Paraszat REE

26 Patrz, kładę przed tobą dzisiaj błogosławieństwo i przekleństwo. 27 Błogosławieństwo [z nadmiarem], kiedy będziecie słuchać przykazań Boga, waszego Boga, które ja dziś wam nakazuję, 28 a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Boga, waszego Boga, i zbaczając z drogi, którą ja nakazuję wam dzisiaj, idąc za bożkami narodów, od których niczego nie zaznaliście. 29 A gdy Bóg, twój Bóg, przywiedzie cię do ziemi, do której wejdziesz, aby ją posiąść, ustawisz [ludzi, którzy będą wypowiadali] przekleństwo, [obrócą się twarzą] w kierunku góry Ewal. 30 Czyż nie są one po drugiej stronie Jordanu, daleko, w kierunku zachodu słońca, w ziemi Kenaanitów, którzy mieszkają na równinie, naprzeciw Gilgal, [blisko Szechem], przy dębach More? 31 Gdy przejdziecie Jordan, [ujrzycie cuda, które będą znakiem dla was, że] wejdziecie i posiądziecie ziemię, którą Bóg, wasz Bóg, daje wam. Posiądziecie ją i zamieszkacie w niej. 32 Starannie wypełniajcie wszystkie [przekraczające rozum] bezwzględne nakazy i [rozumne] prawa społeczne, które ja kładę przed wami dzisiaj.

