OR JASZAR I OR HOZER Rozdział 14

Wyjaśnia pnimijut i hiconijut pięciu światów: A’K i ABE’A. W każdym świecie jest 25 poziomów, na każdym z których są pnimijut i hiconijut. Rozdział opisuje dzielenie każdego świata na poziomy, zawiera 10 punktów:

1) Pnimijut i hiconijut de-Asia tworzą nefaszot i ofanim.

2) Z pięciu parcufim: A’A, Aba we Ima i Zo’N de-Asia wynika NaRaNHa’J ogólnej duszy.

3) Każdy parcuf z pięciu parcufim świata Asia składa się z NaRaNHa’J. Lecz każdy z NaRaNHa’J A’A ma odniesienie do poziomu jechida, a każdy z NaRaNHa’J Aba do poziomu haja, i NaRaNHa’J Ima do poziomu neszama, i NaRaNHa’J Z’A do poziomu ruchot, i NaRaNHa’J nukwa – do nefaszot i poziomu malchut w światach.

4) Łącznie określa się całe światło, które jest w świecie Asia, jako światło nefesz. Lecz indywidualnie jest w nim NaRaNHa’J de-nefesz, każdy z których włącza w siebie NaRaNHa’J, i one tworzą 25 poziomów.

5) Pnimijut i hiconijut de-Jecira tworzą „ruchin” i „malachim”. W każdym z nich jest 5 parcufim: A’A, Aba we Ima i Zo’N, i w każdym parcufie jest 5 bhinot NaRaNHa’J, czyli 25 bhinot, i wszystkie one, to wyłącznie światło ruach i poziom Z’A światów.

6) Pnimijut i hiconijut de-Bria – jest to neszamot i kise, w którym „ruchin kadiszin”. W każdym z nich 25 bhinot, i wszystkie one objawiają wyłącznie światło neszama i poziom bina, co w światach.

7) Pnimijut i hiconijut de-Acilut – jest to istota światła i kelim. W każdym z nich jest 25 bhinot, i wszystkie one – światło haja i poziom hochma, co w światach.

8) Pnimijut i hiconijut de-A’K – jest to istota światła, a kelim – w każdym z nich jest 25 bhinot, i wszystkie razem one – światło jechida i poziom keter, co w światach.

9) NaRaNHa’J, który jest w każdym świecie, jest to pnimijut, a kelim, które obłaczają się na nie – jest to hiconijut.

10) Wszystkie światy przedstawiają sobą jeden parcuf składający się z dziesięciu sfirot. A’K – jest to keter w nich, świat Acilut – hochma, Bria – bina, Jecira – Z’A i Asia – malchut. Światło, które jest w nich wszystkich – jest to pnimijut, a kelim we wszystkich nich – są hiconijut. I wewnątrz nich wszystkich – światło Ejn Sof świata Ejn Sof, naprzeciw którego wszystko jest hiconijut.

Pnimijut i hiconijut de-Asia tworzą nefaszot i ofanim.

1) We wszystkich światach jest pnimijut i hiconijut 1 . W Asia hiconijut – jest to ofanim 2 , a pnimijut – nefaszot. Lecz te nefaszot – w znaczeniu ogólnym 3 .

Or pnimi

1. Światło tu nazywa się „pnimijut”, a kli „hiconijut”. Znaczenie „pnimijut” i „hiconijut” należy zawsze rozumieć zgodnie z tym, o czym mówi się w konkretnym miejscu.

2. Kelim, które w świecie Asia – nazywane są „ofanim”, a światła, które są w świecie Asia – nazywane „nefesz”.

3. Czyli odpowiednio do znaczenia dziesięciu ogólnych sfirot, one przedstawiają sobą pięć światów: A’K i ABE’A, odpowiednio KaHa’B Z’A i malchut, w które odziewane są jechida, haja, neszama, ruach i nefesz. W takim samym odniesieniu znajdują się wszystkie światła, które odnoszą się do Asia, będące wyłącznie malchut i nefesz. Jednak zgodnie z indywidualnym podziałem samego świata Asia, w nich są wszystkie NaRaNHa’J, jak to będzie wyjaśnione dalej.

Z pięciu parcufim: A’A, Aba we Ima i Zo’N de-Asia wynika NaRaNHa’J ogólnej duszy.

