to indywidualne podsfirot odnośnie początkowej sfiry. Jeżeli weźmiemy jedną sfirę z tych indywidualnych podsfirot, ponownie znajdziemy w niej 10 sfirot i są to indywidualne sfirot tych indywidualnych podsfirot i tak w nieskończoność.

Każde światło, przechodzące przez poziomy, pozostawia swój korzeń na każdym poziomie, przez który przechodzi.

97) Sens tego zrozum zgodnie z opisanym, że nie istnieje zniknięcie w duchowym (patrz cz.2, rozdz.1, O’P p.4). Tam wyjaśniliśmy, że niemożliwe jest w ogóle, żeby było jakiekolwiek światło w niższym bez tego, żeby nie zostało to światło włączone w zestaw wszystkich bardziej wyższych do Ejn Sof. Z tego powodu, że nawet świecenie bardzo małe, wchodzące na poziom najniższy ze wszystkich światów, zobowiązane wyjść z Ejn Sof i przejść poprzez wszystkie światy i poziomy, które stoją przed tym najniższym poziomem, zanim osiągnie go. I ponieważ jest niemożliwe, żeby świecenie to, przy rozprzestrzenieniu i przejściu przez poziomy, znikało z pierwszego poziomu z powodu wejścia na drugi i znikało z drugiego w momencie przejścia na trzeci, itd. do przejścia na ostatni poziom, który je otrzymuje. Podobnie do tego, jak to odbywa się z materialnymi przedmiotami, które są przemieszczane z miejsca na miejsce. To w ogóle niemożliwe w duchowym, gdyż zniknięcie i zmiany nie działają w nim absolutnie. Odwrotnie: obowiązkowo każde świecenie, przechodzące przez jakikolwiek poziom, nawet tylko przy przejściu, już posiada tam swoje miejsce.

Każde światło, które objawiło się jeden raz na jakimkolwiek poziomie, nie znika stąd nigdy.

98) Przyjście światła i umiejscowienie go na kolejnym poziomie nie zmniejsza tego światła, co pozostało i nabyło swoje miejsce na poprzednim poziomie. Jest to podobne do zapalenia jednej świeczki od drugiej, kiedy w pierwszej nic nie ubywa. Tak samo i tu: w momencie, kiedy światło przechodzi z jednego poziomu i opuszcza się na drugi, całe światło znajduje się i na pierwszym, i na drugim poziomie. W ten sam sposób również odbywa się przy przejściu światła na trzeci poziom nie znika światło z drugiego poziomu, a znajduje się na drugim i na trzecim poziomie. Tak samo przy przejściu poprzez wszystkie poziomy, które stoją przed ostatnim poziomem rzeczywistym otrzymującym, tym poziomem, dla którego opuściło się światło z Ejn Sof, ono również pozostaje we wszystkich. I to wszystko dlatego, że zniknięcie nie działa w duchowym, i każde światło, które chociażby raz świeciło w duchowym obiekcie, nie opuszcza tego obiektu nigdy.

Kiedy światło hochma przechodzi na swoje miejsce poprzez keter, ono pozostawia swój korzeń w keter.

99) Z opisanego zrozum wzajemne włączenie dziesięciu sfirot jedna w drugą, do Ejn Sof. Na przykład: kiedy wychodzą dwie pierwsze sfiry keter i hochma, to światło hochma powinno wyjść z Ejn Sof, i dlatego światło hochma powinno przejść poprzez sfirę keter, zanim przejdzie do sfiry hochma. I ponieważ światło hochma świeciło raz w sfirze keter, przy przejściu poprzez nią, więc dlatego jest niemożliwe, żeby ono zniknęło stąd kiedykolwiek. I dlatego jest obowiązkowym, że nawet po tym jak objawiło się światło hochma w sfirze hochma, pozostaje światło hochma w całości również w keterze. W ten sposób, w sfirze keter są teraz dwa światła, światło keter i światło hochma.

Kiedy światło bina przychodzi poprzez keter i hochmę, ono pozostawia w nich swój korzeń. I tak samo dalej.

