OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 9

Wyjaśnia, że pożądana doskonałość jest w tym, żeby wszystkie sfirot w pięciu światach A’K i ABE’A były połączone w jedność w bhinę Adam elion, w guf którego obłóczone korzeń i neszama, i ubrany jest w lewusz – odzienie, a siedzi w ejhalu. Zawiera 4 punkty:

1) Łączność całej realności jest podzielona na pięć światów, które są nazywane Adam Kadmon i ABE’A, odpowiada im pięć bhinot KaHa’B Tu’M, które są nazywane: korzeń, neszama, guf, lewusz, ejhal. W indywidualnej postaci, w każdym świecie jest również pięć bhinot: korzeń, neszama, guf, lewusz, ejhal, i każda bhina z nich w swojej kolejności również podzielona jest na pięć bhinot. W ten sposób jest dwadzieścia pięć indywidualnych bhinot w każdym ze światów A’K i ABE’A, i wszystkie dwadzieścia pięć bhinot SzNiGL’E uważane są za korzenie, czyli ktarim. A wszystkie 25 bhinot w świecie Acilut uważane są za neszamot, czyli hochma. Wszystkie 25 bhinot SzNiGL’E w świecie Bria uważane są za gufot, czyli bina. I wszystkie 25 bhinot SzNiGL’E w świecie Jecira uważane są za lewuszim, czyli tiferet. I wszystkie 25 bhinot w świecie Asia uważane są za ejhalot, czyli malchut.

2) Dwadzieścia pięć indywidualnych bhinot SzNiGL’E w pięciu światach A’K i ABE’A łączą się jedna z drugą w następujący sposób: pięć keterów w A’K i ABE’A, które są nazywane pięcioma korzeniami, połączone są jeden z drugim i tworzą SzNiGL’E, które są w korzeniach. A keter de-A’K – jest to korzeń w nich, keter de-Acilut – jest to neszama w nich, keter de-Bria – jest to guf w nich, keter de-Jecira – jest to lewusz w nich, i keter de-Asia jest to ejhal w nich. I w ten sam sposób pięć sfirot hochma, co w A’K i ABE’A, które nazywane są pięcioma neszamot, połączone są razem i tworzą SzNiGL’E de-neszamot, i hochma de-A’K – jest to korzeń w nich, hochma de-Acilut – jest to neszama w nich, hochma de-Bria – jest to guf w nich, hochma de-Jecira – jest to lewusz w nich, i hochma de-Asia – jest to ejhal w nich. I w ten sposób również pięć sfirot bina, które są w A’K i ABE’A, które nazywane są pięcioma gufot, są połączone razem i tworzą SzNiGL’E de-gufot, i bina de-A’K jest to korzeń w nich i tak dalej. I w ten sposób również pięć sfirot tiferet w A’K i ABE’A. I w ten sposób również pięć sfirot malchut w A’K i ABE’A. I w ten sposób również – w indywidualnych podsfirot w SzNiGL’E w A’K i ABE’A.

3) Pięć bhinot: korzeń, neszama, guf, lewusz, ejhal nazywane są również: jechida, haja, neszama, ruach, nefesz.

4) Na nie również wskazują cztery litery imienia AWA’Ja: kuco szel jud – kropka początku litery jud – jest to korzeń, pierwsza hej – jest to guf, waw – jest to lewusz, ostatnia hej – jest to ejhal.

A’K – jest to świat keter dla czterech światów ABE’A. I w nim jest pięć bhinot KaHa’B Tu’M, i w każdej z nich są cztery korzenie NiGL’E.

1) A’K podobny jest do keteru dla dziesięciu sfirot w każdym świecie 1 w takiej postaci, że A’K – jest to keter dla czterech światów ABE’A, i wynika z tego, że A’K włącza korzeń wszystkich tych pięciu bhinot, które są w każdym świecie: keter w nim – są to cztery korzenie dla czterech bhinot po dziesięć sfirot w nich, i jest to: neszamot, gufim, lewuszim i ejhalot. I jest to w indywidualnym, a ogólnie wyjaśnimy to tutaj 2 .

