Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 7

Wyjaśnia pojęcie zmniejszenia masachu izdahehut i wyjaśnia wyjście pięciu poziomów KaHa’B Z’A i malchut jeden niżej drugiego, na skutek zmniejszenia masachu.

Siła zatrzymania w masachu i miara awijut w malchut zrównoważone.

72) I żeby zrozumieć to zmniejszenie masachu, należy poprzedzić je dwoma wstępami. Pierwszy: że siła zatrzymania w masachu jest zrównoważona zgodnie z miarą awijut, czyli pragnienia, które posiada stadium dalet, podobnie do wagi. I to z prostego powodu: jeżeli pragnienie otrzymywać większe, niezbędnym jest przyłożyć większe wysiłki, żeby powstrzymać siebie od otrzymywania, a jeżeli pragnienie jest niewielkie, to nie ma niezbędności w nadmiernych wysiłkach w powstrzymywaniu siebie od otrzymywania. Ta siła zatrzymania w masachu zrównoważona miarą awijut stadium dalet, większa ona lub mniejsza.

Or makif pragnie oczyścić, zmniejszyć masach.

73) Drugi te or makif, które nie obłóczyło się w stworzenie zgodnie ze swoją naturą, pragnie oczyścić awijut, co jest w stadium dalet, stopniowo w kolejności czterech stadiów, dopóki nie oczyści całego awijut, co jest w nim. Na początku usubtelnia go z poziomu dalet na poziom gimel, następnie na poziom bet, następnie na poziom alef, a następnie ono staje się na skutek tego całkowicie subtelne zah, bez żadnego awijut w ogóle.

Z tego powodu, że życzy obłóczyć się, a masach przeszkadza jemu, zatrzymuje go.

74) I sens w tym, że or makif jest to or elion, które nie mogło obłóczyć się w stworzeniu z powodu masachu, przeszkadzającego mu, żeby nie rozprzestrzeniło się ponad miarę swojego poziomu. Ono pozostało na zewnątrz parcufa i otacza go, czyli świeci jemu z daleka. A ponieważ or makif życzy sobie świecić również w wewnętrznej części parcufa, jak to było w świecie Ejn Sof, gdzie ono świeciło i w stadium dalet, to ono uderza w masach i oczyszcza, usubtelnia go. Czyli anuluje, zmniejsza awijut i twardość, co jest w nim, żeby mieć możliwość obłóczyć się.

Na początku przemaga masach, następnie przemaga światło.

75) I na początku masach przemaga światło i odpycha je odwrotnie, a następnie światło przemaga masach i oczyszcza masach. Lecz ono unieważnia wyłącznie ten poziom awijut, na który był uczyniony ziwug de-akaa. Jeżeli ziwug de-akaa był na poziomie dalet, to unieważnia awijut na poziomie dalet, który przeszkadza jemu obłóczyć się w parcuf, i pozostawia awijut na poziomie gimel, z którym ono nie miało do czynienia. A jeżeli ziwug de-akaa był na poziomie gimel, ono unieważnia awijut wyłącznie na poziomie gimel i pozostaje awijut na poziomie bet, i dalej w sposób podobny (patrz cz.4, rozdz.1, Or Pnimi).

Stadium dalet nie znika, bez względu na to, że usubtelnia się do stadium gimel.

76) I jak wiadomo, kiedy nowa forma lub właściwość pojawia się w duchowym obiekcie, to poprzednia forma nie znika na skutek tego, gdyż nie ma w ogóle zniknięcia w duchowym, a jest wyłącznie dodanie formy, właściwości. I zgodnie z tym zrozum, że stadium dalet, które usubtelniło się do stadium gimel, co jest w nim uważa się to za podobne wyjściu z tego stworzenia w stan nowego stworzenia, które zostało dodane do pierwszego. A stadium dalet, co w nim, jest to nie stadium dalet, co w dalet, a stadium gimel w stadium dalet. Jednak w pierwszym stworzeniu nie odbyły się na skutek tego usubtelnienia żadne zmiany.

Natychmiast po usubtelnieniu do stadium gimel, or elion, które nie przestaje świecić, czyni z nim ziwug.

