OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 4

Wyjaśnia, że jeżeli obłóczenie or elion odbyło się w or hozer poziomu hochma, to wszystkie dziesięć sfirot będzie w świetle hochma. A jeżeli na poziomie biny, to wszystkie dziesięć sfirot będzie w świetle bina. A jeżeli na poziomie Z’A, to wszystkie dziesięć sfirot będzie w świetle Z’A. I jeżeli na poziomie malchut, to wszystkie dziesięć sfirot będzie w świetle malchut. Zawiera cztery punkty:

1) Kiedy Ejn Sof świeci w binie de-Acilut, to nie świeci poprzez obłóczenie w or hozer masachu biny, a światło poziomu hochma świeci również i w binie. I dlatego nawet Z’A, który otrzymuje od biny, w nim również jest światło hochma.

2) Jednak dlatego, żeby świecić w świecie Bria, ono obłacza się w or hozer masachu biny, i dlatego wszystkie dziesięć sfirot – jest to światło bina, i nawet keter i hochma, które są tam.

3) To samo i w świecie Jecira, obłacza się w or hozer masachu de-Z’A, i wszystkie dziesięć sfirot – od światła Z’A. I to samo w świecie Asia, ono obłacza się w masach poziomu malchut, i wszystkie dziesięć sfirot – w świetle malchut. I nawet KaHa’B Z’A, które są tam.

4) Cztery litery Jud, Hej, Waw, Hej wskazują na cztery światy ABE’A.

Kiedy A’K obłacza się, żeby świecić w Acilut, on obłacza się wyłącznie na poziomie hochma, a nie w or hozer stadium bet, czyli biny, i dlatego zniknął z tego poziomu wyłącznie poziom keter, i ten keter obłóczył się wewnątrz hochmy.

1) Jednak wiedz, że kiedy zażyczył sobie Stwórca świecić w Acilut, to obłóczył się w hochmę znajdującą się powyżej świata Acilut. I za pośrednictwem hochmy, wewnątrz której jest obłóczony, on wchodzi i świeci w keter i hochmie świata Acilut, nie potrzebując tego, żeby obłaczać się również i w binę, co jest powyżej świata Acilut, a obłacza się wyłącznie w hochmę, która powyżej Acilut 1 . I dzięki temu świeci w keter i hochmie świata Acilut 2 .

Or pnimi

1. Ari tutaj zwraca uwagę na to, żeby dokładnie wytłumaczyć nam różnicę pomiędzy czterema stadiami or jaszar, które nazywane są: hochma, bina, Z’A i malchut, i czterema poziomami or hozer, które również nazywane są imionami: hochma, bina, Z’A i malchut. Ari wyjaśnił to już wyżej (rozdz.1, p.3 i w O’P p.70), że właściwości kelim świata Acilut tworzą się za pośrednictwem or hozer, które wznosi się do góry, na swoje miejsce i w nie obłacza się wewnętrzna istota światła Ejn Sof, czyli cztery stadia or jaszar. W ten sposób widzimy, jak cztery stadia Hu’B Z’A i malchut or jaszar obłaczają się w or hozer, które wznosi się na skutek ziwug de-akaa w masachu, znajdującym się w malchut or jaszar.

Z tego zrozum, że w każdym miejscu, gdzie napisano słowo obłóczenie, mówi się, że or jaszar obłacza się w or hozer. I kiedy mówi się: obłacza się Ejn Sof w hochmę, to oznacza, że cztery stadia Hu’B Tu’M or jaszar, które rozprzestrzeniało się z Ejn Sof, obłaczają się w hochmę or hozer. Innymi słowy, na wielkość or hozer, w którym jest poziom hochma or jaszar. I to or hozer poziomu hochma obłacza wszystkie cztery stadia or jaszar: hochma, bina, Z’A i malchut, oprócz keteru or jaszar, który jest ukryty wewnątrz hochmy or jaszar (patrz: rozdz.3, p.1, O’P).

