Psalmy 61-70

Psalm 61

1. Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dawida.
2. Słuchaj Panie błagania mojego, bacz na modlitwę moję.
3. Z krańca ziemi do Ciebie wołam, w zwątpieniu serca mego; na opokę niedostępną dla mnie, wprowadź mnie.
4. Wszak byłeś schronieniem mi, basztą potężną w obec wroga.
5. Niech zamieszkam w namiocie Twoim wiecznie, schronię się pod osłonę skrzydeł Twoich. – Sela.
6. Bo Ty Panie wysłuchałeś ślubowania moje; oddałeś dziedzictwo czcicieli imienia Twego.
7. Dni do dni króla przydaj; oby były lata jego, jak od pokolenia do pokolenia.
8. Niech zasiędzie wieczyście w obliczu Pana; łaskę i prawdę ustanów, by go strzegły.
9. I tak śpiewać będę Imię Twoje na zawsze, spełniając śluby moje dzień w dzień.

Psalm 62

1. Przewodnikowi chóru Jedutunów, pieśń Dawida.
2. Tylko na Panu polega dusza moja; od Niego pomoc moja.
3. Tylko On opoką moją i zbawieniem mojem, twierdzą moją, nie zachwieję się wielce.
4. Dopókiż napadać będziecie na męża, zabijać gromadą, jak ściana pochylona, jak mur się walący.
5. Tak, z wysokości jego uradzili go strącić, upodobali sobie kłam; usty swojemi błogosławią, a we wnętrzu swem złorzeczą. – Sela.
6. Wszelako na Panu polegaj duszo moja, albowiem w Nim nadzieja moja.
7. Wszak On opoką i pomocą moją, twierdzą moją, nie zachwieję się.
8. W Panu pomoc moja i chwała moja, opoka obrony mojej; ucieczka moja u Pana.
9. Ufaj Mu na wszelki czas; narodzie, wylewaj przed Nim serce twoje, Pan ucieczką dla nas. – Sela.
10. Wszak marnością syny ludzkie, zawodni synowie mężów; na wagach pomieszczeni, są marnością zarówno.
11. Nie ufajcie w krzywdę, a grabieżą nie łudźcie się; mienie gdy wzrasta nie zważajcie na to.
12. Raz powiedział Pan, a dwakroć to słyszałem, że potęga u Pana.
13. I u Ciebie Panie, miłosierdzie, bo Ty płacisz człowiekowi wedle uczynków jego.

Psalm 63

1. Pieśń Dawida, gdy przebywał na puszczy Judzkiej.
2. Panie, Tyś Panem moim; szukam Cię, pragnie Cię dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje, na ziemi suchej i spragnionej bez wody.
3. Tak w świątyni widziałem Cię; bodaj ujrzeć potęgę Twoję i chwałę Twoję.
4. Bo lepszą łaska Twoja aniżeli życie; usta moje wysławiać Cię będą.
5. Tak, wychwalać Cię będę póki życia; w imię Twoje podniosę ręce moje.
6. Jakoby tłuszczem i tukiem nasyca się dusza moja, a wargami radosnemi sławią usta moje.
7. Gdy wspominam Cię na łożu mojem, podczas straży nocnych rozmyślam o Tobie.
8. Bo byłeś pomocą moją, a w cieniu skrzydeł Twoich radowałem się.
9. Przylgnęła dusza moja do Ciebie, mnie wspiera prawica Twoja.
10. A oni, którzy na zagubę szukają duszy mojej, zapadną w głębie ziemi.
11. Porazi ich mieczem, pastwą szakali się staną.
12. A król weselić się będzie w Panu, chlubić się będzie każdy, który zaprzysiągł mu; bo zamknięte będą usta kłamców.

Psalm 64

1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
2. Słuchaj Panie głosu mojego, gdy błagam; od obawy wroga ustrzeż życie moje.
3. Ukryj mnie przed spiskiem złych, przed zaburzeniem złoczyńców.
4. Którzy zaostrzyli niby miecz język swój, nałożyli strzałę swoję: słowo goryczy.
5. Aby ugodzić w skrytości niewinnego, znienacka ugodzić weń; a nie boją się.
6. Utwierdzają się w zamyśle złym, zmawiają się jakby ukryć sidła; powiadają, któż spostrzeże je.
7. Ukrywają niegodziwości, spełniliśmy zamysł uknuty; we wnętrzu każdego, w sercu głęboko.
8. I ugodził ich Pan strzałą, nagłą była ich klęska.
9. Do upadku ich wiedzie własny język, wzdrygają się wszyscy, którzy widzą ich.
10. I przestraszyli się wszyscy ludzie, i opowiadają zrządzenie Pana, a sprawę Jego rozważają.
11. Raduje się sprawiedliwy w Bogu i polega na Nim, i chlubią się wszyscy prawego serca.

