OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 3

Wyjaśnia 4 ziwugim de-akaa w czterech stadiach masachu, na które wychodzą 4 poziomy Hu’B Tu’M, jeden poniżej drugiego, w czterech światach ABE’A. Zawiera 5 punktów:

1) W świecie Acilut świeci Ejn Sof za pośrednictwem obłóczenia w poziom hochma.

2) W świecie Bria znika poziom hochma i obłacza się w poziom bina.

3) W świecie Jecira znika również poziom bina i obłacza się w poziom tiferet.

4) W świecie Asia znika również poziom Z’A i obłacza się w poziom malchut.

5) Poziom hochma, który wychodzi w Acilut, wychodzi z ziwug de-akaa, który jest powyżej świata Acilut. I tak samo poziom bina, który wychodzi w Bria, wychodzi z ziwug de-akaa, który jest powyżej Bria, czyli w masachu pomiędzy Acilut i Bria. I tak samo poziom Z’A, który w świecie Jecira, wychodzi z ziwug de-akaa z masachem, który jest w sof Bria. I tak samo poziom malchut, który w Asia, wychodzi z masachu, co w sof Jecira.

W świecie Acilut świeci Ejn Sof za pośrednictwem obłóczenia w poziom hochma.

1) Wiedz również, że dlatego, żeby światło Ejn Sof mogło świecić w całym Acilut 1 , niezbędnym jest, żeby obłóczyła się jego istota wewnątrz hochmy. A po jego obłóczeniu w hochmę, ono rozprzestrzenia się w całym Acilut, i na skutek wyłącznie jednego takiego obłóczenia, cały Acilut może otrzymywać z Ejn Sof. Jak powiedziano: „Wszystkich w mądrości (hochma) stworzył” 2 .

Or pnimi

1. I dlatego, żeby zrozumieć słowa Ari, które są tu podane dalej, należy przypomnieć wyjaśnienie pięciu poziomów w masachu, wychodzących na skutek zmniejszenia usubtelnienia masachu w kolejności poziomów: od największego awijut w stadium dalet, do najmniejszego stadium w keter, szoresz masachu, które tworzą tym pięć parcufim. Wszystko to wyjaśnia się w drugiej części (w Wewnętrznym spostrzeganiu). Dlatego, że wszystkie te rozważania mają odniesienie również i do tej części, lecz niemożliwym jest je tu pokazać z powodu ich wielkości, dlatego zmuszony jestem zadowolić się tym, że pokażę tu wyłącznie krótkie końcowe wnioski, w tej mierze, w której niezbędne są one dla wyjaśnienia Ari.