Or pnimi

1. Wyjaśniliśmy wyżej, że w czterech stadiach or jaszar nie ma żadnej różnicy pomiędzy światami lub parcufim, od rosz kawa do sof świata Asia, ponieważ nie ma poziomu, w którym nie byłoby czterech stadiów or jaszar: hochma, bina, tiferet i malchut. I cała różnica pomiędzy poziomami tylko na miarę poziomu or hozer (O’P, cz.3, rozdz.3, p.5), a miara tego poziomu zależy od awijut masachu w malchut poziomu: masach poziomu dalet wznosi or hozer i obłacza do poziomu keter. Masach poziomu gimel – wznosi or hozer do poziomu hochmy i w nim brakuje poziomu keter, i zobowiązany jest keter or jaszar obłóczyć się w pnimijut hochmy i jest nierozróżnialny tam. Masach poziomu bet wznosi or hozer wyłącznie do poziomu bina i brakuje w nim również poziomu hochmy, i dlatego keter i hochma or jaszar obłaczają się tu w pnimijut biny. A masach poziomu alef wznosi or hozer wyłącznie do poziomu tiferet, nazywanego Z’A, i w nim brakuje również poziomu biny, i dlatego Ga’R, KaHa’B obłóczone są w nim w pnimijut tiferet, i dlatego są nierozróżnialne (patrz dokładnie: Wewnętrzne spostrzeganie, cz.2, p.72). Patrz tam uważnie, żeby zrozumieć to w całej głębi i pełni.

Również zrozum, że pięć światów, które są nazywane: A’K, Acilut, Bria, Jecira, Asia, które zawierają całą realność od cimcuma i niżej, uważane są również za dziesięć sfirot, zawierających całą realność, i określane są zgodnie z wielkością miary poziomu w pięciu poziomach masachu. Ponieważ stadium dalet, na które było uczynione cimcum alef, pierwszy ziwug de-akaa, te jej pierwsze dziesięć sfirot nazywane są dziesięć sfirot lub cztery bhiny świata A’K, i miara ich poziomu – do poziomu keter or jaszar, i dlatego A’K nazywa się światem keter.

I po tym, jak wypełniły się cztery bhiny de-A’K, odbyło się usubtelnienie masachu z poziomu dalet do poziomu gimel, i światło Ejn Sof, które nie przestaje świecić, powróciło i rozprzestrzeniło się w czterech stadiach or jaszar na ten masach poziomu gimel w ziwug de-akaa. I teraz miara poziomu – wyłącznie do poziomu hochmy, i one nazywane są dziesięcioma sfirot lub czterema bhinot świata Acilut.

Po tym, jak wypełnił się świat Acilut, ponownie zmniejszył się masach – do poziomu bet, i wyszło dziesięć sfirot na poziomie bina, które są nazywane światem Bria. I w ten sam sposób zmniejszył się do poziomu alef, i wyszło dziesięć sfirot na poziomie tiferet, które nazywane są dziesięcioma sfirot lub czterema bhinot świata Jecira. I potem, kiedy odbyło się całkowite zmniejszenie masachu i nie pozostało w masachu żadnego awijut, oprócz poziomu szoresz awijut, więc nie ma tam żadnego uderzenia – akaa, i jest tam wyłącznie dziesięć sfirot na poziomie malchut, które nazywane są dziesięcioma sfirot lub czterema bhinot świata Asia. Sens i przyczynę tego zmniejszenia wyjaśniliśmy wyżej (Wewnętrzne spostrzeganie, cz.2, p.72).

I tak wyjaśniliśmy dokładnie dziesięć sfirot, zawierających całą realność:

świat A’K – jest to ogólny keter,

świat Acilut – jest to ogólna hochma,

świat Bria – jest to ogólna bina,

świat Jecira – jest to ogólny Z’A, i on podzielony jest na 6 sfirot HaGa’T NeH’I,

świat Asia – jest to ogólna malchut.

