Rozdział 5

Siedem rozróżnianych właściwości w masachu.

79) Masach – jest to właściwość ograniczenia, która pojawiła się po skróceniu, żeby otrzymać światło wyłącznie w dziewięć pierwszych sfirot i przeszkodzić światłu, żeby nie rozprzestrzeniało się w bhinę dalet – w malchut. Jak powiedziano: „Przyjdź do tego miejsca i nie dodawaj”. I ten masach jest porodzeniem wychodzącym jako skutek skrócenia, czyli zniknięcia światła. Dlatego że po tym, jak światło zniknęło ze wszystkich bhinot całkowicie, czyli ze wszystkich czterech stadiów znajdujących się tam, chociaż skrócenie było wyłącznie na bhinę dalet, jak wiadomo. Na skutek tego pojawiła się nowa forma życzenia w malchut nieskończoności – powrócić i przedłużyć światło za pośrednictwem siły ograniczenia, czyli wyłącznie od bhiny dalet i wyżej, lecz nie od bhiny dalet i w dół. I ta nowa granica nazywa się masachem. Na skutek tego, że osnowa tej nowej granicy znajduje się tylko w bhinie dalet, czyli w malchut, określa się, że masach panuje i ustawiony jest wewnątrz kli malchut.

Granica i awijut w masachu powstają jako jedno.

80) I jest siedem głównych różnic, które należy rozróżnić tu, w tym masachu: właściwość pierwsza – że granica i awijut włączają się i przychodzą do niego jako jedno, bez żadnej różnicy pomiędzy nimi. Ponieważ granica znajdująca się w nim jest rzeczywista wyłącznie na awijut bhiny dalet, wychodzi na to, że ona nie ogranicza i nie przeszkadza rozprzestrzenieniu światła od poziomu, w którym nie ma tej miary awijut. Odpowiednio awijut i granica idą jako jedno. I obydwa razem nazywane są masachem. I jest niemożliwym w ogóle mówić i określać, co to jest masach sam w sobie, czyli wtedy, kiedy nie jest on włączony w awijut. Dlatego że wtedy jest zupełnie nierealne cokolwiek rozróżnić w nim.

Jest awijut bez masachu, lecz nie istnieje masach bez awijut.

81) Jednak w kli samej malchut można rozróżnić wiele, wtedy kiedy nie ma w niej naprawienia masachem. I przede wszystkim należy wiedzieć, że malchut de-igulim nie ma masachu w ogóle, dlatego że masach istnieje wyłącznie w sfirot joszer. My wyjaśniliśmy to w drugiej części, i jeszcze jest wiele różniących właściwości, które będziemy wyjaśniać w odpowiednich miejscach. Lecz wtedy, kiedy mówimy wyłącznie o malchut, to oznacza, że mówimy opierając się na awijut, bez naprawienia masachu. W ten sposób masach bez awijut jest niemożliwy, jednak istnieje realność dla awijut bez masachu.

Siła zatrzymania w masachu rosz – ona w potencjale, a nie w działaniu.

82) Właściwość druga – jest to właściwość zatrzymania, istniejąca w postaci siły, potencjału w masachu, gdyż w zatrzymaniu masachem or elion jest stan potencjalny i jest wcielony w działanie, i jest to różnica pomiędzy rosz i guf. Chociaż mówimy, że or elion rozprzestrzenia się do tego momentu, aż nie uderzy w masach, który jest w kli malchut. A masach zawraca światło z powrotem, i to or hozer ubiera dziesięć sfirot rosz. Lecz wszystko to jest w potencjale, a nie realnie w działaniu. Jak to opisano wyżej w p.16. I dlatego wiedz, że każda granica i zatrzymanie światła, która jest w masachu stojącym w malchut de-rosz – jest to tylko zatrzymanie istniejące w potencjale, lecz nie wcielone w działanie.

Siła zatrzymania w masachu w potencjale nazywa się „pe”, a w postaci działania nazywa się „tabur”.

83) Właściwość trzecia – jest to zatrzymanie wcielone w działanie, istniejące w masachu. Dlatego że to obłóczenie i to zatrzymanie, które wynikają w rosz w potencjale, przychodzą i otwierają się w guf w działaniu. Gdyż malchut de-rosz rozprzestrzenia się od siebie i dalej w postaci dziesięciu sfirot z góry w dół, które łącznie nazywane są „guf”. Malchut tych dziesięciu sfirot nazywa się „tabur”, dlatego że tam otwiera się cała siła zatrzymania or elion, która jest w masachu, co w rosz. Siła ta pozwala or elion obłóczyć się wyłącznie od tabura i wyżej. I wiedz, że te dwa imiona – pe i tabur, wskazują na dwie obejrzane właściwości, dlatego że właściwość zatrzymania masachu w potencjale nazywa się pe, a właściwość zatrzymania w działaniu istniejąca w masachu nazywa się tabur.

