Przedmowa do księgi Zohar p.63-71

63. Z powyższego możemy zrozumieć, że w rzeczywistości nie do porównania jest wysokość dusz pierwszych pokoleń z ostatnimi. Dlatego że jest reguła, iż we wszystkich parcufim światów i dusz najbardziej jasne kelim oczyszczają się i naprawiają się jako pierwsze. I zgodnie z tym, na początku było przeprowadzone sprawdzenie kelim HaBa’D światów i dusz. Dlatego dusze dwóch pierwszych tysiącleci były bardzo wysokie. I bez względu na to, nie byli oni w stanie otrzymać światła całego poziomu, z powodu braku niższych części światów i samych siebie – HaGa’T, NeHI’M, jak było powiedziane wyżej.

A następnie, w średnim tysiącleciu, kiedy sprawdzane były kelim HaGa’T światów i dusz, dusze w swojej istocie były jeszcze dosyć jasne, dlatego że kelim HaGa’T w wysokości swojej są bliskie do HaBa’D. A razem z tym światła były ukryte w światach z powodu zepsucia kelim od haze w dół, jak w światach, tak i w duszach. Zgodnie z tym, w naszym pokoleniu, w którym istota tych dusz jest najgorsza w całym stworzeniu, do dnia dzisiejszego nie mogły być sprawdzone w duchowym, lecz razem z tym one uzupełniły kelim parcufa światów i parcufa ogólnej duszy. I nie może być ukończona praca inaczej, niż przez nie.

I w dzisiejszych czasach, kiedy ukończone są kelim NeH’I i istnieją kelim rosz, toch, sof parcufa, w całości są przyciągane w rosz, toch, sof światła niezbędne dla nich, czyli całkowite światła NaRa’N. W ten oto sposób, tylko wraz z ukończeniem przygotowania tych niższych dusz mogą objawiać się najwyższe światła i nie wcześniej.

64. Mędrcy zadawali sobie te pytania i jasne było dla nich, że pierwsze pokolenia były o wiele ważniejsze od ostatnich, zgodnie ze swoimi kelim, właściwościami, życzeniami, które były bliższe do właściwości światła. Lecz mądrość Tory objawia się w ostatnich pokoleniach o wiele bardziej, gdyż na skutek powiększenia ogólnej masy w ostatnich pokoleniach, przyciągają się bardziej doskonalsze światła, chociaż w istocie swojej dusze te są najgorsze.

65. I to w żaden sposób nie przeczy temu, że nie można zaprzeczać pierwszym pokoleniom w otwartej części Tory. Przecież w tym, co ma stosunek do wykonania przykazań w działaniu, stosunek jest odwrotny – pierwsze pokolenia za ich pomocą naprawiły się bardziej niż ostatnie. To dlatego, że działania rozpoczyna się w czystych kelim sfirot, a tajemnice Tory i smaki przykazań pochodzą od światła sfirot.

I ty już wiesz, że istnieją odwrotne zależności kelim i świateł, zgodnie którymi na początku napełniają się wyższe kelim, i dlatego pierwsze pokolenia za pomocą przykazań w działaniu zostały naprawione więcej, niż ostatnie pokolenie. Wtenczas, jak w stosunku do świateł – tak jak niższe wchodzą pierwszymi, ostatnie pokolenia naprawiają się światłami więcej, niż pierwsze pokolenia.

66. Wiedz, że we wszystkim jest wewnętrzne i zewnętrzne. Izrael (potomkowie Awraama, Ic’chaka i Jakowa) mają odniesienie do wewnętrznej części całego świata, a reszta narodów uważana jest za jego zewnętrzną część. I sam Izrael jest podzielony na wewnętrzną część – są to sprawiedliwi pracujący dla Stwórcy, i zewnętrzną część – ci, którzy się tym nie zajmują. Również i w narodach świata jest wewnętrzna część – są to sprawiedliwi tego świata, i jest zewnętrzna część – wulgarni i przynoszący krzywdę indywidualności.

