Rozdział 3

Dwanaście rodzajów reszimot

Reszimot przyciągania i reszimot obłóczenia.

40) Pierwszy rodzaj – jest to reszimo pozostałe od świateł po ich wyjściu, które objawia się jako obłóczenie. Drugi rodzaj – jest to reszimo pozostałe od świateł po ich wyjściu, które przejawia się jako przyciąganie. Co to znaczy? Jak wiadomo, wielkość poziomu jet mierzona wielkością awijut masachu, kiedy wielki awijut przedłuża większy poziom. Wiadomo również, że zawsze należy rozróżniać w tym dwa przeciwieństwa. Dlatego że czym większy poziom, tym bardziej oddalone te dwie wielkości. Przecież tak samo jak u większego poziomu powinien być masach i kli malchut z wielkim awijutem, tak samo powinny u niej być subtelne kelim otrzymywania. Na przykład bhina dalet, u której największy awijut, przedłuża ona na siebie poziom keter, i potrzebuje maksymalnie subtelnego kli, pasującego dla otrzymania wewnątrz światła keter.

Reszimot przyciągania pozostają w kelim przyciągania, a reszimot obłóczenia pozostają w kli otrzymywania.

41) I tak po każdym oddaleniu możemy rozróżnić dwa rodzaje reszimot:

 1. reszimo, które pozostaje w kli przyciągnięcia tego światła;
 2. reszimo, które pozostaje w kli otrzymywania tego światła.

W rzeczywistości, jeżeli mówimy na podstawie istoty tworzącej reszimo, to one są prawie jednym i tym samym, lecz z pochodzenia swego one są dalekie od siebie w nieskończoność. Przecież reszimo właściwości przyciągania jest od awijut i poniżej niego nie ma nic. A reszimo właściwości otrzymywania jest od najwyższej subtelności czystości. Dlatego że jedno jest to bhina dalet, a drugie bhina szoresz.

Reszimo obłóczenia – jest to męska właściwość – zahar, a reszimo od awijut – jest to żeńska właściwość – nekewa.

42) One są określane jedno w stosunku do drugiego jako męska i żeńska część – „zahar” i „nekewa”. I obie one mają odniesienie do jednego poziomu światła, innymi słowy, światło obłóczone w kli, które pasuje jemu całkowicie. Lecz po tym, jak światło oddaliło się stąd i awijut samego kli objawił się jako nieprzydatny, wtedy otworzyła się ta ogromna odległość, która istnieje pomiędzy tymi dwoma reszimo. A ponieważ one początkowo tworzyły jedną całość, dlatego rozpatrywane są jako męska i żeńska część – „zahar” i „nekewa”.

Od ostatniej bhiny nie pozostaje reszimo de-awijut po usubtelnieniu.

43) To reszimo, odnoszące się do właściwości nekewa, nie pozostaje po wyjściu światła stąd. I chociaż ono nie znika, ponieważ w duchowym nie ma nic czasowego, jednak pozostaje spokojnym bez żadnego ruchu do końca naprawienia. I o tym pisze Ari, że ostatnia właściwość nie pozostawia reszimo, i dlatego pozostają tam wyłącznie reszimo męskiej właściwości – „zahar”. Dlatego że kiedy wzniósł się keter i oddalił się, on pozostawił po sobie jedno reszimo w tym swoim kli, żeby świecić z niego w hochmie, która stoi niżej, po tym, jak wznosi się i oddala się.

Reszimot, które obłóczyły się w swoje kelim.

44) Trzeci rodzaj – są to reszimot, które obłaczają się w miejscach łączności światła, które oddaliło się. Innymi słowy, w or hozer i kli malchut, która rozszerzyła się od siebie i dalej w postaci dziesięciu sfirot, obłaczających dziesięć sfirot or jaszar, jak wiadomo. I tak samo reszimo pozostałe po ich wyjściu, ubrały się w nie każdy zgodnie ze swoją właściwością, zgodnie z jego częścią. Na przykład: keter or jaszar, który ubiera się w nefesz or hozer podczas rozprzestrzenienia, później, kiedy oddalił się stąd, obłacza się reszimo zamiast niego, czyli w nefesz or hozer. Tak samo reszimo należące do hochmy – w ruach or hozer, itd. I rzecz jasna, że nie była potrzebna im cała wielkość kli, ponieważ reszimo – jest to wyłącznie mała część światła, które odeszło, i dlatego rozszerzyła się wyłącznie określona miara od kli, odpowiednio dla tej części. O tym mówi się w słowach Ari punkt 18.

