Taamim, nekudot, tagin i otijet

46. Opisywaliśmy bitusz pomiędzy or makif i or pnimi, który wynikł przy rozprzestrzenieniu parcufa na poziomie guf. Przy tym oczyszcza się masach de-guf, wszystkie poziomy światła de-guf oddalają się i masach z pozostałym w nim reszimo wznosi się w pe de-rosz. Na te reszimo ponownie odbywa się ziwug de-akaa i wychodzi nowy parcuf na poziomie awijut, co jest w reszimo. Kiedy odbywa się bitusz i wzniesienie masachu w pe de-rosz, powstają cztery rodzaje światła: taamim, nekudot, tagin, otijet.

47. I już było powiedziane, że bitusz or makif w masach de-guf oczyszcza masach od całego awijut de-guf. W ten sposób masach ten zostaje zrównany właściwościami z masachem w pe de-rosz, łączy się z nim, stając się jednym poziomem z nim, i włącza się w jego ziwug de-akaa.

Co prawda uważa się, że masach oczyszcza się nie od razu, a stopniowo: od bhiny dalet do bhiny gimel, następnie od bhiny gimel do bhiny bet, następnie od bhiny bet do bhiny alef, od bhiny alef do bhiny szoresz – aż nie oczyści się od wszystkich poziomów awijut i nie stanie się oczyszczonym jak masach w pe de-rosz.

A or elion nigdy nie przestaje świecić i łączy się z masachem na wszystkich poziomach podczas jego oczyszczenia. Kiedy jest oczyszczona bhina dalet i cały poziom światła keter oddala się, to or elion połączył się z masachem na awijut bhiny gimel, wyprowadzając dziesięć sfirot poziomu hochma. A kiedy masach oczyścił się od bhiny gimel, to zniknął i poziom hochma, i w masachu pozostała wyłącznie bhina bet. Wtedy or elion łączy się z bhiną bet i wyprowadza dziesięć sfirot na poziomie bina. A następnie, kiedy oczyściła się i bhina bet masachu, to odszedł odpowiadający poziom światła, i w masachu pozostał awijut bhiny alef. Or elion połączył się z masachem na awijut bhiny alef i wyprowadził dziesięć sfirot na poziomie Z’A. A kiedy masach oczyścił się od awijut bhiny alef, oddalił się poziom światła Z’A, i w masachu pozostał awijut szoresz. Or elion łączy się z awijutem bhiny szoresz i wyprowadza dziesięć sfirot na poziomie malchut. Przy oczyszczeniu masacha od awijut bhiny szoresz oddaliło się światło malchut, i masach ze swoimi reszimot wzniósł się i połączył się z masachem de-rosz, włączając się tam w ziwug de-akaa. I tak wyszły nowe dziesięć sfirot, które nazywane – syn i porodzenie pierwszego parcufa.

I zostało wyjaśnione, że bitusz pomiędzy or makif i or pnimi, oczyszczający masach de-guf pierwszego parcufa de-A’K, wznosi go w pe de-rosz i tak rodzi się drugi parcuf – A’B de-A’K. Jednak to odbywa się nie natychmiast, a stopniowo, i or elion łączy się z masachem na poziomie każdej z czterech bhinot. On przychodzi do nich podczas oczyszczenia, dopóki ten masach nie zrówna się właściwościami z pe de-rosz.

I podobnie do tego, jak wyszły cztery bhiny podczas oczyszczenia guf pierwszego parcufa dla stworzenia parcufa A’B, tak samo wyszły trzy bhiny podczas oczyszczenia masachu de-guf parcufa A’B dla wyjścia parcufa Sa’G – i tak samo na wszystkich poziomach. A ogólna reguła mówi: Masach oczyszcza się nie od razu, a stopniowo, i or elion nie zaprzestaje próby przeniknięcia na niższe poziomy i łączy się z masachem na każdym poziomie, z jego awijut, podczas jego oczyszczenia.

48. Jednak wszystkich tych parcufim, wychodzących na masach podczas jego stopniowego oczyszczenia, nie należy uważać rozprzestrzenieniem prawdziwych poziomów, czyli podobnych do pierwszego parcufa, który wyszedł do rozpoczęcia oczyszczenia masachu. One uważane są za poziom kropek i nazywane są or hozer i kli, ponieważ siła din (sądu) odejścia światła już jest obecna w nich. Kiedy w pierwszym parcufie zaczął działać bitusz i oczyścił masach de-guf od bhiny dalet, to uważa się, że masach tak jakby w całości był oczyszczonym, ponieważ w duchowych światach nie ma pojęcia cząstkowości. Jeżeli w masachu rozpoczął się proces oczyszczania, to on zawsze jest ukończony. Lecz ponieważ masach oczyszcza się stopniowo, u or elion jest czas połączenia się z nim na każdym poziomie awijut masachu, otrzymanym na skutek jego oczyszczenia, do pełnego oczyszczenia masachu. I dlatego te parcufim, wychodzące podczas odejścia poprzedniego parcufa, zawierają miarę tego odejścia i uważane są wyłącznie za poziom kropek, or hozer i din.

I dlatego rozróżniamy w każdym parcufie dwa poziomy: taamim i nekudot. Dziesięć sfirot de-guf, wychodzące jako pierwsze w każdym parcufie, nazywane są taamim. A te poziomy światła, które wychodzą w parcufie podczas oczyszczenia masachu, czyli już po tym, jak masach rozpoczął oczyszczanie się i do jego wzniesienia w pe de-rosz, nazywane są nekudot.

49. Reszimot, które pozostały w guf parcufa po odejściu światła de-taamim, nazywane są tagin. A reszimot, które pozostały od nekudot, nazywane są otijet (litery), czyli kelim. I tagin (reszimot od światła de-taamim) pokrywają i realizują litery i kelim.

Zostały opisane cztery rodzaje światła, które nazywane są taamim, nekudot, tagin i otijet. Pierwszy poziom wychodzący w każdym z pięciu parcufim: Galgalta, A’B, Sa’G, M’A i Bo’N – nazywa się taamim. A poziomy, wychodzące w każdym parcufie od początku i do ukończenia oczyszczenia masachu, nazywane są nekudot. Reszimot, które pozostały po odejściu światła taamim na każdym poziomie, nazywane są tagin, a reszimot, które pozostały po odejściu światła nekudot, nazywane otijet lub kelim.

I pamiętaj o tym dla wszystkich pięciu parcufim: Galgalta, A’B, Sa’G, M’A i Bo’N, ponieważ we wszystkich tych parcufim jest proces oczyszczenia i wszystkie posiadają nazwy czterech rodzajów światła.