Stworzenie parcufim jeden pod drugim

37. I było wyjaśnione, jak parcufim wyszły jeden po drugim. To odbyło się siłą bitusz pomiędzy or pnimi i or makif, oczyszczającym masach de-guf i doprowadzającym go do podobieństwa właściwości z masachem w pe de-rosz. Wtedy masach de-guf był włączony w ziwug de-akaa, co w pe de-rosz. I wyprowadził tym ziwugiem nową bhinę dziesięciu sfirot. Ta nowa bhina uważa się za syna i porodzenie poprzedniego parcufa. I tą drogą z parcufa keter wychodzi A’B, z parcufa A’B wychodzi Sa’G, a z parcufa Sa’G wychodzi M’A, i tak samo wychodzi reszta poziomów w światach Nekudim i ABE’A.

Jednak dlaczego dziesięć sfirot de-A’B wyszło tylko na bhinę gimel, a nie na dalet, i dlaczego parcuf Sa’G wyszedł tylko na bhinę bet? Innymi słowy, dlaczego każdy niższy parcuf niżej o jeden poziom niż wyższy, i dlaczego one nie były stworzone wszystkie na jednym poziomie?

38. Obejrzyjmy to. Dlaczego dziesięć sfirot parcufa A’B uważane są za porodzenie pierwszego parcufa de-A’K? Przecież parcuf A’B powstał od ziwug de-akaa w pe de-rosz w pierwszym parcufie – tak samo jak dziesięć sfirot de-guf pierwszego parcufa. Czym on różni się od pierwszego parcufa, żeby uważać się za jego porodzenie i być zaliczonym jako drugi?

Jest wielka różnica pomiędzy masachem de-rosz i masachem de-guf, ponieważ są dwa rodzaje malchut w parcufie. Pierwsza malchut – mezdaweget (łącząca) z or elion siłą masachu, który ustawiony w niej. Druga malchut mesajemet (zamykająca) or elion dziesięć sfirot de-guf siłą masachu, który ustawiony w niej. Różnica pomiędzy nimi podobna jest do różnicy pomiędzy Stwórcą i stworzeniem, ponieważ malchut de-rosz, łącząc się z or elion podczas ziwuga de-akaa, uważa się Stwórcą dla guf. Przecież masach, ustawiony w niej, nie zlikwidował or elion, uderzając o niego, a odwrotnie, wzniósł or hozer, które obłóczyło i przyciągnęło or elion na poziomie dziesięciu sfirot de-rosz. I światło rozprzestrzenia się z góry w dół, tak że dziesięć sfirot or elion obłaczają się w kelim or hozer, które nazywają się guf. I dlatego masach i malchut de-rosz uważane są Stwórcą dla dziesięciu sfirot de-guf, i w nich jeszcze nie rozróżnia się ograniczenia lub odpychania.

Lecz nie można powiedzieć tego samego o masachu i malchut de-guf. Rozprzestrzenienie dziesięciu sfirot od pe de-rosz z góry w dół odbywa się tylko do poziomu malchut w tych dziesięciu sfirot, ponieważ or elion nie może przeniknąć w malchut de-guf z powodu masachu ustawionego w niej. Ten masach przeszkadza przeniknięciu światła w malchut i dlatego parcuf tam kończy się, i sfira malchut staje się zamykającą i końcem parcufa. Więc cała siła cimcuma i ograniczenia objawia się tylko w masachu i w malchut de-guf, a to znaczy, że bitusz pomiędzy or makif i or pnimi odbywa się tylko w masachu de-guf, ponieważ on ogranicza i oddala or makif. I to nie odbywa się w masachu de-rosz, który tylko przyciąga i obłacza światło, lecz siła ograniczenia w nim jeszcze zupełnie nie jest objawiona.

39. Wyjaśniliśmy, że na skutek bitusz or makif i or pnimi masach zamykającej malchut wzniósł się na poziom masachu łączącej malchut, i to odbyło się, gdyż bitusz or makif oczyścił zamykający masach od awijutu de-guf, co w nim. I wtedy w tym masachu pozostały wyłącznie subtelne znaki tego awijuta, równe awijut masachu de-rosz. A wiadomo, że podobieństwo właściwości zbliża i łączy duchowe obiekty, i dlatego, na skutek bitusz, masach de-guf stał się jednym całym z masachem de-rosz i nabył jego siłę dla ziwug de-akaa. Tak na masach de-rosz wyszło dziesięć sfirot nowego poziomu. Patrz punkt 35.

