OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 2

Wyjaśnia cztery światy ABE’A i różnicę pomiędzy nimi. Zawiera sześć punktów:

1) Wszystkie detale świata Acilut określane są zgodnie z czterema poziomami awijut.

2) W świecie Acilut rozprzestrzenia się światło Ejn Sof bez masachu w ogóle.

3) Poniżej świata Acilut nie ma rozprzestrzenienia światła Ejn Sof, a wyłącznie świecenie wychodzące z niego poprzez masach.

4) Od ziwug de-akaa or elion w masach, co jest pomiędzy Acilut i Bria, wychodzi dziesięć sfirot świata Bria, a od ziwug de-akaa pomiędzy Bria i Jecira wychodzi dziesięć sfirot świata Jecira, i to samo – pomiędzy Jecira i Asia.

5) Różnica pomiędzy czterema światami w tym, że w Acilut nie ma masachu w ogóle, a w Bria jest jeden masach, w Jecira dwa masachy i w Asia trzy masachy.

6) Jednak pomiędzy czterema poziomami awijut pomiędzy światami nie ma żadnej różnicy: jakie one są w Acilut, takie same i w BE’A.

Nie ma masachu w świecie Acilut.

1) One przedstawiają sobą cztery bhiny, w których zostały oddzielone części Acilut „odtąd i dalej”, lecz wszystkie one – są absolutnie bez masachu 1 . I dlatego nazywa się świat „Acilut” – świecenie, promieniowanie, dlatego że światło samej Ejn Sof rozprzestrzeniło się w nim całkowicie, bez masachu.

Or pnimi

1. Jest to prawo, że nie jest zdolny awijut i masach zmniejszyć lub pogorszyć w czymkolwiek miejsca powyżej ich otwarcia, nawet odrobinę. Bez względu na to, że or hozer wznosi się na skutek działania masachu w kli malchut i obłacza wyższe od siebie 9 sfirot razem, w żadnym wypadku siła awijut masachu nie wznosi się na górę w całości. I dlatego uważa się, że 9 sfirot świata Acilut – „jest zupełnie i całkowicie bez masachu”. I to bez względu na to, że rozróżnianych jest wiele masachów również i w świecie Acilut, jak na przykład masach w pe, w haze, itd., które działają w każdym indywidualnym parcufie świata Acilut. Rzecz w tym, że są to niezupełnie masachy, one wynikają od włączenia niższego w wyższy. I tylko masach w sijum raglin (ukończenie niższej części parcufa) Acilut – jest prawdziwym masachem, przerywającym or elion, jak to jest opisane w Wewnętrznym spostrzeganiu w rozdziale 14.

Poniżej świata Acilut, Ejn Sof rozprzestrzenia się wyłącznie za pośrednictwem ziwug de-akaa w masachu, który stoi w sijum świata Acilut, i dziesięć sfirot przechodzi poprzez masach w świat Bria. I tak samo za pośrednictwem ziwug de-akaa w masachu znajdującym się w sijum świata Bria, przechodzi dziesięć sfirot w świat Jecira. I to samo – z Jecira w Asia.