Wyjaśniliśmy, że światło Ejn Sof, zawierające cztery stadia, które są nazywane „10 sfirot or jaszar”, nie przestaje świecić nawet na mgnienie. Lecz na skutek tego, że nie ma żadnego przyjmowania światła bez kli, dlatego wszystko, czego nam brakuje, to wyłącznie otrzymujące kli. Każdy parcuf i poziom, w momencie jak osiągają kli, od razu osiągają razem z nim i światło, odpowiednio do wielkości kli, które otworzyły. Również wyjaśniliśmy tam, że korzeń wszystkich kelim we wszystkich światach – jest to or hozer, które wznosi się od ziwug de-akaa z masachem, co w kli malchut. W ten sposób, że w tym samym momencie, jak wynika nowy masach w jakimkolwiek parcufie, światło Ejn Sof, które zawiera dziesięć sfirot or jaszar, natychmiast rozprzestrzenia się w nim i uderza w masach. I wznosi się or hozer, obłaczając światło Ejn Sof zgodnie z wielkością tego or hozer. I nazywa się to odzieniem Ejn Sof w kelim lub jakąkolwiek sfirę. Dlatego że imię sfiry wskazuje na miarę poziomu światła Ejn Sof obłóczonego tam. Na przykład, kiedy mówi się o obłóczeniu Ejn Sof w keter, to wskazuje na to, że or hozer ubiera się na wszystkie dziesięć sfirot or jaszar do keter. A kiedy mówi się, że Ejn Sof obłacza się w hochmę, to wskazuje na to, że or hozer obłacza się tam wyłącznie do hochmy. I niech nie myli ciebie to, że jeżeli to tak, to w tym obłóczeniu jest wyłącznie dziewięć sfirot. Przecież wiadomo nam, że istnieje dziesięć sfirot i nie może ich być dziewięć. W rzeczywistości jest tam i keter również, lecz keter jest obłóczony w pnimijut hochmy, i dlatego nie nazywa się on samodzielnym imieniem, a tylko sfirą hochma. I w ten sam sposób możesz zrozumieć wszystkie poziomy reszty parcufim. Również wyjaśniliśmy rzeczywistą miarę, którą mierzy się wielkość jakiegokolwiek or hozer – jest to pojęcie wielkości awijut, włączonego w masach w kli malchut. I istnieje pięć poziomów: masach najgrubszy, z największym awijutem, czyli stadium dalet. Miara or hozer, które powraca od niego, jest największa, i ono obłacza światło Ejn Sof do poziomu keter, czyli wszystkie dziesięć sfirot or jaszar. A masach, awijut którego odpowiada stadium gimel, obłacza do poziomu hochmy dziesięć sfirot or jaszar. Masach awijut, którego stadium bet, obłacza do poziomu bina dziesięć sfirot or jaszar. Masach awijut, którego poziom alef, obłacza wyłącznie do poziomu Z’A dziesięć sfirot or jaszar. I masach, w którym nie ma awijut, a wyłącznie stadium szoresz masachu, który nazywa się keterem masachu, ten masach nie czyni żadnego ziwug de-akaa, i nie ma w nim żadnej miary poziomu w ogóle, a tylko odpowiadający sfirze malchut. Jednak należy pamiętać wszystkie objaśnienia i dowody, które są opisane w Wewnętrznym spostrzeganiu, wspomniane wyżej, jak również w poprzednich częściach, ponieważ bez zrozumienia sensu i obowiązkowości tego objaśnienia, niemożliwym jest zrozumieć tu żadnego słowa w jego rzeczywistym sensie, ponieważ zmuszony jestem mówić krótko.

2. Wyjaśnienie. Świat Acilut określa się jako – rosz dla wszystkich światów. Bez względu na to, że istnieją światy o wiele wyższe niż świat Acilut, czyli wszystkie te światy, które są włączone w świat A’K. Jednak wszystkie one ukryte wewnątrz świata Acilut i zupełnie nie są korzeniem dla światów, a wyłącznie uważane są za korzeń świata Acilut. I dlatego ukryte są wewnątrz niego, i poprzez ukrycie świecą jemu jednemu.

Zostało wyjaśnione w poprzednich częściach, że masach w stadium dalet wykorzystuje się wyłącznie w świecie A’K, i dlatego miara or hozer tam wielka i obłacza do poziomu keter, co w świecie Ejn Sof. Dlatego nazywane wszystkie światy, włączone w świat A’K, imieniem świata keter.

Jednak w świecie Acilut, w którym wykorzystywany jest wyłącznie masach w stadium gimel (patrz: Wewnętrzne spostrzeganie cz.2, rozdz.2, p.10), wielkość or hozer, które wznosi się od ziwug de-akaa na ten masach, jest wyłącznie do poziomu hochmy i nie sięga keteru świata Ejn Sof. Keter jest ukryty i schowany wewnątrz hochmy, i dlatego nazywa się świat Acilut imieniem „świat hochma”. I w tym jest sens powiedzianego: „Wszystkich w mądrości (hochma) stworzył”, czyli że korzeniem, źródłem wszystkiego, jest wyłącznie Acilut, a nie świat A’K. Świat A’K jest światem keter, dlatego jego nie uważa się jako korzeń w stosunku do niższych światów, a wszystko to, co wychodzi z niego w światy, to wyłącznie po końcowym naprawieniu (gmar tikun). Jak napisano: „I stały jego raglin (końcowa część parcufa) na oliwnej górze”.

