Pięć poziomów masachu

17. Do tej pory zostały wyjaśnione trzy główne zasady mądrości kabbaly:

Pierwsza – or i kli. Or powstaje bezpośrednio z istoty Stwórcy, a kli – jest to bhina życzenia otrzymywać, która włączona w to światło. I tak światło, wcześniej jedyne z istotą Stwórcy, przechodzi w kategorię stworzenia. To życzenie otrzymywać jest bhiną malchut, która rozróżnia się w or elion, i dlatego malchut nazywa się „Imię Jego”, w tajemnicy powiedzianego: „On i Imię Jego – są jednością”, ponieważ gematria słowa „Imię Jego” równa się gematrii słowa „życzenie”.

Druga – opis dziesięciu sfirot i czterech światów ABE’A. Mowa idzie o czterech bhinot umieszczonych jedna pod drugą, i życzenie otrzymywać schodzi po tych poziomach, aż nie staje się stałym kli.

Trzecia – cimcum i masach, które są obecne u tego kli otrzymywania, czyli w bhinie dalet, i powstanie alternatywnych kelim otrzymywania w dziesięciu sfirot, które nazywane są or hozer.

I należy dobrze zbadać i zapamiętać te zasady we wszystkich detalach, ponieważ bez tego niemożliwym jest zrozumieć żadnego słowa w mądrości kabbaly.

18. Masach dzieli się na pięć bhinot. Wielkość or hozer odpowiada sile ziwug de-akaa, a ta siła odpowiada poziomowi masachu.

Należy zrozumieć, że na skutek cimcuma bhina dalet nie może otrzymać dziesięć sfirot światła. Or hozer, odepchnięty od masacha poprzez siłę ziwug de-akaa, staje się kli otrzymywania zamiast bhiny dalet. Jednak bhina dalet (życzenie otrzymać) zobowiązana być złączoną z or hozer, ponieważ inaczej ono nie stanie się kli otrzymywania.

Siła odmowy przyjąć poczęstunek, staje się kli otrzymywania zamiast życzenia. W naszym przykładzie odczucie głodu i apetyt są zwykłymi kelim dla otrzymywania pokarmu, lecz one były zablokowane z powodu wstydu i niechęci otrzymać niezasłużone prezenty. I tak, siła pokonania życzenia przy odmowie od pokarmu, stała się kli zamiast życzenia (głodu i apetytu). Ona odwróciła otrzymywanie w oddawanie. Tak było uformowane kli, godne przyjąć poczęstunek przyjaciela. Co prawda z tego nie wynika, że już nie ma niezbędności w zwykłych kelim otrzymywania (głód i apetyt). Lecz głód i apetyt w danym wypadku niezbędne tylko po to, żeby dogodzić przyjacielowi swoją zgodą zjeść z nim poczęstunek. Wychodzi, że głód i apetyt były odrzucone w swojej zwykłej postaci, lecz siłą odmowy od pokarmu nabyły nową formę – otrzymywanie ze względu na oddawanie, a poniżenie obróciło się w szacunek. Więc zwykłe kelim otrzymywania, które były wcześniej, działają, lecz nabyły nową formę. Stąd wynika, że bhina dalet nie mogła być kli otrzymywania z powodu swojego awijutu, ponieważ to oddalało ją od dającego. Jednak kiedy masach, ustawiony na bhinę dalet, dokonał bitusz z or elion i wzniósł je, pojawiła się nowa właściwość, która nazywa się or hozer. Jest to podobne do powiedzianego w poprzednim przykładzie, gdzie właściwość otrzymywania obróciła się w właściwość oddawania. Przecież pierwsza właściwość nie była zmieniona, ponieważ i teraz ten człowiek je z apetytem. Tak samo i tu: cały awijut, czyli cała siła otrzymywania bhiny dalet, tworzy or hozer (będąc jednocześnie nim). I w ten sposób or hozer staje się godnym kli otrzymywania. Patrz punkt 15.

My rozróżniamy w masachu dwie siły: pierwsza – kaszijut (siła odpychająca or elion), i druga – awijut (siła życzenia otrzymywać bhiny dalet włączona w masach). Podczas ziwug de-akaa, siłą kaszijut masachu, jego awijut obraca się w oczyszczenie, i jego otrzymywanie obraca się w oddawanie.

Te dwie siły masachu działają na pięciu poziomach: keter, hochma, bina, tiferet i malchut. Zazwyczaj te pięć bhinot nazywane są jako cztery bhiny: hochma, bina, tiferet, malchut. Patrz punkt 5.

19. Uczyliśmy, że tylko bhina dalet (a nie pierwsze trzy) nazywa się kli. Lecz biorąc pod uwagę, że trzy pierwsze bhiny są przyczyną ukończenia bhiny dalet, one włączone w nią. I tak bhina dalet posiada cztery bhiny, miary otrzymywania: pierwsza – najmniejsze kli, druga – większa i grubsza od pierwszej, a trzecia – większa i grubsza od drugiej. I w końcu bhina dalet – najbardziej gruba, i forma jej otrzymywania jest ukończona. Bhina dalet zawiera również korzeń wszystkich czterech bhinot, czyli keter – najbardziej oczyszczony poziom. I jest to pięć bhinot otrzymywania, włączonych w bhinę dalet, nazywanych również dziesięć sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut.