100) Tak samo jest ze światłem bina. Ponieważ powinno ono przejść poprzez dwa poprzednie poziomy, zanim przyjdzie do sfiry bina, więc światło bina obowiązkowo nabywa miejsce i w keterze, i w hochmie. I teraz są 3 światła w keterze, czyli światło keter, światło hochma i światło bina. I dwa światła w hochmie, czyli światło hochma i światło bina. I jedno światło w sfirze bina, czyli jej własne światło. I dalej w ten sam sposób aż do wyjścia światła malchut, kiedy w keterze są już wszystkie 10 sfirot, ponieważ 9 niższych świateł powinno było przejść poprzez keter, i dlatego one nabyły tam swoje miejsce. I jest 9 sfirot w hochmie, gdyż wszystkie 8 sfirot, które są niżej, powinne były przejść przez nią i pozostały tam, jak opisano wyżej. I odpowiednio 8 sfirot w binie i 7 w hesed itd., aż do malchut, w której jest wyłącznie jej własne światło, ponieważ nie ma sfirot pod nią, żeby mogły przez nią przechodzić.

Nie ma or jaszar w kli malchut, a wyłącznie or hozer.

101) Jednak światło malchut, wspomniane wyżej, czyli i samo światło co jest w niej i to światło co zawarte od niej w dziewięciu pierwszych sfirot – jest to wyłącznie or hozer. Ponieważ wiadomo, że po cimcumie i dalej objawił się w sfirze malchut masach i światło Ejn Sof tam nie może być otrzymywane. A wynika tam, na skutek spotkania światła Ejn Sof z masachem, działania ziwug, i wychodzi, wznosi się od masachu w malchut nowe światło, które nazywa się O’H or hozer. Ono świeci aż do sfiry keter z góry, we wszystkich dziesięciu sfirach razem i wyłącznie w ten sposób odbywa się jej włączenie w każdą sfirę z dziewięciu pierwszych sfirot (patrz wyżej cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.19).

Malchut jest jako keter dla dziesięciu sfirot or hozer.

102) Ponieważ sfira malchut jest źródłem dla tego nowego światła, a każde źródło nazywa się keter, więc dlatego malchut uważa się za sfirę keter dla tego nowego światła. A sfira co jest przed nią, czyli jesod, uważa się za hochmę nowego światła, a przed nią hod, uważa się za binę. I tak do wyższego keter, który teraz uważa się jako malchut, czyli jako część, która otrzymuje od tego nowego światła.

10 sfirot or jaszar z góry w dół.

102) Wyjaśniliśmy, że możemy widzieć na każdym poziomie z dziesięciu sfirot, że istnieją tam dwa ruchy 10-ciu sfirot: ruch dziesięciu sfirot wychodzących z Ejn Sof od keter do malchut, one nazywane są 10 sfirot or jaszar. Dlatego, że opuszczają się w postaci joszer z góry w dół, w kolejności poziomów, czyli od kli subtelnego do grubszego i od niego do jeszcze bardziej grubszego. I tak do malchut, która jest najgrubszą ze wszystkich.

10 sfirot or hozer z dołu do góry.

103) Jak również jest tam drugi ruch dziesięciu sfirot, wychodzący od sfiry malchut z dołu do góry, czyli od sfiry malchut do sfiry keter, gdzie malchut stała się źródłem dla tego nowego światła. I one nazywane są 10 sfirot or hozer – O’H. A nazywane one tak, ponieważ odczuwają wpływ i wynikają w kolejności przeciwnej do kolejności poziomów. Czyli one nie wychodzą i nie poruszają się od kli subtelnego do grubego, kiedy ostatni otrzymujący najgrubszy, z największym awijut. A odwrotnie: wychodzą i poruszają się od kli grubego do kli subtelniejszego i tak do ostatniego otrzymującego, którym jest najsubtelniejsze kli. I dlatego nazywane jest, że one świecą z dołu do góry.

Wszystkie sfirot or hozer, które przychodzą w 9 sfirot or jaszar, przechodzą poprzez malchut.