I należy wiedzieć, że podobnie do tego, jak poziom dziesięciu sfirot całkowicie określa się zgodnie z wyższą sfirą w nim, i jeżeli ona – keter, to wszystkie sfirot będą odnosić się do keter, a jeżeli ona – hochma, wszystkie będą hochma, itd. Gdyż każdy świat określa się w całości zgodnie z pierwszym parcufem w nim.

W świecie Bria świeci za pośrednictwem obłóczenia w poziom bina, a hochma ukryta tam.

2) Dlatego żeby świecić w Bria, niezbędnym jest, żeby i hochma również obłóczyła się w binę, i wtedy, dzięki obłóczeniu w nie obie, światło Ejn Sof świeci w Bria. I w tym jest zawarty wewnętrzny sens masachu pomiędzy Acilut i Bria, ponieważ wychodzi ten masach z biny, w którą obłacza się hochma, żeby świecić w Bria.

W świecie Jecira świeci za pośrednictwem obłóczenia w poziom tiferet, i bina również jest ukryta tam. A w świecie Asia świeci za pośrednictwem obłóczenia w poziom malchut, i tiferet również ukryty jest tam.

3) I dlatego, żeby świecić w Jecira, dodaje jeden masach i obłóczenie, czyli i bina również obłacza się w tiferet, i wtedy, za pośrednictwem tiferet, świeci Ejn Sof w Jecira. I dlatego, żeby świecić w Asia, dodaje jeszcze jeden masach i obłóczenie, czyli tiferet również obłacza się w malchut, i za pośrednictwem malchut świeci Ejn Sof w całym świecie Asia. I jest to jak: „Wyższa Ima pojawia się i znika w swoim fotelu”. A „centralny słup pojawia się i znika w Jecira”. I „malchut pojawia się i znika w Asia”.

Ziwug de-akaa, rodzący dziesięć sfirot świata Acilut, wyniknął w świecie A’K, który jest wyżej niż świat Acilut, na masach poziomu gimel, czyli na poziom hochma.

4) Lecz dlatego, żeby zrozumieć więcej, wiedz, co napisane: „Wszystko w hochma (mądrości) stworzyłeś”. To oznacza, że w Acilut światło Ejn Sof obłacza się w hochmę, i za pośrednictwem tego świeci w całym świecie Acilut 3 . I to pojęcie hochma wyjaśnia się z tego, co ja określiłem, ponieważ „wyższy nad wyższymi chroni”, itd. I ile jeszcze światów istnieje powyżej świata Acilut, przecież w tę hochmę, co powyżej świata Acilut 4 , tam wewnątrz obłacza się Ejn Sof i świeci w Acilut 5 .

Or pnimi

3. Wyjaśniliśmy to już wyżej. Jednak powiedziane nie oznacza, że od razu w momencie stworzenia świata Acilut on otrzymał poziom hochma, bo na początku były tworzone tam poziomy stanu katnut – małego stanu, które są nazywane ibur (dosłownie: zarodek) i jenika (dosłownie: skarmianie). A mówi się o poziomie największym, który wychodzi tam na końcu, w A’A, i jest to nic innego jak hochma, i brakuje keter.

4. Wyjaśniliśmy, że wszystkie światy, nieskończone w swojej mnogości, które istnieją przed Acilut, wszystkie włączone w imię A’K lub świat Keter. I jest to – z wyżej pokazanych powodów.

5. Wiadomo nam o zmniejszeniu or hozer, które wynika na skutek usubtelnienia, oczyszczenia tej miary awijut, co jest w masachu (patrz: Wewnętrzne spostrzeganie cz.2, rozdz.7, p.72). Zgodnie z tym zrozum, że po tym jak wypełnił się świat A’K obłóczeniem w or hozer swego masachu od bhiny dalet, wtedy odbyło się usubtelnienie, oczyszczenie tego masachu do bhiny gimel, z przyczyn opisanych wyżej w Wewnętrznym spostrzeganiu.