I rzecz jasna, że te cztery stadia or jaszar, które rozprzestrzeniają się z Ejn Sof, również przychodzą w postaci przyczyny i skutku, w kolejności poziomów. Czyli wychodzą i wynikają jeden z drugiego: hochma wychodzi z keteru, bina wychodzi z hochmy, Z’A wychodzi z biny i malchut wychodzi z Z’A (patrz: O’P, cz.1, rozdz.1, p.50 i Wewnętrzne spostrzeganie cz.2). Lecz to nie nazywa się obłóczeniem, ponieważ cztery stadia or jaszar nie są obłaczane jedno w drugie, żeby powiedzieć na przykład, że or elion obłacza się w binę, żeby świecić w Z’A. Dlatego że obłaczać się – oznacza „odzienie or hozer”, które wznosi się na skutek ziwug de-akaa od masachu znajdującego się w stadium dalet, czyli w malchut, jak to było objaśnione wyżej przez Ari (rozdz.1, p.3 i O’P p.100).

A tu w binie nie było żadnego cimcum, i co więcej, nie ma tam również masachu, przeznaczonego dla odbicia or elion w postaci or hozer, żeby można było powiedzieć, że „obłóczyło się światło w binę or jaszar, żeby świecić w Z’A or jaszar”. A nazywa się to „drogą przejścia, mijania”, czyli że światło Ejn Sof, które ma odniesienie do Z’A or jaszar, zobowiązane jest przejść przez sfirę bina or jaszar, która jest przyczyną dla Z’A or jaszar. I Z’A or jaszar może osiągnąć każde światło wyłącznie poprzez swoją przyczynę, czyli binę. Lecz nie nazywa się to obłóczeniem w masach biny, ponieważ nie ma tam masachu, jak to już było wyjaśnione. Przecież nie istnieje masach nigdzie, oprócz stadium dalet, czyli w malchut (rozdz.1, p.100).

I dobrze zapamiętaj tę różnicę, która była przez nas wyjaśniona, pomiędzy czterema stadiami or jaszar i czterema stadiami poziomu or hozer, żeby nie zaplątać się z powodu dużej ilości imion. Dlatego, kiedy mówimy „hochma or jaszar”, oznacza to sfirę, która idzie za keterem or jaszar, która nazywa się hochma. Lecz kiedy mówimy „hochma or hozer”, oznacza to, że odbywa się tu ziwug de-akaa i jest dziesięć sfirot or hozer, które obłaczają się na dziesięć sfirot or jaszar, czyli dwadzieścia całkowitych pełnych sfirot, i kiedy one są włączone jedna w drugą, to jest ich sto sfirot. I nazywamy je wszystkie imionami „hochma or hozer”, chcąc podkreślić wielkość poziomu or hozer. I na skutek tego, że ono wznosi się i obłacza się do hochmy, my nazywamy wszystkie sto sfirot imieniem hochma. I zapamiętaj to, ponieważ jest to jeden z najważniejszych kluczy do naszej nauki.

I w ten sam sposób również zrozum binę or hozer. W niej również jest dwadzieścia sfirot, a keter i hochma są ukryte wewnątrz biny, i to samo – Z’A or hozer, w nim również jest dwadzieścia sfirot, a keter, hochma i bina ukryte są wewnątrz Z’A (patrz: rozdz.3, p.1 i O’P).

I to jest to, co pisze Ari: „Nie potrzebował tego, żeby obłóczyć się również w binę, co powyżej Acilut, a obłóczył się wyłącznie w hochmę, która jest powyżej Acilut”. Chce on powiedzieć, że dla potrzeb dziesięciu sfirot świata Acilut obłóczonych w hochmę, znajdujących się powyżej świata Acilut, czyli hochmę or hozer (O’P rozdz.3, p.1), za pośrednictwem ziwug de-akaa w masach stadium gimel w malchut. Jednak on nie potrzebuje tego, żeby obłóczyć się w binę or hozer za pośrednictwem ziwug de-akaa w masach stadium bet w kli malchut, dlatego że poziom biny or hozer ma odniesienie do dziesięciu sfirot świata Bria, a nie do dziesięciu sfirot świata Acilut, w które obłacza się poziom hochma or hozer. Jak to powiedziano wyżej (O’P rozdz.3, p.1).