Jednak w każdym z tych pięciu światów jest również jego indywidualnych dziesięć sfirot, jak to opisano niżej. I bez względu na to, że w każdym świecie są poziomy, jeden poniżej drugiego, nawet w świecie A’K, jednak podobnie do poziomów indywidualnych dziesięciu sfirot, my obliczamy miarę poziomu światła zgodnie z pierwszym parcufem w nim. Odpowiednio, w A’K – jest to poziom keter, w Acilut – poziom hochma, w Bria – poziom bina, i tak dalej.

2. Dlatego żeby wyjaśnić dokładnie te słowa, potrzebujemy długiego wyjaśnienia, i wyjaśnimy to w Wewnętrznym spostrzeganiu tej części, a tutaj wyjaśnijmy jakąś część, wystarczającą żeby uporządkować pojęcia, i nie zaplątać się w wielu imionach, które są podobne jedno do drugiego, czyli w ogólnych i indywidualnych, i indywidualnych w indywidualnych, pokazanych w ilości, która znajduje się przed nami. I na początek spójrzmy w sfirę keter, ponieważ tu jest w słowach Ari pięć bhinot keter, każdą z których nazywa on oddzielnym imieniem:

Jest to keter czterech stadiów or jaszar.

Ogólny keter czterech bhinot w potencjale.

Ogólny keter czterech bhinot w realnym wcieleniu.

Keter zawierający cały świat, który nazywany jest A’K.

Keter każdego indywidualnego poziomu, który jest we wszystkich światach łącznie, które otrzymują od świata A’K.

I wiedz, że bez względu na to, że każda bhina keter z wyżej opisanych wykorzystywana jest ciągle w naszej nauce wyłącznie imieniem – po prostu keter, bez żadnego wyjaśnienia, lecz one są dalekie jedna od drugiej w nieskończoność. I rozróżnić można je wyłącznie zgodnie z tematem, o którym mówi się, i dlatego powinniśmy znać zawczasu z dokładnością te różnice, które mają odniesienie do każdej z nich.

I keter or jaszar opisany wyżej (cz.3, rozdz.1, p.1) w słowach Ari, imieniem rozprzestrzenienie Ejn Sof w postaci kelim i w postaci ziwug de-akaa. Gdzie Ejn Sof – jest to korzeń dla czterech stadiów or jaszar, który nazywa się „keter or jaszar”. I wiedz, że jest to Ejn Sof przed cimcucmem, i w światach nie ma odnowienia światła, które nie byłoby przyciągnięte od światła Ejn Sof przed cimcumem. I wiadomo, że te cztery stadia or jaszar znajdują się w równowadze bez żadnych różnic, od rosz kawa do sof świata Asia, i tak samo pojęcie keteru w nich.

Ale keter, który nazywa się Atik, włączający cztery bhiny w potencjale, jak powiedziano wyżej w słowach Ari (cz.3, rozdz.6, p.4), jak również keter, który nazywa się A’A, włączający korzenie czterech bhinot w działaniu. Jak powiedziano wyżej w słowach Ari, że jest to ukończony korzeń dla stworzeń (cz.3, rozdz.6, p.6). Jest to pojęcie samodzielne, zupełnie różniące się od pojęcia keter or jaszar opisanego wyżej, ponieważ one uważane są jako rosz świata lub parcufa, i one włączają dziesięć sfirot or jaszar i dziesięć sfirot or hozer, jak wyjaśniliśmy to wyżej w Or pnimi. Kiedy w każdym miejscu, gdzie or hozer wznosi się z dołu do góry, są nazywane te dziesięć sfirot imieniem rosz lub keter. Lecz Ari rozróżnia w tym pojęciu rosz dwa rodzaje keter: pierwszy on nazywa Atik lub „Ja ostatni”, i on włącza cztery bhiny znajdujące się w potencjale, a drugi nazywa A’A lub „Ja pierwszy” (patrz: O’P, cz.3, rozdz.6, p.90) i on włącza cztery bhiny w działaniu. I różnice między tymi dwoma pojęciami keter wyjaśniliśmy wyżej we wskazanym Or pnimi. I w Wewnętrznym spostrzeganiu danej części wyjaśnimy je całkowicie głęboko i w detalach.