I to nie oznacza, że odbyły się jakieś zmiany w masachu bhiny dalet samego świata A’K, ponieważ nie ma zniknięcia w duchowym, a każda zmiana oznacza dodatek. Dlatego że na skutek tego usubtelnienia do bhiny gimel, został dodany, urodził się i wyszedł nowy masach – na bhinę gimel, i or elion od razu schodzi do niego (patrz wyżej: rozdz.3, p.1) dla ziwug de-akaa. I wzniosło się or hozer do góry od masachu, do poziomu hochma, i nazywa się to nowym obłóczeniem w świecie A’K, czyli obłóczenie światła Ejn Sof w hochmę.

Jednak to nowe obłóczenie jest niezbędnym nie dla niego samego, a wyłącznie dla potrzeb świata Acilut, dlatego że w tym masachu bhiny gimel or hozer wznosi się od miejsca masachu i wyżej, i obłacza światło Ejn Sof do poziomu hochma. Na skutek tego powraca wszystkie dziesięć sfirot, znajdujące się powyżej masachu i opuszcza się również od miejsca masachu – w dół, jak to opisano wyżej (rozdz.2, p.3). To określa się jak rozszerzenie masachu w malchut, od niej w dół, w postaci dziesięciu sfirot, z przyczyny or hozer, które powraca i przeciąga się do niego z góry. Dlatego rozprzestrzenia się malchut w postaci dziesięciu sfirot od siebie i dalej w dół, za przykładem dziesięciu sfirot or hozer, które wzniosły się od masachu bhiny gimel i wyżej, czyli na poziom hochma. One właśnie nazywane są dziesięcioma sfirot świata Acilut.

I to jest to, co pisze Ari: „Przecież w tę hochmę, co powyżej świata Acilut, tam wewnątrz obłacza się Ejn Sof i świeci w Acilut”. Chce powiedzieć, że ten ziwug de-akaa na masach bhiny gimel, powinien był odbyć się w świecie A’K, co powyżej świata Acilut. Dlatego że masach bhiny gimel – jest to nie więcej niż oczyszczenie, usubtelnienie bhiny dalet, a bhina dalet – ona w świecie A’K, i dlatego zobowiązane to usubtelnienie razem z ziwug de-akaa dokonać się w świecie A’K, który znajduje się powyżej świata Acilut. I po tym, jak Ejn Sof obłóczyła się tam w or hozer, które wznosi się od masachu i wyżej, wtedy opuszcza się, przedłużając się od miejsca masachu i w dół, dziesięć sfirot świata Acilut.

Ziwug de-akaa dla wyjścia 10-ciu sfirot Bria odbył się w świecie Acilut na masach bhiny bet, czyli na poziom bina. Ziwug de-akaa dla wyjścia 10-ciu sfirot świata Jecira odbył się w świecie Bria na masach bhiny alef, czyli na poziom tiferet. I tak samo – ziwug de-akaa dla wyjścia 10-ciu sfirot Asia odbył się w świecie Jecira na masach poziomu szoresz, korzeń, czyli na poziom malchut. A dla potrzeb dziesięciu sfirot de-Acilut wyniknął ziwug de-akaa powyżej świata Acilut na masach bhiny gimel, czyli na poziom hochma.

5) I dlatego, kiedy zażyczył sobie świecić w Bria, obłóczył się również w binę, co w Acilut, który wyżej niż Bria 6 , i świeci za pośrednictwem tej biny w świecie Bria 7 . Jak również dlatego, żeby świecić w Jecira, obłacza się i w tiferet świata Bria 8 . I tak samo – od Jecira do Asia, obłacza się malchut de-Jecira. I to samo odbywa się w świecie Acilut, ponieważ dlatego, żeby świecić w świecie Acilut, obłacza się w hochmę, co powyżej świata Acilut, i za pośrednictwem jej świeci w Acilut. I nie warto myśleć, że jest to hochma samego świata Acilut.