Pośród narodu Izraela, pracujących dla Stwórcy, również jest wewnętrzna część – są to ci, którzy stali się godni pojąć wewnętrzną duszę Tory i jej tajemnice, i zewnętrzna część – ci, którzy zajmują się wyłącznie wykonaniem działań w Torze. I w każdym człowiek z narodu Izraela jest wewnętrzna część – część Izraela przedstawiająca sobą kropkę w sercu, i zewnętrzna część – część narodów świata, czyli same ich ciało. Lecz nawet narody świata w nim są uważane za ger, ponieważ przylepieni do jego wewnętrznej części oni podobni są do sprawiedliwych, którzy przeszli od narodów świata w Izrael.

67. I kiedy człowiek z narodu Izraela wywyższa i szanuje swoją wewnętrzną część (Izrael, co jest w nim) nad zewnętrzną (znajdujące się w nim narody świata), czyli przykłada główne swoje wysiłki do wywyższenia i wzmocnienia swojej wewnętrznej części na korzyść swojej duszy, a małe wysiłki i tylko w niezbędnej mierze, on steruje nad podtrzymanie istnienia części narodów świata, co w nim, czyli dla zabezpieczenia potrzeb ciała, to, jak powiedziano, czyni Torę swoim stałym zajęciem, a swoją specjalizację – drugorzędną, i wtedy działania jego, jak wewnętrzne, tak i w zewnętrznej części całego świata, doprowadzają do tego, że naród Izraela wywyższa się w swojej doskonałości, a narody świata, przedstawiające sobą zewnętrzną część wspólnego świata, uświadamiają i doceniają wielkość synów Izraela.

Lecz jeżeli odwrotnie, człowiek z synów Izraela wywyższa i docenia swoją zewnętrzną część, która jest częścią narodów świata, co w nim, to jego zewnętrzna część wywyższa się, a on sam, czyli wewnętrzna część, naród Izraela w nim, opuszcza się. I wtedy swoimi działaniami doprowadza do tego, że zewnętrzna część w całym świecie (narody świata) wywyższa się nad Izraelem, zrzucając go w proch, a synowie Izraela, wewnętrzna część świata, opuszczają się coraz niżej i niżej.

68. I nie dziw się temu, że jeden człowiek może wywołać wywyższenie lub upadek całego świata. Jest to niezmienne prawo, zgodnie z którym część i całość są równe, jak dwie krople wody, i wszystko dokonujące się w całym, dokonuje się również i w jego części. I odwrotnie, dokonywane poprzez części, odbywa się w całym, gdyż nie objawia się całe, dopóki nie objawią się jego części, zgodnie ze swoją jakością i ilością. Tak że bez wątpliwości działanie odpowiedniej części opuszcza lub wywyższa całość. W ten sposób wyjaśnia się powiedziane w Zohar, że uczeniem księgi Zohar i prawdziwej mądrości stanie się godny wyjść z wygnania do pełnego zbawienia, co na pierwszy rzut oka jest niezrozumiałe – jakie odniesienie ma uczenie się Zohar do uratowania narodu Izraela od narodów świata?

69. Z powiedzianego jest jasne, że w Torze, jak i w całym świecie, również jest wewnętrzna i zewnętrzna część. Zgodnie z tym, w zajęciach Torą są dwa poziomy. Jeżeli człowiek powiększa swoje wysiłki w nauce wewnętrznej części Tory i jej tajemnic, to w tym stopniu doprowadza do tego, że wywyższenie wewnętrznej części świata, którą jest naród Izraela, wywyższa go nad zewnętrzną częścią świata, którą są narody świata, i wszystkie narody wyznają wyższość Izraela nad nimi, dopóki nie wypełni się powiedziane: „I wezmą wszystkie narody Izrael, i doprowadzą ich w ich miejsce, i dom Izraela przyjmie ich (narody) jako spadek na ziemi Stwórcy.”

