Psalmy 131-140

Psalm 131

1. Pieśń pielgrzymia Dawida. – Boże nie wynosiło się serce moje, i nie wywyższały oczy moje, i nie marzyłem o rzeczach wyższych i niedościgłych dla mnie.
2. Czyliż nie koiłem i nie uciszałem duszy mojej jak niemowlę przy matce swojej, jak niemowlę we mnie dusza moja.
3. Wyglądaj Izraelu Boga oddziś i na wieki.

Psalm 132

1. Pieśń pielgrzymia. Pomnij Boże Dawidowi wszystkie cierpienia jego.
2. Jak przysiągł Bogu, ślubował Mocarzowi Jakóba.
3. Nie wnijdę do sieni domu mojego, nie wstąpię na posłanie łoża mojego.
4. Nie użyczę snu oczom moim a powiekom moim drżemania.
5. Póki nie znajdę miejsca dla Boga, siedziby dla Mocarza Jakóbowego.
6. Oto słyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na błoniach Jaar.
7. Wnijdźmyż do przybytków Jego, ukorzmy się u podnóżka stóp Jego.
8. Zstąp Boże do miejsca spoczynku Twego, Ty i arka Majestatu Twego.
9. Kapłani Twoi obloką się cnotą, a pobożni Twoi się uradują.
10. Gwoli Dawidowi słudze Twojemu, nie odtrącaj oblicza pomazańca Twego.
11. Zaprzysiągł Bóg Dawidowi w prawdzie, nie cofnie się od niej; z płodu żywota twego wyniosę na tron twój.
12. Jeżeli przestrzegać będą Synowie twoi przymierza Mojego i świadectwa tego, którego ich nauczam, i synowie ich na wieki zasiadać będą na tronie twoim.
13. Albowiem wybrał Bóg Cyon, upodobał sobie na siedzibę Swoję.
14. To spoczynek Mój na wieki, tu zasiądę, bo upodobałem go Sobie.
15. Płodom jego pobłogosławię, biednych jego nasycę chlebem.
16. I kapłanów jego oblokę pomocą, a pobożni jego radować się będą.
17. Tam dam wzrosnąć potędze Dawida, przygotuję pochodnię pomazańcowi Mojemu.
18. Wrogi jego okryję sromotą, a na nim błyszczeć będzie korona jego.

Psalm 133

1. Pieśń pielgrzymia Dawida. O jak pięknie i wdzięcznie, gdy przebywają bracia zgodnie.
2. Jak olej przedni na głowie, spływający na brodę, na brodę Aarona, spływający na kraj szat jego.
3. Jak rosa Hermonu, spadająca na góry Cyonu; bo tam ustanawia Bóg błogosławieństwo i życie na wieki.

Psalm 134

1. Pieśń pielgrzymia. Otóż wysławiajcie Boga, wszyscy słudzy Boga, stawający w domu Bożym po nocach.
2. Wznieście ręce wasze ku świątyni, i sławcie Boga.
3. Niech pobłogosławi ci Bóg z Cyonu, Twórca nieba i ziemi.

Psalm 135

1. Halleluja. Chwalcie imię Boga, chwalcie słudzy Boga.
2. Którzy stoicie w domu Bożym, w przedsieniach domu Pana naszego.
3. Halleluja, bo dobrym Bóg, śpiewajcie imieniu Jego, bo miłe ono.
4. Bo Jakóba wybrał sobie Pan, Izraela na własność Swą.
5. Zaiste wiem ja, że wielkim Bóg, a Pan nasz nadewszystkie Bogi.
6. Wszystko co pożąda Bóg, czyni na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach.
7. Wznosi obłoki z krańca ziemi, błyskawice dla deszczu tworzy, wywodzi wiatr ze skarbnic Swoich.
8. Który poraził pierworodne w Micraim, od człowieka do bydlęcia.
9. Zesłał zjawiska i cuda wpośród ciebie Micraim, na Faraona i na wszystkie sługi jego.
10. Który poraził ludy mnogie, i pobił królów potężnych.
11. Sychona króla Amorei, i Oga króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu.
12. I oddał kraj ich na dziedzictwo, na dziedzictwo Izraelowi, ludowi Swojemu.
13. Boże, imię Twe na wieki; Boże, pamięć Twoja od pokolenia do pokolenia.
14. Bo sprawiedliwość wymierza Bóg narodowi Swojemu, a nad sługami Swojemi lituje się.
15. Posągi pogan srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich.
16. Usta mają a nie mówią, oczy mają a nie widzą.
17. Uszy mają a nie słyszą, niema też tchu w ustach ich.
18. Jak one niech będą twórcy ich, każdy który zaufał im.
19. Domu Izraela, sławcie Boga, bogobojni, sławcie Boga.
20. Domu Lewi, sławcie Boga, bogobojni, sławcie Boga.
21. Sławionym niech będzie Bóg z Cyonu, przebywający w Jerozolimie. Halleluja.