12

1 To są bezwzględne nakazy i prawa społeczne, które będziecie starannie wypełniać w ziemi, którą Bóg, Bóg twoich praojców, daje ci, abyś ją posiadał przez cały czas waszego życia na ziemi. 2 Na wszystkich miejscach, gdzie narody służyły [bożkom], na wysokich górach, na pagórkach i pod każdym rozłożystym drzewem, [w miejscach], które wy weźmiecie w posiadanie, całkowicie zniszczycie ich bożki. 3 Zburzycie ich ołtarze, rozbijecie ich pomniki, spalicie w ogniu ich drzewa bałwochwalstwa, porąbiecie posągi ich bożków i zniweczycie imiona [ich bożków wyśmiewając je, nie okazując im żadnego szacunku] na tamtym miejscu. 4 Nie wykonujcie żadnej [służby świętych oddań] dla Boga, waszego Boga, 5 [gdzie indziej niż] tylko w miejscu, które Bóg, wasz Bóg, wybierze, żeby tam umieścić Swoje Imię, pośród wszystkich plemion. Poszukajcie Jego Miejsca Obecności [w Szilo] i przyjdziecie tam, [gdzie Bóg wam wskaże]. 6 Tam przyniesiecie wasze [oddania] wstępujące i wasze [oddania pokojowe] zarzynane na ucztę, i wasze dziesięciny, i wyznaczony dar podniesiony z waszych rąk [przez kohena], to, co ślubowaliście, [a także] wasze dobrowolne dary i pierworodne waszego bydła i waszych owiec. 7 Tam będziecie ucztowali [jedząc z waszych oddań] przed Bogiem, waszym Bogiem. Wtedy wy i wasi domownicy będziecie się radowali wszystkim, co osiągnęliście waszym wysiłkiem. [Przyniesiesz oddanie według swojej zasobności], jaką Bóg, twój Bóg, pobłogosławił ciebie. 8 [Gdy przekroczycie Jordan, przez pierwszych czternaście lat, zanim Miejsce Obecności w Szilo zostanie ustanowione], nie [zbudujecie prywatnych ołtarzy], żeby składać wszystkie [obowiązkowe oddania], które składane są [w Namiocie Wyznaczonych Czasów. W tym okresie] każdemu człowiekowi [wolno składać na prywatnym ołtarzu] wszystkie [oddania dobrowolne], które uzna za właściwe, 9 [lecz składanie obowiązkowych oddań będzie zakazane], bo nie przyszliście jeszcze do miejsca odpoczynku [w Szilo] ani do dziedzictwa [w Jerozolimie], które Bóg, twój Bóg daje tobie. 10 Przejdziecie Jordan, [podzielicie] ziemię, którą Bóg, wasz Bóg, daje wam w dziedzictwo, i zamieszkacie w niej. Wtedy, [po podbiciu i podzieleniu], odpoczniecie od wszystkich waszych wrogów, którzy was otaczają, i będziecie mieszkać bezpiecznie. 11 Wtedy [zbudujesz Świątynię] w miejscu, które Bóg, wasz Bóg, wybierze, aby tam uobecnić Swoje Imię. [Tylko] tam będziecie przynosić wszystko, co ja wam nakazuję, wasze [oddania] wstępujące, wasze [obowiązkowe oddania pokojowe] zarzynane na ucztę, dziesięciny waszych [pierwszych owoców] i wyznaczony dar podniesiony z waszych rąk [przez kohena], i wszystko, co ślubowaliście złożyć Bogu z tego, co najlepsze. 12 Będziecie się radować przed Bogiem, waszym Bogiem, wy i wasi synowie, i wasze córki, i wasi słudzy, i wasze służące, i Lewita, który mieszka w waszym mieście, bo on nie ma udziału ani dziedzictwa z wami. 13 Strzeż się, żebyś nie złożył swojego [oddania] wstępującego w żadnym miejscu, które wydawałoby ci się [odpowiednie]. 14 [Wolno ci to uczynić] jedynie w miejscu, które wybierze Bóg, [w obszarze] jednego z twoich plemion. [Tylko] tam złożysz swoje [oddania] wstępujące i tam uczynisz wszystko, co ja ci nakazuję. 15 [Jeżeli na zwierzęciu poświęconym na oddanie pojawi się skaza, a ty] z całej siły pragniesz [zjeść jego mięso], możesz je zarżnąć [w każdym miejscu] i zjeść jego mięso we wszystkich twoich miastach, bo Bóg, twój Bóg, daje ci to jako błogosławieństwo, [ale nie wolno wykorzystać ani mleka, ani wełny takiego zwierzęcia. Możesz wykupić je i zarżnąć] tylko [jeżeli skaza, która się pojawiła, jest trwała i nie da się uleczyć. Nawet jeśli zwierzę zostało wyznaczone jako święte oddanie, które nie może stać się rytualnie skażone po tym, gdy zostało wykupione], rytualnie skażony, jak i rytualnie czysty mogą je zjeść [wspólnie, z tego samego naczynia. Przednia noga, obie części dolnej szczęki i ostatnia komora żołądka takiego zwierzęcia nie muszą być dane kohenowi, tak jak się czyni, gdy zarzyna się] jelenia czy sarnę. 