104) Pojecie wzajemnego włączenia, wzajemnego przeniknięcia sfirot, obejrzeliśmy wyżej, przy rozprzestrzenieniu dziesięciu sfirot or jaszar. I siłą tego, że nie ma zniknięcia w duchowym, i każde świecenie przechodzące przez jakiekolwiek świecenie pozostaje tam w całej swojej pełni. Nawet po tym jak było ono przeniesione w inne miejsce, na skutek tego wynika przy wyjściu dziesięciu sfirot or jaszar, że wszystkie 10 sfirot jest w keter, 9 w hochmie, 8 w binie, itd. (patrz Wewnętrzne spostrzeganie, p.99). W ten sam sposób wychodzi w dziesięciu sfirot or hozer. Lecz ponieważ tutaj sfira malchut stała się źródłem tego or hozer, wychodzi na to, że każda część or hozer, przechodząca w sfirę bardziej wyższą niż ona, powinna przejść poprzez miejsce malchut, ponieważ właśnie z malchut wychodzi to światło z powodu jej masachu, który czyni ziwug ze światłem Ejn Sof, spotykającym się z tym masachem.

Kiedy or hozer jesod przechodzi przez malchut, ono pozostawia tam swój korzeń, i dalej w podobny sposób.

105) I dlatego, kiedy sfira jesod otrzymuje jej or hozer od malchut, to obowiązkowo te światło otrzymała malchut przed nią: po ziwug ze światłem Ejn Sof ono przechodzi przez malchut i przychodzi w sfirę jesod, i wychodzi, że światło jesod znajduje się i w malchut, i w jesod. I w ten sam sposób or hozer, które otrzymuje hod: ono obowiązkowo nabywa swoje miejsce przy przejściu i w malchut, i w jesod, i teraz są w malchut 3 światła, a w jesod dwa światła, i w ten również sposób ostatnie or hozer, które otrzymuje keter, i teraz w malchut znajduje się 10 świateł 10-ciu sfirot or hozer, a w jesod 9 świateł, a w hod 8 świateł, itd. W ten sam sposób jak było to opisane dla dziesięciu sfirot or jaszar.

Za pośrednictwem wzajemnego włączenia or hozer przy przejściu powstaje po 10 sfirot w każdej sfirze. W keterze jest 9 sfirot or jaszar i jedna or hozer.

106) I dlatego wychodzi, że jest po 10 sfirot w każdej z tych 10-ciu sfirot, przy połączeniu z or hozer. W ten sposób światło malchut, które otrzymują w każdej sfirze, dopełnia do dziesięciu sfirot, gdyż w keter jest 9 sfirot or jaszar: KaHa’B, HaGa’T, NeH’I i jedna sfira or hozer, czyli malchut. Dlatego, że ono (światło malchut) jest ostatnim przy otrzymaniu 10 sfirot or hozer, i dlatego jest nim wyłącznie jedno światło z całej liczby or hozer.

W hochmie 8 sfirot or jaszar i dwie or hozer, a w binie 7 or jaszar i 3 or hozer.

107) W hochmie jest 8 sfirot or jaszar: Ha’B, HaGa’T, NeH’I i dwie sfiry or hozer: pierwsza własna część, którą otrzymała od or hozer malchut czyli jesod or hozer i druga część keteru, która przeszła przez nią i która tu pozostała, czyli malchut or hozer.

A w binie jest 7 sfirot or jaszar: bina, HaGa’T, NeH’I i również 3 sfiry or hozer: hod, jesod, malchut. Hod jej własny, jesod od części hochmy, która przeszła przez nią, malchut od części keteru, która przeszła przez nią, czyli od biny i wyżej.

W hesed 6 sfirot or jaszar i 4 or hozer. W gwura 5 or jaszar i 5 or hozer. W tiferet 4 sfirot or jaszar i 6 or hozer.

108) W hesed jest sześć sfirot or jaszar: HaGa’T, NeH’I i 4 sfiry or hozer od hesed i w górę, czyli jej własna część necach i część biny, hochmy i keter, a mianowicie: hod, jesod i malchut, które przeszły przez nią i ustawiły się tam.

I w ten sam sposób gwura. W niej jest 5 sfirot or jaszar: gwura, tiferet, necach, hod, jesod. I 5 sfirot or hozer: od gwura i wyżej, czyli 4 części KaHaB’H a mianowicie: necach, hod, jesod i malchut, które przeszły przez nią i jej indywidualna część tiferet or hozer.

A w tiferet są 4 sfiry or jaszar, od tiferet i niżej, i 6 sfirot or hozer, od tiferet i wyżej, czyli pięć części KaHa’B, Ha’G. A mianowicie TaNHI’M, które przeszły przez niego i własna część gwura or hozer.

