Rozdział 4

Dziesięć rodzajów kelim

Korzeń wszystkich kelim – jest to bhina dalet (czwarte stadium).

56) Pierwszy rodzaj – jest to bhina dalet czwartego stadium or jaszar, która jest korzeniem wszystkich kelim w światach. I jest to malchut Ejn Sof, w której wyniknęło C’A, przed skróceniem ona obłaczała się na wszystkie cztery stadia or jaszar. I to jest to, o czym powiedziano, że or elion wypełniało całą realność i nie było żadnego innego rodzaju otrzymywania oprócz niej. A po tym jak skróciła się i ustawiła masach, który czyni ziwug z or elion w postaci ziwug de-akaa – uderzeniowe wzajemne połączenie, wznosi or hozer, i to or hozer staje się teraz kelim otrzymywania zamiast niej, jak opisano w słowach Ari (cz.3, rozdz.1, p.1,2,3 i w rozdz.12, p.4).

Po skróceniu włącza się bhina dalet w masach, i or hozer staje się kli zamiast niej.

57) Trzeba również pamiętać, że bhina dalet jest istotą kli również po skróceniu, a dokładniej – jakość awijut w niej. Lecz ten awijut może być przydatny dla niej po skróceniu wyłącznie w tym wypadku, jeżeli ona włączona w masach. I wtedy or hozer, które ona wznosi, mierzy się zgodnie z jej awijut, i zgodnie z wielkością awijut w niej – miara światła, które ona wznosi. I to or hozer staje się kli otrzymywania na wielkość poziomu or elion, jak to jest dokładnie opisane w Wewnętrznym Spostrzeganiu cz.2.

Rozprzestrzenienie światła i jego oddalenie doprowadziło do stworzenia kelim.

58) Ari stwierdza ważne prawo, że „rozprzestrzenienie światła, a następnie jego odejście, stało się przyczyną wyniknięcia realności kli” (rozdz.1, p.9). Jednak należy zrozumieć w tych słowach, że przecież i dla pierwszego rozprzestrzenienia niezbędne jest kli, zanim światło zniknęło, gdyż nie istnieje światło bez kli. I należy wyjaśnić jego słowa zgodnie z tym, co napisał on dalej (rozdz.6, p.2), że kiedy pierwsze rozprzestrzenienie wyszło z pe de-A’K na zewnątrz, wszystko wyszło wymieszane razem, czyli światło i kli były wymieszane wzajemnie. I nie było rozróżniane kli, przed zniknięciem światła, bez względu na to, że obowiązkowo tam przebywało.

Rozprzestrzenienie i zniknięcie – równe przyczynie dla stworzenia kli.

59) To wyjaśnienie nie jest wystarczające, dlatego że słowa: „stało się przyczyną wyniknięcia realności kli” brzmią niezrozumiale, gdyż z tych słów wynika wrażenie, jakby przed zniknięciem nie było jeszcze żadnej realności kli w ogóle. Lecz powinniśmy głęboko zrozumieć jego słowa. W rzeczywistości powiedziane one bardzo ostrożnie, gdyż on nie powiedział: „zniknięcie światła stało się przyczyną stworzenia kli”, a powiedział: „rozprzestrzenienie światła i jego zniknięcie stało się przyczyną stworzenia kli”. I sens w tym, że obydwa: i rozprzestrzenienie, i zniknięcie – są jednakowymi przyczynami dla stworzenia kli.

Pierwotny materiał dla kli – jest to bhina dalet.

60) I jego słowa są zrozumiałe razem z tym, co wyjaśniliśmy wyżej w punktach 56 i 57, że pierwotny materiał kli – jest to bhina dalet, na którą było uczynione C’A. Innymi słowy, większy poziom życzenia otrzymywać, które było włączone w świetlo Ejn Sof, i które nazywa się malchut Ejn Sof. W samej Ejn Sof ona nie była rozróżnialna w ogóle, a początek jej otwarcia – po tym, jak ona skróciła się i wyniknęła pusta przestrzeń. Dlatego że wtedy otworzył się wzrost życzenia otrzymywać jako przeciwieństwo właściwości w stosunku do or elion, które jest całkowitym oddawaniem, i w którym nie ma życzenia otrzymywać nawet najmniejszej części. Tym ona oddzieliła się i opuściła się, i oddaliła się od or elion stając się całkowicie jemu przeciwną. Gdyż różnica właściwości dzieli w duchowym, a przeciwieństwo właściwości – jest to całkowite oddzielenie, skrajne przeciwieństwo w duchowym. I dlatego, od tego momentu i dalej, określa się zwiększenie życzenia otrzymywać, które jest w skróconej bhinie dalet, jako zwiększenie awijut w światach w stosunku do or elion, uważanego za granicę subtelności, która istnieje w realności. I to tylko dlatego, że czyste od życzenia otrzymywać, gdyż całe ono, to absolutne oddawanie. Co więcej, nie ma u nas poznania w or elion w stosunku do niego samego, jego istoty. Obejrzeliśmy bardzo dokładnie to (cz.1, O’P, Wewnętrzne Spostrzeganie).