2) Lecz dusza ta dzieli się na pięć bhinot NaRaNHa’J, i pięć tych bhinot znajduje się w pięciu parcufim, i mają odniesienie do Asia, i wszystkie one są nefesz wspólnoty światów.

Każdy parcuf z pięciu parcufim świata Asia składa się z NaRaNHa’J. Lecz każdy z NaRaNHa’J A’A ma odniesienie do poziomu jechida, a każdy z NaRaNHa’J Aba – do poziomu haja, i NaRaNHa’J Ima – do poziomu neszama, i NaRaNHa’J Z’A do poziomu ruchot, i NaRaNHa’J nukwa – do nefaszot i poziomu malchut w światach.

3) Tak samo w każdym z tych parcufim jest pięć wspomnianych wyżej bhinot NaRaNHa’J, ale pięć tych bhinot, będąc w A’A, nazywane są jechida, co w Asia, a pięć tych bhinot, będąc w Aba, nazywane są haja de-Asia, i pięć bhinot znajdujących się w Ima, nazywane są neszama, i pięć tych bhinot należących do Z’A, nazywane są ruach, i pięć bhinot znajdujących się w nukwie, nazywane są nefesz.

Łącznie określa się całe światło, co w świecie Asia, wyłącznie jako światło nefesz. Lecz w indywidualności, jest w nim NaRaNHa’J de-nefesz, każdy z których zawiera w siebie NaRaNHa’J, i one tworzą 25 poziomów.

4) Wychodzi, że one w swoim indywidualnym – 25 bhinot 4 , chociaż ogólnie – wszystkie tworzą pięć bhinot, przedstawiających sobą pięć parcufim. Lecz jeżeli oceniać je w stosunku do czterech światów ABE’A, wszystkie przedstawiają sobą bhinę nefesz, w stosunku do ogólnego.

Or pnimi

4. Czyli pięć parcufim, w każdym z których jest NaRaNHa’J. I wiedz, że te 25 bhinot zobowiązane są być w każdym ze światów, jako skutek stworzenia tego samego jedynego poziomu, którym określa się ten świat, jak to jest opisane w istaklut pnimit. Dlatego obowiązkowym jest określić również i w świecie A’K pięć parcufim, w każdym z których jest dziesięć sfirot: KaHa’B, Z’A, nukwa, jedna poniżej drugiej, wewnątrz których ubierane są NaRaNHa’J tego samego indywidualnego parcufa.

Powinieneś rozróżnić tu dwa rodzaje sfirot:

10 sfirot KaHa’B Z’A i malchut równe poziomem, czyli wychodzące za pośrednictwem ziwug de-akaa za jednym razem, czyli z jednej bhiny.

10 sfirot KaHa’B Zo’N umieszczonych jedna nad drugą, czyli wychodzące za pośrednictwem pięciu ziwugim de-akaa na skutek usubtelnienia, oczyszczenia masachu, jak to opisano wyżej, przy kolejności stworzenia pięciu światów A’K i ABE’A.

I wiedz, że te 25 bhinot, zobowiązane być w każdym świecie, o których mówi się w słowach Ari, mówi się wyłącznie odnośnie dziesięciu sfirot, jedna poniżej drugiej. Ponieważ te 10 sfirot, poziomy których są równe, określane są jako jedna sfira, nazywana imieniem najwyższego światła tego poziomu.

Pnimijut i hiconijut de-Jecira tworzą „ruchin” i „malachim”. W każdym z nich jest pięć parcufim: A’A, Aba we Ima, i Zo’N, i w każdym parcufie jest pięć bhinot NaRaNHa’J, czyli 25 bhinot i wszystkie one – wyłącznie światło ruach i poziom Z’A światów.

5) Podobnie do tego są w świecie Jecira dwie właściwości: pnimijut i hiconijut. Pnimijut – jest to ruchin, a hiconijut – jest to malachim. W każdym z nich jest pięć parcufim: A’A, Aba we Ima, Z’A i nukwa. Każdy parcuf jest podzielony na pięć w podobny sposób. Jest to pięć bhinot NaRaNHa’J, które są w Jecira, które są podzielone na pięć indywidualnych i pięć ogólnych bhinot. A wszystkie przedstawiają sobą wyłącznie ruach i Z’A, w stosunku do wszystkich światów.