W necach 3 sfiry or jaszar i 7 or hozer. W hod 2 or jaszar i 8 or hozer. W jesod 9 or hozer i jedna or jaszar. I w malchut 10 sfirot or hozer.

109) W necach są 3 sfiry or jaszar: od necach i w dół, czyli necach, hod, jesod or jaszar. I 7 sfirot or hozer, od necach i wyżej, czyli 6 części: KaHa’B, HaGa’T, które przeszły przez nią, a mianowicie: GaTNeHI’M i jej indywidualna część hesed or hozer.

A w hod są 2 sfiry or jaszar: hod i jesod, i 8 sfirot or hozer od hod i wyżej. Czyli 7 części: KaHa’B, HaGa’T i necach, które przeszły przez niego, a mianowicie HaGa’T, NeHI’M or hozer i jego indywidualna część bina or hozer.

W jesod jest jedna sfira or jaszar i 9 sfirot or hozer od jesod i wyżej, czyli 8 części: KaHa’B, HaGa’T, Ne’H, które przeszły przez niego, a mianowicie: bina, HaGa’T, NeHI’M or hozer i jego własna część hochma or hozer.

Malchut swoim or hozer dopełnia każdą sfirę do 10 sfirot.

110) Obejrzeliśmy dokładnie, że za każdym razem przy otwarciu dziesięciu sfirot, gdzie by one nie znajdowały się, one powinny włączać się jedna w drugą od razu przy wyjściu dziesięciu sfirot or jaszar. Lecz póki co nie ma jeszcze w każdej z nich 10-ciu sfirot, do tego momentu jak włączy się w nich światło malchut, czyli 10 sfirot or hozer, gdyż nie ma w nich innego światła. W ten sposób, to światło malchut dopełnia sobą brakujące z dziesięciu sfirot dla każdej z dziesięciu sfirot, dopóki nie pojawia się 10 sfirot w każdej sfirze.

I tak samo w indywidualnych sfirot, jeżeli obejrzymy keter 10-ciu sfirot, które należą do keteru, w nim również obowiązkowo jest 9 sfirot or jaszar i jedna or hozer.

111) Jeżeli, na przykład, weźmiemy teraz ogólną sfirę keter z tych dziesięciu ogólnych sfirot, która sama już zawiera 10 indywidualnych sfirot, czyli po tym, jak tam otworzyło się światło malchut, to od razu możemy określić w nim, że pierwsza sfira tego ogólnego keteru, która nazywa się teraz keter de-keter, czyli indywidualny keter, zawiera obowiązkowo 9 sfirot or jaszar, znajdującego się w nim, a mianowicie: KaHa’B, HaGa’T, NeH’I or jaszar, co w keterze.

Keter de-keter jest to jego indywidualna część, a 9 niższych sfirot są to światła przejściowe.

112) Przy tym wyłącznie keter, co jest w nim jest to jego indywidualna część, a reszta 9-ciu indywidualnych sfirot, co są w nim nie. Jest to światło przejściowe, czyli niższe światła, które nabyły tam swoje miejsce przy przejściu z Ejn Sof do niższych sfirot ketera. I jednak, ponieważ znajdują się one w keterze, to obowiązkowo sfira najwyższa, czyli indywidualny keter, co jest w nich, sama zawiera teraz 9 indywidualnych sfirot, znajdujących się w nim poniżej niego. I te 9 sfirot, tak jak znajdują się poniżej niego, powinny były przejść przez niego, i tak jak przeszły przez niego, rzecz jasna obowiązkowo nabyły w nim swoje miejsca, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym. Podobnie jak wyżej, w ogólnych dziesięciu sfirot, w ten sposób, że znajduje się teraz w samym tym indywidualnym keterze również 10 indywidualnych podsfirot. A mianowicie: 9 sfirot or jaszar: KaHa’B, HaGa’T, NeH’I i jedna sfira or hozer jest to światło malchut, podobnie do opisanego wyżej, w keterze dziesięciu ogólnych sfirot.

I tak samo w hochma de-keter jest obowiązkowo 8 sfirot or jaszar i 2 or hozer.