16 Mimo że [nie obowiązuje nakaz skrapiania ołtarza krwią tych zwierząt], nie zjesz krwi. Wylejesz ją na ziemię jak wodę, [lecz nie musisz wypełnić przykazania przykrycia jej ziemią]. 17 Nie będziesz jadł w twoim mieście dziesięcin z twojego zboża, wina ani oliwy, pierworodnych twojego bydła i owiec, ani twoich [oddań, które] ślubowałeś, twoich dobrowolnych darów ani [pierwszych plonów, które są] podniesione z twoich rąk [przez kohena]. 18 Bo masz je zjeść, ale tylko przed Bogiem, twoim Bogiem, [w Jerozolimie], miejscu, które wybrał Bóg, twój Bóg. [Zjecie je razem], ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służąca, i Lewita, który mieszka w twoim mieście, i będziesz się radował przed Bogiem, twoim Bogiem, ze wszystkiego co osiągnąłeś własnym wysiłkiem. 19 Strzeż się, żebyś nie porzucił Lewity przez wszystkie twoje dni na twojej ziemi. 20 Gdy Bóg, twój Bóg, poszerzy twoje granice, tak jak obiecał ci, i powiesz: Chcę zjeść mięso! – bo z całej siły zapragniesz mięsa, możesz wtedy zjeść mięso zaspakajając swoje pragnienie jedzenia mięsa. 21 Jeżeli miejsce, które Bóg, twój Bóg, wybrał, aby tam uobecnić Swoje Imię, jest daleko od ciebie [i nie możesz złożyć oddania pokojowego zarzynanego na ucztę każdego dnia], możesz [zjeść zwierzę] z twojego bydła i owiec, które Bóg ci dał, [tylko jeśli] zarżniesz [je w rytualny sposób, tak jak] nakazałem ci [w Torze Ustnej]. Wtedy możesz jeść [mięso] w twoim mieście, tyle, ile zapragniesz. 22 Lecz masz je jeść tak, jak są jedzone jeleń i sarna, rytualnie skażony może jeść razem z rytualnie czystym. Ale [odmiennie niż w przypadku jelenia i sarny, ich tłuszcz nie jest dozwolony]. 23 Zwłaszcza bezwzględnie powstrzymaj się, żeby nie jeść krwi, bo krew jest [kojarzona z] duszą i nie wolno ci zjeść duszy razem z mięsem. 24 Nie zjesz [krwi, która sączy się ze zwierzęcia], wylejesz ją na ziemię jak wodę. 25 Nie zjesz [także krwi razem z organami wewnętrznymi zwierzęcia], żeby się wiodło tobie i twoim dzieciom po tobie, bo czynisz to, co przed Bogiem jest prawe. 26 [Mimo że pozwoliłem ci jeść nieuświęcone zwierzęta], jednak to, co uświęciłeś, i to, co ślubowałeś, przyniesiesz do [Świątyni] – miejsca, które wybierze Bóg, i tam je złożysz. 27 [Jeżeli są to] twoje [oddania] wstępujące, mięso i krew zostaną podniesione na ołtarz Boga, twojego Boga. Jeżeli są to [oddania pokojowe] zarzynane na ucztę, ich krew zostanie wylana na ołtarz Boga, twojego Boga, a mięso będzie zjedzone. 28 Przestrzegaj i usłuchaj wszystkich tych słów, które ja ci nakazuję, żeby się wiodło tobie i twoim dzieciom po tobie na zawsze. Bo [Bóg stale cię wspiera], gdy czynisz to, co jest dobre przed Bogiem, twoim Bogiem, i prawe [w oczach człowieka]. 29 Gdy Bóg, twój Bóg, wytępi narody [z ziemi], do której [niebawem] wejdziesz, i wypędzisz je sprzed siebie, i uda ci się posiąść ich ziemię i zamieszkać w niej, 30 strzeż się, żebyś nie został skuszony przez nie, [bo przecież widziałeś, jak] zostały zniszczone sprzed ciebie [z powodu ich przewrotności]. Żebyś nie wypytywał o ich bożków, mówiąc: Jak te narody służyły swym bożkom? I ja uczynię tak samo. 31 Nie czyń tego Bogu, twojemu Bogu. Bo oni służyli swoim bożkom na wszystkie wstrętne sposoby, których Bóg nienawidzi, paląc swoich synów i córki w ogniu dla swych bożków.