2. Czyli świeci w dziesięciu sfirot świata Acilut na poziomie hochma, i ponieważ keter jest ukryty tam wewnątrz hochmy, jak to powiedziano wyżej, to keter i hochma włączone jako jedność w miarę poziomu.

Bina prowadzi poprzez halon światło poziomu hochma do Z’A i malchut bez ponownego obłóczenia w or hozer masachu bhiny bet.

2) Jednak kiedy zażyczyła sobie światło z biny de-Acilut i dalej, do końca całego świata Acilut 3 , to rzecz jasna powinna była ona się obłóczyć 4 również w binę de-Acilut, ponieważ Z’A i nukwa (Zo’N) otrzymują światło wyłącznie za pomocą biny 5 . Lecz rzecz w tym, że bina może być wyłącznie przewodnikiem dla światła Ejn Sof, które obłóczone wewnątrz or elion hochma i przechodzi poprzez binę do świata Acilut 6 . I bina nie staje się masachem i drugim odzieniem, żeby świecić w Z’A 7 , a wyłącznie samo światło przechodzi poprzez halon 8 , jak powiedziano wyżej, bez żadnego masachu. Widzimy, że bez względu na to, że przedłuża się poprzez binę, nie nazywa się to obłóczenie, ponieważ tam zupełnie nie ma masachu. Dlatego tylko światło Ejn Sof, które obłacza się wyłącznie w hochmę, jest otrzymywane przez Zo’N de-Acilut.

Or pnimi

3. Czyli od sfiry bina or jaszar do sfiry malchut or jaszar.

4. Tutaj to nie zupełnie oznacza obłóczenie, jak to wnioskuje Ari od razu po tym, że bez względu na to, „że przedłuża się poprzez binę, nie nazywa się to obłóczeniem, ponieważ nie ma tam masachu” (patrz wyżej). I my wyjaśniliśmy w ciągu wyżej opisanych myśli, że słowo obłóczenie pokazuje, że dziesięć sfirot or jaszar obłacza się w or hozer, które wznosi się od ziwug de-akaa w masachu. A ponieważ Ari pisze, że nie ma tu w binie żadnego masachu, więc to nie jest obłóczeniem.

5. Z tego powodu, że bina – jest to wyższy i przyczyna dla Zo’N, jak i w czterech stadiach or jaszar, dlatego każdy skutek powinien otrzymać wszystko, co jest dla niego przeznaczone, tylko od swojego wyższego, jak to było wyjaśnione wyżej.

6. Wszystko to dokładnie wyjaśniono wyżej.

7. Czyli tam nie ma masachu, żeby światło Ejn Sof rozprzestrzeniło się do niego dla ziwug de-akaa i wzniosło or hozer na poziom biny. I żeby stało się to or hozer na poziomie biny drugim obłóczeniem na światło Ejn Sof, dodatkiem do pierwszego obłóczenia, które jest tam od or hozer poziomu hochma, jak to było opisane wyżej.

8. Patrz w drugiej części, odpowiedzi o sensie słów, p.30, termin halon (dosłownie: okno), gdzie mówi się, że w każdym miejscu, kiedy masach działa dla wzniesienia or hozer z dołu do góry, awijut nazywa się imieniem halon (patrz również tak samo dokładnie w O’P, cz.2, rozdz.2, p.70). Również tu działa awijut z dołu do góry (patrz wyżej: słowa Ari, cz.3, rozdz.1, p.3). Dlatego nazywa tam Ari awijut poziomu Z’A i poziomu malchut, imieniem halon i nekew car (dosłownie: okno i wąska szczelina), ponieważ masachy poniżej poziomu hochma są wykorzystywane tam wyłącznie z dołu do góry.

I nie warto trudzić się tym, że w innym miejscu było wyjaśnione, że i w dziesięciu sfirot świata Acilut jest pięć parcufim, i w każdym z nich odbywa się ziwug de-akaa, lecz pomiędzy nimi istnieje wielka i znaczna różnica, czyli wszystkie te pięć parcufim świata Acilut jest to pięć części dziesięciu sfirot poziomu hochma. Będzie to wyjaśnione w odpowiednim miejscu.

