Psalmy 91-100

Psalm 91

1. Ty, co zasiadasz pod osłoną Najwyższego, co pod cieniem wszechmocnego przebywasz.
2. Wzywam Boga, obronę moję i twierdzę moję, Pana mojego któremu ufam.
3. By On cię wybawił od sideł zastawionych, od moru zgubnego.
4. Skrzydłem Swojem osłoni cię, a pod lotami Jego bezpieczny będziesz; tarczą i puklerzem jest prawda Jego.
5. Nie ulękniesz się strachu nocy, strzały lecącej podczas dnia.
6. Moru który w ciemności pełza, ani zarazy niszczącej w południe.
7. Legnie u boku twojego tysiąc, myriady przy prawicy twojej; do ciebie się nie zbliży.
8. Tylko oczyma twemi patrzeć będziesz i zapłatę niegodziwych obaczysz.
9. Przeto żeś Boga obronę moję, żeś Najwyższego uczynił ucieczką twoją.
10. Nie spotka cię nieszczęście, ani klęska się nie zbliży do namiotu twojego.
11. Bo On aniołów Swoich ustanowił ci, by strzegli cię na wszystkich drogach twoich.
12. Na dłoniach uniosą cię, by nie potrąciła o kamień noga twoja.
13. Po szakalu i żmii stąpać będziesz i zdepczesz lwa i potworę.
14. Dla tego, że mnie umiłował ocalę go, obronię go, bo uznał imię Moje.
15. Gdy wezwie Mnie wysłucham go, przy nim będę w niedoli, wyzwolę go i zaszczycę.
16. Długiem życiem nasycę go, i okażę mu pomoc Moję.

Psalm 92

1. Psalm, pieśń na dzień Sabbatu.
2. Miło chwalić Boga, sławić imię Twe Najwyższy.
3. Opiewać zrana miłosierdzie Twoje, a niezawodność Twoję po nocach.
4. Na dziesięciostrunnej lutni i na lirze, przy podźwięku cytry.
5. Bo uradowałeś mnie Boże czynami Twojemi, o dziełach rąk Twoich śpiewać będę.
6. Jak wzniosłe dzieła Twoje Boże, niezmiernie głębokie zamysły Twoje.
7. Człowiek nierozumny jest, nie odgadnie, ograniczony on i nie dociecze tego.
8. Jeżeli rozrastają się niegodziwi jako trawa, a rozkwitają wszyscy złoczyńcy, to aby zatraceni byli na
wieki.
9. A Ty wzniosły wieczyście o Boże.
10. Bo oto wrogi Twoje o Boże, bo oto wrogi Twoje zginą, rozproszeni będą wszyscy złoczyńcy.
11. Ale wzniosłeś niby bawoli, róg mój; namaszczony jestem oliwą zieloną.
12. A napawa się oko moje prześladowcami moimi, a o powstałych na mnie złoczyńcach usłyszy ucho moje.
13. Sprawiedliwy jak palma zakwitnie, jak cedr Libanu wystrzeli.
14. Zaszczepieni w domu Bożym, w dworcach Pana naszego zakwitną.
15. Jeszcze owocem się pokryją w starości, pełni soków i zieleni będą.
16. By opowiadać, że sprawiedliwym Bóg, opoka moja, a niema krzywdy w Nim.

Psalm 93

1. Bóg króluje, we wspaniałość się obłóczył, obłóczył się Bóg w potęgę, przepasał się.
2. I oto utwierdzony świat i nie zachwieje się.
3. Utwierdzony tron Twój dawny, z przed wieków Ty.
4. Wznoszą strumienie o Boże, wznoszą strumienie szum swój, niosą strumienie nawałę swoję.
5. Nad łoskot wód wielkich, nad wspaniałe bałwany morza, wspaniałym na wysokości Bóg.
6. Świadectwa Twoje stwierdziły się zupełnie nad domem Twoim, któremu przystoi świętość, Boże na wieczne czasy.