113) I tak samo jest, jeżeli obejrzymy indywidualną sfirę hochma z liczby dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnego keteru, która nazywa się hochma de-keter, jest w niej 10 indywidualnych podsfirot, podobnie jak wyżej obejrzeliśmy w indywidualnym keterze. Dlatego, że wszystkie 8 indywidualnych sfirot ogólnego ketera or jaszar, które znajdują się niżej od niej, obowiązkowo powinny przejść przez tą indywidualną hochmę, z góry w dół. I ponieważ przeszły przez nią, obowiązkowo nabyły w niej swoje miejsca. Również i dwie sfiry or hozer, od światła indywidualnej malchut, które również przeszły przez tą indywidualną hochmę z dołu w górę. A mianowicie: część or hozer, która jest jej własną częścią w or hozer a także należąca do indywidualnego ketera. I tak jest 10 sfirot, czyli indywidualnych podsfirot, i w indywidualnej hochmie, co w dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnego keteru, tak samo jak w ogólnej hochmie z dziesięciu ogólnych sfirot.

I tak samo jest w binie de-keter 7 sfirot or jaszar i 3 or hozer.

114) I dokładnie tak samo, jeżeli obejrzymy indywidualną sfirę bina z liczby dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnego ketera, która nazywa się bina de-keter. Widzimy również, że obowiązkowo jest w niej teraz 10 indywidualnych podsfirot, tak samo jak obejrzeliśmy wyżej, w indywidualnej sfirze hochma. Dlatego, że wszystkie 6 indywidualnych sfirot HaGa’T, NeH’I or jaszar ogólnego keteru, które znajdują się poniżej niej, obowiązkowo przeszły z góry w dół przez tą indywidualną binę i nabyły w niej swoje miejsca, i teraz one razem z samą biną tworzą 7 sfirot or jaszar. Jak również 3 sfiry or hozer przeszły przez tą binę od indywidualnej malchut ogólnego keteru z dołu do góry, a mianowicie: jej indywidualna część or hozer, część or hozer indywidualnej hochmy i część or hozer indywidualnego keteru. I tak jest 10 sfirot, czyli indywidualnych podsfirot i w indywidualnej binie, co w dziesięciu sfirot ogólnego keteru, tak samo jak w ogólnej binie z dziesięciu ogólnych sfirot.

I tak samo w hesed de-keter jest sześć sfirot or jaszar i 4 or hozer i dalej w ten sam sposób.

115) I dokładnie w ten sam sposób znajdujemy 10 sfirot, czyli indywidualnych podsfirot w indywidualnym hesed, co w dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnego keteru, a mianowicie: sześć or jaszar HaGa’T, NeH’I z góry w dół i 4 or hozer, od hesed i wyżej do ketera. I dokładnie w ten sam sposób widzimy 10 sfirot, czyli indywidualnych podsfirot, w gwura, itd., do indywidualnej malchut, co jest w tych dziesięciu sfirot, która nazywa się malchut de-keter.

116) I nie warto trudzić się pytaniem, że w dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnego keteru jest z or hozer, które wzniosło się od ogólnej malchut, tylko część nefesz, czyli ostatnia część or hozer, najmniejsza ze wszystkich 10-ciu sfirot or hozer (patrz wyżej p.112). Jak można mówić, że ta najmniejsza część or hozer rozprzestrzenia się teraz sama w postaci dziesięciu nowych sfirot or hozer tak, że dopełnia w każdej indywidualnej sfirze wszystkie indywidualne podsfirot, do brakującej liczby dziesięciu sfirot?

Nefesz or hozer, co jest w ogólnym keterze, obowiązkowo dzieli się przy obłóczeniu dziesięciu indywidualnych sfirot, co jest w keterze.

