Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 6

Wyjaśnia, dlaczego masach w stadium dalet wznosi or hozer do keteru, w stadium gimel do hochmy itd. To dlatego, że miara wielkości tego or hozer odpowiada tej części światła, która mogłaby obłóczyć się w stadium dalet, jeżeliby masach nie odpychał jej z powrotem. Wyjaśnia również, że 10 sfirot or jaszar ukierunkowane z góry w dół, czyli cieńszy z nich – lepszy. A 10 sfirot or hozer z dołu do góry, czyli grubszy lepszy.

Or hozer dzieli się na sfirot zgodnie z obłóczeniem sfirot or jaszar.

65) Z tego, co wyjaśniliśmy, głęboko zrozum miarę i wielkość or hozer, która jest nie więcej nie mniej tylko wielkością światła, którą masach odbił z powrotem. Czyli ta część, która jest przydatna dla obłóczenia w stadium dalet, jeżeliby masach nie odbił jej z powrotem. Ono wzniosło się do góry i obłóczyło 4 stadia or elion, czyli stadium gimel Z’A, i stadium bet Binę, i stadium alef hochmę, jak również korzeń – keter. I dlatego uważa się, że stadium dalet samo zostało podzielone na 4 poziomy, które obłóczyło or hozer. I objawiły się 4 poziomy, jeden powyżej drugiego, bez samego stadium dalet, gdyż światło, które odnosi się do niego, wzniosło się i obłóczyło te 4 poziomy. I dlatego uważa się stadium dalet podobne do korzenia i nazywa się keterem or hozer.

10 sfirot or jaszar, z góry w dół, a 10 sfirot or hozer z dołu do góry.

66) Teraz są dwa rodzaje dziesięciu sfirot w stworzeniu: 10 sfirot z góry w dół i 10 sfirot z dołu do góry. Gdyż jest 10 sfirot w or elion, a mianowicie: korzeń, który nazywa się keter or elion i 4 stadia wychodzące z keteru:

stadium alef nazywa się hochma;

stadium bet nazywa się bina;

stadium gimel nazywa się Z’A (zawiera sześć sfirot HaGa’T NeH’I)

stadium dalet jest to malchut;

i kolejność ich jest z góry do dołu, czyli od subtelnego do grubego. Innymi słowy, ten, kto cieńszy lepszy, a najcieńszy ze wszystkich, czyli korzeń, nazywa się keter. I następny za nim, czyli odrobinę grubszy od keteru, nazywa się hochma, itd., do najgrubszego ze wszystkich, do malchut, która jest najniżej ze wszystkich.

Z dołu do góry oznacza, że grubszy jest ważniejszy.

67) I jeszcze jest 10 sfirot w stworzeniu znajdujących się w odwrotnej relacji do dziesięciu sfirot or elion. Jest to 10 sfirot w or hozer, wznoszących się od masachu w stadium dalet, które ubierają 10 sfirot or elion. I kolejność ich, z dołu do góry, co oznacza: od grubego do cienkiego, czyli grubszy, awijut pierwszy po wysokości, a każdy cieńszy, zah, gorszy. I ten porządek jest odwrotny odnośnie dziesięciu sfirot or elion.

Malchut or jaszar jest to keter or hozer.

68) I tak najgrubsze ze wszystkich, czyli stadium dalet, jest najważniejsze ze wszystkich, gdyż jest to korzeń wszystkich dziesięciu sfirot or hozer. Dlatego że całe te or hozer to część światła, która ma odniesienie wyłącznie do niego (stadium dalet) i którą masach zawrócił z powrotem. Dlatego stadium dalet uważa się za stadium keter, co oznacza korzeń jak wiadomo.

Malchut or hozer w keterze or jaszar.

69) Stadium gimel, które nie jest aż tak grube jak stadium dalet, uważa się za podobne sfirze hochma or hozer, czyli drugie po keterze. A stadium bet, bardziej subtelne niż stadium gimel, uważa się podobne do trzeciego poziomu po wysokości od keteru, czyli binie. Stadium alef, jeszcze cieńsze niż stadium bet, uważa się za czwarty poziom po wysokości od keteru, czyli sfira Z’A, która zawiera sześć sfirot HaGa’T NeH’I. I stadium keter or jaszar, najsubtelniejsze ze wszystkich, uważa się odnośnie or hozer tylko jako stadium malchut, czyli najmniejsze ze wszystkich po wysokości. Dlatego że każdy grubszy ważniejszy, i każdy cieńszy niższy, i poziomy rozprzestrzenione są od grubych do cienkich. Zapamiętaj to bardzo dobrze.

Malchut składa się ze wszystkich dziesięciu sfirot or hozer.

70) I samo stadium dalet, siłą jego or hozer, rozprzestrzeniającego się na 10 sfirot, podzielone jest również na 10 sfirot, czyli na 4 stadia i keter, ponieważ stadium dalet jest to keter or hozer, czyli korzeń, a 9 sfirot or hozer, które rozprzestrzeniają się i wznoszą się od niego, są to jego gałęzie. I wiadomo, że wszystkie gałęzie włączone i istnieją w korzeniu, i dlatego wydzielono w stadium dalet pięć części, czyli keter i 4 stadia, przechodzące z dołu do góry.

Zmniejszenie masachu dzieli stadium dalet na pięć części.

71) Teraz zrozum opisane wyżej (cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.8), że miarę wielkości or hozer określa się miarą awijut, która jest w masachu. Masach najgrubszy, czyli masach w stadium dalet, otwiera pewien poziom – do keteru, a masach w stadium gimel wyłącznie do hochmy, masach w stadium bet tylko do biny i masach w stadium alef – tylko do Z’A. A masach, w którym nie ma awijut nawet na poziomie stadium alef, jest podobny do korzenia, szoresz, nie otwiera żadnego poziomu światła, tylko stadium malchut wyłącznie.

I z obejrzanego zrozum zmniejszenie masachu według 5-ciu poziomów, które odpowiadają dzieleniu samego stadium dalet na pięć części omawianych tutaj i ruch masachu wznosi się i usubtelnia się po poziomach, odpowiadających poziomom awijut, które posiada stadium dalet, jak to było obejrzane.