Psalm 136

1. Chwalcie Boga bo dobry, bo na wieki łaska Jego.
2. Chwalcie Boga nad Bogi; bo na wieki łaska Jego.
3. Chwalcie Pana nad Pany; bo na wieki łaska Jego.
4. Co zdziałał cuda wielkie sam; bo na wieki łaska Jego.
5. Co stworzył nieba w mądrości; bo na wieki łaska Jego.
6. Co rozpostarł ziemię na wodach; bo na wieki łaska Jego.
7. Co stworzył światła wielkie; bo na wieki łaska Jego.
8. Słońce, aby panowało we dnie; bo na wieki łaska Jego.
9. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy; bo na wieki łaska Jego.
10. Co poraził Micraim w pierworodnych jego; bo na wieki łaska Jego.
11. I wywiódł Izrael z pośród nich; bo na wieki łaska Jego.
12. Ręką potężną i ramieniem podniesionym; bo na wieki łaska Jego.
13. Co rozdzielił morze sitowia na części; bo na wieki łaska Jego.
14. I przeprowadził Izrael wskroś niego; bo na wieki łaska Jego.
15. I pogrążył Faraona i wojsko jego w morzu sitowia, bo na wieki łaska Jego.
16. Co prowadził lud Swój po puszczy; bo na wieki łaska Jego.
17. Co poraził królów wielkich; bo na wieki łaska Jego.
18. I pobił królów potężnych; bo na wieki łaska Jego.
19. Sychona króla Amorei; bo na wieki łaska Jego.
20. I Oga króla Baszanu; bo na wieki łaska Jego.
21. I oddał kraj ich na dziedzictwo; bo na wieki łaska Jego.
22. Na dziedzictwo Izraelowi słudze Swojemu; bo na wieki łaska Jego.
23. Co w poniżeniu naszem pomnił o nas; bo na wieki łaska Jego.
24. I wydarł nas od ciemięzców naszych; bo na wieki łaska Jego.
25. Daje chleb wszelkiemu ciału; bo na wieki łaska Jego.
26. Chwalcie Pana niebios; bo na wieki łaska Jego.

Psalm 137

1. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakali wspominając Cyon.
2. Na wierzbach tam zawieszaliśmy lutnie nasze.
3. Tam to domagali się od nas zaborcy nasi słów pieśni, a gnębiciele nasi radości. Zaśpiewajcie nam z pieśni Cyonu.
4. Jak śpiewać nam pieśń Bożą na ziemi obcej?
5. Jeżeli zapomnę cię Jerozolimo, niech zdrętwieje prawica moja.
6. Niech przylgnie język mój do podniebienia mojego, jeżelibym nie pamiętał ciebie, jeślibym nie stawił Jerozolimy na przedzie radości mojej.
7. Pamiętaj, Boże, synom Edomu dzień Jerozolimy, którzy wołali: burzcie, burzcie aż do podwalin jej.
8. Córo Babilonu spustoszona, szczęsny kto odpłaci tobie przysługę, którąś przysłużyła się nam.
9. Szczęsny kto pochwyci i roztrąci dzieci twe o skałę.

Psalm 138

1. Dawida pieśń. Sławię cię z całego serca, wobec bóztw śpiewam Ci.
2. Korzę się przed przybytkiem Twoim świętym, wysławiam imię Twoje, za łaskę Twoję, za prawdę Twoję; boś wyniósł nad wszystko imię Twoje, słowo Twoje.
3. W dzień, kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pokrzepiłeś mnie, a w mojej duszy, moc.
4. Hołdować Ci będą, Boże, wszyscy królowie ziemi, bo usłyszeli wyroki ust Twoich.
5. I śpiewać będą o drogach Bożych, jak wielkim majestat Boga.
6. Bo wysoko Bóg, a na poniżonych baczy, i wzniosłego daleka dojrzy.
7. Gdy chodzić będę pośród niedoli, dasz mi żyć, naprzekór wrogom moim podasz rękę Twoję, i wspomoże mnie prawica Twoja.
8. Bóg dokona dla mnie, Boże, laska Twoja na wieki, dzieł rąk Twoich nie zaniechaj.