117) Odpowiedź jest w tym, że w końcu jest obowiązkowym to, że tej indywidualnej nefesz or hozer, która wzniosła się od malchut do ogólnego ketera, bezsprzecznie jest wystarczająco dla obłóczenia tam wszystkich dziewięciu indywidualnych sfirot, znajdujących się w ogólnym keterze. Jeżeliby to było nie tak, to 9 sfirot or jaszar nie byłyby przyjmowane i nie świeciłyby w ogóle w parcufie. Tak jak wiadomo, że nie ma żadnej możliwości dla or jaszar otrzymać związek z parcufem w inny sposób, jak za pośrednictwem otrzymującego kli w postaci or hozer. I ponieważ to światło nefesz obłóczyło 9 indywidualnych sfirot w keterze, to rzecz jasna, że przy przejściu z dołu do góry obowiązkowo dopełni w każdej z tych indywidualnych sfirot liczbę sfirot do 10-ciu, do indywidualnych podsfirot, których brakowało jej, ponieważ w hochmie dało dwa światła brakujące jej: jedno światło dla obłóczenia jej samej, drugie światło przy przejściu dla obłóczenia keteru. I w binie dało 3, w hesed 4, itd., jak to było wyjaśnione wyżej.

I to samo w dziesięciu indywidualnych podsfirot, co są w ogólnej hochmie. I w keterze indywidualnych podsfirot, co są w hochmie, jest 9 sfirot or jaszar i jedna or hozer.

118) I w ten sam sposób, jak wyjaśniliśmy 10 indywidualnych podsfirot dla 10-ciu indywidualnych sfirot ogólnego ketera, pokazane 10 indywidualnych podsfirot w każdej z 10-ciu indywidualnych sfirot, co w sfirze hochma. Dlatego, że w keterze 10 indywidualnych sfirot w ogólnej hochmie, która nazywa się keter de-hochma, znajduje się obowiązkowo 10 indywidualnych podsfirot, a mianowicie: indywidualne światło jej samej i 8 indywidualnych sfirot – bina, HaGa’T, NeH’I, które przeszły poprzez nią z góry w dół. Razem: 9 i jedna or hozer, które wzniosło się w nim od indywidualnej malchut ogólnej hochmy, i w sumie jest 10 indywidualnych podsfirot w keterze ogólnej sfiry hochma.

W indywidualnej podsfirze hochma, co jest w hochmie, jest 8 sfirot or jaszar i 2 or hozer.

119) I w ten sam sposób odbywa się w indywidualnej hochmie z liczby dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnej sfiry hochma, która nazywa się hochma de-hochma. Jest w niej 8 sfirot or jaszar z góry w dół i dwie or hozer, z dołu do góry. I w ten sam sposób w indywidualnej sfirze bina z liczby dziesięciu indywidualnych sfirot ogólnej sfiry hochma, jest tam 7 sfirot or jaszar z góry w dół i 3 or hozer z dołu do góry. I w ten sam sposób w hesed, i w ten sam sposób w gwura, itd., do indywidualnej malchut w tych 10-ciu sfirot ogólnej sfiry hochma, która nazywa się malchut de-hochma, w której również jest 10 indywidualnych podsfirot or hozer, siłą tego, że ona obowiązkowo obłacza wszystkie 10 indywidualnych sfirot ogólnej sfiry hochma i posyła im swoje światło. W ten sposób wychodzi, że wszystkie one obowiązkowo przeszły przez nią, nabywając swoje miejsce w niej.

120) I dokładnie w ten sam sposób określane jest w indywidualnej sfirze bina jej 10 indywidualnych podsfirot. I w ten sam sposób w indywidualnej sfirze hesed, w indywidualnej sfirze gwura, itd., do indywidualnej sfiry malchut, i nie ma niezbędności dalej kontynuować tego, obejrzyjmy wyłącznie jeszcze jedną sfirę z liczby indywidualnych podsfirot, żeby pokazać jak ona od nas, sama w sobie, dzieli się dokładnie zgodnie z tą samą zasadą na indywidualne 10 sfirot, które teraz już stają się 10-cioma indywidualnymi podsfirot.

121) Jeżeli my obejrzymy binę indywidualnych podsfirot, że jest to na przykład jedna sfira z liczby dziesięciu indywidualnych podsfirot, które są w indywidualnej sfirze hochma z dziesięciu sfirot ogólnej sfiry hochma, która nazywa się bina de-hochma de-hochma. Zobaczymy również i w niej samej 10 sfirot zgodnie z tą samą zasadą, czyli 7 sfirot or jaszar, co przyszło do niej z góry w dół i 3 or hozer, co przyszły do niej z dołu do góry.