13

1 Wszystko, co ja wam nakazuję, starannie wypełniajcie, [tak rzecz, którą uważacie za małą, jak i tę, którą uważacie za dużą], nie dodawaj do niej i od niej nie ujmuj.

2 Jeżeli prorok powstanie wśród was albo człowiek, który ma wizje we śnie, i wskaże ci cudowny znak [na niebie] albo cudowną siłę [na ziemi], 3 a na podstawie cudownego znaku albo cudownej siły, o której ci mówił, powie: Chodźmy za bożkami narodów, których nie znacie, i służmy im – 4 nie posłuchasz słowa tego proroka albo człowieka, który miał wizję we śnie, bo Bóg, twój Bóg, wypróbowuje cię, żeby wiedzieć, czy rzeczywiście kochasz Boga, twojego Boga, całym swoim sercem i cała swoją duszą. 5 Będziecie podążać tylko za przykazaniami Boga, waszego Boga, i będziecie się Go bać. Przestrzegajcie Jego przykazań, [które zostały dane Moszemu], słuchajcie Jego słowa [wypowiadanego ustami prawdziwych proroków], służcie Mu [w Świątyni] i przylgnijcie do Jego [łaskawości]. 6 A ten prorok albo człowiek, który miał wizję we śnie, poniesie śmierć, bo przewrotnie nawoływał do sprzeniewierzenia się Bogu, waszemu Bogu, który was wywiódł z ziemi Micrajim i wykupił cię z domu niewoli, on chciał cię sprowadzić z drogi, którą Bóg, twój Bóg, nakazuje ci podążać. [Skazując go na śmierć] usuniesz zło spośród siebie. 7 Jeżeli będziesz potajemnie nakłaniany przez twojego brata [ze strony ojca] albo przez syna twojej matki, przez twojego syna lub twoją córkę, przez twoją żonę, która jest jednością z tobą, twojego przyjaciela [albo twojego ojca], który jest ci [tak bliski, jak ty sam] sobie, i powiedzą ci: Chodźmy i służmy bożkom narodów, [bożkom], których nie znasz ty ani [nie znali] twoi przodkowie, 8 któremuś spośród bożków narodów, które są wokół ciebie, czy blisko, czy daleko od ciebie, od krańca ziemi po kraniec ziemi, 9 nie ulegaj mu. Nie słuchaj go, [gdy jego życie będzie zagrożone], nie miej zmiłowania dla niego, [aby naginać prawo na jego korzyść], nie zatajaj dowodów [przemawiających przeciw niemu]. 10 Ale [sądź jego sprawę nawet] wielokrotnie, [aż zostanie skazany] na śmierć. [Własna ręka nakłanianego podniesie się] pierwsza przeciwko niemu, żeby go uśmiercić, a potem ręce całego ludu. 11 Ukamienują go, zadając mu śmierć, bo chciał cię sprowadzić [z drogi bojaźni] Boga, twojego Boga, który cię wywiódł z ziemi Micrajim, z domu niewoli. 12 Cały Jisrael usłyszy [o tej sprawie] i będzie się bał, żeby już nigdy więcej nie uczyniono podobnej złej rzeczy wśród was. 13 Jeżeli w jednym z twoich miast, które Bóg, twój Bóg, daje ci, żebyś tam mieszkał, usłyszysz, że 14 nikczemni mężczyźni wyszli spośród ciebie i sprowadzili mieszkańców swego miasta [na złą drogę], nakłaniając ich: Chodźmy i służmy bożkom narodów, [bożkom], których nie znacie, 15 przesłuchasz, przebadasz i wypytasz [świadków] dokładnie. Jeżeli jest to prawdą i sprawa została udowodniona, że owa obrzydliwość zdarzyła się pośród ciebie, 16 [jeżeli to możliwe], zabijesz mieszkańców tego miasta mieczem, [w przeciwnym razie] zabij ich [w jakikolwiek sposób]. Wytnij [miasto] razem ze wszystkim, co w nim jest, [zabijając] mieczem [nawet] ich bydło. 17 Zgromadź cały łup na jego głównym placu i spal miasto ogniem, razem z całym swoim łupem, doszczętnie, [prawie jak oddanie] dla Boga, twojego Boga. Niech pozostanie stosem zniszczenia na zawsze, niech nigdy nie będzie odbudowane. 18 I nic, co jest przeznaczone na stracenie, nie przylgnie do twojej ręki. [Miasto musi być zniszczone], żeby ustał płonący gniew Boga, i [tylko wtedy On] ulituje się nad tobą. A gdy się nad tobą ulituje, pozwoli ci się pomnożyć, tak jak przysiągł twoim praojcom. 19 Słuchaj więc słowa Boga, twojego Boga, przestrzegaj Jego przykazań, która ja ci dzisiaj nakazuję, żebyś czynił to, co przed Bogiem, twoim Bogiem, jest prawe.