I powiedziano również: „Tak powiedział Stwórca: „Przeciągnę ja ręce swoje do narodów, i przed plemionami wzniosę znamienia Moje, i one przyniosą synów twoich w pole, i córki twoje będą na ich plecach.” Lecz jeżeli nie daj Bóg odwrotnie: człowiek z narodu Izraela obniża ważność wewnętrznej części Tory i jej tajemnic, mówiących o drogach rozwoju w naprawieniu naszych dusz i stopniach ich duchowego wzniesienia, jak również sens i smaki przykazań, odnośnie zewnętrznej części Tory, mówiącej wyłącznie o ich mechanicznym wykorzystaniu, lub jeżeli zajmuje się wewnętrzną częścią Tory, lecz przydziela temu minimalną ilość czasu, jak czemuś nieznaczącemu, to tym on doprowadza do obniżenia do najniższego poziomu wewnętrznej części świata – synów Izraela, i wzmocnieniu zewnętrznej części świata – narodów świata, które uniżą i będą nienawidzić synów Izraela, uważając ich za coś niepotrzebnego i zbędnego, czego świat zupełnie nie potrzebuje.

Co więcej, doprowadzają tym do tego, że nawet zewnętrzna część narodów świata wzmacnia się nad ich wewnętrzną częścią tak, że najgorsi z nich, najbardziej szkodliwi, którzy są niszczycielami świata, wzmacniają się i wywyższają się coraz wyżej nad wewnętrzną częścią – sprawiedliwymi narodów świata. W tym czasie i odbywają się wszystkie zniszczenia i zabójstwa, czego były świadkiem nasze pokolenia. I niech ochroni nas Stwórca od tego!

Czyli my widzimy, że zbawienie Izraela i cała jego wielkość, zależy wyłącznie od uczenia się księgi Zohar i wewnętrznej części Tory. I odwrotnie, wszystkie zniszczenia i wszystkie upadki synów Izraela – tylko na skutek tego, że pozostawili oni wewnętrzną część Tory, uniżyli jej znaczenie do najniższego poziomu i uczynili ją rzeczą, w której zupełnie nie ma żadnej potrzeby.

70. Powiedziano w księdze Zohar: „Powstańcie i obudźcie się ze względu na dusze Izraela, przecież puste serce wasze bez mądrości, wiedzy i poznania Jego, chociaż On i znajduje się wewnątrz was. I powiedziano: „Głos Jego puka w sercu każdego z narodu Izraela, przywołując do modlitwy, żeby wznieść z prochu świętą Szhinę – wspólną duszę całego narodu Izraela. Lecz Szhina odpowiada: „Nie mam sił sama wznieść się z prochu – wszyscy, jak zwierzęta, które pożerają trawę.” Czyli wykonują przykazania bez żadnego rozumu, jak zwierzęta, i wszystko, co oni czynią, czynią wyłącznie dla samych siebie.

Innymi słowy, w wykonaniu przykazań nie ma u nich zamiaru dostarczyć zadowolenie dla Stwórcy – wyłącznie ze względu na samych siebie wykonują oni przykazania. I nawet najlepsi z nich, którzy spędzają czas na zajęciach się Torą, czynią to wyłącznie dla wygody ich ciała, bez pożądanego zamiaru dostarczyć zadowolenie dla Stwórcy.

W takim wypadku powiedziano o podobnym pokoleniu, że duch (ruach) odchodzi i nie powraca nigdy. Czyli dusza Masziaha, niezbędna do zbawienia narodu Izraela od wszystkich jego cierpień, dla całkowitego uwolnienia, kiedy wcieli się powiedziane: „I napełni się ziemia Izraela wiedzą o Stwórcy.” – duch ten znika i nie świeci więcej w świecie. Biada tym, kto jest przyczyną tego, że duch Masziaha znika i możliwe, że nigdy nie będzie mógł powrócić w świat, dlatego że czynią oni Torę suchą, bez żadnego rozumu i wiedzy, dlatego że ograniczają się wyłącznie wykonaniem części Tory i nie pragną postarać się pojąć naukę kabbaly, poznać i wyuczyć tajemnice Tory i sens przykazań. Biada im, wywołującym swoimi czynami głód, biedę, agresję, poniżenie, zabójstwa i rabunki w świecie.”