A ogólny keter dla wszystkich światów, który nazywa się A’K, to pojęcie oddzielne od trzech wyżej pokazanych pojęć keter: ponieważ keter or jaszar określa się jako świat Ejn Sof przed cimcumem, a dwa ketery nazywające się Atik i A’A, określone są zgodnie z ich subtelnością. Dlatego że masach wykorzystywany jest u nich z dołu do góry, i or hozer nie może wznieść z nim również awijut, który jest w masachu. I nie ma tu żadnego obliczenia miary poziomu tych dziesięciu sfirot, jak wyjaśniliśmy, ponieważ nawet w Jecira i Asia określone są te dwa ketery – Atik i A’A, jak pisze Ari (cz.3, rozdz.6, p.7, i rozdz.7, p.5). Jednak świat A’K nazywa się keterem wyłącznie z przyczyny miary poziomu, który określa się i mierzy się według awijut masachu. Ponieważ, w masachu poziomu dalet or hozer wznosi się i ubiera do keteru or jaszar, wówczas kiedy w masachu poziomu gimel or hozer jest za krótkie, żeby obłóczyć keter, i sięga wyłącznie do hochmy (jak opisano szczegółowo w Wewnętrznym spostrzeganiu, cz.2, p.65).

I na skutek tego, że masach poziomu dalet wykorzystywany jest wyłącznie w pierwszym świecie, który nazywa się A’K, dlatego wyłącznie w świecie A’K są poziomy dziesięciu sfirot do keteru, i w żadnym innym miejscu. I z tego powodu uważane są wszystkie poziomy w tym świecie A’K jako keter, i nawet poziom guf, i poziomy poniżej tabura do sijum – wszystkie one uważane są jako należące do poziomu keter, ze wskazanych przyczyn.

Jednak razem z tym należy wiedzieć, że trzy rodzaje keterów są również w samym świecie A’K, bez względu na to, że on w całości jest keterem od rosz i do sof, dlatego że keter or jaszar w nim – jest to obowiązkowo właściwość Ejn Sof do cimcum. I tak samo działają dwa rodzaje keteru, które nazywane są „rosz”, or hozer, których ukierunkowanie z dołu do góry, jak napisano wyżej, że w tej rosz zawsze rozróżniamy dwa rodzaje keterów: Atik i A’A. Jednak one są nazywane indywidualnymi keterami samego A’K, ponieważ w nim samym jest rosz i guf, gdzie rosz – jest to jego indywidualny keter. Również i w samym rosz jest keter or jaszar – jest to świecenie światła Ejn Sof przed cimcumem. I jest to indywidualny keter samej rosz.