Psalm 94

1. Panie pomsty, Boże, Panie pomsty zajaśniej.
2. Podnieś się sędzio ziemi, odpłać zasługę pysznym.
3. Dopókiż. niegodziwi, o Boże, dopókiż niegodziwi górować będą.
4. Bluzgać, przemawiać hardo, przechwalać się wszyscy złoczyńcy.
5. Lud Twój Boże, dręczą, a dziedzictwo Twoje gnębią.
6. Wdowę i przybysza zabijają, a sieroty mordują.
7. I mówią: nie widzi Bóg, nie baczy Pan Jakóba.
8. Zastanówcie się nieroztropni w narodzie, i ograniczeni kiedyż się opamiętacie.
9. Kto urządził ucho, czyż nie usłyszy, albo kto zbudował oko, czyż nie obaczy.
10. Kto karci narody czyżby nie karał. On który uczy człowieka wiedzy,
11. Bóg zna zamysły ludzkie, że są marne.
12. Szczęsny mąż, którego karcisz Boże, a w zakonie Twoim nauczasz go.
13. By dać mu otuchę w dni niedoli, póki wykopanym nie będzie dla niegodziwego grób.
14. Bo nie zaniecha Bóg ludu Swojego, a dziedzictwa Swego nie opuści.
15. Bo do sprawiedliwości wróci sąd, a za nim wszyscy prawego serca.
16. Któż stawał przy mnie przeciw niegodziwym, któż występował dla mnie przeciw złoczyńcom?
17. Gdyby nie był Bóg pomocą moją, oniemal nie legła by w grobie dusza moja.
18. Gdym mniemał: już chwieje się noga moja, łaska Twoja Boże wsparła mnie.
19. Gdy ścierają się myśli we wnętrzu mojem, pocieszenia Twoje rozweselają duszę moję.
20. Czyż sprzymierzył się z Tobą tron bezprawia, sprawca krzywdy miasto prawa.
21. Skupiają się przeciw duszy sprawiedliwego, a krew niewinną potępiają.
22. Ale będzie Bóg mi twierdzą, a Pan mój opoką obrony mojej.
23. I zwróci przeciw nim samym niecność ich, a we własnej złości ich wygubi, wygubi ich Bóg, Pan nasz.

Psalm 95

1. Pójdźcie, zaśpiewajmy Bogu, wysławiajmy opokę pomocy naszej.
2. Przywitajmy oblicze Jego dziękczynieniem, pieśniami zanućmy Mu.
3. Bo Panem wielkim Bóg, i królem wielkim nad wszystkie bóztwa.
4. W którego ręku głębie ziemi, a szczyty gór Jego są.
5. Którego jest morze, bo On je stworzył, i ląd, który ręce Jego ukształtowały.
6. Pójdźmy, ukorzmy się i pokłońmy, klęknijmy przed Bogiem Stwórcą naszym.
7. Bo On Pan nasz, a my lud któremu pasterzy, i trzoda ręki Jego, od dzisiaj jeżeli głosu Jego usłuchacie.
8. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dzień Masa na puszczy.
9. Kiedy kusili Mnie ojcowie wasi, doświadczali, choć widzieli dzieło Moje.
10. Czterdzieści lat przykrzyłem Sobie to pokolenie, i wyrzekłem: lud to obłąkanego serca, i nie poznali oni dróg Moich.
11. Tak że przysiągłem w gniewie Moim, że nie wnijdą do siedziby Mojej.

Psalm 96

1. Zaśpiewajcie Bogu pieśń nową; śpiewaj Bogu cała ziemio.
2. Śpiewajcie Bogu, wysławiajcie imię Jego; zwiastujcie z dnia na dzień pomoc Jego.
3. Opowiadajcie między narodami chwałę Jego, między wszystkiemi ludami cuda Jego.
4. Bo wielkim Bóg i sławionym wielce; wspaniały On po nad wszystkie bóztwa.
5. Bo wszystkie bóztwa pogan bałwany; a Bóg niebiosa stworzył.
6. Chwała i urok przed obliczem Jego; potęga i wspaniałość w świątyni Jego.
7. Nieście Bogu rodziny ludów; nieście Bogu cześć i sławę.
8. Nieście Bogu cześć imienia Jego; składajcie dary i wstępujcie do przedsionków Jego.
9. Ukorzcie się przed Bogiem w nastroju uroczystym; zadrżyj przed Nim cała ziemio.
10. Głoście między narodami: Bóg króluje i utwierdzony świat, nie zachwieje się; sądzić będzie ludy w sprawiedliwości.
11. Niech się weselą niebiosa, niech się raduje ziemia; niech zahuczy morze i co je zapełnia.
12. Niech cieszy się pole i wszystko co na niem; zarazem rozradują się wszystkie drzewa leśne,
13. Przed Bogiem; bo idzie, bo idzie by sądzić ziemię; sądzić ma świat w sprawiedliwości, a ludy prawdą Swoją.