Włączenie masachu w trzy pierwsze bhiny za pośrednictwem jego wyświetlenia.

84) Właściwość czwarta – włączenie masachu w awijut trzech pierwszych bhinot, wynikające na skutek wyświetlenia masachu. To odbyło się za pomocą uderzenia i uderzeniowego wzajemnego oddziaływania pomiędzy or pnimi i or makif. To potrzebuje szczególnego zrozumienia, gdyż jest osnową, na której oparta jest cała nauka.

Włączenie masachu w trzy pierwsze bhiny – oznacza w pierwsze trzy bhiny, co w bhinie dalet.

85) My już dokładnie obejrzeliśmy to w „or pnimi” i tu nie ma miejsca zagłębiać się w to. Lecz ważne jest zrozumieć, w nawiązaniu do naszego tematu, że wzajemne przeniknięcie, o którym mówimy w masachu, zupełnie nie oznacza, że trzy pierwsze bhiny same teraz zostały skrócone, podobnie jak przed tym skróciła się bhina dalet. Dlatego że sama bhina dalet jest stworzona z czterech bhinot, gdyż przyszła z Ejn Sof. I dlatego masach ustawiony w niej, również stworzony ze wszystkich czterech bhinot, jak opisano wyżej (w punkcie 80), że cała awijut malchut włączona w masach. Tym samym zrozum, że kiedy mówi się o tym, że masach wzniósł się w Z’A, w bhinę gimel, to oznacza, że masach oczyścił się od bhiny dalet, co w dalet, i pozostała w nim tylko wielkość awijut bhiny gimel, co w dalet. W ten sposób wychodzi, że tym zrównała się ona swoją formą z właściwością Z’A. A jak wiadomo, podobieństwo właściwości oznacza jedność w duchowym. I dlatego nazywa się to, że wzniosła się i połączyła się z Z’A, podobnie jakby sama ona była właściwością Z’A, przecież nie ma nic, co pozwoliłoby ich rozłączyć. I nazywa się, że włączył się on w Z’A.

Na podstawie tego możemy zrozumieć resztę włączeń istniejących w masachu, o których mówiło się zanim wzniósł się on i włączył się w pe rosz. Innymi słowy, dopóki nie upodobnił swoich właściwości do właściwości masachu, działanie którego w potencjale, i nie rozróżnialne w nim zupełnie, że jest to masach wcielony w działanie. I to potrzebuje bardzo głębokiego zrozumienia.

Jeżeli w kli znika masach, znika z niego i światło.

86) Właściwość piąta – jest to zaprzestanie działania masachu w kli, na skutek wyjścia jego stąd. Innymi słowy, kiedy odbyło się usubtelnienie masachu z bhiny dalet do bhiny gimel, co określa się jako wyjście masachu z kli malchut i wzniesienie jego w kli Z’A. I może wydawać się, że malchut uwolniła się od siły zatrzymania i ograniczenia, która była w niej i teraz ona może otrzymać or elion bez przeszkód. Jednak nie jest to tak. Co więcej, ona pozostaje w całkowitej ciemności z powodu wyjścia z niej masachu. I to dlatego, że od pierwszego skrócenia i dalej, malchut może otrzymywać jakiekolwiek światło tylko za pomocą masachu. W ten sposób, że oba działania, i otrzymywania światła, i odpychania światła połączone są z masachem, dlatego że odpychaniem światła od ostatniej właściwości łączą i obłaczają światła w górę od tej właściwości.

Masach otrzymujący awijut rosz po swoim oczyszczeniu.

87) Właściwość szósta – jest to awijut rosz, którą nabywa się poprzez masach ponownie po jego oczyszczeniu i wyświetleniu. Czyli za pośrednictwem jego wzniesienia i przyjścia w malchut, stojącą w rosz, i włączenie się w nią. Jak to opisano wcześniej (rozdz.4, p.50).

Masach otrzymujący awijut guf po swoim oczyszczeniu.

88) Właściwość siódma – jest to awijut guf, który nabywa masach ponownie po jego oczyszczeniu i wyświetleniu. Jak to opisane wcześniej, że po otrzymaniu od masachu rosz awijut z dołu do góry, budzą się w masachu de-guf wszystkie reszimot, które włączyły się w niego przy przejściu poprzez sfirot guf podczas jego wzniesienia do Stwórcy. I te reszimot – od awijut z góry do dołu, czyli od właściwości guf. W ten sposób ten awijut, który on otrzymuje od rosz i który ukierunkowany z dołu do góry, zamienia się w reszimot de-guf – awijut z góry do dołu.