Reszimot które nie obłaczają się w swoje kelim, a pozostają nad nimi.

45) Czwarty rodzaj – są to reszimot, które nie obłaczają się w swoje kelim, a znajdują się każde nad tym kli, do którego odnoszą się w postaci „tagin” – korony nad literami. Jak powiedziano u Ari. Przyczyna ich wyjścia z własnych kelim jest następująca. Z powodu uderzenia opuszczającego się or hozer i reszimo jedno o drugie, dlatego że or hozer przychodzi od świecenia ziwuga, ono góruje i wzmacnia się nad reszimo, które jest resztkami wyjścia ziwuga. I dlatego że światło reszimo jest przeciwne or hozer, które opuszcza się wewnątrz swego kli, dlatego nie mogą one być razem, jednym kli. I dlatego reszimo było zobowiązane oddalić się ze swojego kli, wyjść powyżej swojego kli.

Reszimot które powróciły w swoje kelim.

46) Piąty rodzaj – są to reszimot, które powróciły w swoje kelim po tym, jak wyszły stąd. Gdyż po wyjściu ziwuga z wyższej właściwości, również oddaliło się razem z nim i świecenie opuszczającego się or hozer. I zgasły iskry – „nicucim”, które upadają w kli leżące poniżej, i wtedy powróciło reszimo wewnątrz swego kli, jak i przedtem. Dlatego że teraz nie istnieje więcej sprzeciwu ze strony or hozer, które wewnątrz tego kli, przecież ono również po wyjściu swojego ziwuga. Dlatego ponownie reszimo wzmaga się nad or hozer.

A przyczyna tego, że wyjście tego ziwuga nazywa się gaśnięciem iskier w tym, że świecenie or hozer oznacza się imieniem „iskry” – „nicucim”. Dlatego zaprzestanie jego świecenia nazywa się „gaśnięciem” – język, który stosuje się do iskier ognia.

Łączne reszimo subtelnego i grubego światła. Reszimo cienkiego światła, reszimo grubego światła.

47) Szósty rodzaj, jest to stan reszimo cienkiego i grubego światła. Siódmy rodzaj nazywa się cienkim światłem, o którym mówi się u Ari w drugim rozdziale, punkt 10. Ósmy rodzaj nazywa się grubym światłem tego reszimo.

Podobnie do tego, jak w światłach pierwszego rozprzestrzenienia, cienkie światło było wymieszane z grubym światłem, tak samo i w reszimo, które pozostawia po sobie pierwsze rozprzestrzenienie.

48) Ponieważ wszystko to, co jest w świetle, jest również w reszimo, które pozostało od tego światła, dlatego nazywa się reszimo „śladem od pieczęci”. I dlatego reszimot, które pozostały od świateł pierwszego rozprzestrzenienia, zawierają w sobie światło i kli, podobne do świateł, z których wyniknęły. Lecz cały czas, kiedy reszimo ubiera się w swoje kli, nie ma tam różnicy pomiędzy światłem i kli, podobnie do świateł pierwszego rozprzestrzenienia, gdzie światła i kelim są wymieszane. Dlatego i w reszimo przychodzących od nich jest nierozróżnialna różnica pomiędzy światłem i kli, a wymieszane one razem. To właśnie jest szósty rodzaj, o którym mówiliśmy, czyli reszimo zawierające światło cienkie i światło grube, lecz grube światło nierozróżnialne w nim, a wymieszane.

Po wyjściu reszimo z kli, otworzył się zawarty w kli awijut.

49) Teraz spróbujmy zrozumieć siódmy i ósmy rodzaj. Objaśnienie, które było podane z powodu czwartego rodzaju reszimo, kiedy na skutek uderzenia opuszczającego się or hozer o reszimo, oddaliło się i wyszło reszimo ze swojego kli, i wzniosło się nad nim w postaci korony nad literami – tagin. Teraz z powodu oddalenia reszimo z kli, objawiła się różnica pomiędzy kli i między reszimo, dlatego że teraz rozróżnialny stał się awijut, zawarty w kli. On określa się teraz jako grube światło, podobnie do świateł pierwszego rozprzestrzenienia. W ten sposób wyjaśniliśmy, że wszystko to, co jest w światłach, jest również i w reszimo przychodzących od nich.