Psalm 97

1. Bóg króluje, niech cieszy się ziemia; niech się radują wyspy niezliczone.
2. Obłoki i mgły w około Niego; sprawiedliwość i prawo podstawą tronu Jego.
3. Ogień przed Nim kroczył, i palił w około wrogi Jego.
4. Oświecały błyskawice Jego świat; widziała to i zadrżała ziemia.
5. Góry jak wosk stopniały, przed Bogiem, przed Panem całej ziemi.
6. Głosiły niebiosa sprawiedliwość Jego, i widziały wszystkie ludy chwałę Jego.
7. Zawstydzeni czciciele posągów, wielbiciele bożyszcz; korzą się przed Nim wszystkie bóztwa.
8. Słyszy to i cieszy się Cyon, i radują się córy Jehudy wyroków Twoich Boże.
9. Boś Ty Boże, Najwyższy na całej ziemi, wielceś wyniesiony nad wszystkie bogi.
10. Miłujący Boga, nienawidźcie zła; Ten który czuwa nad życiem cnotliwych Swoich, z rąk niegodziwców ocali ich.
11. Światło wschodzi dla sprawiedliwego, a dla prawych sercem radość.
12. Cieszcie się sprawiedliwi w Bogu, i hołdujcie wspomnieniu świętości Jego.

Psalm 98

1. Pieśń. Zaśpiewajcie Bogu pieśń nową, gdyż cudów dokonał; wsparła go prawica Jego i ramię Jego święte.
2. Oznajmił Bóg pomoc Swą; w oczach narodów odsłonił sprawiedliwość Swoję.
3. Wspomniał łaskę i niezawodność Swą dla domu Izraela; ujrzały wszystkie krańce ziemi pomoc Pana naszego.
4. Wznieście okrzyki Bogu cała ziemio, wybuchnijcie, radujcie się, śpiewajcie.
5. Śpiewajcie Bogu na cytrze, na cytrze i głosem pieśni.
6. Na trąbach i głosem surmy, wykrzykujcie przed królem, Bogiem.
7. Niech zahuczy morze i co je zapełnia, świat i mieszkańcy jego.
8. Rzeki niech przyklasną, dłonią, i pospołu góry zawtórują,
9. Przed Bogiem; albowiem idzie by sądzić ziemię. Sądzić ma świat w sprawiedliwości, a ludy słusznością.

Psalm 99

1. Bóg króluje, niech zadrżą narody; zasiadł na Cherubach, niech zachwieje się ziemia.
2. Bóg na Cyonie wielki, a wzniesiony On nad wszystkie narody.
3. Hołdować im imieniu Twojemu, wielkie i wspaniałe, święte ono.
4. Potężny król prawo umiłował, Tyś utwierdził słuszność; prawo i sprawiedliwość w Jakóbie Tyś uczynił.
5. Wywyższajcie Boga, Pana naszego, korzcie się u podnóżka stóp Jego; święty On.
6. Mojżesz i Aron między kapłanami Jego, a Samuel między wzywającymi imienia Jego; wołali do Boga a On ich wysłuchał.
7. Zpośród słupa obłoku przemawiał do nich, strzegli świadectw Jego i zakonu który poruczył im.
8. Boże, Panie nasz, Tyś wysłuchał ich, Panem pobłażliwym byłeś dla nich, ale karzącym postępki ich.
9. Wywyższajcie Boga, Pana naszego i korzcie się przed górą Jego świętą, bo świętym Bóg, Pan nasz.

Psalm 100

1. Pieśń dziękczynna. – Okrzykujcie Bogu cała ziemio.
2. Służcie Bogu w radości, przyjdźcie przed Niego w weselu.
3. Uznajcie że Bóg, wszechmocny, On stworzył nas i doń należymy; lud Jego i trzoda której pasterzy.
4. Wnijdźcie do bram Jego z dziękczynieniem, do przedsieni Jego z wielbieniem, dziękujcie Mu, błogosławcie imieniu Jego.
5. Albowiem dobrym Bóg, na wieki łaska Jego, a od pokolenia do pokolenia niezawodność Jego.