Wewnętrzne spostrzeganie Rozdział 5

Wyjaśnia cimcum i masach. Zawiera 4 punkty:

1) Cimcum było równomierne ze wszystkich stron.

2) Pojecie masachu. Na skutek tego, że całe przyciąganie światła było w stadium dalet, niezbędna siła, przeszkadzająca, żeby nie rozprzestrzeniło się światło i w stadium dalet również. I ta siła nazywa się masach.

3) Dwie formy malchut:

a) która czyni cimcum i nie otrzymuje wewnątrz światła według swojego życzenia tak odbywa się w igulim;

b) która czyni cimcum z powodu przeszkadzającej siły poza nią, czyli masachu – tak odbywa się w sfirot de-joszer.

4) Or elion znajduje się w absolutnym spokoju i nie przestaje świecić nawet na mgnienie. I kiedy w stworzeniu jest pragnienie, ono przyciąga do siebie światło.

Różnica pomiędzy cimcumem i masachem.

51) I po tym jak dokładnie wyjaśniliśmy 4 poziomy w życzeniu otrzymywać, jeden poniżej drugiego, w ich dokładnej mierze, wyjaśnijmy teraz cimcum, masach i różnicę pomiędzy nimi. Cimcum, już było dokładnie opisane w pierwszej części, jak również tutaj w Or Pnimi, i nie ma niezbędności powtarzać się podwójnie. Główne, co potrzebujemy dla naszego tematu, to pojęcie porównania tego, co się odbyło (patrz cz.1, rozdz.1, O’P p.100).

Cztery stadia otrzymały podczas cimcuma odniesienie przyczyny i skutku.

52) I tam wyjaśniliśmy, że światło Ejn Sof całkowicie jednolite i powinno było skrócić siebie równomiernie we wszystkich stadiach. Innymi słowy, wszystkie 4 stadia po cimcumie w podobieństwie, na jednym poziomie, bez różnicy subtelności lub awijut, które obracają je w 4 poziomy jeden poniżej drugiego do stadium dalet, najgrubszego ze wszystkich. Przeciwnie, one są w całkowitej równowadze. I wszystko to, co zostało dodane podczas cimcuma – rozróżnić w nich więcej niż to było w Ejn Sof. Są to wyłącznie 4 stadia, które są przyczyną jedno dla drugiego i rozprzestrzeniają się jedno z drugiego w postaci przyczyny i skutku: stadium alef – jest to przyczyna i powód dla otwarcia stadium bet, stadium bet przyczyna dla stadium gimel, stadium gimel przyczyna dla stadium dalet. Lecz znajdują się one w całkowitej równowadze odnośnie czystości i wysokości, poziomu.

Przyczyna i skutek, które są w czterech stadiach, nie były obecne w Ejn Sof.

53) Pojecie przyczyny i skutku, które dzieli je w każdym wypadku na 4 poziomy, nie było otwarte w Ejn Sof przed cimcumem, gdyż tam ogólne pojęcie kli jest nierozróżnialne, a wszystko w całości światło, lecz potem, jak znikło światło Ejn Sof z tych stadiów, to objawiły się te stadia i otworzyły się, co teraz należy rozróżnić, światło samo w sobie, czyli w tej postaci, które było w nich do cimcuma. I 4 stadia same w sobie pozostały pustymi od światła. Tak jak po cimcumie otworzyło się, że te stadia nie są jedną całością ze światłem Ejn Sof, jak to wyglądało przed cimcumem. I jest to podobne do przykładu świeczki na tle pochodni, która jest nierozróżnialna, a kiedy ją oddzielimy od pochodni, staje się widoczna dla wszystkich. Potrzebuje to bardzo głębokiego zrozumienia.

54) Niby pojawia się pytanie: po tym jak główne cimcum odbyło się wyłącznie w stadium dalet i otworzyło się, że to stadium nie jest przydatne dla otrzymania światła. Jednak 3 pierwsze stadia, na które nie było cimcuma, otworzyło się, że one przydatne dla otrzymania światła. A jeżeli tak, to z tego niby następuje ich różnica po wysokości i poziomie ważności, czyli że stadium dalet niżej od trzech poprzednich.

Cimcum nie odbyło się z przyczyny małostkowości stadium dalet, a wyłącznie jako ozdoba.

