WEWNĘTRZNE SPOSTRZEGANIE Rozdział 2

Wyjaśnia dziesięć sfirot or hozer, zawiera trzy punkty:

1) Miara światła, która była przydatna dla otrzymywania w malchut, jeżeliby masach nie odepchnął go z powrotem, nazywa się or hozer.

2) Or hozer po cimcumie staje się kli dla otrzymywania or elion zamiast bhiny dalet.

3) Ponieważ bhina dalet obłaczała wszystkie bhinot: keter, hochma, bina i Z’A do cimcum, to znajduje się w or hozer, które odepchnęte od niej, pięć bhinot światła, obłaczających pięć bhinot KaHa’B Tu’M or jaszar. I w punkcie 3 wyjaśnia dziesięć sfirot, które są nazywane NaRaNHa’J i dziesięć sfirot, które nazywane SzNiGL’E – szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal.

10 sfirot or jaszar obłaczają się w dziesięć sfirot or hozer.

1) Dziesięć sfirot or hozer, o których mówi się w słowach Ari (rozdz.1, p.1,2,3), wychodzi za pośrednictwem rozprzestrzenienia Ejn Sof w postaci ziwug de-akaa z masachem stojącym w kli malchut or jaszar. A masach przeszkadza or jaszar, które należy do kli malchut, rozprzestrzenić się w niej, i zawraca je na swoje miejsce. I to or hozer, czyli cała miara światła, która była przeznaczona dla otrzymywania w kli malchut i nie została otrzymana, a była odepchnięta od niego z powrotem, nie uważa się, że ona zniknęła stąd. A stała się ona kli otrzymywania, które wznosi się i obłacza wszystkie cztery stadia or jaszar w ten sposób, że są tu dwa rodzaje dziesięciu sfirot obłaczających się jedne na drugie, ponieważ dziesięć sfirot or jaszar obłacza się w dziesięć sfirot or hozer.

Światło, które jest przeznaczone dla otrzymywania w bhinę dalet, jeżeliby nie masach, przeszkadzający mu, nazywa się or hozer. Po cimcumie staje się or hozer kli dla otrzymywania zamiast bhiny dalet, która została skrócona.

2) I bez względu na to, że całe or hozer, które wznosi się, jest to światło wyłącznie jednej malchut, jak to wyjaśniliśmy, przy tym wszystkim rozróżniamy w tym or hozer dziesięć sfirot. I sens w tym, że wyłącznie malchut jest kli otrzymywania dla wszystkich dziesięciu sfirot przed cimcumem, gdyż w dziewięciu sfirot nie ma w ogóle kli dla otrzymywania, i w rzeczywistości uważane one są za światło, jak pisze Ari (rozdz.12, p.1 i O’P p.2).

Lecz po cimcumie, ponieważ od tego momentu i dalej, malchut już nie może otrzymywać żadnego or jaszar, to or hozer, które zostało odepchnięte od malchut, staje się kli otrzymywania zamiast niej (jak to jest opisane w Wewnętrznym spostrzeganiu, cz.2). I dlatego określanych jest w świetle malchut przed cimcumem pięć rodzajów kelim, zgodnie z każdym stadium or jaszar, które malchut obłaczała tam. A teraz, kiedy or hozer wykorzystywane jest zamiast malchut, my rozróżniamy w tym świetle, odepchniętym przez malchut, również dziesięć sfirot, w które obłacza się dziesięć sfirot or jaszar. Jak również rozróżniamy w kli malchut pięć bhinot, pustych od światła, które należało do niej, czyli od tego światła, które było w niej przed cimcumem.

Wyjaśnienie dziesięciu sfirot, które nazywane są NaRaNHa’J i nazywane SzNiGL’E – szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal.

3) Różnica pomiędzy dziesięcioma sfirot, które nazywane są KaHa’B Tu’M i dziesięcioma sfirot, które są nazywane: nefesz, ruach, neszama, haja, jechida jest w tym, że kelim dziesięciu sfirot nazywane są KaHa’B Tu’M, a światła w nich nazywane NaRaNHa’J. A dla dziesięciu sfirot, które nazywane: szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal jest specjalne świecenie, w którym brakuje Z’A i malchut de-kelim, i świateł haja i jechida. A jest w nich wyłącznie KaHa’B kelim, które nazywane: szoresz, neszama, guf, i NaRa’N świateł. I to jest to, co wyniknęło na skutek cimcum bet, za pośrednictwem wzniesienia malchut w binę (jest to opisane w rozdziale 10).