Dlatego, żeby świecić w świecie Bria, obłacza się or elion w or hozer na poziomie stadium bet, czyli biny. I wychodzi, że hochma także znika, i keter z hochmą są włączone w binę.

3) Jednak w Bria obłacza się Ejn Sof w inne obłóczenie w binie de-Acilut 9 , i ta bina staje się zamykającym masachem (masach satum) i całkowitym obłóczeniem (malbusz gamur) 10 , za pośrednictwem którego otrzymują wszystkie dziesięć sfirot de-Bria, również i keter i hochma de-Bria.

Or pnimi

9. Czyli masach i malchut usubtelniają się do poziomu bet, który nazywa się bina i światło Ejn Sof rozprzestrzenia się do ziwug de-akaa z tym masachem, i wznosi or hozer na poziom bina (patrz wyżej: O’P, rozdz.3, p.6). To or hozer – inne i nowe obłóczenie na światło Ejn Sof, mocno się różni od obłóczenia or hozer samego Acilut. Dlatego że obłóczenie świata Acilut – od hochmy w masachu poziomu gimel, który przyciąga światło hochma we wszystkie dziesięć sfirot, a to nowe obłóczenie – od hochmy w masachu stadium bet, poziom którego nie sięga do obłóczenia hochmy or jaszar, a wyłącznie do biny or jaszar. I dlatego nie ma tu nic od światła hochma.

I ten ziwug obowiązkowo powinien odbyć się w Acilut, jak powiedziano wyżej w O’P (rozdz.3, p.6). Lecz wszystkie te dziesięć sfirot, które ubierane w obłóczenie poziomu biny, wychodzą od masachu w dół i przychodzą w świat Bria.

10. Bez względu na to, że or hozer wznosi się na początku od masachu w binie – w górę, czyli w świat Acilut, a sfirot świata Acilut również obowiązkowo obłaczają się w to obłóczenie poziomu biny, w żadnym wypadku awijut i „stima”, zamykająca właściwość tego masachu, nie wznoszą się tam absolutnie, przecież awijut nie może oddziaływać w ogóle na wyższych. Taka właściwość otrzymywania nazywa się halon i nekew (patrz wyżej: O’P, cz.2, rozdz.2, p.70), co oznacza – w ogóle bez awijut.

Lecz inaczej jest w or hozer, które opuszcza się w dół od masachu pomiędzy Acilut i Bria, czyli w dziesięciu sfirot przychodzących w świat Bria, gdzie siła i awijut masachu – jest to cały korzeń, osnowa rozprzestrzenienia światła Ejn Sof w nich. I dlatego masach staje się zamykającym i jest całkowitym obłóczeniem (satum i malbusz gamur), które ogranicza światło Ejn Sof, nie pozwalając światłu hochma świecić tam. Dlatego że masach poziomu bet jest or hozer, które nie sięga do hochmy, a wyłącznie do biny or jaszar. I to jest to, co pisze Ari: „staje się zamykającym masachem (masach satum)”, ponieważ on całkowicie zamyka (sotem) światło świata Acilut, czyli światło hochma, od objawienia w świecie Bria, z tego powodu, że ten masach wpływa na świat Bria z góry w dół, jak to było wyjaśnione.

Najwyższa sfira z dziesięciu sfirot każdego poziomu świeci we wszystkich dziesięciu sfirot tego poziomu, i w ten sposób w świecie Acilut otrzymują wszystkie dziesięć sfirot światła hochma, a w świecie Bria otrzymuje dziesięć sfirot światła bina.

4) W ten sposób, świat Acilut otrzymuje or elion hochma, ponieważ Ejn Sof obłacza się wewnątrz niej, i dlatego uważa się, że otrzymuje wyłącznie od hochmy 20 . A Bria otrzymuje światło bina, ponieważ Ejn Sof i hochma obłaczają się w nią 30 , i dlatego Bria otrzymuje wyłącznie od biny. O tym powiedziano: „Wyższa Ima pojawia się i znika w swoim fotelu” 40 , ponieważ „fotel” – „kursaja” otrzymuje światło od biny de- Acilut, dlatego że wyniknął masach oddzielający Ejn Sof i hochmę od świata Bria.