Po skróceniu włącza się bhina dalet w masach. I or hozer, które wznosi się za pośrednictwem ich obu, staje się kli dla otrzymywania.

61) I przy całym dalekim oddaleniu istniejącym w bhinie dalet w stosunku do or elion, oprócz niej zupełnie nie ma żadnego kli otrzymywania, lecz ona potrzebuje naprawienia masachu. I wtedy podobnie do tego, jak ona otrzymywała do skrócenia wyłącznie z miarą przyciągania, w tej samej mierze ona otrzymuje teraz, zgodnie z miarą wielkości odpychania. Czyli zgodnie z wielkością światła, które ona mogłaby otrzymać jeżeliby nie była ograniczona masachem.

Zniknięcie światła z bhiny dalet stało się przyczyną dla powstania masachu.

62) Wyjaśniliśmy w drugiej części, że malchut de-igulim, na którą było skrócenie, jest korzeniem i przyczyną dla malchut de-joszer i masachu w niej. Dlatego że po tym jak zniknęło światło z malchut de-igulim, ze wszystkich czterech jej bhinot, ona powróciła żeby ponownie przyciągnąć światło w trzy swoje bhiny, na które nie było skrócenia. To życzenie jest wewnętrznym sensem ustawienia masachu, żeby nie rozprzestrzeniało się światło w bhinę dalet w niej, a wyłącznie do trzech bhinot i nie więcej. I to odbywa się u niej z powodu zniknięcia światła z wszystkich czterech bhinot w niej, kiedy to zostaje ona całkowicie pusta od światła. Wychodzi na to, że zniknięcie światła stało się przyczyną urodzenia masachu.

Bhina dalet – jest to skutek rozprzestrzenienia wyższego światła. W ten sposób rozprzestrzenienie i zniknięcie doprowadziły wspólnie do pojawienia kli, i z nich wyszły bhina dalet i masach.

63) Jednak bhina dalet na swojej drodze jest to porodzenie rozprzestrzenienia światła. Przecież jest to czwarte stadium or jaszar i jest to malchut Ejn Sof, tyle że światło zniknęło z niej na skutek skrócenia. Dlatego bhina dalet w istocie jest porodzeniem od rozprzestrzenienia światła, a masach porodzeniem od zniknięcia światła. Wyjaśniliśmy, że od skrócenia i dalej łączą się oni oboje – i bhina dalet, i masach – we właściwości kli otrzymywania. Oprócz nich nie ma w ogóle kli dla otrzymywania w światach.

Teraz widzimy na ile rzeczywiste są słowa Ari, który mówi, że „rozprzestrzenienie światła, a następnie jego zniknięcie, staje się przyczyną stworzenia realnego kli”. Dlatego że od rozprzestrzenienia światła rodzi się bhina dalet swoją istotą, czyli właściwość jej awijut, a ze zniknięcia światła wychodzi jakość masachu, który jest w niej ustawiony, bez którego ona nie jest przydatna dla otrzymywania w ogóle.

Na skutek tego, że początek wyniknięcia kli wychodzi z rozprzestrzenienia i zniknięcia, dlatego zobowiązane każde kli być poprzedzone przez te dwie siły.

64) Wiadomo, że każda siła w wyższych zobowiązana objawić się w niższych. I dlatego na skutek tego, że początek powstania kli, czyli w malchut de-joszer, która jest pe de-rosz de-A’K, wynika z powodu rozprzestrzenienia światła i jego zniknięcia, dlatego dalej każde kli powinno obowiązkowo zawierać te dwie siły, czyli rozprzestrzenienie światła i jego zniknięcie. I jest niemożliwe wyobrazić sobie jakiekolwiek kli w światach bez nich.

Materiał kli – jest to awijut, a forma – jest to masach.

65) I tak my dokładnie wyjaśniliśmy bazowy materiał i formę, a mianowicie: awijut bhiny dalet – jest to materiał, a masach ustawiony w niej jest to forma, z ich obu zostały złożone, zrobione wszystkie rodzaje kelim, ogólnie i indywidualnie we wszystkich czterech światach ABE’A.