55) Rzecz w tym, że cimcum w stadium dalet w żadnym wypadku nie odbyło się z przyczyny jego małostkowości, mowa idzie o malchut świata Ejn Sof, i tam stadium dalet było w stanie światła Ejn Sof. Cimcum było wyłącznie jako ozdoba, to właśnie malchut zażyczyła sobie właściwości zlania się na najwyższym możliwym poziomie złączyć się w całości ze Stwórcą. To jest największe podobieństwo właściwości ze Stwórcą (patrz wyżej cz.1, rozdz.1, p.100) i dlatego nie zmniejszyła się ważność i wysokość stadium dalet po cimcumie.

Długość kaw początkowo była do stadium dalet, i dlatego niezbędna siła zatrzymania w stadium dalet, żeby nie weszło w nie światło.

56) Teraz wyjaśnijmy pojęcie masachu, który wynikł w stadium dalet, czyli w malchut. Jak wiadomo, każdy poziom zaczyna się z malchut wyższego poziomu, która staje się jego pierwotnym materiałem (patrz p.27). I w tym czasie, kiedy skrócona malchut powróciła i przyciągnęła or elion wyłącznie w 3 stadia, to przyciąganie zawierało pragnienie stadium dalet, gdyż 3 pierwsze stadia zupełnie nie są kelim dla otrzymywania i przyciągania. I dlatego było koniecznym, że na początku ona przyciągnęła or elion we wszystkie 4 stadia, nawet w swoje stadium dalet, lecz dlatego żeby światło nie trafiło w stadium dalet, była zobowiązana dodać nową siłę, która przeszkadzała światłu rozprzestrzenić się w stadium dalet.

Przeszkadzająca siła, która została dodana w stadium dalet, nazywa się masach.

57) Ta nowa dodana siła nazywa się masach. On jest główną przyczyną tego, że zostało przyciągnięte światło kawa w 3 stadia, ponieważ cimcum, które ona uczyniła oddzielając swoje życzenie od otrzymywania w stadium dalet, było wystarczające tylko do tego, żeby or elion zniknęło z niej. Lecz później powróciła i przyciągnęła światło, i była zmuszona obudzić ponownie swoje stadium dalet, żeby przyciągnąć nowe rozprzestrzenienie. I dlatego jeżeliby nie dodała nowej siły odnośnie rozprzestrzenienia światła, to światło ponownie trafiłoby do stadium dalet, i główna przyczyna tego, że światło kawa przyciągnęło się w 3 stadia, jest wyłącznie siła masachu, która była stworzona od nowa odnośnie światła. I zrozum głęboko te dwa pojęcia, czyli cimcum i masach, ponieważ są to osnowy dla całej kontynuacji w tej nauce.

Cimcum odbyło się zgodnie z jej postanowieniem. Masach odpycha światło siłą sterowania bez jej decyzji.

58) I zrozum, w czym jest różnica pomiędzy cimcumem, które uczyniła malchut świata Ejn Sof odmowa od życzenia otrzymywać, zgodnie z jej życzeniem i wyborem do największego podobieństwa właściwości ze Stwórcą, i masachem siłą, która przeszkadza, panując i kontrolując, żeby nie trafiło światło w stadium dalet.

59) I sens tego jest w tym, że chociaż i cimcum, i masach stworzony za pośrednictwem malchut świata Ejn Sof, lecz jak wiadomo, jeżeli duchowy obiekt nabiera nowych właściwości dodatkowo do swoich właściwości, to tym czynem on zostaje podzielony na dwa duchowe obiekty, na dwie części, oddalone jedna od drugiej zgodnie z poziomem różnicy właściwości, która jest pomiędzy nimi. I w podobieństwie do tego, jak materialne obiekty oddzielane jeden od drugiego za pośrednictwem topora i oddalone jeden od drugiego miejscem i przestrzenią, tak i obiekty duchowe oddzielone jeden od drugiego za pośrednictwem odnowienia właściwości i oddalone jeden od drugiego na miarę wielkości różnicy pomiędzy ich właściwościami, dalej lub bliżej.

Masach porodzenie skróconej malchut. To, co w wyższym jest życzeniem, jest to siła dla niższego.

60) I dlatego po tym, jak malchut przyciągnęła światło kaw w 3 stadia, uważa się to przyciągnięcie za nową formę, która dodała się do formy cimcuma. Teraz są dwie formy malchut: skrócona malchut jest to pierwsza forma, która wyniknęła z malchut świata Ejn Sof, przyjmującej nową formę. A następnie, kiedy malchut przyciągnęła światła w 3 stadia, urodziła się i wyszła nowa forma, która nazywa się masachem odnośnie światła, żeby nie objawiło się ono w stadium dalet. I wiadomo, że każde życzenie, które jest w wyższym, staje się władzą w gałęzi wychodzącej z niego. I ponieważ masach jest to gałąź i skutek cimcuma malchut, to bez względu na to, że malchut skróciła siebie zgodnie z własnym życzeniem i postanowieniem, bez żadnego sterowania ze strony wyższego, jednak w porodzeniu, które wyniknęło od niej, czyli w masachu, cimcum panuje całkowitą władzą. I jest to następny poziom – świat cimcuma.