I to jest to, co pisze Ari, że keter, który jest w A’K – są to cztery korzenie dla czterech bhinot po dziesięć sfirot w nim, lub: neszamot, gufim, lewuszim i ejhalot, i tak samo w każdym indywidualnym wypadku. Wyjaśnienie. Tu on mówi odnośnie rosz, która nazywa się keterem na skutek tego, że masach wykorzystywany jest w niej z dołu do góry. I wtedy or hozer nie obłacza żadnego awijut w ogóle, i z tego powodu uważa się wyłącznie jako korzenie kelim. Jak powiedziano: „cztery korzenie dla czterech bhinot” kelim Hu’B Tu’M, które są otwierane później w guf de-A’K, i nazywane są: neszama, guf, lewusz i ejhal. I ponieważ są to wyłącznie korzenie, to ich nazywają imieniem keter, ponieważ każdy korzeń nazywa się keter. Lecz cztery bhiny, które przedłużają się następnie z góry w dół, one są realnymi, ukończonymi kelim i nazywane są guf A’K (jak to opisano całkowicie w Wewnętrznym spostrzeganiu, cz.2, p.22). I dlatego Ari nazywa tę rosz de-A’K imieniem „keter”, obecny w każdym indywidualnym wypadku, czyli indywidualny keter, który jest czterema korzeniami dla czterech bhinot z góry w dół w nim. I to jest to, co pisze Ari, że „ogólnie wyjaśnimy to tutaj”, ponieważ łączność bhinot neszamot w A’K będziemy nazywać korzeniem neszamot. I tak samo łączność bhinot gufot de-A’K będziemy nazywać korzeniem gufot, łączność bhinot lewuszim de-A’K będziemy nazywać korzeniem lewuszim, a łączność bhinot ejhalot de-A’K będziemy nazywać korzeniem ejhalot. Dlatego że tu on mówi od strony keteru, który jest określony miarą poziomu, i od tej strony nazywane są wszystkie bhinot, które są w A’K, od rosz i do sijum – keterami. I dlatego imieniem keter nazywane są również te cztery bhiny w nim, które są poniżej rosz, i które nazywane są finałowymi kelim, gdzie or hozer opuszcza się od masachu i w dół. I bez względu na to, że w stosunku do samego A’K, w jego pnimijut, one nie są nazywane keter, ponieważ wyłącznie rosz w nim nazywa się keterem, a one są nazywane: neszama, guf, lewusz, ejhal, i są to cztery sfiry Hu’B Tu’M, jednak w stosunku do miary poziomu, one również nazywane są keterami dla wszystkich światów, jak powiedziano wyżej, że poziom keter jest wyłącznie w świecie A’K. I dlatego mówi Ari, że jego (A’K) hochma, nazywająca się neszama, bez względu na to, że znajduje się niżej niż rosz de-A’K, jednak zawsze ona uważana jest za keter dla wszystkich hochmot, które są w światach. I bina w nim, która nazywa się guf, jest to keter dla wszystkich binot, które są we wszystkich światach. A Z’A w nim, który nazywa się lewusz, jest to keter dla wszystkich Z’A, które są w światach, i malchut w nim, która nazywa się ejhal, jest to korzeń dla wszystkich malchut, które są w światach. I przyczyna dla wszystkich jedna: dlatego że wyłącznie w nich jest wykorzystywany masach poziomu dalet, i w żadnym innym świecie, jak wyjaśniliśmy.

Neszamot, które są w A’K, są to korzenie neszamot. Neszamot, które są w Acilut, jest to istota samych neszamot. Neszamot, co w Bria – są to gufim, które są w neszamot. Neszamot de-Jecira – są to lewuszim, które są w neszamot. Neszamot, które są w Asia – są to ejhalot de-neszamot. W ten sposób neszamot, czyli hochmot, które są w pięciu światach A’K i ABE’A, powiązane są między sobą, podobnie do Adam elion, w guf którego obłóczone są szoresz i neszama, i jest on ubrany w lewusz i siedzi w ejhal.

2) Ponieważ wspólność bhinot neszamot, która jest w A’K, będzie nazywać się korzeniem neszamot. I wspólność bhinot neszamot w Acilut będzie nazywać się właściwie neszama de-neszama 3 . Wspólność neszamot w Bria będzie nazywać się gufot w stosunku do neszamot de-Acilut. Wspólność neszamot de-Jecira, będzie nazywać się lewuszim de-neszamot. Wspólność neszamot w Asia będzie nazywać się ejhalot de-neszamot.