Psalm 65

1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida, śpiew.
2. Ciebie oczekuje chwała Panie, na Cyonie, i Tobie spełnia się ślub.
3. Który słuchasz modlitwy, do Ciebie wszelkie ciało przybiega.
4. Sprawy grzeszne owładnęły mną, występki nasze, Ty odpuściłeś je.
5. Szczęsny, kogo wybierasz i zbliżasz, kto zamieszka w przedsieniach Twoich. My nasycim się dobrem domu Twojego, świętego przybytku Twojego.
6. Cudami w sprawiedliwości nam odpowiedziałeś, Panie pomocy naszej, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
7. Utwierdzasz góry mocą Twoją, przepasany potęgą.
8. Uciszasz szum mórz, szum ich bałwanów i wrzenie narodów.
9. A drżą mieszkańcy kresów przed znamionami Twojemi; krańce wschodu i zachodu rozweselasz.
10. Nawiedziłeś ziemię i zrosiłeś ją, szczodrze ją wzbogaciłeś, strumień Pański pełen wody; przygotowujesz zboże ich, bo tak urządziłeś ją.
11. Zagony jej skropiłeś, obniżyłeś bruzdy jej; ulewami spulchniłeś ją, plon jej pobłogosławiłeś.
12. Uwieńczyłeś rok dobrocią Twoją; drogi Twoje kapią obfitością.
13. Wybujały pastwiska puszczy, a roskoszą wzgórza się opasują.
14. Pokrywają się błonia owcami, a doliny zasuły się zbożem; okrzykują i śpiewają.

Psalm 66

1. Przewodnikowi chóru. Pieśń, psalm. Zaśpiewaj Panu cała ziemio.
2. Śpiewajcie chwałę imienia Jego, oddajcie chwałę sławie Jego.
3. Rzeczcie Panu: jak wspaniałe dzieła Twoje;dla wielkiej potęgi Twojej schlebiają Ci wrogi Twoje.
4. Cała ziemia korzy się przed Tobą i śpiewa Ci, śpiewa imie Twoje. – Sela.
5. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pańskie; wspaniały On czynami względem ludzi.
6. Przemienił morze w ląd, rzekę przeszli pieszo; tam uradowaliśmy się w Nim.
7. Panuje we wszechmocy Swojej światu, oczy Jego na narody spoglądają; wiarołomni aby się nie rozzuchwalili. Sela.
8. Uwielbiajcie ludy Pana naszego i głoście sławę Jego.
9. Który powołał dusze nasze do życia, nie dał zachwiać się nodze naszej.
10. Boś doświadczył nas Panie; spławiałeś nas, jak się spławia srebro.
11. Zawiodłeś nas w paść, nałożyłeś kleszcze na biodra nasze.
12. Ustanowiłeś człowieka głową naszą, popadliśmy w ogień i w wodę, ale wywiodłeś nas do pełni szczęścia.
13. Wnijdę do domu Twojego z całopaleniem, uiszczę Ci śluby moje.
14. Co wyrzekły wargi moje, a wypowiedziały usta moje w niedoli mojej.
15. Całopalenia tuczne złożę Ci, wraz z kadzidłem barany; przygotuję cielce i kozły. – Sela.
16. Pójdźcie, posłuchajcie a opowiem, wszyscy bogobojni, co uczynił dla duszy mojej.
17. Do Niego usty mojemi wołałem, a chwała na języku moim.
18. Niegodziwość gdybym spostrzegł w sercu mojem, nie wysłuchałby Pan.
19. Wszelako wysłuchał Pan, baczył na głos modlitwy mojej.
20. Błogosławiony Pan, który nie odrzucił modlitwy mojej, a nie usunął łaski Swojej odemnie.

Psalm 67

1. Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Psalm, pieśń.
2. Pan oby zmiłował się nad nami i błogosławił nam; oby zajaśniał obliczem Swojem w pośród nas. – Sela.
3. Aby poznano na ziemi drogę Twoję; wśród wszystkich ludów pomoc Twoję.
4. Niech wielbią Cię narody, Panie; niech wielbią Cię narody wszystkie.
5. Niech się ucieszą i rozradują plemiona; bo sądzić będziesz narody w prawości, a plemiona ziemi poprowadzisz. Sela.
6. Niech wielbią Cię narody, Panie; niech wielbią Cię narody wszystkie.
7. Ziemia wydała plon swój; niech błogosławi nam Pan, Pan nasz.
8. Niech błogosławi nam Pan, a niech boją się go wszystkie krańce ziemi.