122) I można w ten sposób tak patrzeć dokładnie bez końca. I zawsze, kiedy bierzesz jakąkolwiek sfirę, nawet po tysięcznym podziale, ty bierzesz tą sfirę z kolejności w 10-ciu sfirot. I dlatego obowiązkowo, że część z tych 10-ciu sfirot przeszły przez tą sfirę z góry w dół, a część z nich przeszła z dołu do góry. Tym samym obowiązkowo nabyło 10 sfirot swoje miejsca w tej sfirze na zawsze, i dlatego jest wszystkie 10 sfirot obowiązkowo w tej sfirze, i zrozum to dobrze.

123) Należy wziąć pod uwagę, że bez względu na to, że ty dzielisz te 10 jeszcze na 10, i drugie 10, jeszcze na 10 trzeci raz, przy tym nie trzeba wyobrażać sobie, że wszystkie sfirot pozostają równe. Nie, one bardzo się zmieniają przy podziale, i nie ma żadnej, która by była równa innej. Odbywa się to dlatego, że światła or jaszar przychodzą zawsze nie na swoje miejsca. Przy podziale we wszystkich sfirot oprócz keteru, i w sfirze hochma jest tylko 8 sfirot or jaszar, czyli od hochmy i niżej, i dwie or hozer, jesod i malchut. I dlatego przychodzi 8 świateł or jaszar w kelim najbardziej subtelne, czyli od ketera do hod, a dwie or hozer w jesod i malchut. Innymi słowy, światło hochma przychodzi w kli de-keter, światło bina w kli de-hoch ma, itd. do światła jesod w kli de-hod. W ten sposób światła or jaszar przychodzą wszystkie nie na swoje miejsca, i wyłącznie or hozer stale przychodzi na swoje miejsce. Dlatego że or hozer jesod przychodzi w kli de-jesod, i or hozer malchut przychodzi w kli malchut de-malchut.

124) I w ten sam sposób również i bina, w której jest wyłącznie 7 świateł or jaszar, które przyjmowane są w kelim najbardziej cienkie, czyli każdy otrzymujący otrzyma w część najbardziej subtelną od keter do necach. I wychodzi światło bina w kli de-keter, światło hesed w hochma, itd., do światła jesod w kli de-necach. I tylko 3 światła, or hozer przychodzą na swoje miejsca: światła hod, jesod, malchut w kelim de-hod, jesod, malchut.

125) Zgodnie z obejrzanym jest wielka różnica pomiędzy indywidualną biną de-keter, indywidualna biną de-hochma, indywidualną biną de-bina, itd. Ponieważ wyłącznie w bina de-keter światło bina znajduje się w swoim kli, wtedy jak w bina de-hochma jest wyłącznie światło hesed w kli de-bina, a w bina de-bina jest tylko światło gwura w kli de-bina. I tak w całej reszcie, i w sumie jedna nie jest podobna do drugiej.

126) I nawet or hozer, które nie zmieniają miejsc, przy tym należy rozróżnić i w nich również zmiany przy podziale. Gdyż w or hozer, gdzie by ono nie znajdowało się, rozprzestrzenia się świecenie od or jaszar. I dlatego na przykład w jesod de-hochma rozprzestrzenia się świecenie od or jaszar hod de-hochma, lecz w jesod de-bina rozprzestrzenia się świecenie w necach de-bina, ponieważ w hod de-bina nie ma or jaszar.

127) Jednak jest wyjątek od tej reguły: jeżeli będziesz kontynuować, dzielić wyłącznie sfirę ogólną, włączającą w jedność. Chcę powiedzieć, że jeżeli wziąć na przykład ogólną sfirę bina i podzielić ją na 10 i jeszcze na 10, czyli na przykład podzielić indywidualną podsfirę bina z dziesięciu sfirot indywidualnej biny, co jest w dziesięciu sfirot ogólnej biny, która nazywa się bina de-bina de-bina, to wszystkie będą równe jedna drugiej bez żadnych różnic. Dlatego że w nich wszystkich znajduje się 7 sfirot or jaszar w siedmiu wyższych kelim KaHa’B, HaGa’T, necach i 3 or hozer w trzech niższych kelim hod, jesod, malchut. I w ten sposób nawet po dzieleniu w tysiące razy, i w ten sposób również w reszcie sfirot.