71. I sens powiedzianego, jak było wyjaśnione – w tym, że zajmujący się zewnętrzną Torą zaniedbują swoją wewnętrzną część i wewnętrzną część Tory, odnosząc się do niej tak, jakby nie było w niej żadnej niezbędności, udzielając jej nauce nikczemnie mało czasu, jak ślepcy napotykając na ścianę, wzmacniając tym samym swoją zewnętrzną część, czyli idące wyłącznie na korzyść ciała. Tak samo i w odniesieniu do zewnętrznej części Tory – ci, którzy nie liczą się z wewnętrzną jej częścią, swoimi działaniami doprowadzają do tego, że wszystko, co ma odniesienie do zewnętrznej części świata, wzmacnia się w odniesieniu do jego wewnętrznej części.

I jak zewnętrzna cześć narodu Izraela, czyli narody świata w nim, i wzmacnia się i uniża wewnętrzną część narodów świata, mędrców Tory, tak samo i zewnętrzna część narodów świata, które wywołują zniszczenia, wzmacnia się i anuluje ich wewnętrzną część, sprawiedliwych narodów świata. Tak samo i zewnętrzna część całego świata (narody świata) wzmacnia się i anuluje synów Izraela, którzy są wewnętrzną częścią świata.

I w takim pokoleniu wszyscy niszczyciele narodów świata podnoszą głowę i głównie pragną zlikwidować synów Izraela, jak powiedziano w Talmudzie: „Wszystkie cierpienia przychodzą w świat tylko dla Izraela”, czyli jak powiedziano w „Tikunei Zohar”: „Oni wywołują swoimi czynami głód, biedę, agresję, uniżenie, zabójstwa, rabunki w całym świecie.”

A po naszych wielkich grzechach staliśmy się świadkami wszystkiego, co jest przepowiedziane w księdze Zohar, i tym bardziej, że kara dotyczy w pierwszej kolejności najlepszych z nas, jak powiedziano w Talmudzie: „Zawsze rozpoczynają właśnie od sprawiedliwych.” I od całego blasku Tory, co był u Izraela w Polsce i w Litwie, nie pozostało nam nic oprócz nikczemnych resztek w naszym kraju. I teraz wyłącznie na nas, na tych resztkach, jest nałożone naprawić to ciężkie skrzywienie.

I jeżeli każdy z nas, resztek przeszłości, przyjmie na siebie, całą duszą i rozumem, wywyższyć od tego momentu i dalej wewnętrzną część Tory i dać jej godne miejsce, zgodnie z jej prawdziwym znaczeniem w stosunku do zewnętrznej części Tory – wtedy każdy z nas stanie się godny wzmocnić wewnętrzną swoją część, czyli część Izraela w sobie, czyli potrzeby jego duszy, nad zewnętrzną swoją częścią, narodami świata, co w nim, będącymi potrzebami ciała.

I objawi się ta siła również w całym narodzie Izraela, tak że narody świata, co w nas, uświadomią i dowiedzą się o ważności i wielkości wielkich z Izraela nad nimi, usłyszą ich i będą podporządkowani im. I wtedy wewnętrzna część narodów świata, sprawiedliwi narodów świata, wzmocnią się i pokonają ich zewnętrzną część, niszczycieli świata. Wewnętrzna część świata, Izrael, wywyższy się w całej wielkości i ważności ponad zewnętrzną częścią świata, narodami świata.

I wtedy wszystkie narody świata uświadomią i przyjmą ważność Izraela nad nimi, i dokona się powiedziane: „I wezmą wszystkie narody Izrael, i doprowadzą ich w miejsce ich, i dom Izraela przyjmie ich (narody świata) jako potomków na ziemi Stwórcy”, jak powiedziano: „I przynoszą synów twoich w pole i córki twoje na plecach.”

I dokona się to, jak prorokuje nam księga Zohar: „Siłą tej księgi wyjdą z niewoli miłością Stwórcy”. I niech będzie do tego życzenie. Amen.