Or pnimi

20. Co oznacza – wyłącznie od poziomu hochma, lecz od keter, Acilut nie jest zdolny otrzymać, ponieważ masach poziomu gimel wykorzystywany tam z góry w dół, czyli obłacza się w poziom gimel, znajdujący się powyżej Acilut. Dlatego staje się masachem zakrytym dla światła keter, i uważa się, że otrzymuje wyłącznie światło hochma.

30. Innymi słowy, keter i hochma ukryte w poziomie biny, czyli to or hozer ich nie sięga, a wznosi się wyłącznie do poziomu biny, i dlatego Bria otrzymuje tylko od biny i nie zdolna otrzymywać od keteru i hochmy. Przecież masach zamyka je, jak było powiedziane wyżej, dlatego że znajduje się powyżej świata Bria. I to jest to, co mówi Ari: „wyniknął masach, oddzielający keter i hochmę od świata Bria”. I niezbędnym jest pamiętać, że keterem nazywa się Ejn Sof, jak powiedziano wyżej.

40. Ponieważ świecenie, które nie jest stałe, nazywa się imieniem „kinun” (dosłownie: znajdowanie się w gnieździe). Porównuje się to z ptakiem, który nie siedzi stale nad swoimi małymi, a wyłącznie od czasu do czasu. I ponieważ ziwug poziomu bet nie jest stałym świeceniem w świecie Bria, dlatego jego określają jako „kinun”. I dlatego mówi się, że „wyższa Ima pojawia się i znika w swoim fotelu”. Bina nazywa się wyższą Imą, a przyczyna dlaczego ona nazywa się tak, opisana w mojej księdze „Panim Masbirot”, i w tym miejscu nie ma nic do dodania.

Bina de-Acilut prowadzi do Zo’N światło hochma. Bina de-Bria prowadzi do Zo’N światło bina.

5) I jeżeli jest to tak, to Z’A i nukwa w Acilut i w Bria wszystkie są równe, ponieważ wszystkie otrzymują od biny de-Acilut. Należy powiedzieć, że, jak to już było wyjaśnione, Z’A i nukwa otrzymują bezpośrednio światło hochma, ponieważ „wszystkich w hochmie (mądrości) stworzyłem”, i bina dla nich służy wyłącznie jako przewodnik. Lecz po świecie Acilut, bina staje się masachem i całkowitym, ukończonym obłóczeniem na hiconijut kli biny świata Acilut. I za pośrednictwem tego masachu otrzymują wszystkie dziesięć sfirot de-Bria światła Ejn Sof.

Z’A de-Bria prowadzi do malchut światło biny.

6) I wiedz, że podobnie odbywa się i w Bria. Bez względu na to, że światło ponownie obłacza się w Z’A de-Bria, przy tym wszystkim i malchut de-Bria również otrzymuje bezpośrednio światło biny de-Acilut i Z’A nie przerywa go, a wyłącznie prowadzi za przykładem świata Acilut 50 . I to samo w bardziej indywidualnych objawieniach w świecie Jecira odbywa się rozprzestrzenienie w malchut „minej u bej”, i tak samo w detalach świata Asia „minej u bej” 60 .

Or pnimi

50. Jak już było mówione, w binie de-Acilut, gdzie ziwug, który wyniknął w masachu bhiny bet dla świata Bria, a or hozer wznosi się i obłacza się do biny, przy tym wszystkim to nie przerwało światła hochma w stosunku do Z’A de-Acilut, który znajduje się po binie. Jak wyjaśniliśmy, to wyniknęło na skutek tego, że masach, który wykorzystuje się z dołu do góry, w ogóle nie sięga wraz z or hozer, które wznosi się od niego, żadnej nowej granicy i awijuta dla otrzymujących od niego. I bez względu na to, że i Z’A de-Acilut również otrzymuje na skutek tego or hozer, w żadnym wypadku on nie zmniejszył się z tego powodu, że nie może przyciągnąć światła hochma, ponieważ właściwość otrzymywania za pomocą siły masachu, stojącego niżej, nazywa się wyłącznie halon i nekew, nie ograniczając i nie zamykając zupełnie z tego powodu.