77) I wyżej już wyjaśnione, że or elion nie przestaje świecić niższym nawet na mgnienie, i jego rozprzestrzenienie w stworzeniu zależy wyłącznie od gotowości kli tego stworzenia, czyli zgodności wielkości życzenia otrzymywać w stworzeniu. I za każdym razem, kiedy stworzenie budzi się i pragnie or elion, ono jego natychmiast osiąga, na miarę swego życzenia (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.63). I dlatego po tym jak stadium dalet usubtelniło się do swojego stadium gimel i weszło w stan nowego samodzielnego stworzenia, przyciągając do siebie or elion, to wyniknęło w nim nowe 10 sfirot or elion z góry w dół, jak również nowe 10 sfirot or hozer z dołu do góry. Dokładnie w ten sam sposób jak rozprzestrzeniło się pierwsze stworzenie. Jednak pomiędzy nimi jest wielka różnica w wielkości poziomu, tak jak w nowym stworzeniu (obiekcie) brakuje poziomu keter, i nie ma w nim więcej niż poziom hochma.

Z jakiego powodu w stadium gimel brakuje keter.

78) Przyczyna braku poziomu keter w tym drugim stworzeniu to, że nie ma w nim awijut poziomu dalet w stadium dalet, co w pojęciu or hozer oznacza keter stadium dalet. I dlatego masach odbija or elion wyłącznie do poziomu hochma i poniżej niego, czyli tę miarę, która była przeznaczona przyjść na poziom gimel w stadium dalet. Wtedy jak na poziomie keter w stadium dalet nie było rozprzestrzenienia, nawet jeżeliby masach nie przeszkadzał temu, ponieważ to kli, które przyciągnęło or elion, od razu od samego początku nie przyciągnęło więcej niż hochma i niżej, i dlatego masach nie zawrócił odwrotnie światła keter, a wyłącznie od światła hochma i niżej, i dlatego w or hozer brakuje światła keter. I ponieważ nie ma światła keter w or hozer, nie ma tam światła keter i w or elion, tak jak nie ma żadnego światła, które mogłoby obłóczyć się w stworzenie bez or hozer, które jego obłacza, gdyż jest to jego kli otrzymywania (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.21). I dlatego nie ma w nim więcej, niż poziom hochma.

Całe przyciąganie za pośrednictwem stadium dalet, i dlatego niezbędny jest masach, żeby światło nie rozprzestrzeniło się w stadium dalet.

79) Jest to prawo: każde przyciągnięcie światła zobowiązane odbywać się wyłącznie w stadium dalet w stworzeniu, bez względu na to, że nie ma zamiaru przyciągać do niego światła. Sens w tym, że awijut, który znajduje się powyżej poziomu dalet, nie jest przydatny dla przyciągania (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, rozdz.5, p.56). I nawet poziom alef w stadium dalet bardziej przydatny dla przyciągania od rzeczywistego stadium gimel, które jest wyżej, czyli bardziej subtelne niż całe stadium dalet w całości. I dlatego, kiedy kończy się cały awijut w stadium dalet, tam nie ma więcej komu przyciągnąć światła Ejn Sof, i zanika tam światło w całości. I ponieważ przyciągnięcie powinno dokonać się przez stadium dalet, i razem z tym ono powinno wystrzegać się, żeby w nim nie rozprzestrzeniło się światło z przyczyny cimcuma uczynionego na stadium dalet, więc ono ustawia masach, który strzeże tych warunków. Podczas kiedy światło rozprzestrzenia się i sięga stadium dalet, budzi się masach i zawraca część światła z powrotem do korzenia. I ta część zawróconego z powrotem światła nie przepada, a staje się or hozer, co oznacza, że z niego wychodzą otrzymujące kli dla or elion.

Odnośnie przyciągania światła, stadium dalet i masach jest to jedno i to samo.