14

1 Nie będziecie robić nacięć na sobie ani wygalać miejsca na środku waszej głowy [na znak żałoby] po zmarłym, [jak czynią Emoryci, bo] jesteście dziećmi Boga, waszego Boga. 2 Bo jesteś [na zawsze] ludem świętym dla Boga, twojego Boga, Bóg wybrał was i jesteście Jego ludem, ukochanym bardziej niż wszystkie narody, które są na ziemi. 3 Nie będziesz jadł niczego obrzydliwego. 4 To są zwierzęta, które możesz jeść: bydło, owca i koza, 5 sarna, jeleń, daniel, kozica, antylopa, bawół, żyrafa. 6 Możecie jeść każde zwierzę z rozdzielonym kopytem, którego racica jest całkowicie rozszczepiona na dwoje, jeżeli przeżuwa pokarm, [możecie również zjeść płód] zwierzęcia [po tym, gdy zostanie zarżnięte w rytualny sposób]. 7 Ale spośród tych, którzy przeżuwają pokarm i mają rozdzielone kopyto, nie będziecie jedli: wielbłąda, zająca, świstaka, bo chociaż przeżuwają pokarm, to nie mają [całkowicie] rozdzielonego kopyta. Są one skażone dla was. 8 Świni, bo ma [całkowicie] rozdzielone kopyto, lecz nie przeżuwa pokarmu. Jest skażona dla was. Nie zjecie ich mięsa, [bo gdy na święto udajecie się do Świątyni, musicie być rytualnie czyści, dlatego] nie dotkniecie ich padliny, [która uczyniłaby was rytualnie skażonymi]. Spośród wszystkich [stworzeń], które są w wodzie, te możecie jeść: każde w wodzie, które ma płetwy i łuski możecie jeść. 10 Ale tego wszystkiego, co nie ma płetw i łusek, nie możecie jeść. To jest skażone dla was. 11 Możecie jeść wszelkie ptactwo rytualnie czyste. 12 Spośród [ptaków] nie zjecie: orła, sępa górskiego, orlika, 13 sępa myszołowa, jakiejkolwiek odmiany kani 14 i żadnego kruka, jakiejkolwiek odmiany, 15 strusia, sowy, mewy ani jastrzębia jakiejkolwiek odmiany, 16 sokoła, ibisa, łabędzia, 17 pelikana, sroki, kormorana, 18 bociana, czapli jakiejkolwiek odmiany, dudka i nietoperza. 19 Każdy skrzydlaty owad jest dla was skażony. Nie jedzcie go. 20 Możecie jeść wszelkie ptaki rytualnie czyste. 21 Nie jedzcie żadnego padłego [ani niewłaściwie zarżniętego] zwierzęcia. Dasz je osiadłemu przybyszowi, który przebywa w twoich bramach, on może je jeść, albo sprzedasz je cudzoziemcowi. Bo ludem świętym jesteś dla Boga, twojego Boga, [dlatego powstrzymuj się nawet od rzeczy, które są ci dozwolone]. Nie jedz mięsa z mlekiem, [nie wolno ci też mieć z takiej potrawy jakiegokolwiek pożytku].