Tak samo warto określić dla wszystkich masachów, rozmieszczonych w każdym miejscu, granice których zawsze są tworzone z przyczyny masachu. Te granice są rozróżniane wyłącznie dla otrzymujących, znajdujących się poniżej masachu, jednak zupełnie nie są rozróżniane dla otrzymujących znajdujących się wyżej od tego masachu. I to jest to, o czym pisze Ari, że bez względu na to, że światło ponownie obłacza się w Z’A de-Bria i odbył się ziwug de-akaa z masachem poziomu alef, i w tym or hozer jest własny poziom Zeir Anpinu. Jak również bez względu na to, że i malchut de-Bria otrzymuje od tego or hozer, w każdym wypadku, na skutek tego, że ten masach wykorzystuje się z dołu do góry, on nie ogranicza malchut de-Bria od tego, żeby ona przyciągnęła do siebie światło biny. Przecież Z’A nie przerywa go dla malchut de-Bria swoim masachem, ukierunkowanym z dołu do góry, ponieważ on wyłącznie prowadzi, czyli jest w stanie halon, a nie w stanie masachu, jak powiedziano wyżej (cz.3, rozdz. 1, p.4, O’P p.6).

60. Sens or hozer, które opuszcza się z góry w dół, zawarty jest w tym, żeby rozszerzyć masach i kli malchut tak, że one rozprzestrzeniają się same w postaci dziesięciu sfirot z góry w dół, od keter do malchut, jak powiedziano wyżej w O’P (rozdz.3, p.5). To rozprzestrzenienie malchut nazywa się wszędzie rozprzestrzenieniem od siebie i dalej – w dół (minej u bej), czyli jedno kli, które nazywa się malchut, rozprzestrzenia się samo z siebie w dół w postaci dziesięciu sfirot. Jak już wiadomo, te ograniczone dziesięć sfirot, we wszystkich światach, były stworzone wyłącznie za pośrednictwem or hozer, które rozprzestrzenia się do nich z góry w dół, i dlatego nazywane są te dziesięć sfirot „dziesięć sfirot minej u bej”, jak w Acilut, tak samo w Jecira i Asia.

W świecie Jecira obłacza się or elion w or hozer stadium alef, czyli na poziomie Z’A. A w świecie Asia obłacza się or elion w or hozer na poziomie awijut szoresz, czyli na poziomie nukwy Z’A.

7) I Ejn Sof, żeby świecić w świecie Jecira, obłacza się w pełne obłóczenie 70 również i w Z’A de-Bria, i on staje się masachem i obłóczeniem dla Jecira, i za jego pomocą otrzymuje cały świat Jecira. I tak samo, żeby świecić w Asia obłacza się Ejn Sof w postaci obłóczenia i całkowitego masachu również i w nukwę de-Z’A de-Jecira, i z jej pomocą otrzymuje cały świat Asia. I w tym zawarty jest sens sześciu sfirot, które wynikają i znikają w świecie Jecira 80 , jak również pojawiają się i znikają w Ofanie niższej Imy 90 .

Or pnimi

70. Or hozer, które rozprzestrzenia się w dół od masachu, nazywa się całkowitym obłóczeniem, dlatego że ogranicza, za pośrednictwem obecnego w nim awijut, czyli światła, które obłacza, żeby nie mogły one przyciągnąć jakiegokolwiek światła różniącego się od tego ograniczenia. Podczas gdy or hozer, wznoszące się z dołu do góry, bez względu na to, że również jest obłóczeniem na dziesięć sfirot or jaszar, jednak obłóczenie to w żaden sposób nie ogranicza światła, które ono obłacza. I dlatego ono uważa się „niepełnym obłóczeniem”, wyłącznie korzeniem dla obłóczenia. Pytania o rozprzestrzenienie dziesięciu sfirot światów Jecira i Asia były dokładnie wyjaśnione wyżej.