Or pnimi

3. Tutaj również Ari mówi wyłącznie w stosunku do miary poziomu, jak wyjaśniliśmy to dla czterech bhinot Hu’B Tu’M de-A’K. I wyjaśniliśmy wyżej (w Or pnimi, część 3, punkt 2), że cztery bhiny świata Acilut pochodzą od or hozer, które wznosi się od masachu poziomu gimel, i dlatego poziom dziesięciu sfirot świata Acilut zaczyna się wyłącznie od hochmy i nazywa się neszama. I dlatego w świecie Acilut uważa się wszystkie bhinot, które są w nim, od rosz i do sijum, jako hochma i neszama. I to jest to, co mówi Ari, że wspólność wszystkich bhinot, neszamot de-Acilut, czyli hochma, jest to bhinot neszamot de-neszamot we wszystkich światach, czyli bhina hochma w stosunku sfirot hochma we wszystkich światach. I tak samo gufot de-Acilut będą nazywać się neszamot de-gufot we wszystkich światach, i tak samo lewuszim de-Acilut, tak samo ejhalot de-Acilut. Na skutek tego, że one wyszły za pośrednictwem obłóczenia w or hozer poziomu gimel, który obłacza do poziomu hochma.

Gufim de-A’K – są to korzenie gufim. Gufim de-Acilut – są to neszamot de-gufim. W Bria – jest to istota gufim. I gufim de-Jecira – są to lewuszim de-gufim. I gufim de-Asia – są to ejhalot de-gufim. I wszystkie gufim de-A’K i ABE’A połączone są ze sobą, podobnie do Adam elion, w guf którego obłóczone są korzenie i neszama, i tak dalej.

3) I również wspólność bhinot gufot de-A’K będą nazywać się korzeń de-gufot 4 . Wspólność bhinot gufot de-Acilut będą nazywać się neszamot de-gufot, wspólność bhinot gufot de-Bria będą nazywać się gufot de-gufot, wspólność bhinot gufot de-Jecira będą nazywać się lewuszim de-gufot, a wspólność bhinot gufot de-Asia będą nazywać się ejhalot de-gufot.

Or pnimi

4. I jest to również z powodu wielkości poziomu, ponieważ we wszystkich dziesięciu sfirot de-Bria jest wyłącznie do poziomu biny, czyli od or hozer masachu poziomu bet (patrz: O’P, rozdz.3, p.4), i dlatego wszystkie poziomy w nim uważane jako bhinot, które nazywane są gufot. I nawet malchut, która jest w Bria, jest to bhina biny w stosunku do bhinot w malchut we wszystkich światach, z tych samych powodów. I również zrozum, że wszystkie bhinot świata Jecira uważane są za lewuszim, czyli jako Z’A w stosunku do wszystkich światów, ponieważ idą one od or hozer poziomu alef, poziom którego jest do Z’A, nazywanego lewusz. I w ten sam sposób – w świecie Asia: wszystkie jej bhinot – są to ejhalot, czyli wyłącznie malchut bez miary poziomu. I w ten sam sposób zrozum całą kontynuację słów Ari, i nie należy kontynuować tego (a w Wewnętrznym spostrzeganiu przedłużymy omówienie).

I tak samo – lewuszim, które są we wszystkich światach A’K i ABE’A, połączone są ze sobą i stają się jak Adam elion, w guf którego obłóczone są neszama i szoresz, i on obłóczony jest w lewuszim, i siedzi w ejhal.

4) I tak samo wspólność bhinot lewuszim de-A’K będzie nazywać się szoresz (korzeń) lewuszim. A wspólność lewuszim de-Acilut będzie nazywać się neszamot de-lewuszim, wspólność bhinot lewuszim de-Bria będzie nazywać się gufot de-lewuszim, wspólność bhinot lewuszim de-Jecira będzie nazywać się lewuszim de-lewuszim, i wspólność lewuszim de-Asia będzie nazywać się ejhalot de-lewuszim.

I tak samo ejhalot, które są we wszystkich światach A’K i ABE’A połączone są razem, jak Adam elion, w ciało którego obłóczone, i tak dalej.

5) I wspólność bhinot ejhalot de-A’K będzie nazywać się korzeń neszamot ejhalot. Wspólność bhinot ejhalot de-Acilut będzie nazywać się neszamot de-ejhalot. Wspólność ejhalot de-Bria będzie nazywać się gufot de-ejhalot. Wspólność bhinot ejhalot de-Jecira będzie nazywać się lewuszim de-ejhalot. I wspólność ejhalot de-Asia będzie nazywać się ejhalot de-ejhalot.