Psalm 68

1. Przewodnikowi chóru Dawida. Psalm, pieśń.
2. Powstał Pan, rozproszyły się wrogi Jego, i uciekli nieprzyjaciele Jego przed Nim.
3. Jak się rozwiewa dym, rozwiałeś ich, jak topnieje wosk przed ogniem; nikną niegodziwi przed Panem.
4. A sprawiedliwi cieszą się, weselą przed Panem i unoszą się radością.
5. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Imię Jego; uderzcie w bębny na cześć zasiadającego w niebiosach przy imieniu Jah i radujcie się przed Nim.
6. Ojcem sierot i sędzią wdów, Pan w Przybytku Swoim świętym.
7. Pan, który sprowadza zabłąkanych ku domowi, wywodzi jeńców do szczęśliwości; tylko odstępcy zalegli pustynię.
8. Panie, gdyś szedł przed ludom Twoim, gdyś kroczył przez pustkowia. – Sela.
9. Ziemia drżała, a niebiosa rozpływały się przed Panem; jak ów Synai przed Panem, Panem Izraela.
10. Deszcz obfity spuściłeś Panie; dziedzictwo Twoje omdlałe, Ty pokrzepiłeś je.
11. Zastępy Twoje przebywały na niej; przygotowałeś ją w dobroci Swojej dla biednego, Panie.
12. Pan dał hasło; radosnych zwiastunek zastęp wielki.
13. Królowie zastępów pierzchają, pierzchają, a mieszkanka domu dzieli łupy.
14. Gdyście rozłożyli się pośród zagród, skrzydła gołębicy pokryte były srebrem, a loty jej zielonawozłotym blaskiem.
15. Gdy rozproszył Wszechmocny królów w niej, zaśnieżyłeś na Calmonie.
16. Góro Pana, góro Baszanu, góro piętrząca się, góro Baszanu.
17. Czemu zawistnie spoglądacie, góry piętrzące się, na górę, którą upodobał Pan na siedlisko Swoje? Zaprawdę, Bóg zamieszka tam na wieki.
18. Wozów Pańskich myriady, tysiące wielokrotne. Pan między niemi jak na Synaju w świętości.
19. Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, i przekornych, aby się osiedlili, Boże Panie.
20. Błogosławiony Pan, dzień w dzień opiekuje się nami; Pan pomocą naszą. – Sela.
21. Pan nam Panem wybawienia, a u Boga Pana są od śmierci wyjścia.
22. Tak Pan zmiażdżył głowę wrogów Swoich; ciemię włochate postępującego w grzechach swoich.
23. Rzekł Pan: z Baszanu sprowadzę ich; sprowadzę z nad głębin morza.
24. Aby brodziła noga twoja we krwi, a język psów twoich we wrogach miał udział.
25. Widzieli pochód Twój Panie; pochód Pana mojego, króla mojego w świętości.
26. Na czele piewcy, za nimi grajkowie, wpośród dziewic bijących w bębny.
27. Chórami chwalcie Pana, Pana, wy z rodu Izraela.
28. Tam Benjamin najmłodszy, zwycięzca ich; książęta Jehudy, hufce ich, książęta Zebulun, książęta Naftali.
29. Ustanowił Pan twój potęgę twoję; utwierdź Panie, coś zdziałał dla nas.
30. Do przybytku Twojego nad Jeruzalem, Tobie przynoszą królowie dary.
31. Rozgromiłeś zwierzę sitowia, gromadę byków wśród cieląt ludów, że pełzają ze sztabami srebra; rozproszył narody bojów żądne.
32. Przychodzą potężni z Egiptu; ziemia Kusz wyciąga ręce swe do Pana.
33. Królestwa ziemi, śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. – Sela.
34. Który unosi się w niebiosach niebios odwiecznych; oto rozległ się głos Jego, głos potężny.
35. Oddajcie sławę Panu; wśród Izraela majestat Jego, a potęga Jego w obłokach.
36. Wspaniałyś Panie w świątyniach Twoich; Pan Izraela On daje siłę i potęgę narodowi; błogosławiony Pan.