Różnica pomiędzy igulim i joszer w masachu, który objawił się w dziesięciu sfirot de-joszer.

61) Z obejrzanego wynika, że są dwie formy malchut: jedna jest to „skrócona malchut” i druga jest to malchut, w której jest masach. I wiedz, że w tym cała różnica pomiędzy sfirot de-igulim i sfirot de-joszer, które nazywane kaw. Ponieważ w dziesięciu sfirot de-igulim, malchut – jest to malchut skrócona, w której nie ma masachu, a w dziesięciu sfirot de-joszer, malchut naprawiona masachem, jak powiedziano wyżej.

Przyczyna, że światło uderza, chcąc wejść w stadium dalet, jest w tym, że stworzenie przyciąga je w ten sposób.

62) I teraz głęboko zrozum pojęcie or hozer, wznoszącego się od ziwug de-akaa przy spotkaniu or elion i masachu w stadium dalet, który zaczęliśmy wyjaśniać wyżej (p.18). Powiedziano tam, że or elion nie przestrzega cimcuma, które zostało uczynione przez stworzenie, i opuszcza się, żeby rozprzestrzenić się również w stadium dalet. Sens w tym, że stworzenie samo zmuszone przyciągać je początkowo właśnie tak, jak to wyjaśniliśmy (patrz wyżej cz.1, rozdz.2, O’P p.2), że or elion znajduje się ciągle w stanie absolutnego spokoju, nie przestając świecić nawet na mgnienie. Dlatego, że nie jest narażone na żadne przypadki i odnowienia, i cały sens omawianego „rozprzestrzenienia” światła w tym, że mówi się o przyciąganiu jego od strony stworzenia, które otrzymuje od or elion zgodnie z życzeniem otrzymywać, czyli pragnieniem, co jest w nim, jak było wyjaśnione wyżej (cz.2, Wewnętrzne spostrzeganie, p.50).

Przyciąganie światła poprzez niższych nazywamy rozprzestrzenieniem or elion.

63) W tym momencie, kiedy stworzenie pragnie otrzymać or elion, natychmiast światło kieruje się do niego. Podobnie do zapalenia świeczki od świeczki, kiedy to nie ma w pierwszej braku. Tak samo i w momencie, kiedy stworzenie przyciąga do siebie or elion, nie ma w or elion braku w niczym z powodu tej części, którą przyciąga stworzenie w siebie. I nie ma również w nim żadnego pobudzenia lub rozprzestrzenienia z powodu przyciągania do stworzenia. Wyłącznie dlatego, żeby było zrozumiane, nazywamy przyciąganie światła przez stworzenie rozprzestrzenieniem or elion. I zrozum to wszędzie, gdyż mówimy ciągle o rozprzestrzenieniu or elion, i to oznacza przyciąganie przez stworzenie wyłącznie za pośrednictwem jego pragnienia.

Część światła, która powinna była wejść w stadium dalet i była odepchnięta od niego, stała się or hozer.

64) Dlatego po cimcumie, kiedy malchut świata Ejn Sof powróciła i przyciągnęła or elion, gdyż przyciągnęła go za pomocą pragnienia, co jest w stadium dalet, to przyciągnęło się do niej or elion również i w stadium dalet. Lecz ze względu na siłę masachu, który ona ustawiła, żeby przeszkodzić światłu rozprzestrzenić się w stadium dalet, powróciła ta część światła z powrotem. Tym dokonała (malchut, stadium dalet) swojego pierwotnego życzenia otrzymywać w siebie światło wyłącznie w 3 stadia. Jednak ta część światła, którą masach zawrócił z powrotem do źródła, czyli część przeznaczona dla stadium dalet, nie znikła z niego, a stała się wielkim światłem obłóczając 3 stadia or elion od miejsca masachu i wyżej do korzenia, i to or hozer stało się otrzymującym kli dla trzech stadiów or elion zamiast stadium dalet, jak opisano wyżej (patrz Wewnętrzne spostrzeganie, p.21).