Szoresz, neszama, guf, lewusz, ejhal (SzNiGL’E) de-A’K – są to korzenie dla SzNiGL’E w ABE’A. SzNiGL’E de-Acilut – są to neszamot wewnątrz SzNiGL’E w A’K i BE’A. SzNiGL’E de-Bria – są to gufim wewnątrz SzNiGL’E w A’K i ABE’A. SzNiGL’E de-Jecira – są to lewuszim wewnątrz SzNiGL’E w A’K i ABE’A. SzNiGL’E de-Asia – są to ejhalot wewnątrz SzNiGL’E w A’K i ABE’A.

6) Jeżeli patrzeć na to wszystko ogólnie, to zobaczymy, że pięć bhinot A’K – są to korzenie i dla neszamot, i dla gufim, i dla lewuszim, i dla ejhalot. A pięć bhinot świata Acilut – są to neszamot i dla korzeni, i dla neszamot, i dla gufim, i dla lewuszim, i dla ejhalot. I pięć bhinot de-Bria – są to gufim i dla korzeni, i dla neszamot, i dla gufim, i dla lewuszim, i dla ejhalot. I pięć bhinot de-Jecira – są to lewuszim i dla korzeni, i dla neszamot, i dla gufim, i dla lewuszim, i dla ejhalot. I pięć bhinot de-Asia – są to ejhalot i dla korzeni, i dla neszamot, i dla gufim, i dla lewuszim, i dla ejhalot.

Bria nazywa się guf, ponieważ otrzymuje od Acilut, jak guf od neszama.

7) I teraz zrozumiesz to, co powiedzieli mędrcy: „Żona – podobna do ciała męża”. Ponieważ Bria – „żona” dla Acilut, przecież jest to hochma i bina. I bez względu na to, że w Bria są również i neszamot, one są nazywane gufot w stosunku do neszamot de-Acilut, ponieważ podobnie do tego, jak żona otrzymuje od męża, tak guf otrzymuje od neszama. I również powiedzieli mędrcy, że „dom – jest to tylko żona”. To w świecie Asia, ponieważ Asia jest to bait – dom, i ejhal – pałac, dla wszystkich pięciu bhinot. I świat Asia – żona świata Jecira, jak wiadomo, i to – „dom – jest to tylko żona”, w stosunku do świata Asia. I w ten sam sposób bhina Asia, która jest w każdym świecie, nazywa się bait – dom dla tego świata. A bhina Bria, która jest w każdym świecie, nazywa się guf dla tego świata.

Inna droga. Światła, które są w A’K, czyli neszamot w nim, nazywane są jechida. I neszamot de-Acilut nazywane są haja. I neszamot de-Bria nazywane są neszamot. I neszamot de-Jecira nazywane są ruach. I neszamot de-Asia nazywane są nefesz.

8) Na życzenie można wybrać inną drogę, ponieważ wszystkie światła de-A’K nazywane są jechida, światła de-Acilut – jest to haja, światła de-Bria – jest to neszama, światła de-Jecira – jest to ruach, i światła de-Asia – jest to nefesz.

I w ten sam sposób – dla gufim, lewuszim i ejhalot w A’K i ABE’A. I gufim, które są w A’K – jest to jechida de-gufim de-ABE’A. A w Acilucie – haja, i tak dalej. I w ten sam sposób – dla lewuszim, które są lewuszim A’K – jest to jechida de-lewuszim de-ABE’A, i lewuszim de-Acilut – jest to haja de-lewuszim de-A’K i BE’A, i tak dalej.

9) I w ten sam sposób – dla lewuszim w każdym świecie i dla gufim, i dla ejhalot, ponieważ wszystkie lewuszim de-A’K – jest to jeden wyższy lewusz ze wszystkich pięciu lewuszim, i wszystkie lewuszim Acilut – jest to drugi lewusz, i tak dalej.