Drugi rodzaj – jest to or hozer, wznoszące się od pe i w górę, i obłaczające dziesięć sfirot or jaszar.

66) Drugi rodzaj kelim – jest to or hozer wznoszące się z dołu do góry za pośrednictwem ziwug de-akaa or elion z masachem, ustawionym w kli malchut, i nazywa się on istaklut alef – pierwsze wpatrywanie się, spostrzeganie. I jak napisano wyżej w punkcie 61, od skrócenia i dalej, miara or elion otrzymywanego przez poziom zależy od wielkości poziomu or hozer, wznoszącego się na skutek ziwug de-akaa z masachem. Dlatego że to or hozer łączy i obłacza dziesięć sfirot or jaszar, jak wiadomo.

Or hozer, co w rosz, w rzeczywistości nie jest kli – ono wyłącznie korzeń kelim.

67) I należy zapamiętać wszystko to, co wyjaśnia się tu w „or pnimi”, w stosunku do obłóczenia or hozer w dziesięć sfirot, które należą do rosz. Główne, że to nie określa się jak realne obłóczenie w działaniu, gdyż ono wznosi się z dołu do góry. Jest to podobne do przeciwdziałania obłóczeniu w awijut kelim. Lecz razem z tym, to or hozer rozszerza kli malchut de-rosz na dziesięć sfirot od niej i w dół, i one stają się kli dla realnego otrzymywania w działaniu. I to już dokładnie było omówione (w or pnimi, rozdz.1, p.30).

Trzeci rodzaj – jest to or hozer przyjmujące odwrotne znaczenie od pe i w dół, i obłaczające dziesięć sfirot, należących do guf, do tabura.

68) Trzeci rodzaj kelim pokazany wyżej w punkcie 65, kiedy or hozer, które odnosi się do rosz, czyli drugi rodzaj, bez względu na to, że samo zupełnie nie jest właściwością obłóczenia, jednak zmienia się na przeciwne i staje się kli otrzymywania w działaniu. I jest to trzeci rodzaj, który zawsze nazywa się imieniem „guf parcufa” (dosłownie: ciało parcufa), a drugi rodzaj zawsze – „rosz parcufa” (dosłownie: głowa parcufa).

Czwarty rodzaj – są to kelim od tabura i w dół.

69) Czwarty rodzaj – są to kelim, które znajdują się od tabura i w dół. One są określane jako dziesięć sfirot or hozer, w których nie ma or jaszar. Dlatego że trzeci rodzaj działa wyłącznie do tabura, gdyż tam jest miejsce pierwszych dziewięciu sfirot guf, lecz od tabura i w dół, które jest miejscem malchut de-guf, one nie są uważane za kelim otrzymywania.

Odpychanie i obłóczenie, które wywołał masach w rosz w potencjale, otworzyły się w guf w działaniu, obłóczenie od pe do tabur i odpychanie od tabura i niżej.

70) I sens w tym, że rosz i guf określone są jako wielkość potencjalna w stosunku do wcielenia w działanie, i wszystko to, co jest włączone w rosz w potencjale, otwiera się w guf we wcieleniu. I dlatego te dwa działania, które wywołał masach w dziesięciu sfirot rosz, a mianowicie: zatrzymanie or elion, żeby ono nie rozprzestrzeniało się w bhinie dalet, czyli malchut, i obłóczenie, które wyniknęło na skutek wznoszącego się or hozer. Oba wyniknęły w rosz tylko w potencjale, jednak miejsce otwarcia tych dwóch działań w guf, kiedy potencjalne obłóczenie, które było w rosz, przychodzi do otwarcia w działaniu powyżej tabura guf. A jakość zatrzymania wewnątrz malchut otwiera się w działaniu poniżej tabura.

Piąty rodzaj – jest to kelim pierwszego rozprzestrzenienia, które nazywane grubym światłem – „or aw”.

71) Piąty rodzaj – są to kelim, które zostały puste od or elion i nazywane są grubym światłem – „or aw”. Dlatego że po tym, jak rozprzestrzeniło się dziesięć sfirot guf od pe de-A’K do tabura, jako trzeci rodzaj, ponownie or elion zniknęło z nich, i pozostały kelim puste, bez światła. I jest to wielka różnica. Dlatego że przy pierwszym rozprzestrzenieniu, bez względu na to, że określane one były jako kelim otrzymywania w działaniu, razem z tym jeszcze nie były uważane jako prawdziwe kelim, z powodu wielkiej ważności, która jest tam w stosunku do kelim. I dlatego mówi Ari, że kelim i światło, co wewnątrz nich – wymieszane. Jednak po tym, jak zniknęło światło z nich, zaczął być rozróżnialny awijut, i odbyło się podzielenie pomiędzy światłem i kli. I dlatego nazywane są te kelim grubym światłem – „or aw”.