Or pnimi

6. Podobnie do tego jak w świecie Acilut, to nie oznacza, że od razu na jego początku wychodzi w świecie Bria poziom bina. Ari chce tu powiedzieć, że poziom największy, który wyszedł tam w końcu, nie jest wyższy niż poziom bina. A ziwug wyniknął na górze, w stadium bet w Acilut.

W ten sposób, jak wyjaśniliśmy wyżej, usubtelnienie masachu od stadium gimel do stadium bet, czyli do biny, powinno odbywać się w świecie Acilut, ponieważ tam jest miejsce masachu stadium gimel, czyli hochma. I jak są cztery parcufim: A’B, Sa’G, M’A, Bo’N de-A’K, ziwug na każdy parcuf odbył się w pe de-rosz wyższego parcufa niż on. Tak ziwug de-A’B, czyli na stadium gimel, wyniknął w pe de-rosz parcufa Galgalta, a ziwug de-Sa’G wyniknął w pe de-rosz de-A’B (patrz dokładnie: Wewnętrzne spostrzeganie rozdz.9).

W ten sam sposób jest w światach ABE’A, gdzie ziwug dla każdego ze światów odbywa się w świecie znajdującym się nad nim. I po tym, jak usubtelnił się tam masach stadium gimel do stadium bet, uważa się, że tam dodał się i urodził się nowy masach stadium bet. Natychmiast rozprzestrzeniło się do niego światło Ejn Sof dla ziwug de-akaa, i or hozer wzniosło się i obłóczyło się do poziomu bina na dziesięć sfirot or jaszar, a keter i hochma or jaszar są obłóczone w pnimijut biny.

I po tym jak ukończyło się obłóczenie Ejn Sof w binę, od masachu – w górę, jak powiedziano, wtedy powraca or hozer i opuszcza się od miejsca masachu w dół, rozszerzając tę malchut na dziesięć sfirot od niej i w dół, czyli od keteru do malchut, za przykładem dziesięciu sfirot, które znajdują się od masachu i w górę w Acilut, czyli wyłącznie na poziomie bina, a keter i hochma ukryte w niej. I te dziesięć sfirot – jest to dziesięć sfirot świata Bria w takiej postaci, że dziesięć sfirot na poziomie bina, które wyszły powyżej masachu, one znajdują się w świecie Acilut. I o nich mówi Ari: „kiedy zażyczył sobie świecić w Bria, to obłóczył się w binę, co w Acilut”. A następne dziesięć sfirot, które przyciągnęły się i wyszły poniżej masachu, one są nazywane dziesięcioma sfirot należącymi do świata Bria.

7. Wszystko, co znajduje się w dziesięciu sfirot świata Bria, wychodzi z dziesięciu sfirot poziomu bina, który jest powyżej Bria, z powodów, które zostały wyjaśnione wyżej (patrz: rozdz.2, p.3).

8. Z tych samych powodów, które wyjaśniliśmy wyżej, w Acilut i w Bria. Dlatego że świat Jecira wychodzi na masach bhiny alef i usubtelnienie bhiny bet do bhiny alef powinno odbywać się w świecie Bria, bo tam znajduje się ten masach. I po tym, jak odbyło się tam usubtelnienie, wychodzi tam dziesięć sfirot od masachu w górę na poziom Z’A, który nazywa się tiferet. A trzy pierwsze sfiry: keter, hochma, bina or jaszar – ukryte i obłóczone w pnimijut tiferet. I po tym jak wypełniło się to obłóczenie, powraca i opuszcza się następnie dziesięć sfirot od miejsca masachu w dół, na poziom Z’A. One są nazywane dziesięcioma sfirot świata Jecira.