Jednak na skutek tego ziwuga w masachu de-guf ponownie pojawiły się oznaki awijuta de-guf, co był w nim wcześniej. I wtedy ponownie stała się zauważalna różnica właściwości pomiędzy masachem de-guf i masachem de-rosz, co oddzieliło i wyprowadziło masach de-guf z pe wyższego poziomu rosz. Ponieważ na skutek tego, że ponownie został widoczny korzeń masachu de-guf (poniżej pe wyższego poziomu), on nie może więcej pozostać powyżej pe wyższego poziomu. Przecież różnica właściwości dzieli duchowe obiekty. I dlatego ten masach uważa się drugim guf w stosunku do wyższego poziomu, ponieważ nawet rosz nowego poziomu, w stosunku do wyższego, uważa się tylko guf, gdyż nie pochodzi od masachu jego guf. Oznacza to, że ta różnica właściwości dzieli ich i oni stają się jako dwa oddzielne gufim, ponieważ nowy poziom cały jest porodzeniem masacha de-guf poprzedniego parcufa. I dlatego uważa się jego synem i gałęzią, wychodzącym do poprzedniego parcufa.

40. Jeszcze jest różnica pomiędzy niższym i wyższym poziomem. Każdy niższy poziom powstaje od innego poziomu w pięciu poziomach masachu (jak powiedziano w punktach 22 i 24). I na każdym niższym poziomie brakuje wyższego poziomu światła i niższego kelim w stosunku do wyższego. Przyczyną tego jest bitusz or makif i masachu, który zabiera z masachu ostatni poziom awijuta. Na przykład, w pierwszym parcufie de-A’K masach posiada wszystkie pięć poziomów awijuta (od szoresz do dalet). Bitusz or makif i masachu w jego guf całkowicie oczyszcza bhinę dalet awijuta, nie pozostawiając od niego nawet reszimo. I w masachu pozostają wyłącznie reszimo od awijuta gimel, bet, alef i szoresz poziomów.

I dlatego, kiedy ten masach łączy się z masachem de-rosz, to w nim odbywa się ziwug de-akaa na ten awijut, reszimo po którym pozostało w nim, czyli na awijut bhiny gimel, ponieważ reszimo awijut bhiny dalet zniknęło. Na skutek tego ziwug de-akaa powstaje poziom hochma, który nazywa się AWA’Ja de-A’B de-A’K, lub parcuf A’B de-A’K.

I było wyjaśnione (w punkcie 22), że na tym poziomie brakuje kli malchut i światła jechida (keter). Więc w parcufie A’B, w stosunku do wyższego parcufa, brakuje niższego kli i wyższego światła. I ta różnica właściwości parcufa A’B wydziela go z wyższego parcufa.

41. W ten sam sposób, po tym jak były zbudowane wszystkie poziomy parcufa A’B – rosz i guf, odbywa się bitusz or makif i masacha de-guf de-A’B, czyli masacha bhiny gimel. Ten bitusz zabiera reszimo ostatniego awijuta, bhiny gimel masachu. I teraz, kiedy masach wznosi się w pe de-rosz i włącza się w niego dla ziwug de-akaa, to odbywa się na awijut bhiny bet, ponieważ bhina gimel jest nieobecna. I ten ziwug buduje dziesięć sfirot na poziomie bina, który nazywa się AWA’Ja de-Sa’G de-A’K lub parcuf Sa’G. W nim brakuje kelim malchut i Z’A, i świateł haja i jechida.

I dokładnie tak samo po tym, jak były zbudowane wszystkie poziomy parcufa Sa’G guf i rosz, odbywa się bitusz or makif i masacha de-guf de-Sa’G, czyli masacha bhiny bet. Ten bitusz zabiera reszimo awijuta bhiny bet masachu. I teraz, kiedy masach wznosi się w pe de-rosz i włącza się w niego dla ziwug de-akaa, to odbywa się na awijut bhiny alef, ponieważ bhina bet jest nieobecna. I ten ziwug buduje dziesięć sfirot na poziomie tiferet, który nazywa się poziomem Z’A. W nim brakuje kelim: malchut, Z’A i bina, i poziomów światła: neszama, haja, jechida. I tak samo ten proces jest kontynuowany dalej.