Przedmowa do księgi Zohar p.48-50

48. A ucząc się tajemnic Tory i smaków przykazań, człowiek naprawia zwierzęcy poziom swego życzenia otrzymywać, co znajduje się w nim i w tej mierze powiększa i buduje punkt neszama, który jest obłóczony w dwieście czterdzieści osiem i trzysta sześćdziesiąt pięć organów ciała. A kiedy kończy się budowa i staje się parcufem, wtenczas podnosi się i obłacza w sfirę bina czystego świata Asia, kli o wiele jaśniejsze od poprzednich kelim tiferet i malchut. Dlatego z Ejn Sof ono pozwala przeniknąć ku człowiekowi większemu światłu, które nazywa się or neszama.

A wszystkie gatunki – nieżywy, roślinny, zwierzęcy, świata Asia, które należą do poziomu bina, pomagają parcufowi neszama człowieka otrzymać całe światło od sfiry bina. I to nazywa się również „czystym zwierzęciem”, dlatego że przeznaczone jest dla naprawienia zwierzęcego poziomu w ciele człowieka. I natura jego świecenia, jak w opisanym wyżej zwierzęcym poziomie materialnego świata, daje indywidualne odczucie życia każdemu z sześciuset trzynastu organów parcufa, bez żadnej zależności zarówno od parcufa, jak i od całości, do takiego stopnia, że staje się sześćset trzynaście organów jego sześciuset trzynastoma parcufim, szczególnych ze względu na znajdujące się w nich światła, każdy zgodnie ze swoją indywidualnością. A przewaga tego światła nad światłem ruach podobna jest do różnicy pomiędzy zwierzęcym poziomem, i poziomem roślinnym, i nieżywym, w materialnym świecie. I tak samo objawia się kropka światła haja, które jest światłem sfiry hochma, i z wyniknięciem parcufa neszama umieszcza się wewnątrz niego.

49. Kiedy człowiek stał się godny tak dużego światła, które nazywa się neszama, kiedy sześćset trzynaście organów tego parcufa już świeci każdy swoim pełnym światłem, które jest jemu przeznaczone, każdy jako oddzielny parcuf, otwiera się jemu możliwość zajmowania się każdym przykazaniem z jego prawdziwym zamiarem.

Dlatego że każdemu organowi parcufa neszama świeci światło każdego przykazania, które należy do tego organu, i wielką siłą tych świateł on naprawia część „człowiek”, która znajduje się w jego życzeniu otrzymywać, i odwraca ją w życzenie oddawać. I w tej samej mierze buduje się kropka światła or haja znajdująca się w nim, w sześciuset trzynastu duchowych organach.

A kiedy parcuf jest całkowicie ukończony, wznosi się on i obłacza się w sfirę hochma świata Asia. To kli jest bardzo przezroczyste, dlatego człowiek emanuje przez siebie ogromne światło z Ejn Sof, które nazywa się or haja. A wszystkie części świata Asia, to znaczy nieżywa, roślinna i zwierzęca, które należą do sfiry hochma, pomagają człowiekowi otrzymywać światło sfiry hochma w całości.

I nazywa się wtedy „duchowym człowiekiem”, który jest w istocie i ukierunkowany na naprawienie części człowiek, co jest w ciele człowieka. I znaczenie tego światła w duchowym równa się znaczeniu poziomu człowiek w czterech poziomach (nieżywy, roślinny, zwierzęcy, człowiek) materialnego świata, posiadającego zdolność odczuwania bliźniego, a wielkość tego światła przewyższa światła nieżywego, roślinnego i zwierzęcego poziomu w duchowym, tak samo jak gatunek człowiek w porównaniu z nieżywym, roślinnym i zwierzęcym gatunkiem w materialnym świecie. I światło Ejn Sof zanurzone w tym parcufie nazywa się or jechida.

50. Lecz wiedz, że wszystkie te pięć świateł NaRaNHa’J, otrzymywane od świata Asia, wyłącznie są NaRaNHa’J światła nefesz i niczego w nich nie ma od światła or ruach, dlatego że or ruach jest wyłącznie w świecie Jecira, a or neszama – w świecie Bria, or haja – w świecie Acilut i or jechida – w świecie Adam Kadmon. Światy i światła:

1. Adam Kadmon – jechida,

2. Acilut – haja,

3. Bria – neszama,

4. Jecira – ruach,

5. Asia – nefesz.

Jednak wszystko to, co jest w ogólnym stworzeniu, otwiera się również w każdej, nawet najmniejszej jego części. Dlatego jest pięć świateł NaRaNHa’J również w świecie Asia, lecz jest to NaRaNHa’J światła or nefesz. I tak samo jest pięć świateł NaRaNHa’J w świecie Jecira, które są wyłącznie pięcioma częściami światła or ruach. Również jest pięć świateł NaRaNHa’J w świecie Bria, i one są wyłącznie pięcioma częściami or neszama. I w świecie Acilut jest również pięć świateł NaRaNHa’J, i one są wyłącznie pięcioma częściami or haja. Jest również pięć świateł NaRaNHa’J w świecie Adam Kadmon i one są wyłącznie pięcioma częściami or jechida. A różnica między nimi jest taka sama, jak różnica pomiędzy światłami NaRaNHa’J w świecie Asia, jak opisywaliśmy wyżej.