Psalm 139

1. Przewodnikowi chóru. Dawida pieśń. Boże, Ty zbadałeś mnie i znasz.
2. Ty znasz spoczynek mój i wstawanie moje, wyrozumiewasz myśl moję zdaleka.
3. Chód mój i leżenie moje wyśledziłeś, a na wszystkie drogi moje baczysz.
4. Bo zanim wyraz na języku moim, już, Boże, znasz go cały.
5. Ze wszech stron opasałeś mnie, i położyłeś na mnie dłoń Twoję.
6. Niedościgłem dla mnie zrozumienie tego, tak wzniosłe, że nie podołam mu.
7. Dokąd ujdę przed duchem Twoim, i dokąd przed obliczem Twojem schronię się.
8. Gdybym się wzniósł ku niebu, tam Ty, i gdybym sobie usłał w otchłani, tuż jesteś.
9. Gdybym wziął skrzydła jutrzni, spoczął na krańcu morza.
10. Nawet tam ręka Twoja powiodłaby mnie, a ujęła prawica Twoja.
11. A gdybym rzekł: wszak ciemność mnie ukryje, a nocą stanie się światło wokoło mnie.
12. I ciemność nie zaciemnia przed Tobą, a noc jako dzień świeci; tak ciemność jak światło.
13. Boś Ty ukształtował wnętrzności moje, osnułeś mnie w żywocie matki mojej.
14. Sławię Cię, bom dziwnie cudowny, cudowne twory Twoje, a dusza moja poznaje to dobrze.
15. Nie tajne było jestestwo moje przed Tobą, gdym się tworzył w tajni, wysnuwał w głębinach ziemskich.
16. Zaród mój widziały oczy Twoje, i w księdze Twojej, gdzie wszystkie zapisane przeznaczenia przyszłe, i dla niego było jedno między niemi.
17. A mnie jak cenne były zamysły Twoje, Panie, jak potężną ich liczba.
18. Gdybym je liczył, nad piasek liczniejsze; powstałem i wciąż jestem z Tobą.
19. Gdybyś też zgładził, Panie, niegodziwego, a do mężów krwawych: wara odemnie.
20. Którzy Cię wzywają dla zbrodni, wzywają dla fałszu, wrogi Twoje.
21. Czyliż nienawidzących Cię, Boże, nie nienawidzę, i przeciwnikami Twoimi się nie brzydzę.
22. Całą nienawiścią nienawidzę ich, wrogami są mi.
23. Doświadcz mnie Panie, poznaj serce moje, wypróbuj mnie i poznaj myśli moje.
24. I patrz czy droga przekory we mnie, a prowadź mnie po drodze wieczności.

Psalm 140

1. Przewodnikowi chóru. Pieśń Dawida.
2. Wybaw mnie Boże od człowieka złego, od męża bezprawia ochroń mnie.
3. Którzy zamyślają złe w sercu, co dzień wszczynają walki.
4. Ostrzą języki swoje jak wąż, jad żmii pod wargami ich. – Sela.
5. Uchowaj mnie, Boże, od rąk niegodziwca, od męża bezprawia ochroń mnie; którzy umyślili zachwiać kroki moje.
6. Ukryli dumni sidła na mnie i powrozy, rozciągnęli sieci nad ścieżką, zasadzki zastawili na mnie. – Sela.
7. Rzekłem do Boga: Panem moim Ty, wysłuchaj Boże, głos błagania mojego.
8. Boże, Panie, twierdzo pomocy mojej, co osłaniasz głowę moję w dzień boju.
9. Nie spełniaj, Boże, życzeń niegodziwego, zamysłów jego nie urzeczywistniaj; niech nie tryumfują. – Sela.
10. Głowy ostępujących mnie, niecność warg ich, niech je pokryje.
11. Niech spadną na nich zarzewia, w ogień niech strąci ich, w przepaście, by nie powstali.
12. Oszczerca nie ostoi się na ziemi, mąż bezprawia, zło niech go ściga do upadku.
13. Wiem, że wymierzy Bóg sprawiedliwość biednemu, słuszność ubogim.
14. Zaprawdę, sprawiedliwi sławić będą imię Twoje, zasiędą prawi przed obliczem Twojem.