22 Zawsze będziesz dawał [drugą] dziesięcinę z plonu każdego nasienia, z tego, co wydało pole. [Nie oddzielaj dziesięciny obecnego] roku z [plonu poprzedniego] roku. 23 Będziesz jadł [drugą] dziesięcinę z twojego zboża, twojego wina i twojej oliwy, pierworodne twojego bydła i twoich owiec, przed Bogiem, twoim Bogiem, [w Jerozolimie], w miejscu, które On wybierze, aby tam uobecnić Swoje Imię. [Czyń tak], żebyś się nauczył bać Boga, twojego Boga, po wszystkie dni. 24 Jeżeli droga jest za daleka, bo miejsce, które Bóg, twój Bóg, wybrał, aby tam uobecnić Swoje Imię, jest zbyt odległe od ciebie, a Bóg, twój Bóg, pobłogosławił cię [obfitym plonem] i nie uniesiesz go, 25 wtedy zamienisz go na pieniądze, przywiążesz pieniądze do swojej ręki i pójdziesz do miejsca, które Bóg, twój Bóg, wybierze. 26 I wydasz pieniądze, żeby kupić, czegokolwiek zapragniesz – z bydła, z owiec, wina młodego i starego albo cokolwiek zechcesz. I będziesz ucztował tam, przed Bogiem, twoim Bogiem, i będziesz się radował, ty i twoi domownicy. 27 Nie opuszczaj Lewity, który mieszka w twoim mieście, [nie oddając mu dziesięciny], bo on nie ma udziału ani dziedzictwa z tobą. 28 Pod koniec co trzeciego roku [cyklu lat szabatowych] weźmiesz wszystkie [nie rozdane pierwsze i drugie] dziesięciny z twojego plonu tego roku i położysz je w publicznym miejscu. 29 Lewita [przyjdzie i weźmie pierwszą dziesięcinę], bo on nie ma udziału ani dziedzictwa z tobą. [W tym roku nie oddzielisz drugiej dziesięciny, żeby ją zabrać do Jerozolimy. Zamiast niej oddzielisz dziesięcinę dla biednych], konwertytów, sierot i wdów, które są w twoim mieście, żeby zjedli i nasycili się. [Czyń tak], aby Bóg, twój Bóg, błogosławił ci we wszystkich twoich dziełach, które czynisz.

15

1 Pod koniec siedmioletniego [okresu] umorzysz wszystkie pożyczki. 2 To są prawa umorzenia pożyczki. Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której [zwrotu] mógłby żądać od bliźniego. Nie będzie domagał się od swego bliźniego ani od swego brata, bo Bóg wyznaczył umorzenie. 3 Będziesz domagał się od cudzoziemca, [który jest ci winien pieniądze], ale nie będziesz się domagał jakiegokolwiek [zwrotu] od twojego [żydowskiego] brata. 4 Nie będzie pośród ciebie żadnego ubóstwa – bo Bóg szczodrze pobłogosławi cię w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci w dziedzictwo, żebyś ją posiadł 5 – tylko jeżeli będziesz słuchał słowa Boga, twojego Boga, i starannie wypełniał każde przykazanie, która ja nakazuję ci dzisiaj. 6 Bo Bóg, twój Bóg, pobłogosławił cię, tak jak ci powiedział, będziesz pożyczał mnogim narodom, a sam nie będziesz [potrzebował] pożyczki. Będziesz panował nad mnogimi narodami, a one nie będą panować nad tobą. 7 Jeżeli będzie ubogi pośród twoich braci [albo pośród mieszkańców] twojego miasta, w ziemi, którą Bóg, twój Bóg, daje ci, to nie uczynisz twardym twojego serca ani nie zamkniesz swojej ręki przed twoim ubogim bratem. 8 Raczej wielokrotnie będziesz otwierał dla niego twą rękę i dawał mu [jałmużnę, a jeżeli nie przyjmie daru], daj mu pożyczkę, wystarczającą, aby uzupełnić to, czego mu brakuje. 9 Strzeż się, żebyś nie miał nikczemnej myśli, która by cię przekonywała: Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia [długów]. I żebyś nie patrzył z niechęcią na twojego ubogiego brata i nie dał mu. On będzie [kierował swe] wyrzekania przeciwko tobie do Boga i nie stanie się to dla ciebie [nawet cięższym] grzechem [niż to, że mu nic nie dałeś]. 10 [Raczej] będziesz mu dawał wielokrotnie i nie będzie w tobie złych uczyć, gdy będziesz mu dawał. Z tego powodu Bóg, twój Bóg, pobłogosławi wszystkie twoje działania i wszystkie twoje wysiłki, [za obietnice, które dałeś biednym i za to, że ich dotrzymałeś]. 11 Nigdy nie zabraknie ubogiego na ziemi, dlatego Ja nakazuję ci: Wielokrotnie otwieraj swoją rękę twojemu biednemu bratu i ubogiemu [przybyszowi] w twojej ziemi. 12 Jeżeli jeden z twoich braci, Żyd albo Żydówka, zostanie ci sprzedany [przez sąd], będzie ci służył przez sześć lat, a w siódmym roku odeślesz go od siebie wolnym. 13 Gdy odeślesz go od siebie wolnym, nie odsyłaj go z pustymi rękami. 14 Hojnie zaopatrzysz go z twoich owiec, z twojego klepiska i z twojej tłoczni, czymkolwiek Bóg, twój Bóg, ci pobłogosławił. 15 I pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi Micrajim i Bóg, twój Bóg, wyswobodził ciebie. Dlatego Ja nakazuję ci tę rzecz dzisiaj. 16 Jeżeli powie ci: Nie odejdę od ciebie – bo pokochał ciebie i twoich domowników, bo jest mu u ciebie dobrze, 17 wtedy weźmiesz szydło i przybijesz jego ucho do drzwi, i będzie ci służył zawsze, [do roku jubileuszowego]. Takie same [prezenty, jak jemu], dasz służącej, [lecz jej ucha nie przebijesz]. 18 Niech nie będzie ci trudno odesłać go wolnym, bo służył ci [dniem i nocą] przez sześć lat, dwa razy tyle, co wynajęty robotnik, [który pracuje tylko w dzień]. Bóg, twój Bóg, pobłogosławi cię we wszystkim, co czynisz.