50) Zostało wyjaśnione, że po oddaleniu reszimo z kli, objawiła się różnica pomiędzy światłem reszimo i pomiędzy kli tego reszimo, przy czym kli teraz nazywa się grubym światłem tego reszimo. Z kelim grubego światła, co w reszimo, wyniknęły kelim męskiej właściwości – „zaharim” drugiego rozprzestrzenienia. A światła reszimo nazywa się teraz cienkim światłem, co w reszimo, z którego wyniknęły światła zaharim drugiego rozprzestrzenienia. I pamiętaj to.

Reszimo obłóczenia, które pozostaje w malchut.

51) Dziewiąty rodzaj – jest to reszimo światła malchut, o czym mówi Ari w rozdziale 6, punkt 20. Wiedz, że reszimo to odnosi się do siódmego rodzaju, który nazywa się cienkim światłem, czyli w nim jest nieobecna jakość kli. Jak już mówiliśmy, że reszimo od strony przyciągania odeszło, czyli odeszła jakość grubego światła z tego reszimo. Lecz cienkie światło, co w nim, pozostało bez kli i dlatego wzniosło się powyżej swojego kli w jesod.

Reszimot włączone w masach po jego oczyszczeniu.

52) Dziesiąty rodzaj – jest to reszimo włączone w masach po drodze wzniesienia jego do Stwórcy. Dlatego że światło malchut, którym jest masach, i or hozer znajdujące się w niej, wyświetla się i wznosi się od poziomu do poziomu, do przyjścia jego do Stwórcy, czyli w pe de-rosz. I na miarę przejścia jego w nich, łączy się również z reszimot, które pozostawiły tam światła po swoim wyjściu. Dlatego kiedy przyszło ono w pe, zawiera w sobie trzy rodzaje reszimot, na które ponownie był uczyniony ziwug, z którego oddzieliły się kelim i światła drugiego rozprzestrzenienia.

Reszimot pozostałe od czterech poziomów, które wyszły podczas oczyszczenia.

53) Jedenasty rodzaj – jest to reszimo, które pozostało od czterech poziomów, wychodzących podczas oczyszczenia, jako dziewięć pierwszych sfirot. Dlatego że Ari mówi tu o reszimot, które pozostały od dziewięciu pierwszych sfirot pierwszego rozprzestrzenienia, zanim zaczęły się oczyszczać, i nazywają się pierwszym światłem. Jednak również od czterech poziomów, które wyszły następnie podczas usubtelnienia, one również pozostawiły reszimo w swoich kelim po odejściu. A dokładnie: od dziewięciu pierwszych sfirot, gdyż ostatnia właściwość nie pozostawia reszimo, jak wiadomo.

Reszimot obłóczenia, które pozostały od reszty właściwości czterech poziomów.

54) Dwunasty rodzaj – są to reszimot, które pozostały od reszty właściwości czterech poziomów, które wyszły podczas oczyszczenia, czyli wyłącznie jakość cienkiego światła w tych samych reszimot. Dlatego że grube światło w tych reszimot było utracone z ostatnich jakości. Jak było wyjaśnione już o ostatnich właściwościach reszimot, które pozostałe od pierwszego światła.

55) I tak wyjaśniliśmy dwanaście rodzajów reszimot:

 1. 1.Reszimot wychodzące od właściwości obłóczenia (p.40-43). 

 2. 2.Reszimot idące od właściwości przyciągania (jak wyżej). 

 3. 3.Reszimot, które obłaczają się wewnątrz swoich kelim (p.44). 

 4. 4.Reszimot, które nie obłaczają się w swoje kelim, a są one w jakości „tagin” nad literami (p.45). 

 5. 5.Reszimot, które powróciły w swoje kelim, po tym jak wyszły z nich (p.46). 

 6. 6.Reszimot zawierające cienkie i grube światło, lecz grube światło – nierozróżnialne w nich (p.47-49). 

 7. 7.Cienkie światło od reszimot, z których były stworzone światła męskich właściwości (zaharim) drugiego rozprzestrzenienia (jak wyżej). 

 8. 8.Grube światło od reszimot, z których były stworzone kelim dla „zaharim” drugiego rozprzestrzenienia (p.50). 

 9. 9.Reszimot światła malchut jest wyłącznie od cienkiego światła, które jest w tych reszimot, ostatnia bhina nie pozostawia swego reszimo (p.51). 

 10. 10.Reszimot, które były włączone w masach przy jego wzniesieniu do Stwórcy i tam odnowiły się w ziwugu dla drugiego rozprzestrzenienia (p.52). 

 11. 11.Reszimot, które pozostało od dziewięciu pierwszych sfirot w czterech poziomach, które wyszły podczas usubtelnienia (p.53). 

 12. 12.Reszimot od ostatnich bhinot na tych poziomach (p.54).