80) W ten sposób stadium dalet i masach nad nim są jednakowe odnośnie przyciągania światła Ejn Sof, tak jak twardość masachu na poziomie awijut w stadium dalet. I dlatego w większości wypadków wspominamy wyłącznie masach, odnośnie przyciągania światła, lecz obowiązkowo mamy na uwadze ich oboje. Poza tym, żeby skrócić mowę, nazywamy przyciąganie światła Ejn Sof wyłącznie imieniem masachu. I tak samo wyjście poziomu, jeden z drugiego, nazywamy „usubtelnienie, oczyszczenie awijut”, bez względu na to, że mamy na uwadze twardość masachu. I pamiętaj, że mówi się o awijut w stadium dalet, tworzącym 4 poziomy twardości w masachu.

Wyjście poziomu hochma ze stadium gimel.

81) I tak obejrzymy wyjście poziomu hochma z poziomu keter. Wyjaśniliśmy, że pierwsze 10 sfirot, które wyszły po cimcumie na skutek spotkania or elion z masachem, włączają w siebie całkowity awijut stadium dalet (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.64), dlatego wzniósł or hozer na pełny poziom, do samego korzenia – keter. I po tym jak został ukończony ten poziom swoimi rosz, toch i sof, i usubtelniła się część awijut masachu z poziomu dalet na poziom gimel (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.74), i ponieważ nabył masach różnicę formy, właściwości, to uważa się, że on wyszedł poza stadium keter. I na skutek spotkania światła Ejn Sof z tym masachem, który usubtelnił się do poziomu gimel, wyszło drugie 10 sfirot, poziom których wyłącznie do hochmy, i brakuje keteru (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.78).

Wyjście poziomu bina ze stadium bet.

82) I potem wypełnił się poziom hochma swoimi rosz, toch i sof, powróciło or makif i oczyściło jeszcze część z poziomu awijut masachu, czyli z poziomu gimel, co w stadium dalet, na poziom bet, co w stadium dalet. I ten nowy masach na poziomie bet stadium dalet uważa się, że wyszedł poza poziom hochma z przyczyn, które wyżej opisywaliśmy na przykładzie poziomu keter (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.76). I na skutek spotkania or elion z nowym masachem na poziomie bet wyszło nowych 10 sfirot wyłącznie na poziomie bina, i brakuje keteru i hochmy.

Przyczyna braku hochmy w masachu poziomu bet.

83) Przyczyna braku hochmy na tym nowym poziomie ta sama, co omawiana wyżej (patrz cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.75) odnośnie braku keteru. I na skutek tego, że nie ma w tym stadium dalet awijut większego niż poziom bet, który uważa się za poziom bina stadium dalet, to przyciąganie, które ona dokonuje, od samego początku było na poziomie bina i niżej, i dlatego nawet jeżeliby masach nie przeszkadzał or elion, ono nie rozprzestrzeniłoby się w całym stadium dalet, tylko od poziomu biny i niżej. I wychodzi na to, że masach nie zawróciłby z powrotem keteru i hochmy, przeznaczonych dla stadium dalet, i dlatego w or hozer brakuje keteru i hochmy. A ponieważ nie ma tam or hozer, nie ma również or elion w keterze i hochmie, tak jak nie ma dla nich otrzymujących kli.

Wyjście poziomu Z’A z masachu na poziomie alef.

84) I potem, jak wypełnił się ten nowy poziom na poziomie biny swoimi rosz, toch i sof, powróciło or makif i oczyściło jeszcze jedną część z poziomu awijut masachu, czyli z poziomu bet na poziom alef. I on również uważa się, że wyszedł poza poziom bina. Na skutek spotkania or elion z masachem na poziomie alef, co w stadium dalet, wyszło nowych 10 sfirot na poziomie Z’A, i brakuje tu trzech pierwszych sfirot, a mianowicie: keteru, hochmy i biny, z przyczyn opisanych wyżej.

Wyjście poziomu malchut.

85) I po tym jak wypełnił się poziom Z’A swoimi rosz, toch i sof, oczyściła się i usubtelniła się ostatnia część awijut stadium dalet. Uważa się również, że masach, który usubtelnił się, oczyścił się w całości, wyszedł poza poziom Z’A, i on uważa się poziomem malchut, w którym nie pojawia się żadne nowe światło, a wyłącznie otrzymuje świecenie od Z’A, tak jak ona już nie nadaje się do przyciągania, i dlatego jest w niej wyłącznie światło nefesz, i dodatek do tego tematu będzie obejrzany w części trzeciej.