SzNiGL’E – są to światła JeHaNaRa’N, czyli światła sfirot KaHa’B Tu’M.

10) I ta droga – jest to pierwsza droga, ponieważ nefesz nazywa się ejhal, ruach – lewusz, neszama – guf, haja – neszama, jechida – szoresz neszama. Wynika z tego, że wszystko wyżej powiedziane ma odniesienie indywidualnie do każdego świata. A mianowicie: światło keter de-Acilut nazywa się szoresz neszama i nazywa się jechida. A światło hochma de-Acilut nazywa się neszama de-neszama i nazywa się hochma. I światło bina de-Acilut nazywa się guf i nazywa się neszama. I światło tiferet de-Acilut nazywa się lewusz i nazywa się ruach. I światło malchut de-Acilut nazywa się nefesz i nazywa się ejhal. I dalej w ten sam sposób w indywidualnych sfirot.

Każda sfira z KaHa’B Tu’M w światach A’K i ABE’A jest podzielona na pięć bhinot SzNiGL’E .

11) I zwykła reguła, że we wszystkich dziesięciu sfirot świata Acilut, włączając keter, jest w każdej z nich: szoresz, neszama le neszama, guf, lewusz, ejhal. I w ten sam sposób w BE’A, i w ten sam sposób – w A’K, który jest korzeniem dla wszystkich światów ABE’A.

A’K i ABE’A – jest to pięć bhinot, które są w imieniu AWA’Ja, składających się jedna z drugiej, i jest w każdej z nich A’K i ABE’A, i jest to pięć bhinot, które są w imieniu AWA’Ja, i są to SzNiGL’E, i ich 25 bhinot.

12) W ten sposób wszystko, co jest stworzone – jest to jedyna AWA’Ja, która zawiera pięć bhinot, a mianowicie: „kuco szel jud” (kropka początku litery jud) w A’K, „jud” – w Acilut, „hej” – w Bria, „waw” – w Jecira, „hej” – w Asia. I każda z tych bhinot składa się ze wszystkich pięciu, ponieważ w kuco szel jud, która jest w A’K, jest jedyna AWA’Ja z pięciu innych bhinot, i jest to pięć bhinot, które w A’K, czyli A’K i ABE’A w nim. I jest to pięć bhinot, a mianowicie: szoresz, neszama, guf, lewusz i ejhal. I to samo w literze jud świata Acilut, jest w niej jedyna AWA’Ja zawierająca wszystkie pięć bhinot. I w ten sam sposób – reszta liter w BE’A. W ten sposób, jest to pięć liter, które składają się każda z każdej i jest ich 25 bhinot.

Każda z tych dwudziestu pięciu bhinot dzieli się jeszcze na pięć bhinot SzNiGL’E, i w każdej z nich jest dziesięć sfirot, i każda sfira dzieli się na pięć parcufim, które są SzNiGL’E.

13) I dalej – w ten sam sposób, jest inna wspólność (klalut), że każda z nich zawiera wszystkie 25 bhinot. I w jud świata Acilut jest jedyna AWA’Ja, składająca się ze wszystkich pięciu bhinot, i każda bhina z pięciu składa się jeszcze z pięciu, a mianowicie: 10 sfirot szoresz, 10 sfirot neszama, 10 sfirot guf, 10 sfirot lewusz i 10 sfirot ejhal. I w ten sam sposób – w kuco szel jud w A’K, w literze jud w Acilucie, w literze hej w Bria, w literze waw w Jecira, i tak dalej. Wychodzi, że w skrócie wygląda to tak: świat A’K – jest to kuco szel jud, i w nim jest jedyna AWA’Ja zawierająca pięć bhinot: szoresz, neszama, guf, lewusz i ejhal. I wszystkie te bhinot składają się z pięciu, a mianowicie: 10 sfirot szoresz, 10 sfirot neszama, 10 sfirot guf, 10 sfirot lewusz i 10 sfirot ejhal. I każda sfira z tych dziesięciu sfirot włącza pięć parcufim, czyli szoresz i ABE’A.