80. Z’A nazywa się imieniem sześciu sfirot, i nazywa się tak z tego powodu, że brakuje mu Ga’R, KaHa’B i brak malchut, i jest w nim wyłącznie sześć sfirot: HaGa’T NeH’I. A słowo „kinun” – pojawienie i zniknięcie, już było wyjaśnione wyżej.

90. Malchut de-Acilut czasami nazywana jest „niższą Imą”, ponieważ malchut de-Acilut – jest to główny korzeń dla wszystkich, znajdujących się w BE’A, i zgodnie z imieniem malchut de-Acilut nazywa się również i malchut de-Jecira imieniem niższa Ima, obie są jednym korzeniem, i w tym miejscu nie ma czego dodać.

ABE’A otwiera się w znaczeniu czterech liter: jud, hej, waw, hej. Jud – jest to Acilut, hochma, Hej – Bria, bina, Waw – Jecira, Z’A, ostatnia Hej – Asia, malchut.

8) Tym samym zrozum, dlaczego 4 światy: Acilut, Bria, Jecira, Asia oznaczone są czterema litrami AWA’Ja: jud – Acilut, hej – Bria, waw – Jecira, hej – Asia 100 . Ponieważ Acilut – światło jego (przejawia się) za pośrednictwem wyższej hochmy 200 , i dlatego nazywa się „jud”. Bria – za pośrednictwem biny de-Acilut, i dlatego nazywa się „hej”. I tak samo – „waw” w Jecira, a w Asia – niższa „hej”.

Or pnimi

100. Jak wyjaśnia Ari, imię AWA’Ja zawiera dziesięć sfirot, również i cztery światy ABE’A – jest to dziesięć sfirot zawierających całą realność. I bez względu na to, że w każdym świecie samym w sobie są indywidualne ABE’A, a w tych częściach – swoje indywidualne, w każdym wypadku należy wiedzieć, że wszystkie razem uporządkowane są w dziesięć sfirot, a cztery litery AWA’Ja wskazują na nie, jak to było wyjaśnione. I wiedza o tym jest niezbędna i powinna ciągle być przed oczami uczących się, ponieważ powinni oni ciągle porównywać 10 indywidualnych sfirot i 10 ogólnych sfirot, dlatego że zawsze u nich są znaczenia, które ograniczają się wzajemnie i rozpatrywane są jedne z drugiego.

200. To znaczy, bez względu na to, że sam Acilut również ma dziesięć sfirot, na które wskazują cztery litery AWA’Ja, lecz jednak, ponieważ poziom wszystkich tych dziesięciu sfirot razem – do hochmy, jak to było wyjaśnione wyżej, dlatego cały on jest określany jako hochma, i wskazuje na to jud imienia AWA’Ja. Dlatego że światła mniejsze od hochmy, nie całkiem są samodzielne odnośnie światła hochma, najważniejszego i wyższego niż one. I z tego powodu Bria nazywa się wyłącznie imieniem światła bina i również wszystko: imieniem świateł, najważniejszych z nich, jak to było wyjaśnione.

Wynika reguła, że główna różnica jednego świata ABE’A od drugiego polega na masachach, które są w czterech stadiach awijut Hu’B Tu’M.

9) Wynika w ten sposób reguła: Acilut otrzymuje światło wyłącznie od hochmy, ponieważ hochma stała się zamykającym masachem pomiędzy Ejn Sof i Acilut. Od biny de-Acilut otrzymuje Bria, po tym jak w nią obłaczają się światła Ejn Sof i wyższa hochma, i przy tym wszystkim nazywa się ona światłem biny, ponieważ wyniknął całkowicie oddzielający masach. I również Jecira – otrzymuje od Z’A samego świata Bria, i tak samo Asia – otrzymuje od nukwy de-Z’A samego świata Jecira. I jeżeliby nie wszystkie te masachy i obłóczenia nie mogłyby otrzymywać or elion 300 , i każdy świat mniejszy o jeden poziom niż inny, jak opisano wyżej.

Or pnimi

300. Czyli żaden świat nie jest w stanie otrzymywać żadnego światła, oprócz tego, co daje mu masach, który znajduje się nad nim, jak to było wyjaśnione wyżej.