2) Jednak stąd rozprzestrzenia się w dół nie sam Ejn Sof, a wyłącznie świecenie 2 wychodzące od niego poprzez masach, dlatego że istnieje masach i zasłona (pargod), dzielące Acilut i Bria. Na skutek tego uderzenia or elion – światło, które dochodzi do tego miejsca i uderza w tę zasłonę, jak również na skutek znajdowania się tych dziesięciu sfirot świata Acilut 3 , które dochodzą do tego miejsca, ono uderza tam w światło tych sfirot. Na skutek tego, oddzielają się od nich iskry światła 4 i przechodzą poprzez ten masach, stając się z dołu dziesięcioma sfirot świata Bria, od oddzielenia iskier dziesięciu sfirot Acilut, co nad nim, za pośrednictwem masachu. Z powodu dziesięciu sfirot, które mają odniesienie do kelim, wyniknęło dziesięć sfirot innych kelim, a z powodu dziesięciu sfirot, które należą do istoty – „Acmut”, wyniknęło dziesięć innych sfirot, tworzących istotę – Acmut – świata Bria. I tak samo w sof świata Bria wyniknął inny masach 5 , i na skutek uderzenia dziesięciu sfirot Bria we właściwości określające istotę i kelim w masachu 6 , było stworzonych dziesięć sfirot de-Jecira. I to samo od Jecira do Asia za pośrednictwem tego masachu. Tym samym zrozum, dlaczego jeden nazywa się Acilut, drugi Bria, Jecira, Asia. To dlatego, że istnieje masach oddzielający jeden od drugiego, i nie ma żadnego podobieństwa jednego do drugiego w ogóle 7 .

Or pnimi

2. Bez względu na to, że światło, które znajduje się w świecie Bria, obowiązkowo wychodzi ze świata Ejn Sof, ponieważ nie ma żadnego świecenia w światach, które by nie wychodziło ze świata Ejn Sof. I przy tym wszystkim, ponieważ światło Ejn Sof, które rozprzestrzenia się do Bria, przechodzi przez masach, więc jego świecenie znacznie zmniejsza się, do takiego stopnia, dopóki nie zostanie określone, że światło Ejn Sof zakończyło się nad masachem. I następnie Ari wyjaśnia, jak właściwie światło Ejn Sof przechodzi poprzez masach.

3. Wyjaśnienie. Prawem jest w wyższych światach, że każdy niższy poziom, który doprowadza do dodania światła na poziomie wyższym, wszystkie te dodatkowe porcje światła zawracają i wpływają na niższego, który je wywołał. To samo jest i w naszym wypadku: ponieważ masach, stojący nad malchut świata Acilut stał się przyczyną tego, że or hozer wzniosło się i obłóczyło na 9 sfirot, które mają odniesienie do świata Acilut, i stworzyło dla nich kelim w takiej postaci, że bez niego nie byłoby w stanie światło Ejn Sof obłóczyć się w Acilut. Przecież światła nie poznaje się bez kli, jak już wiadomo.

I na skutek tego, że masach stał się przyczyną wszystkich tych dodatków, czyli or hozer i tych dziesięciu sfirot, dlatego rozszerza się masach i kli malchut z powodu or hozer, które zawróciło i opuściło się do niego, od miejsca masachu i niżej, i przyciągnęło do siebie wszystkie te 10 sfirot de-Acilut z góry, dokładnie zgodnie z ich wzorcem. W ten sposób, że malchut de-Acilut jedna opuszcza się i rozprzestrzenia się w postaci dziesięciu sfirot od siebie i dalej, na podobieństwo dziesięciu sfirot Acilut, czyli od keteru do malchut, i one nazywane są 10 sfirot świata Bria.

I to jest to, co pisze Ari, że: „Na skutek tego uderzenia or elion, które uderza w tę zasłonę (pargod) i siłą tych dziesięciu sfirot świata Acilut, które dochodzą do tego miejsca, oddzielają się od nich iskry światła i przechodzą one poprzez ten masach, stając się z dołu 10-cioma sfirot świata Bria”. Tu należy zrozumieć dwie rzeczy: pierwsza – on stał się przyczyną or hozer, które wzniosło się na skutek uderzenia or elion w masach. I u tego or hozer istnieje reguła powrotu i opuszczenia się na poziom, który spowodował jego pojawienie. I drugie – on stał się przyczyną obłóczenia istoty światła Ejn Sof w dziesięć kelim or hozer, które wzniósł. I wyniknęło z góry dziesięć sfirot de-Acilut, regułą dla których również jest powrócenie i opuszczenie w dół, na poziom, który sprowokował ich pojawienie się.