19 Każdego pierworodnego samca, który urodził się wśród twojego bydła i owiec, uświęcisz dla Boga, twojego Boga, [oświadczając, że jest święty jako pierworodny]. Nie będziesz używał do pracy pierworodnego z twojego bydła ani strzygł pierworodnego z twoich owiec. 20 W tym samym roku, [w którym się urodził, dasz go kohenowi, który złoży go] przed Bogiem, twoim Bogiem, w miejscu, które Bóg wybierze. Ty [i kohen], razem z twoimi domownikami, zjecie go. 21 Jeżeli ma wadę cielesną, jest kulawy albo ślepy lub ma jakąkolwiek wadę cielesną wykluczającą [go jako oddanie], nie zarżniesz go na ucztę. 22 Możesz go zjeść w swoim mieście. [Pomimo że zwierzę było wyznaczone jako święte oddanie, po jego wykupieniu człowiek] rytualnie skażony i rytualnie czysty mogą je zjeść [razem, z jednego naczynia]. [Przednia noga, obie części dolnej szczęki i ostatnia komora żołądka nie muszą być przekazane kohenowi, jak czyni się zarzynając] jelenia czy sarnę. 23 Tylko jego krwi nie jedz. Wylejesz ją na ziemię jak wodę, [lecz nie musisz wypełnić przykazania przykrycia jej ziemią].