20. Pięć bhinot otrzymywania, włączonych w czwartą, nazywane są: keter, hochma, bina, tiferet i malchut, ponieważ do cimcuma bhina dalet zawiera w sobie wszystkie dziesięć sfirot or elion, w tajemnicy powiedzianego: „On Jeden i Imię Jego – jednością”. Ponieważ wszystkie światy włączone w tą bhinę. Obłóczenie bhiny dalet na dziesięć sfirot rozróżnia się według wspomnianych pięciu bhinot. Każda z jej pięciu bhinot obłacza światło odpowiedniego poziomu dziesięciu sfirot or elion: bhina szoresz w bhinie dalet obłacza światło keter w dziesięciu sfirot, bhina alef w bhinie dalet obłacza or hochma w dziesięciu sfirot, bhina bet obłacza światło biny, bhina gimel obłacza światło tiferet, i bhina dalet, którą posiada, obłacza światło malchut. I teraz, na skutek C’A, kiedy bhina dalet już nie może być kli otrzymywania, pięć poziomów jej awijuta również nazywane są pięcioma sfirot: keter, hochma, bina, tiferet, malchut.

21. Tobie już wiadomo, że ogólnie istota masachu wyrażona jest terminem kaszijut, co mówi o jego właściwości – twardo odpychać światło, nie pozwalając jemu przeniknąć za masach. Masach zupełnie nie pozwala or elion przeniknąć w malchut, czyli w bhinę dalet. Całe światło, które mogłoby obłóczyć się w kli malchut, jest odpychane poprzez ten masach.

Pięć poziomów awijuta, odnoszących się do bhiny dalet, włączone w masach i połączone z właściwością kaszijut. I dlatego rozróżniamy w masachu pięć rodzajów ziwug de-akaa, zgodnie z pięcioma bhinot jego awijut. Jeżeli masach zawiera wszystkie pięć bhinot awijut, to ziwug de-akaa wznosi or hozer, obłaczające wszystkie dziesięć sfirot – do bhiny keter. Jeżeli w masachu brakuje awijut dalet, to or hozer, które on wznosi, obłacza dziesięć sfirot tylko do bhiny hochma – bez sfiry keter. Jeżeli w masachu brakuje bhiny dalet i gimel, to or hozer, które on wznosi, obłacza dziesięć sfirot tylko do poziomu bina – bez sfirot keter i hochma. I odpowiednio, awijut bhiny szoresz i bhiny alef masachu pozwalają or hozer, który on wznosi, obłóczyć dziesięć sfirot tylko do poziomu tiferet – bez sfirot keter, hochma i bina, a jeżeli w masachu pozostaje tylko awijut szoresz, to jego ziwug de-akaa jest bardzo słaby i obłacza tylko bhinę malchut, bez pierwszych dziewięciu sfirot: keter, hochma, bina i tiferet.

22. Ty widzisz, jak pięć bhinot dziesięciu sfirot wychodzą na pięć rodzajów ziwug de-akaa masachu, zgodnie z pięcioma poziomami jego awijut. Wiadomo, że światło bez kli jest niepoznawalne. Również wiemy, że te pięć wielkości awijut powstają od pięciu bhinot awijut w bhinie dalet, które do cimcuma były pięcioma kli w bhinie dalet, obłaczającymi dziesięć sfirot: keter, hochma, bina, tiferet i malchut, a na skutek C’A one włączone w pięć bhinot masachu. A kiedy masach wznosi or hozer, one ponownie stają się pięcioma kelim, na poziomie or hozer, dla dziesięciu sfirot: keter, hochma, bina, tiferet i malchut – zamiast pięciu kelim, które były w bhinie dalet do cimcuma. I rzecz jasna, jeżeli w masachu są obecne wszystkie pięć bhinot awijuta, więc on posiada wszystkie pięć kelim obłaczające światło. Patrz punkt 18.

Lecz jeżeli w masachu brakuje bhiny dalet awijuta, więc w nim są tylko cztery kli i on może obłóczyć wyłącznie cztery bhiny światła – hochma, bina, tiferet i malchut. Jemu brakuje bhiny światła keter, ponieważ jemu brakuje kli – awijut bhiny dalet. A jeżeli w masachu brakuje awijut bhiny gimel, w nim pozostają tylko trzy bhiny: szoresz, alef i bet, i te trzy kli mogą obłóczyć tylko trzy rodzaje światła – bina, tiferet i malchut, i w takim wypadku brakuje dwóch rodzajów świateł – keter i hochma, i brakuje dwóch kelim – bhiny gimel i dalet.

Obecność w masachu dwóch bhinot awijut – szoresz i alef, sprawia, że posiada on dwa kelim i możliwość obłóczenia tylko bhinot światła tiferet i malchut. Na takim poziomie brakuje trzech bhinot świateł: keter, hochma i bina, i trzech kelim – bhinot bet, gimel i dalet.

