Rozdział 6

Sześć różniących właściwości w or jaszar.

Or elion znajduje się w jednym podobieństwie, a wszystkie zmiany, o których mówi się – w stosunku do otrzymujących.

89) Przede wszystkim należy wiedzieć i zapamiętać, że or elion znajduje się w jedynym podobieństwie, a cała ta mnogość zmian, które znajdujemy w światach, wszystkie one wynikają od strony otrzymujących. Co więcej, one obowiązkowo idą w kolejności przyczyny i skutku: od pierwszego otrzymującego – od malchut Ejn Sof. I po tym wszystkim nie wynikają żadne zmiany w or elion, nawet w stosunku do tego, kto otrzymuje, nie odbywają się żadne zmiany. W samym końcu otworzy się Jego or jaszar dla otrzymujących, podobnie do tego, jak było otwarte w pierwszym otrzymującym – w malchut Nieskończoności do skrócenia – bez żadnych zmian. Jak powiedziano: „Ja AWA’Ja nie zmieniam”.

Znajomość nauki zależy od znajomości kolejności rozwoju sfirot, parcufim i światów w kolejności ich przyczyny i skutku.

90) Wiedz, że zrozumienie tej nauki zależy od wiedzy i znajomości kolejności rozwoju sfirot, parcufim i światów jeden z drugiego, jako przyczyna i skutek, w obowiązującej kolejności. I mędrcy „Zohar” wyjaśnili to w jego ukrytym sensie, lecz nie było zrozumienia ich słów, dopóki nie przyszedł Ari i nie otworzył tego pojęcia. Wiedz również, że każde odnowienie w Kabbale Ari, w stosunku do poprzedzających go badaczy, jest głównie w otwarciu dróg dziesięciu sfirot or hozer. I chociaż dziesięć sfirot or hozer w całości były otwarte wszystkim poprzedzającym go kabbalistom, jednak główne ich poznanie i pojmowanie było wyłącznie zgodnie z drogami dziesięciu sfirot or jaszar. Dopóki nie przyszedł Ari i nie wyjaśnił nam pojmowania dróg or hozer we wszystkich detalach, i tym otworzył skarby, ukryte i zapieczętowane na klucz w księdze Zohar.

Wszystkie różnice istniejące w or hozer wychodzą z or jaszar.

91) Jednak należy wiedzieć, że wszystkie te szczególności, które my rozróżniamy w or hozer, wychodzą z dziesięciu sfirot or jaszar. Do tego stopnia, że nie ma żadnego najmniejszego odnowienia w or hozer, które by nie wychodziło z or jaszar. I dlatego one również nazywane tymi imionami or jaszar. I nie tylko one wychodzą z nich, lecz i właściwości ich są zrównane, a cała różnica jest wyłącznie w przeciwieństwie znaczenia pomiędzy nimi. Dlatego że pierwsze jest światło, a drugie kli.

O dziesięciu sfirot or jaszar Ari mówi bardzo mało.

92) Jednak o dziesięciu sfirot or jaszar Ari mówi bardzo mało i bardzo krótko. To dlatego, że opiera się w tym na poprzednich kabbalistach, którzy mówili wyłącznie o or jaszar, i dlatego nie uważał on za potrzebne przedłużać ich. I należy przyznać, że nam bardzo brakuje jego wyjaśnień o dziesięciu sfirot or jaszar. Jest to brak, który nie będzie mógł się wypełnić.

93) I jest tu w dziesięciu sfirot or jaszar sześć różniących właściwości, które trzeba pamiętać ciągle podczas zajęć Kabbalą. I one są takie: właściwość pierwsza – że or elion znajduje się w jedynym podobieństwie i jakiekolwiek właściwości rozróżniane w dziesięciu sfirot or jaszar – jest to obłóczenie na or elion, lecz one otwierają się wyłącznie na skutek obłóczenia ich w or hozer.

Dziesięć sfirot – jest w or jaszar, jednak w or hozer – jest pięć bhinot.

94) Właściwość druga jest w tym, że ilość dziesięciu sfirot – głównie tylko w or jaszar. Jednak w or hozer jest tylko pięć bhinot, jak powiedziano o tym u Ari (p.63) i w innym miejscu.

Dziesięć sfirot or jaszar określane są jako jedyne światło i oddzielają się jedno od drugiego wyłącznie przy obłóczeniu w or hozer.

95) Właściwość trzecia jest w tym, że dziesięć sfirot or jaszar, kiedy one same w sobie nie są poziomami różniącymi się jeden od drugiego, w przeciwieństwie do tego, jak obłóczone one są w or hozer, a określane wszystkie jako jedno światło. Lecz kiedy obłaczają się one w dziesięć sfirot or hozer, otwiera się pomiędzy nimi różnica bardzo wielka i głęboka.

Są odległości w dziesięciu sfirot or jaszar od strony ich istoty, chociaż podobne one jednemu światłu.

96) Właściwość czwarta – jest to odległość, która istnieje w dziesięciu sfirot or jaszar od strony istoty każdej ze sfirot, jak to opisano w rozdziale 1 „or pnimi”, patrz tam na dokładne wyjaśnienie.

Wszystko, co jest w skutku, otrzymano poprzez niego od jego przyczyny. Lecz główne świecenie pozostaje w jego przyczynie, i tylko gałąź od niej przekazywana skutkowi.

97) Właściwość piąta – jest to wielkość odległości pomiędzy przyczyną i skutkiem, i wszystko to, co jest w skutku, otrzymano przez niego od jego przyczyny. I nie jest w stanie on nic otrzymać od jakiegokolwiek innego poziomu stojącego wyżej jego przyczyny, bez pośrednictwa przyczyny. I we wszystkim, co przyczyna przekazuje skutkowi, główne świecenie pozostaje w przyczynie, i tylko mała gałąź od niego przekazuje się i przechodzi do skutku, bez względu na to, że główne świecenie przychodzi tylko dla skutku (patrz wyżej p.24).

Każdy bliższy do bhiny dalet określa się, że awijut jego jest większy.

98) Właściwość szósta – jest to poziom bliskości do bhiny dalet. Dlatego że ten, kto bliżej do bhiny dalet, określa się, że awijut jego jest większy, i że on jest niższy (p.23). I ta różnica zaczyna się w dziesięciu sfirot or jaszar tylko od skrócenia i niżej, kiedy bhina dalet zamieniła się w pustą przestrzeń i był w niej ustawiony masach. Dlatego właściwość ta nie występuje w igulim, gdyż nie ma tam masachu.

99) I wszystkie różnice właściwości, oprócz ostatniej, działają w dziesięciu sfirot or jaszar jeszcze przed skróceniem. I bez względu na to, że nie ma u nas zupełnie żadnego poznania przed skróceniem, jednak przy tym z niższego wyuczysz wyższe, jak powiedziano. I bardzo dobrze pamiętaj te różnice, żeby nie zniknęły z widoku, kiedy jesteś zajęty tą nauką.