Psalm 69

1. Przewodnikowi chóru na sześć głosów. Od Dawida.
2. Wspomóż mię Panie, bo doszły wody aż do zagrożenia życiu.
3. Ugrzązłem w bagnie bezdennem, a niemasz oparcia; dostałem się w głębie wód, a prąd uniósł mnie.
4. Znużyłem się wołając, zaschło gardło moje; omdlały oczy moje wyglądając Pana mojego.
5. Liczniejsi niż włosy głowy mojej są nienawidzący mnie daremnie, wzmogli się ciemięzcy moi, wrogi moje bez powodu; czegom nie zagrabił nigdy, mam zwrócić.
6. Panie Ty znasz nieroztropność moję, a winy moje przed Tobą nie tajne.
7. Niechaj nie powstydzą się przezemnie ufający Ci Panie, Boże zastępów; niech nie zarumienią się przezemnie szukający Cię, Panie Izraela.
8. Wszak dla Ciebie znosiłem szyderstwo; okrył rumieniec oblicze moje.
9. Obcym się stałem braciom moim; i nieznanym dla synów matki mojej.
10. Bo gorliwość dla domu Twego trawiła mnie; a szyderstwa urągających Tobie spadały na mnie.
11. I wypłakałem poszcząc duszę moję; a było to na urągowisko dla mnie.
12. I włożyłem miasto szaty wór; i stałem się im przysłowiem.
13. Rozpowiadają o mnie przesiadujący w bramach i śpiewki pijanych.
14. A ja – modlitwa moja do Ciebie Boże, w porę łaski Panie; w wielkiem miłosierdziu Twojem, odpowiedz mi ziszczeniem pomocy Twojej.
15. Wydobądź mnie z błota, abym nie utonął; niech ocalonym będę od przeciwników moich i z głębin wód.
16. Niech nie uniesie mnie prąd wody, i niech nie pochłonie mnie głębia, i nie zawrze nademną topiel paszczy swojej.
17. Wysłuchaj mnie Boże, bo błogą łaska Twoja; w wielkiem miłosierdziu Twojem zwróć się do mnie.
18. I nie skrywaj oblicza Twego przed sługą Twoim, bom uciśniony; pospiesz i wysłuchaj mnie.
19. Zbliż się do duszy mojej i wybaw ją; z powodu wrogów wyzwól mnie.
20. Ty znasz hańbę moję, i wstyd mój, i sromotę moję; obecni Ci wszyscy ciemięzcy moi.
21. Hańba kruszy serce moje i jestem zbolały; czekam spółczucia a niemasz go, pocieszających, a nie znalazłem.
22. Wdali w pokarm mój żółć; a w pragnieniu mojem poili mnie kwasem.
23. Niech stół ich będzie dla nich zasadzką; a dla bezpiecznych sidłem.
24. Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; a biodra ich nieustannie zachwiewaj.
25. Wylej na nich gniew Twój; a zapalczywość Twoja niech dosięgnie ich.
26. Niech stanie się zamek ich pustkowiem; w namiotach ich niechaj nie będzie mieszkańca.
27. Bo kogo zraniłeś, ścigają; a o bolu porażonych przez Ciebie rozpowiadają.
28. Wymierz karę za karą na nich; a niech nie dostąpią łaski Twojej.
29. Niech wymazani będą z księgi życia; a wraz z prawymi nie zapisani.
30. A mnie utrapionego i zbolałego, pomoc Twoja Panie wydźwignie mnie.
31. Sławić będę imię Pana pieśnią; wielbić je wdzięcznością.
32. I milszem to będzie Bogu niż wół, niż byk rogaty, dwukopytny.
33. Ujrzą to poniżeni i ucieszą się; szukający Pana, a ożyje serce wasze.
34. Bo słucha ubogich Bóg; a więźniami Swoimi nie gardzi.
35. Chwalą Go niebiosa i ziemia; morza i wszystko co się roi w nich.
36. Albowiem Pan wspomoże Cyon, i odbuduje miasta Jehudy, i osiądą tam, i odziedziczą ją.
37. A potomkowie sług Jego posiadać będą; a miłujący imię Jego zamieszkają w niej.

Psalm 70

1. Przewodnikowi chóru. Od Dawida, na pamiątkę.
2. Panie, aby ocalić mnie, Boże, na pomoc mi spiesz.
3. Niech się zawstydzą i pobledną czyhający na życie moje; niech się cofną i zarumienią pragnący nieszczęścia mojego.
4. Niech pierzchną na sromotę swoję, którzy wołają: oho! oho!
5. Niech się ucieszą i uradują w Tobie wszyscy, którzy szukają Cię; i niech powtarzają wciąż: wielkim Pan, którzy miłują pomoc Twoję.
6. A ja biedny i ubogi, Panie pospiesz ku mnie; pomocą moją i zbawcą moim Ty; Boże nie zwlekaj.