Szósty rodzaj – są to kelim, które zostały puste od swoich świateł i reszimot, które pozostały dla ożywiania.

72) Szósty rodzaj – są to kelim, które pozostały puste po wyjściu światła i pozostały w nich reszimot od świateł, które zniknęły. Reszimot przy tym ożywiają i podtrzymują istnienie kelim, żeby były one przydatne poznać swoje światła, jak i wcześniej. I tak samo one świecą parcufowi, który jest za nimi, jak pokazano w słowach Ari (rozdz.2, p.1, p.8, rozdz.4, p.2).

Siódmy rodzaj – są to puste kelim, w których nie pozostało reszimo.

73) Siódmy rodzaj są to kelim, które pozostały puste po wypróżnieniu i w nich nie pozostało reszimo od świateł, które odeszły. I jest to ostatnia bhina od każdego parcufa i rozprzestrzenienia, gdyż ostatnia bhina nie pozostawia reszimo, jak to opisano w słowach Ari (rozdz.2, p.6). I jest to tak, jak to wyjaśniono wyżej w punkcie 43.

Ósmy rodzaj – są to kelim, które przygotowane są dla potrzeb drugiego parcufa, idącego za nim.

74) Ósmy rodzaj – są to kelim, które są przygotowane w parcufie dla potrzeb drugiego parcufa idącego za nim (jak powiedziano u Ari w rozdz.4, p.6). I nawet kli keter, o którym Ari mówi, że ono nie tworzy się w pierwszym parcufie, a wyłącznie w drugim parcufie bezpośrednio, przy tym wszystkim właściwość kli keter od strony męskiej właściwości – „zahar” – przygotowuje się w pierwszym parcufie.

Rodzaj kelim opisanych wyżej, są to kelim zaharim drugiego parcufa.

75) I ten ósmy rodzaj, opisany wyżej – są to kelim męskiej właściwości – zaharim, dla potrzeb drugiego parcufa. One przychodzą od reszimot, które światła pozostawiły w kelim po swoim oddaleniu. I od grubego światła włączonego w te reszimot były stworzone kelim zaharim, jak to opisano w or pnimi (rozdz.2, p.3).

Dziewiąty rodzaj – są to kelim, które są przygotowane w parcufie dla kelim nekewot drugiego parcufa.

76) Dziewiąty rodzaj – są to kelim dla nekewot („nekew” – odczucie braku), które były przygotowane w pierwszym parcufie dla potrzeb drugiego parcufa. I one są stworzone z iskier – „nicucim”, upadających wewnątrz pustych kelim po tym, jak zniknęło z nich światło, przychodzące od świecenia ziwuga, we właściwości wyższej w stosunku do pustego kli. I na skutek tego, że w drugim parcufie zmieniły się światła, kiedy przychodzi światło hochma w kli, które odnosi się do keter, a światło bina w kli hochma i światło Z’A w kli bina, itd. Dlatego tam były niezbędne kelim, które znajdowałyby się w podobieństwie w stosunku do swoich bhinot. I dlatego były przygotowane te nicucim w ten sposób, że nicucim, które spadły z poziomu bina w puste kli poziomu hochma, stały się kli dla światła bina przychodzącego w kli hochma. A nicucim, które spadły z poziomu Z’A w kli poziomu bina, stały się kli dla światła Z’A przychodzącego w kli bina, i tak dalej.

Dziesiąty rodzaj – są to zewnętrzne kelim dla or makif.

77) Dziesiąty rodzaj – są to zewnętrzne kelim dla or makif. Ponieważ or makif nie może być otrzymane na poziomie w sposób inny, niż tylko od właściwości stojącej wyżej, odpowiedniej jemu właściwości w rosz, i jeżeli poziom jest z bhiny dalet, on potrzebuje tego, żeby kli było z bhiny gimel. A jeżeli poziom z bhiny gimel, to potrzebuje kli, które by było z bhiny bet. Podobnie i dalej. I dlatego kelim or makif nazywane są zewnętrznymi kelim, gdyż w stosunku do kelim zawsze uważa się, że każde bardziej cienkie jest bardziej zewnętrzne (or pnimi rozdz.5, p.3).

Te kelim, o których mówiliśmy, przychodzą na poziom podczas usubtelnienia.

78) Te zewnętrzne kelim są poznawane poziomem wyłącznie drogą wzniesienia na poziom stojący wyżej, co odbywa się podczas wzniesienia świateł do Stwórcy. Jak powiedziano w słowach Ari (rozdz.6, p.15).