Jeżeli masach posiada tylko awijut szoresz, u niego jest wyłącznie jedno kli, i on może obłóczyć wyłącznie światło malchut tego poziomu. Brakuje czterech rodzajów świateł: keter, hochma, bina i tiferet, jak również jemu brakuje i czterech kelim – awijut bhinot dalet, gimel, bet, alef. Więc można stąd wyprowadzić regułę: Poziom parcufa jest proporcjonalny do wielkości awijuta masachu. Masach bhiny dalet wyprowadza poziom keter, masach bhiny gimel – poziom hochma, bhiny bet – poziom biny i bhiny alef wyprowadza poziom tiferet, a masach bhiny szoresz wyprowadza poziom malchut.

23. Jednak pozostaje niejasnym pytanie: Dlaczego jeżeli brakuje w masachu kli malchut (bhiny dalet), to w parcufie brakuje właśnie światła keter? Na początku nie powinno byłoby być światła malchut! Jak również, dlaczego jeżeli w parcufie brakuje i kli tiferet, to parcufowi brakuje or hochma? Wydawałoby się, że powinno brakować poziomu światła tiferet i malchut. I wtedy w pierwszym wypadku parcuf posiadałby bhinot keter, hochma, bina i tiferet, a w drugim wypadku parcuf posiadałby bhinot keter, hochma i bina. Patrz punkt 20.

24. Odpowiedzią na to pytanie jest następująca reguła: W każdym parcufie istnieje odwrotna zależność pomiędzy brakującymi kelim i brakującymi światłami. Pierwsze w parcufie wychodzą wyższe kelim według swojej kolejności: keter, hochma, bina, tiferet i malchut, i dlatego przyjętym jest nazywać kli w kolejności: keter, hochma, bina, tiferet i malchut – z góry w dół.

W bhinot świateł odbywa się odwrotnie: niższe poziomy światła wchodzą w parcuf jako pierwsze. Kolejność ich wejścia w parcuf: nefesz (światło malchut), ruach (światło Z’A), neszama (światło biny), haja (światło sfiry hochma), i ostatnie wchodzi światło jechida, odnoszące się do sfiry keter. Dlatego przyjętym jest określać poziomy światła z dołu do góry – NaRaNHa’J.

W ten sposób, jeżeli parcuf posiada wyłącznie jedno kli, więc to obowiązkowo będzie najwyższe kli – keter, i w niego wchodzi nie or jechida, odnoszące się do tego kli, a najniższe światło, or nefesz, ono obłacza się w kli keter. A jeżeli parcuf posiada dwa kli – to są to kli keter i hochma. Teraz w ten parcuf wchodzi również or ruach, or nefesz opuszcza się z kli keter do kli hochma, a or ruach zajmuje kli keter.

Następnie w parcuf wchodzi or neszama i zajmuje kli keter. Wtedy or ruach opuszcza się w kli hochma, a or nefesz w kli bina.

Następne w kolejności – or haja. Ono zajmuje kli keter. Wtedy or neszama opuszcza się w kli hochma, or ruach w kli bina, a or nefesz w kli tiferet.

I ostatnim wchodzi najwyższe – or jechida, zajmując kli keter, i wtedy or haja zapełnia kli hochma, or neszama kli bina, or ruach kli tiferet, i or nefesz – malchut. Widzimy, że tylko wtedy, kiedy w parcufie są obecne wszystkie kelim, to każdy poziom światła napełnia kli, odpowiadające jemu.

25. I dopóki istnieje stan, że w parcufie brakuje kelim, poziomy światła wypełniające kli nie odpowiadają poziomom kelim, i jak powiedziano, istnieje odwrotna zależność pomiędzy brakującymi poziomami światła i brakującymi kelim. Jeżeli nie ma kli malchut, to brakuje or jechida, a przy nieobecności kli tiferet i malchut – brakuje or jechida i haja.

Również zwróćmy uwagę, że każda ponownie wychodząca bhina światła, obłacza się przede wszystkim w kli keter, ponieważ jest reguła: Każdy „otrzymujący” światło, przyjmuje je w najbardziej czyste kli, co jest w keterze. Dlatego wszystkie te bhinot światła, które już obłóczone w parcuf, zmuszone opuścić się o jeden poziom niżej, żeby dać miejsce nowej bhinie światła. Kiedy przechodzi or ruach, or nefesz opuszcza się z kli keter w kli hochma. Ono uwalnia miejsce w kli keter dla nowego światła – poziomu ruach. A jeżeli nowe światło – jest to neszama, to i ruach przechodzi z kli keter w kli hochma, uwalniając kli keter dla nowego or neszama. I dlatego or nefesz, które wypełniało kli hochma, opuszcza się w kli bina, itd. I wszystko to jest niezbędne, żeby uwolnić kli keter dla nowej bhiny światła.

I zapamiętaj bardzo dobrze tę regułę, żebyś zawsze mógł rozróżnić, czy mówi się o kelim, czy o światłach.

I zostały opisane pięć bhinot masachu i ich wpływ na poziomy parcufim – jeden poniżej drugiego.