Pnimijut i hiconijut de-Bria – jest to neszamot i kise (tron), w którym „ruchin kadiszin”. W każdym z nich jest 25 bhinot, i one wszystkie tworzą wyłącznie światło neszama i poziom bina, co w światach.

6) W sposób podobny i w Bria są dwie właściwości: pnimijut i hiconijut. Pnimijut jest to neszamot, a hiconijut – jest to kise, w którym są „ruchin kadiszin”. I każdy jest podzielony na 25 poziomów indywidualnych i pięć ogólnych. A wszystko to nazywa się neszama i bina w stosunku do światów.

Pnimijut i hiconijut de-Acilut – jest to istota światła i kelim. W każdym z nich jest 25 bhinot, i one wszystkie – światło haja i poziom hochma, co w światach.

7) W sposób podobny i w świecie Acilut są dwie właściwości pnimijut i hiconijut, pnimijut – jest to światło i istota, zawarta wewnątrz niego, hiconijut – są to kelim. Każde podzielone na 25 indywidualnych właściwości, a wszystkie razem tworzą haja i hochma w stosunku do wszystkich światów.

Pnimijut i hiconijut de-A’K – jest to istota światła, a kelim – w każdym z nich 25 bhinot, i one wszystkie razem – światło jechida i poziom keter, co w światach.

8) W sposób podobny i w świecie A’K są dwie właściwości: pnimijut i hiconijut. Pnimijut – jest to istota zawarta wewnątrz niego, a hiconijut są kelim, bez względu na to, że w stosunku do innych światów one jeszcze nie są nazywane kelim, wyłącznie w stosunku do pnimijut bezpośrednio nazwiemy je imieniem kelim. I są w każdym z nich wszystkie bhinot, ogólnie one nazywane są jechida i keter, w stosunku do wszystkich światów. I o tym powiedziano, że głową naprawiania świata A’K jest wyższy keter.

NaRaNHa’J co w każdym świecie – jest to pnimijut, a kelim, które obłaczają się w nie – jest to hiconijut.

9) I wiedz, ponieważ wszystko to, co tworzy pnimijut, w każdym świecie z tych pięciu światów – jest to jechida, haja, neszama, ruach i nefesz, co w tym świecie. A hiconijut jego – są to kelim i guf, wewnątrz których ubierane są jechida, haja, neszama, ruach i nefesz.

Wszystkie światy przedstawiają sobą jeden parcuf, zawierający 10 sfirot. A’K – jest to keter w nich, świat Acilut – hochma, Bria – bina, Jecira – Z’A i Asia – malchut. Światło, co w nich – jest to pnimijut, a kelim w nich wszystkich – jest to hiconijut. I wewnątrz nich jest całe światło Ejn Sof, świata Ejn Sof, naprzeciw którego wszystko jest hiconijut.

10) W ten sposób, wszystkie światy przedstawiają sobą wyłącznie jeden parcuf zawierający 10 sfirot 5 . I A’K ze wszystkimi swoimi właściwościami – jest to keter co w nich, Acilut – Aba co w nich, Bria – Ima co w nich, Jecira – Z’A co w nich, Asia – nukwa co w nich. I one wszystkie – jest to wyłącznie jeden parcuf. Jest również istota tworząca pnimijut i kelim, które przedstawiają sobą hiconijut, a wewnątrz nich wszystkich – światło Ejn Sof, w porównaniu do którego wszystko nazywa się kelim i hiconijut, i wyłącznie On, znajdujący się wewnątrz nich – istota i pnimijut.

Or pnimi

5. Jest to bardzo ważna wiedza, niezbędna dla zrozumienia wielu rzeczy, i trzeba pamiętać ją zawsze. Najważniejszym skutkiem tego prawa jest to, że kiedy przychodzi jakiś ruch lub pojawia się coś nowego w jakimś świecie lub w jakiejś jego małej cząstce, te indywidualne poruszanie się staje się przyczyną odnowienia w systemie wszystkich światów od początku kaw do końca Asia, bądź to do sądu lub do miłosierdzia. Jest to podobne do jakiegoś człowieka, kiedy niemożliwym jest wyobrazić sobie, że wyłącznie mała część należąca do jakiegoś organu boli go lub odczuwa tam nasłodzenie, a nie całe ciało, kiedy od głowy do paznokci palców nóg odczuwa to. Tak samo i tu. I zrozum to dobrze.