16

1 Przestrzegaj tego, aby miesiąc [nisan przypadał] wiosną, [ogłaszając rok przestępny, jeżeli to konieczne, po to, żeby zboża dojrzały właśnie w miesiącu nisan, co pozwoli ci przynieść do Jerozolimy oddanie omer]. I złożysz pesach Bogu, twojemu Bogu, bo w miesiącu wiosennym Bóg, twój Bóg, wywiódł cię z Micrajim, [czyniąc cuda tej] nocy. 2 I zarżniesz pesach na ucztę, dla Boga, twojego Boga, z owiec, i [oddania świąteczne z] bydła, w miejscu, które Bóg wybrał, aby tam uobecnić Swoje Imię. 3 Nie zjesz z nim kwaszonego, będziesz z nim jadł mace przez siedem dni. Jest to chleb, [który przypomni ci o] niedoli, bo w pośpiechu wyszliście z ziemi Micrajim [i nie starczyło czasu, żeby chleb wyrósł. Jedz mace], żebyś [stale] pamiętał, przez wszystkie dni [i noce] twojego życia dzień, gdy wyszedłeś z ziemi Micrajim. 4 Żaden zakwas nie będzie widziany w twoich granicach przez siedem dni. Z mięsa [oddania], które zarżnąłeś poprzedniego dnia po południu, nie pozostawisz nic [nie zjedzonego] przez noc do rana. 5 Nie możesz zarżnąć pesach na ucztę w żadnym z twoich miast, które Bóg, twój Bóg, daje tobie, 6 lecz tylko w miejscu, które Bóg, twój Bóg, wybrał, aby tam uobecnić Swoje Imię. Tam zarżniesz pesach na ucztę, po południu, [po szóstej godzinie halachicznej. Musisz go zjeść] po zachodzie słońca, [a mięso, które pozostało nie zjedzone po] wyznaczonym [przez Boga] czasie, kiedy wyszedłeś z Micrajim, [musisz spalić]. 7 Przygotujesz [oddanie pesach] i zjesz je [w Jerozolimie], w miejscu, które wybierze Bóg, twój Bóg. [Pozostaniesz w Jerozolimie przez noc po świątecznym dniu], a rano możesz pójść z powrotem do swojego domu. 8 Przez [kolejnych] sześć dni będziesz jadł mace, a siódmy dzień [będzie świętem], czasem ograniczenia, [poświęconym] Bogu, twojemu Bogu. Żadnych zakazanych czynności nie będziesz wykonywał. 9 Policzysz sobie siedem tygodni – od czasu, gdy sierp został przyłożony do zboża [i omer jest dojrzały], rozpoczniesz liczyć siedem tygodni. 10 I będziesz obchodził święto Szawuot dla Boga, twojego Boga. Przygotujesz tyle dobrowolnych darów [i zaprosisz tylu gości], na ilu cię stać, odpowiednio do tego, czym Bóg cię pobłogosławił. 11 I będziesz się radował przed Bogiem, twoim Bogiem, ty i twój syn, i twoje córka, twój sługa i służąca, Lewita, który mieszka w twoim mieście, konwertyta, sierota i wdowa, którzy są pośród was, w miejscu, które Bóg, twój Bóg wybrał, aby tam uobecnić Swoje Imię. 12 Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w Micrajim i [że cię stamtąd wywiodłem, abyś] starannie wypełniał te bezwzględne nakazy.

13 Gdy zbierzesz z twojego klepiska i z twojej tłoczni, będziesz obchodził święto Sukot przez siedem dni. 14 I będziesz się radował obchodzeniem święta, ty i twój syn, i twoja córka, twój służący, i twoja służąca, i Lewita, i konwertyta, sierota i wdowa, którzy są w twoim mieście. 15 Obchodzić będziesz [Sukot] dla Boga, twojego Boga, przez siedem dni, w miejscu, które Bóg wybierze, bo Bóg, twój Bóg, pobłogosławił wszystkie twoje plony i wszystkie działa twojej ręki, i będziesz się tylko radował. 16 Każdy mężczyzna spośród was zjawi się przed Bogiem, twoim Bogiem, trzy razy w roku, w miejscu, które Bóg wybierze na obchód święta Mac, obchód święta Szawuot i obchód święta Sukot, lecz nie zjawi się przed Bogiem bez [zwierząt na oddanie świąteczne chagiga]. 17 Każdy człowiek [ma przyprowadzić wystarczająco dużo zwierząt, aby nasycić ludzi], których utrzymuje, według błogosławieństwa Boga, twojego Boga, którym cię obdarzył.