O pierwszym rozróżnieniu powiedział Ari, że: „Na skutek uderzenia or elion w pargod”, czyli to or hozer powraca i opuszcza się z góry w dół w świat Bria. O drugim rozróżnieniu Ari mówi, że: „I siłą tych dziesięciu sfirot świata Acilut”, i z dwóch tych faktorów zostało stworzone dziesięć sfirot w świecie Bria.

4. Pojawienie or hozer nazywa się wszędzie blaskiem – „itnocecut”.

5. Ponieważ wszystkie dziesięć sfirot świata Acilut zostały skopiowane i odbiły się w świecie Bria, jak to opisano wyżej, dlatego również i masach, i malchut odbiły się w świecie Bria. I tak samo działa tam ten ziwug de-akaa or elion w masach i wzniesienie or hozer, które wznosi się i obłacza od masachu do góry wszystkie dziewięć sfirot świata Bria – jest to or hozer, które stworzyło dziesięć kelim w świecie Bria, i istota świata Bria obłóczona w nie.

6. I podobnie do tego, jak or hozer masachu, które odnosi się do Acilut, zawróciło i rozprzestrzeniło się od masachu w dół i odbiło dziesięć sfirot de-Bria, w ten sam sposób, jak było wyjaśnione w p.3, i or hozer, które wzniosło się od masachu w malchut de-Bria, zawróciło również i ono, rozprzestrzeniło się w dół i odpieczętowało dziesięć sfirot świata Jecira, i tak samo z Jecira w Asia.

7. Jak opisano tutaj, że stadium dalet, które nazywa się malchut, i w której wyniknął masach, podzielone jest na cztery stadia w masachu, i w nich odbywają się różne zmiany i podziały wynikające w światach: masach stadium gimel wykorzystywany w Acilut, masach stadium bet wykorzystywany w Bria i masach stadium alef wykorzystywany w Jecira, jak to jest opisane niżej.

Różnica pomiędzy Acilut i BE’A jest w tym, że w Acilut nie ma masachu w ogóle. W Bria światło zmniejsza się za pośrednictwem jednego masachu. W Jecira za pośrednictwem dwóch masachów. W Asia za pośrednictwem trzech masachów. Jednak w czterech stadiach pogrubienia or elion nie ma żadnej różnicy pomiędzy światami.

3) Jednak różnica, która jest pomiędzy Acilut i trzema światami jest w tym, że w Acilut światło Ejn Sof przenika i przychodzi do sof Acilut bez żadnych masachów w ogóle, lecz już odtąd i w dół jest masach. I różnica pomiędzy Bria i Jecira jest w tym, że do Bria – masach i podział jeden, do Jecira dwa masachy i do Asia trzy masachy, jednak w detalach samego świata, podobnie do tego, jak są cztery stadia w Acilut w indywidualnym 8 , również są cztery stadia w samym świecie Bria, i tak samo w świecie Jecira 9 .

Or pnimi

8. Cztery stadia pogrubienia, a mianowicie Hu’B Tu’M, nazywane są wyżej „rozprzestrzenienie światła Ejn Sof dla stworzenia kelim”. I nazywane są również dziesięcioma sfirot or jaszar, ponieważ tiferet zawiera sześć sfirot: HaGa’T NeH’I. Za pośrednictwem ziwug de-akaa na masach w sfirze malchut, or jaszar zawraca i wznosi się światło w postaci or hozer, i obłacza wszystkie indywidualne dziesięć sfirot or jaszar, czyniąc je wszystkie podobne do jednego, ogólnego poziomu, na miarę poziomu or hozer, jak to jest opisane dalej.

9. Z tego jest jasne, że te cztery stadia or jaszar są w każdym świecie i w każdym parcufie, bez żadnych różnic pomiędzy wysokością poziomów. A wszystkie różnice, które są pomiędzy parcufim i światami – one są wyłącznie na skutek masachów i or hozer w nich, czyli masach w jednym nie jest podobny do masachu w drugim.